Ir a la versión castellana
Página preparada para una
resolución de 1024 x 768
Només text
Consejos de lectura Y unos consejos del siglo XIV... Si es tu primera visita...
El terreny de l'historiador / El terreny del bisbe

¿Un "problema"
de principis del segle passat?

A propòsit de l'aproximació històrica d'en Juan Antonio Pagola

Firmin és un dels pseudònims utilitzats per l'abbé Alfred Loisy en les seves primeres publicacions. El "petit llibre" (le petit livre) és L'Évangile et l'Église, publicat amb el seu vertader nom, el 10 de novembre de 1902, ensems que Études évangéliques, ja que, segons la seva opinió, ambdós llibres tenien en comú el fet d'ésser un assaig de reconstrucció històrica de l'Evangeli i dels orígens cristians des del punt de vista catòlic. "Adapter le catholicisme théorique aux faits de l'histoire, et le catholicisme practique aux réalités de la vie contemporaine". El 17 de gener de 1903 el Cardenal de París ja condemnava L'Évangile et l'Église, argumentant que s'havia publicat sense el necessari "imprimatur" i per torbar greument la fe dels fidels sobre els dogmes fonamentals de l'ensenyament catòlic. El 4 de desembre de 1903 el Sant Ofici inclou en l'Índex de Llibres Prohibits aquest dos llibres, juntament amb Autour d'u petit livre (del qual estan extrets els fragments següents i que fou publicat l'octubre de 1903) i Le quatrième évangile (publicat el 1903).

M. Harnack (1851-1930) és el teòleg protestant que l'any 1900 publica a Alemayna Das Wesen des Christentums (L'essència del cristianisme), en què defensava que la idea base de l'Evangeli era la paternitat de Déu i la consciència filial de Jesús.

La carta "à un Curé-Doyen" (¿un arxiprest?) es manté dintre d'un to de simpatia respectuosa envers la figura d'un antic professor ("aussi curieux que bienveillant") de seminari. Tot diferent és el to de la carta "à un Cardinal", François Richard, arquebisbe de París.

Presento aquests textos pel que puguin tenir de valor històric, deixant a la consideració dels possibles lectors la interpretació que els més de cent anys ja passats poden demanar.

Carta a un Sacerdot-Degà
sobre l'origen i l'objecte del petit llibre

Anar a la versió francesa

Firmin no coneix cap llibre catòlic en què s'exposi, en la seva fisonomia original, el fet evangèlic i en què sigui exactament descrita la relació històrica d'aquest fer amb el desenvolupament constitucional, dogmàtic i cultual del catolicisme. Els llibres dels seminaris no tenen sobre aquests temes més que els punts de vista abstractes de la teologia escolàstica. Firmin no ha pensat mai transportar al seu petit escrit aquestes construccions doctrinal que només tenen aparences d'història. Devia abordar el tema com historiador. Això explica el caràcter del seu assaig.

La història només capta els fenòmens, amb la seva successió i el seu encadenament; arriba a percebre la manifestació de les idees i la seva evolució; no pot arribar al fons de les coses. Si es tracta dels fets religiosos, la història els veu en la limitació de la seva for-ma sensible, no en la seva causa profunda.

Davant d'aquests fets, es manté en una situació anàloga a la de l'invetigador que observa les realitats de la naturalesa, les petites i les grans. El que l'investigador percep no és més que un infinit d'apariències, una manifestació de forces, però la gran força amagada darrera tots els fenòmens no es deixa agafar per l'experiència. Déu no es mostra a l'extrem del telescopi de l'astrònom. El geòleg no l'exhumarà cavant l'escorça terrestre. El químic no el podrà extreure del seu gresol. Malgrat que Déu estigui a tot lloc del món, es pot dir amb tota veritat que no és en lloc l'objecte propi i directe de la ciència.

De la mateixa manera passa a la història de la humanitat:no hi ha un sol personatge de la història que no sigui un element del món físic. Tal volta la història de la religió es present com una revelació immediata i total de l'Ésser diví? No apareix més aviat com un lent progrés, cada etapa del qual suposa la precedent i prepara la que segueix, i ella mateixa està condicionada per totes les circumstàncies del present?

Aquesta història, fins i tot en l'Evangeli, és una història humana, en la mesura en què es realitza a la humanitat. És com home, i no com Déu, com Jesús ha entrat a la història dels homes.

Igual que la descripció de la naturalesa, la descripció de la història no pot adoptar la forma d'una pregària o d'un acte de fe. No s'escriu la història de genolls o amb els ulls clucs davant el misteri diví. I de la mateixa manera que el naturalista no nega Déu a l'explicar-nos el món, l'historiador no el nega tampoc, ni destrueix el sobrenatural de la religió, ni la divinitat de Crist, ni l'Esperit que actua a l'Església, ni la veritat del dogma, ni la sobrenatural eficàcia dels sagraments, quan descriu el ministeri de Jésus en les humils condicions de la seva realitat, el desenvolupament exterior de la institució eclesiàstica, el de la doctrina cristiana i el del culte catòlic.

La representació natural de les coses, tal com apareixen a la mirada de l'observador, és perfectament compatible amb la seva explicació sobrenatural. Però aquesta explicació no és matèria de la història. Firmin ha citat aquest notable passatge de Newman:

No és necessari negar que allò que és humà a la història pugui ésser diví als ulls de la doctrina; no és necessari confondre el desenvolupament exterior de les coses amb l'acció íntima de la Providència; no és necessari raciocinar com si l'existència de l'instrument natural exclogués l'operació de la gràcia.

No era qüestió entre M. Harnack i Firmin de l'explicació sobrenatural, sinó de fets històrics, del fet de l'evangeli idel fet ecleiàstic, i de la relació que l'historiador percebia entre l'un i l'altre. M. Harnack mantenia que el fet eclesiàstic era com estranger, heterogeni, adventici al fet evangèlic; Firmin ha volgut mostrar que els dos fets són connexos, homogenis, íntimament vinclats, o, millor, que ells són un mateix fet en la seva unitat durable. Tot el petit llibre està en aquest simple enunciat.

Firmin no feia cap misteri; ja havia dit ben clarament en el seu prefaci que ell es col·locava, com M. Harnack, en el punt de vista de la història. [...] No rebutjava cap dogma, més aviat els justificava tots; admetia la divinitat de Crist com l'existència de Déu, però no estava obligat a provar ni l'una ni l'altra.

Autour d'un petit livre
Pàg. 9-13 (text no complert)

Carta a un Cardenal
sobre la qüestió bíblica

Anar a la versió francesa

Tasca delicada, sens dubte, però legítima i necessària.

Ni la fe, ni la Bíblia, ni l'Església poden prohibir-nos de conèixer la història de la nostra religió. Les Escriptures no deixaran de ser "sempre santes, sempre sagrades, sempre inviolables" al saber en quines condicions han estat redactades i conservades, al comprendre millor la manera de pensar dels qui les van compondre.

L'estudi històric de la Bíblia, Monsenyor, no pot ésser realitzar per cap altre mètode que no sigui el mètode crític, el qual pot proporcionar matèria a la teologia i a l'apologètica; però, per sí mateix, no és ni una part de la teologia, niuna demostració de la veritat cristiana.

Una és la tasca del teòleg i una altra la del crític. El primer es fonamenta i segueix la norma de la fe. El segon, encara que es tracti de la Bíblia, es fonamenta sobre una experiència científica i segueix les normes de la recerca de tota ciència.

Al comentari teològic de la Bíblia es refereixen les prescripcions oficials de l'Església respecte de la interpretació de les Escriptures, i en va hi cercaríem indicacions per l'anàlisi històric del llibres sants. [...] No és concebible, certament, que l'Església dispensi al teòleg, al predicador, al catequista d'explicar l'Escriptura d'acord amb la tradició.

Però molta gent avui dia estudia la Bíblia i la comenta sense cap intenció de provar no res, sinó amb l'única finalitat de determinar el significat primitiu i l'abast original dels textos. És possible, en efecte, considerar la Bíblia no ja com la regla o, millor, la font permanent de la fe, sinó com un document històric en el qual es pot descobrir els orígens i el desenvolupament antic de la religió, un testimoni que permeti de captar l'estat de les creences a una època determinada, que la presenta en els escrits d'una data donada i amb un caràcter determinat.

La història dels textos bíblics, de la literatura bíblica, del poble i de la religió d'Israel, de la teologia bíblique, temes que no dieuen res als metafísics del dogma, són precisament els únics que interessen al crític.

Totes aquestes investigacions històriques només tendeixen a constatar i a representar els fets, que no poden entrar en contradicció amb cap dogma, precisament perquè són fets i que els dogmes són idees representatives de la fe, la qual no té per objecte el coneixement humà, sinó l'incomprensible diví.

L'exegesi teològica i pastoral i l'exegesi científica i històrica són dues coses ben diferents, que no poden estar regides per una sola llei única. Encara que la matèria sembli idèntica, l'objecte no és realment el mateix.

La llei de l'exegesi eclesiàstica, la finalitat de la qual és ensenyar, mitjançant la Bíblia, la fe i la moral catòliques, no sabria ser la llei de l'exegesi simplement històrica; i recíprocament, la llei de l'exegesi històrica, la finalitat de la qual és determinar els fets i el sentit primitiu dels textos, no sabria ser la llei de l'exegesi eclesiàstica.

El treball crític pot ser integrat per el creient a la interpretació dogmàtica i ho deu ser per a tot aquell que ensenyi en nom de l'Església; però, en tant que històric i crític, ell té per sí mateix la seva raó d'ésser, el seu mètode i només d'ell poden sorgir les conclusions que convinguin a la seva naturalesa pròpia.

Em sembla, Monsenyor, que fins el moment present no hem distingit suficientment els papers i els drets respectius del teòleg i del crític.

Que el crític es mantingui en el seu terreny, que no trepitgi el camp de la fe i de la seva interpretació dogmàtica. No toca a l'historiador, si ell és només historiador, pronunciar-se sobre el tema de fons de la religió i sobre l'objecte de la revelació. No li toca decidir, per exemple, si Jesús és o no és el Messies promès a Israel, la revelació humana de Déu, la manifestació personal de la Saviesa increada. Aquesta qüestió no es planteja només davant de la intel·ligència del crític, sinó davant de la consciència de l'home, i no és únicament pel testimoni de la història que podrà ser resolta.

L'historiador no té per què donar resposta, en nom de la critica, a aquesta qüestió, perquè no ho sabria fer només per mitjà de l'exegesi científica; i qui voldrà abordar-la amb prudència i resoldre-la amb seguretat, jutjarà que el testimoni de la consciència cristiana en l'Església ha d'ésser escoltat juntament amb el de l'Evangeli, a qui continua i interpreta sense confondre's amb ell.

Que el teòleg, per la seva part, cessi d'identificar la història amb la teologia i deixi de considerar les seves especulacions com la forma única, adequada i immutable del coneixement religiós i de la ciència de la religió. Que comprengui que la història dels orígens cristians és una altra cosa que la definició actual de la veritat cristiana. Els dogmes tenen també una historia.

Pels seus propis principis, ni el crític està capacitat per formular conclusions de fe ni el teòleg està autoritzat per formular conclusions de història.

El teòleg pot emetre conclusions a propòsit de la història, però no seran conclusions històriques, i de manera semblant l'historiador pot emetre conclusions a propòsit de les creences, però no seran conclusions de fe. És de fe, per exemple, que Jesús va morir a la creu: aquest article és de fe en la mesura que pertany a l'ensenyament de l'Església sobre Crist. Però la crucifixió de Jesús, en tant que fet i matèria de la història, és quelcom simplement cert. No és sobre la fe que l'historiador es recolzarà per mantenir que Jesús fou crucificat a Jerusalem per ordre de Ponç Pilat, sinó sobre la solidesa del testimoniatge tradicional.

L'Església segurament podria definir el caràcter històric d'un text o d'una dada bíblica, però aquest caràcter seria anterior a la definició i no és certament per la definició que l'historiador podrà i deurà provar-lo.

L'autoritat històrica de la Bíblia no es fonamenta en la inspiració divina ni es prova per ella. El sentit històric de la Bíblia no procedeix de la interpretació eclesiàstica ni es prova tampoc per l'autoritat de l'Església. [...] La raó exigeix, com la tradició sanament compresa ho admet, que el testimoni bíblic té un valor propi, independent del testimoni eclesiàstic i recolzant aquest; d'altra manera tot l'edifici estaria fonamentat sobre el buit. Perquè l'harmonia subsisteixi entre aquests dos testimonis, que no són més que un, però captat en moments diferents, és suficient de prendre'ls tal com són: el primer com la rel del segon, i aquest com el desenvolupament del primer.

És de tota evidencia que l'estudi històric dels Llibres sants ha d'ésser distingit del treball del pensament teològic i de la meditació religiosa. No és concebible que la crítica pugui seguir respecte de l'Escriptura un mètode diferent del que s'aplica als altres documents de l'antiguitat, que les seves conclusions puguin venir dictades per endavant i que pugui ser moralment obligada a veure en els textos una altra cosa que el què ells contenen, i a suposar-los unes característiques i unes garanties de les que presenten per sí mateixos a un observador imparcial.

L'obligació del creient de considerar la Bíblia com una font autoritzada de la fe i un testimoni que Déu es dóna a sí [...] mateix manté entre el crític catòlic i el crític protestant o incrèdul una diferència essencial. El crític catòlic, a diferència de d'incrèdul, admetrà que la Bíblia és un llibre de veritat, que la religió bíblica és la vertadera religió; i, a diferència del crític protestant, que la veritat salvífica no s'extreu de l'Escriptura per el sol esforç de la raó individual, sinó que la Bíblia, en tant que llibre de la fe i testimoni de la revelació divina, té el seu intèrpret autoritzat en l'Ésglésia, és a dir, en la consciència col·lectiva i permanent del cristianisme vivent.

Autour d'un petit livre
Pág. 48-59 (text no complert)

Lectura recomenada
CARTA A DOMINGO MELERO

Ja publicat a aquest web:

El Regne i l'Església
Un comentari sobre la més famosa frase d'en Alfred Loisy. Hi trobareu també uns breus comentaris sobre Alfred Loisy i sobre el moviment del modernisme
Una "taula" cronològica sobre el moviment modernista
Encara en construcció. S'admeten més dades. Per a enviar-les...
L'origen de la paraula "modernisme"
Segons Juan Ramón Jiménez. Curs de conferències a la Universitat de Puerto Rico (1953)

Altres "llocs" que us poden interessar:

L'Évangile et l'Église
Per llegir tot el llibre en la seva versió francesa
Recent edició de L'Évangile et l'Église, Autour d'un petit livre, Jésus et la tradition évangélique
Edició presentada per Gérard Mordillat i Jérome Prieur. Per si el voleu comprar
Una altra edició recent de L'Évangile et l'Église i Autour d'un petit livre
theolib dedica en el centenari de l'excommunió d'en Alfred Loisy el primer llibre de la seva nova col·leció mis à l'index
Ja fa temps que vaig publicar la traducció de la Profession de foi de Théolib
En torno a la crisis modernista per Domingo Melero.
Publicat a cuadernos de la diápora, nº 18 (maig-novembre 2006)
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
20 març 2010
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Teologia Indígena           Catequesi nadalenca          Catequesi eucarística          Coses de jesuïtes
Amb el pretext d'una enquesta           Spong el bisbe episcopalià           Diàleg interreligiós