Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bÝbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bÚ el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
NomÚs text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si Ús la teva primera visita...
DEL "FOC" NEOTESTAMENTARI
AL "FOC" DE LA INQUISICIË

Els textos del Nou Testament

A) Procedents del Document Q

Lc 3, 9 / Mt 3, 10

h;dh de. kai. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\
pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai
kai. eivj pu/r ba,lletai┼

Recorda:
Si vols veure el text grec...

Ara la destral ja Ús ran de la soca dels arbres,
i tot arbre que no dˇna bon fruit Ús tallat
i llenšat al foc.

Ja saps el que Ús el Document Q?
Si ho vols saber...

Lc 3, 16 / Mt 3, 11

VEgw. me.n u[dati ╬Mt: eivj meta,noianđ bapti,zw u`ma/j\
e;rcetai de. o` ivscuro,tero,j mou(
ou- ouvk eivmi. i`kano.j lu/sai to.n i`ma,nta tw/n u`podhma,twn auvtou/\
auvto.j u`ma/j bapti,sei evn pneu,mati a`gi,w| kai. puri,\

Jo us batejo amb aigua [Mt: perquŔ us convertiu],
per˛ ve el qui es mÚs fort que jo,
i jo no sˇc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandÓlies:
ell us batejarÓ amb l'Esperit Sant i amb foc.

Si vols aprofitar-te de la feina del Sr.Strong i dels seus n˙meros. ┐QuŔ sˇn?
Mira el 4442

Lc 3, 17 / Mt 3, 12

ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ diakaqa/rai th.n a[lwna auvtou/
kai. sunagagei/n to.n si/ton eivj th.n avpoqh,khn auvtou/(
to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|┼

Ja tÚ la pala a les mans per ventar el gra de l'era
i per entrar el blat al graner;
per˛ cremarÓ la palla en un foc que no s'apaga.

Lc 12, 28 / Mt 6, 30

eiv de. evn avgrw/| to.n co,rton o;nta sh,meron kai. au;rion eivj kli,banon ballo,menon
o` qeo.j ou[twj avmfie,zei(
po,sw| ma/llon u`ma/j( ovligo,pistoi┼

I si l'herba, que avui Ús al camp i demÓ la tiren al foc,
DÚu la vesteix aixÝ,
molt mÚs farÓ per vosaltres, gent de poca fe.

Lc 13, 27-28 / Mt 8, 12

kai. evrei/ le,gwn u`mi/n(
Ouvk oi=da ╬Mt: u`ma/jđ po,qen evste,\
avpo,sthte avpV evmou/( pa,ntej evrga,tai avdiki,aj┼
evkei/ e;stai o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn(
o[tan o;yesqe VAbraa.m kai. VIsaa.k kai. VIakw.b kai. pa,ntaj tou.j profh,ta
evn th/| basilei,a| tou/ qeou/(
u`ma/j de. ╬Mt: oi` de. ui`oi. th/j basilei,ajđ evkballome,nouj e;xw┼ ╬eivj to. sko,toj to. evxw,teronđ

Ell us respondrÓ:
No sÚ d'on sou.
Aparteu-vos de mi, tots els qui heu obrat el mal!
AllÓ hi haurÓ els plors i el cruixit de dents,
quan veureu Abraham, Isaac, Jacob i tots els profetes
en el Regne de DÚu,
mentre que a vosaltres [Mt: els fills del Regne] us hauran tret fora [Mt: a la tenebra].

B) Material propi de Mateu

Mt 5, 22

evgw. de. le,gw u`mi/n o[ti
pa/j o` ovrgizo,menoj tw/| avdelfw/| auvtou/ e;nocoj e;stai th/| kri,sei\
o]j dV a'n ei;ph| tw/| avdelfw/| auvtou/( ~Raka,( e;nocoj e;stai tw/| sunedri,w|\
o]j dV a'n ei;ph|( Mwre,( e;nocoj e;stai eivj th.n ge,ennan tou/ puro,j┼

Doncs jo us dic:
El qui s'irriti amb el seu germÓ serÓ condemnat pel tribunal;
el qui l'insulti serÓ condemnat pel SanedrÝ,
i el qui el maleeixi acabarÓ al foc de l'infern.

Mt 13 , 40

w[sper ou=n sulle,getai ta. ziza,nia kai. puri. ╬katađ kai,etai(
ou[twj e;stai evn th/| suntelei,a| tou/ aivw/noj\

AixÝ com arrenquen el jull i el cremen al foc,
aixÝ passarÓ a la fi del mˇn.

Mt 13, 42

kai. balou/sin auvtou.j eivj th.n ka,minon tou/ puro,j\
evkei/ e;stai o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn┼

i els llanšaran a la fornal de foc;
allÓ hi haurÓ els plors i el cruixit de dents.

Mt 13, 50

kai. balou/sin auvtou.j eivj th.n ka,minon tou/ puro,j\
evkei/ e;stai o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn┼

els llanšaran a la fornal de foc;
allÓ hi haurÓ els plors i el cruixit de dents.

Mt 22, 13

to,te o` basileu.j ei=pen toi/j diako,noij(
Dh,santej auvtou/ po,daj kai. cei/raj
evkba,lete auvto.n eivj to. sko,toj to. evxw,teron\
evkei/ e;stai o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn┼

Llavors el rei diguÚ als qui servien:
Lligueu-lo de mans i peus
i llanceu-lo fora, a la tenebra;
allÓ hi haurÓ els plors i el cruixit de dents.

Mt 25, 41

To,te evrei/ kai. toi/j evx euvwnu,mwn(
Poreu,esqe avpV evmou/ ╬oi`đ kathrame,noi eivj to. pu/r to. aivw,nion
to. h`toimasme,non tw/| diabo,lw| kai. toi/j avgge,loij auvtou/┼

DesprÚs dirÓ als de la seva esquerra:
Aparteu-vos de mi, male´ts, aneu al foc etern,
preparat per al diable i els seus Óngels.

Mt 24, 51

kai. dicotomh,sei auvto.n
kai. to. me,roj auvtou/ meta. tw/n u`pokritw/n qh,sei\
evkei/ e;stai o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn┼

el castigarÓ
i li farÓ compartir la sort dels malvats.
AllÓ hi haurÓ els plors i el cruixit de dents.

Mt 25, 30

kai. to.n avcrei/on dou/lon evkba,lete eivj to. sko,toj to. evxw,teron\
evkei/ e;stai o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn┼

I a aquest servent in˙til llanceu-lo fora, a la tenebra;
allÓ hi haurÓ els plors i el cruixit de dents.

C) Material propi de Lluc

Lc 9,54

ivdo,ntej de. oi` maqhtai. VIa,kwboj kai. VIwa,nnhj ei=pan(
Ku,rie( qe,leij ei;pwmen pu/r katabh/nai avpo. tou/ ouvranou/
kai. avnalw/sai auvtou,j╚

En veure-ho, els deixebles Jaume i Joan van dir-li:
Senyor, ┐vols que diguem que baixi foc del cel
i els consumeixi?

Lc 12, 49

Pu/r h=lqon balei/n evpi. th.n gh/n(
kai. ti, qe,lw eiv h;dh avnh,fqh┼

He vingut a calar foc a la terra,
i com voldria que ja estiguÚs encesa!

Lc 17, 29

h-| de. h`me,ra| evxh/lqen Lw.t avpo. Sodo,mwn(
e;brexen pu/r kai. qei/on avpV ouvranou/ kai. avpw,lesen pa,ntaj┼

per˛ el dia que Lot sortÝ de Sodoma
va ploure foc i sofre del cel
i tots van morir.

D) Triple tradiciˇ

Mc 9, 43 / Mt 18, 8 / Lc 17, 1-2

Kai. eva.n skandali,zh| se h` cei,r sou ╬Mt: h' o` pou,j souđ(
avpo,koyon auvth,n\ ╬Mt: kai. ba,le avpo. souđ
kalo,n evsti,n se kullo.n eivselqei/n eivj th.n zwh.n
h' ta.j du,o cei/raj e;conta

avpelqei/n eivj th.n ge,ennan(
eivj to. pu/r to. a;sbeston ╬Mt: eivj to. pu/r to. aivw,nionđ┼

Si la mÓ [Mt: o el peu] et fa caure en pecat,
talla-te-la [i llenša'ls]
Val mÚs que entris a la vida sense mÓ [Mt: o sense peu],
que no pas que vagis amb totes dues mans [o amb tots dos peus]
a l'infern,
al foc que no s'apaga [Mt: al foc etern].

Mc 9, 45 / Mt 18, 8

kai. eva.n o` pou,j sou skandali,zh| se(
avpo,koyon auvto,n\
kalo,n evsti,n se eivselqei/n eivj th.n zwh.n cwlo.n
h' tou.j du,o po,daj e;conta
blhqh/nai eivj th.n ge,ennan┼

Si el peu et fa caure en pecat,
talla-te'l.
Val mÚs que entris a la vida sense peu,
que no pas que amb tots dos peus
siguis llanšat a l'infern.

Mc 9, 47 / Mt 18, 9

kai. eva.n o` ovfqalmo,j sou skandali,zh| se(
Mt: e;xele auvto.n kaiđ e;kbale auvto,n\
kalo,n se, evstin mono,fqalmon eivselqei/n eivj th.n basilei,an tou/ qeou/
h' du,o ovfqalmou.j e;conta
blhqh/nai eivj th.n ge,ennan ╬tou/ puro,jđ

I si l'ull et fa caure en pecat, [Mt: arrenca-te'l i]. llenša'l.
Val mÚs que entris al Regne de DÚu amb un sol ull,
que no pas que amb tots dos ulls
siguis llanšat a l'infern [Mt: del foc].

E) NomÚs a Marc

Mc 9, 48-49

o[pou o` skw,lhx auvtw/n ouv teleuta/|
kai. to. pu/r ouv sbe,nnutai
pa/j ga.r puri. a`lisqh,setai┼

on el cuc no mor
i el foc no s'apaga:
tothom serÓ salat amb el foc.

F) Evangeli de Joan

Jn 15, 6

eva.n mh, tij me,nh| evn evmoi,(
evblh,qh e;xw w`j to. klh/ma
kai. evxhra,nqh
kai. suna,gousin auvta.
kai. eivj to. pu/r ba,llousin
kai. kai,etai┼

Al que no permaneix amb mi,
Ús llenšat fora com una sarment
i s'asseca.
Les recullen
i les tiren al foc,
i cremen.

G) Fets dels Ap˛stols

Ac 2, 3

kai. w;fqhsan auvtoi/j diamerizo,menai glw/ssai w`sei. puro,j
kai. evka,qisen evfV e[na e[kaston auvtw/n(

Llavors se'ls van aparŔixer unes llengŘes com de foc, que es distribu´en
i es posaven sobre cada un d'ells.

Ac 2, 19

kai. dw,sw te,rata evn tw/| ouvranw/| a;nw
kai. shmei/a evpi. th/j gh/j ka,tw(
ai-ma kai. pu/r kai. avtmi,da kapnou/\

FarÚ que apareguin prodigis dalt al cel
i senyals aquÝ baix a la terra:
sang, foc i una columna de fum.

H) Escrits paulins

1Cor 3, 13

e`ka,stou to. e;rgon fanero.n genh,setai(
h` ga.r h`me,ra dhlw,sei(
o[ti evn puri. avpokalu,ptetai\
kai. e`ka,stou to. e;rgon o`poi/o,n evstin to. pu/r ╬auvto.đ dokima,sei┼

i ja es veurÓ quŔ val l'obra de cadasc˙:
doncs aquell dia la posarÓ en evidŔncia,
perquŔ es manifestarÓ acompanyat de foc,
i el foc comprovarÓ el valor de cada obra.

1Cor 3, 15

ei; tinoj to. e;rgon katakah,setai( zhmiwqh,setai(
auvto.j de. swqh,setai(
ou[twj de. w`j dia. puro,j┼

mentre que, si crema, en sofrirÓ la pŔrdua,
tot i que ell se salvarÓ,
per˛ com qui s'escapa just del foc.

2Tes 1, 8

evn puri. flogo,j(
dido,ntoj evkdi,khsin toi/j mh. eivdo,sin qeo.n
kai. toi/j mh. u`pakou,ousin tw/| euvaggeli,w| tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/(

i enmig d'un foc ardent,
per demanar comptes als qui no reconeixen DÚu
i no accepten l'evangeli de Jes˙s, nostre Senyor.

I) Altres escrits

Hb 6, 8

╬gh.đ evkfe,rousa de. avka,nqaj kai. tribo,louj(/
avdo,kimoj kai. kata,raj evggu,j(
h`j to. te,loj eivj kau/sin┼

en canvi, la terra que dˇna cards i espines
Ús tinguda per in˙til i gairebÚ per male´da,
i acabarÓ consumida pel foc.

Hb 10, 27

fobera. de, tij evkdoch. kri,sewj
kai. puro.j zh/loj evsqi,ein me,llontoj tou.j u`penanti,ouj┼

sinˇ tan sols l'espera terrible del judici
i del foc ardent que consumirÓ els enemics.

Hb 12, 18

Ouv ga.r proselhlu,qate yhlafwme,nw|
kai. kekaume,nw| puri. kai. gno,fw| kai. zo,fw| kai. que,llh|

Vosaltres no us heu acostat en aquella muntanya
que era tota ella foc ardent, foscor, tenebres i tempesta.

Hb 12, 29

kai. ga.r o` qeo.j h`mw/n pu/r katanali,skon┼

El nostre DÚu Ús un foc que devora.

Jm 5, 3

o` cruso.j u`mw/n kai. o` a;rguroj kati,wtai
kai. o` ivo.j auvtw/n eivj martu,rion u`mi/n e;stai
kai. fa,getai ta.j sa,rkaj u`mw/n w`j pu/r┼
evqhsauri,sate evn evsca,taij h`me,raij┼

El vostre or i la vostra plata s'han rovellat,
i el seu rovell farÓ de testimoni contra vosaltres,
i us menjarÓ la carn com un foc.
╔s aix˛ el que heu acumulat per a la fi dels temps!

2Pe 3, 7

oi` de. nu/n ouvranoi. kai. h` gh/ tw/| auvtw/| lo,gw| teqhsaurisme,noi eivsi.n puri,
throu,menoi eivj h`me,ran kri,sewj
kai. avpwlei,aj tw/n avsebw/n avnqrw,pwn┼

Doncs bÚ, la mateixa paraula tÚ reservats per al foc el cel i la terra d'ara,
els guarda per al dia del judici,
quan arribarÓ la perdiciˇ de tots els impius.

Jd 1, 7

w`j So,doma kai. Go,morra kai. ai` peri. auvta.j po,leij
to.n o[moion tro,pon tou,toij evkporneu,sasai
kai. avpelqou/sai ovpi,sw sarko.j e`te,raj(
pro,keintai dei/gma puro.j aivwni,ou di,khn u`pe,cousai┼

AixÝ tambÚ, Sodoma i Gomorra i les ciutats ve´nes,
que d'una manera semblant es van lliurar a cometre perversions
i volien abusar d'Ússers d'una altra naturalesa,
s'han convertit en un exemple, castigades amb el foc etern.

Jd 1, 23

ou]j de. sw,|zete evk puro.j a`rpa,zontej(
ou]j de. evlea/te evn fo,bw|
misou/ntej kai. to.n avpo. th/j sarko.j evspilwme,non citw/na┼

a d'altres, els heu de salvar arrencant-los del foc;
dels altres, tingueu-ne miseric˛rdia, per˛ amb molta cautela,
detestant fins i tot el seu vestit embrutat pels desigs terrenals.

J) Llibre de la Revelaciˇ

Ap 8, 5

kai. ei;lhfen o` a;ggeloj to.n libanwto,n
kai. evge,misen auvto.n evk tou/ puro.j tou/ qusiasthri,ou
kai. e;balen eivj th.n gh/n(
kai. evge,nonto brontai. kai. fwnai. kai. avstrapai. kai. seismo,j┼

DesprÚs l'Óngel agafÓ l'incensari
i el va omplir amb foc de l'altar
i l'abocÓ a la terra,
i van esclatar-hi tronades, veus i llamps, i un terratrŔmol.

Ap 8, 7

Kai. o` prw/toj evsa,lpisen\
kai. evge,neto ca,laza kai. pu/r memigme,na evn ai[mati
kai. evblh,qh eivj th.n gh/n(
kai. to. tri,ton th/j gh/j kateka,h
kai. to. tri,ton tw/n de,ndrwn kateka,h
kai. pa/j co,rtoj clwro.j kateka,h┼

Va tocar el primer,
i es produÝ una pedregada i un foc barrejats amb sang.
que foren abocats a la terra
La tercera part de la terra fou cremada,
la tercera part dels arbres fou cremada
i tot l'herbei va quedar cremat.

Ap 8, 8

Kai. o` deu,teroj a;ggeloj evsa,lpisen\
kai. w`j o;roj me,ga puri. kaio,menon evblh,qh eivj th.n qa,lassan(
kai. evge,neto to. tri,ton th/j qala,sshj ai-ma

Va tocar el segon Óngel,
i una mena de gran muntanya roent de foc fou abocada al mar.
Una tercera part del mar es va tornar sang.

Ap 9, 17

kai. ou[twj ei=don tou.j i[ppouj evn th/| o`ra,sei
kai. tou.j kaqhme,nouj evpV auvtw/n(
e;contaj qw,rakaj puri,nouj kai. u`akinqi,nouj kai. qeiw,deij(
kai. ai` kefalai. tw/n i[ppwn w`j kefalai. leo,ntwn(
kai. evk tw/n stoma,twn auvtw/n evkporeu,etai pu/r kai. kapno.j kai. qei/on┼

I aixÝ vaig veure en plena visiˇ, els cavalls
i els seus genets sobre ells
que duien cuirasses de color de foc, de jacint i de sofre;
els caps dels cavalls semblaven caps de lleˇ,
i les seves boques vomitaven foc, sofre i fum.

Ap 9, 18

avpo. tw/n triw/n plhgw/n tou,twn avpekta,nqhsan to. tri,ton tw/n avnqrw,pwn(
evk tou/ puro.j kai. tou/ kapnou/ kai. tou/ qei,ou
tou/ evkporeuome,nou evk tw/n stoma,twn auvtw/n┼

D'aquelles tres plagues va morir una tercera part dels homes:
del foc, el fum i el sofre
que vomitaven les boques dels cavalls.

Ap 10, 1

Kai. ei=don a;llon a;ggelon ivscuro.n katabai,nonta evk tou/ ouvranou/
peribeblhme,non nefe,lhn( kai. h` i=rij evpi. th/j kefalh/j auvtou/
kai. to. pro,swpon auvtou/ w`j o` h[lioj
kai. oi` po,dej auvtou/ w`j stu/loi puro,j(

DesprÚs vaig veure un Óngel poderˇs que baixava del cel
vestit d'un n˙vol i coronat amb l'arc iris;
la seva cara era com el sol,
i les seves cames, com columnes de foc.

Ap 11, 5

kai. ei; tij auvtou.j qe,lei avdikh/sai pu/r evkporeu,etai evk tou/ sto,matoj auvtw/n
kai. katesqi,ei tou.j evcqrou.j auvtw/n\
kai. ei; tij qelh,sh| auvtou.j avdikh/sai(
ou[twj dei/ auvto.n avpoktanqh/nai┼

Si alg˙ intenta de fer-los mal, els surt de la boca un foc
que consumeix els seus enemics.
Ben cert, si alg˙ vol fer-los mal,
morirÓ aixÝ!.

Ap 13, 13

kai. poiei/ shmei/a mega,la(
i[na kai. pu/r poih/| evk tou/ ouvranou/ katabai,nein
eivj th.n gh/n evnw,pion tw/n avnqrw,pwn(

Obra grans prodigis,
fins a fer ploure foc del cel
a la terra en presŔncia de tothom.

Ap 14, 10

kai. auvto.j pi,etai evk tou/ oi;nou tou/ qumou/ tou/ qeou/
tou/ kekerasme,nou avkra,tou evn tw/| pothri,w| th/j ovrgh/j auvtou/
kai. basanisqh,setai evn puri. kai. qei,w|
evnw,pion avgge,lwn a`gi,wn kai. evnw,pion tou/ avrni,ou┼

hauran de beure el vi del cÓstig de DÚu,
abocat sense barreges a la copa de la seva indignaciˇ.
Seran turmentats amb foc atiat amb sofre
davant els Óngels sants i davant l'Anyell.

Ap 14, 18

Kai. a;lloj a;ggeloj ╬evxh/lqenđ evk tou/ qusiasthri,ou
o` đ e;cwn evxousi,an evpi. tou/ puro,j(
kai. evfw,nhsen fwnh/| mega,lh| tw/| e;conti to. dre,panon to. ovxu. le,gwn(
Pe,myon sou to. dre,panon to. ovxu.
kai. tru,ghson tou.j bo,truaj th/j avmpe,lou th/j gh/j(
o[ti h;kmasan ai` stafulai. auvth/j┼

SortÝ llavors un altre Óngel de l'altar,
el que tÚ poder sobre el foc
i li diguÚ cridant amb veu forta
al qui tenia el falšˇ esmolat:
Fes cˇrrer el teu falšˇ esmolat
i verema els ra´ms del cep de la terra,
que ja sˇn madurs.

Ap 15, 2

Kai. ei=don w`j qa,lassan u`ali,nhn memigme,nhn puri,
kai. tou.j nikw/ntaj evk tou/ qhri,ou
kai. evk th/j eivko,noj auvtou/ kai. evk tou/ avriqmou/ tou/ ovno,matoj auvtou/
e`stw/taj evpi. th.n qa,lassan th.n u`ali,nhn e;contaj kiqa,raj tou/ qeou/┼

Vaig veure tambÚ com un mar de vidre barrejat amb foc.
Tots els qui havien sortit vencedors de la bŔstia,
de la seva estÓtua i de la xifra del seu nom,
estaven drets vora el mar de vidre, amb cÝtares de DÚu.

Ap 16, 8

Kai. o` te,tartoj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ evpi. to.n h[lion(
kai. evdo,qh auvtw/| kaumati,sai tou.j avnqrw,pouj evn puri,┼

El quart [Óngel] va abocar la seva copa sbre el sol,
i al sol li fou concedit de cremar els homes amb foc.

Ap 18, 8

dia. tou/to evn mia/| h`me,ra| h[xousin ai` plhgai. auvth/j(
qa,natoj kai. pe,nqoj kai. limo,j( kai. evn puri. katakauqh,setai(
o[ti ivscuro.j ku,rioj o` qeo.j o` kri,naj auvth,n┼

Per aix˛ ara, en un sol dia, vindran els seus flagells:
mort, dol, fam i el foc que la consumirÓ.
PerquŔ Ús poderˇs el Senyor DÚu, que l'ha condemnada.

Ap 19, 20

kai. evpia,sqh to. qhri,on
kai. metV auvtou/ o` yeudoprofh,thj o` poih,saj ta. shmei/a evnw,pion auvtou/(
evn oi-j evpla,nhsen tou.j labo,ntaj to. ca,ragma tou/ qhri,ou
kai. tou.j proskunou/ntaj th/| eivko,ni auvtou/\
zw/ntej evblh,qhsan oi` du,o eivj th.n li,mnhn tou/ puro.j th/j kaiome,nhj evn qei,w|┼

La bŔstia va ser capturada,
juntament amb el fals profeta que obrava prodigis davant d'ella
i enganyava aixÝ els qui portaven l'encuny de la bŔstia
i adoraven la seva estÓtua.
Tots dos van ser tirats vius a l'estany de foc atiat amb sofre.

Ap 20, 9

kai. avne,bhsan evpi. to. pla,toj th/j gh/j
kai. evku,kleusan th.n parembolh.n tw/n a`gi,wn kai. th.n po,lin th.n hvgaphme,nhn(
kai. kate,bh pu/r evk tou/ ouvranou/ kai. kate,fagen auvtou,j┼

Pujaran, doncs, per tota l'extensiˇ de la terra
i encerclaran el campament del poble sant i la ciutat estimada.
Per˛ caurÓ foc del cel i els consumirÓ.

Ap 20, 10

kai. o` dia,boloj o` planw/n auvtou.j
evblh,qh eivj th.n li,mnhn tou/ puro.j kai. qei,ou
o[pou kai. to. qhri,on kai. o` yeudoprofh,thj(
kai. basanisqh,sontai h`me,raj kai. nukto.j
eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn┼

I el diable que els havia enganyat
serÓ llanšat a l'estany de foc atiat amb sofre,
a on [ja estaven] la bŔstia i el fals profeta.
AllÝ seran turmentats de nit i de dia
pels segles dels segles.

Ap 20, 14

kai. o` qa,natoj kai. o` a[|dhj evblh,qhsan eivj th.n li,mnhn tou/ puro,j┼
ou-toj o` qa,natoj o` deu,tero,j evstin( h` li,mnh tou/ puro,j┼

DesprÚs la Mort i el seu Reialme van ser llanšats a l'estany de foc,
aix˛ Ús la segona mort: l'estany de foc.

Ap 20, 15

kai. ei; tij ouvc eu`re,qh evn th/| bi,blw| th/j zwh/j gegramme,noj(
evblh,qh eivj th.n li,mnhn tou/ puro,j┼

I si alg˙ no era trobat escrit al llibre de la vida
era llanšat a l'estany de foc.

Ap 21, 8

toi/j de. deiloi/j kai. avpi,stoij kai. evbdelugme,noij
kai. foneu/sin kai. po,rnoij kai. farma,koij
kai. eivdwlola,traij kai. pa/sin toi/j yeude,sin
to. me,roj auvtw/n evn th/| li,mnh| th/| kaiome,nh| puri. kai. qei,w|(
o[ evstin o` qa,natoj o` deu,teroj┼

Per˛ els covards, els descreguts, els corromputs,
els homicides, els immorals, els embruixedors,
els id˛latres i tots els falsaris
tindran la seva part a l'estany de foc atiat amb sofre,
que Ús la segona mort.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
10 gener 2021
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teol˛gics          Temes bÝblics        Temes eclesials          Coses de jesu´tes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarÝstica (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del DÚu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pÓgines de Georges Morel    Els amics de Jes˙s ┐pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Spong, el bisbe episcopaliÓ (2000)     TeologÝa IndÝgena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)