Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
Qui és en Georges Morel?


El que va publicar le monde a la mort de Georges Morel.


La crítica de Paul Valadier, jesuïta, redactor en cap de la revista Études (1981-1989), a Georges Morel a la seva obra jésus-christ ou dionysos, publicada el 1979.
UN TEXT D'EN GEORGES MOREL
ELS RITUALS SACRIFICIALS DE DIONÍS

En contraposició a la figura anterior

trobem la figura en la qual ja no és el déu que devora l'home, sinó l'home que devora el déu.

Per descomptat, aquí de nou només pot ser una actitud imaginària, essent el veritable déu aquell que no es pot absorbir. De forma molt visible i concreta, les religions tradicionals han experimentat, per exemple, un fenomen de teofàgia (menjar la divinitat), propi d'aquesta actitud.

Aquesta teofàgia apareix especialment en algunes formes de la literatura dionisíaca. Però, per sobre de tot, és important identificar un diagrama, fins i tot si aquest esquema no es vivia sovint en forma pura o si es vulgaritzés en tots els sentits de la paraula.

Recordem, doncs, que durant les competicions ditiràmbiques del període grec clàssic, se sacrificaven un nombre considerable de bous i toros, segons els habituals ritus sacrificials. Aquest sacrifici era generalment seguit immediatament pel consum de la carn i de la sang dels animals desmembrats o tallats, consum que després es va dir omeofàgia (menjar aliments crus, no cuits).

Ara bé, la identificació de Dionís amb un bou, un toro o amb un cabrit era freqüent no només a Atenes o Lacedemònia, sinó també, entre altres llocs, a les illes del mar Egeu. Per tant, si l'objectiu de l'omofàgia era integrar l'essència de l'animal, ingerir i assimilar la seva força, la teofàgia es va donar més o menys conscientment el mateix objectiu quan aquest animal es va identificar amb el déu.

En el cas de la mística dionisíaca, la idea que devorant la carn i la sang de la bèstia, és el cos de Dionís que es menjava "podria néixer de la mateixa suggestió del ritu, en quant la víctima, toro o cabra, és una de les formes sota les quals s'encarna el déu".

No cal recórrer a més exemples que aquest, de fet històricament central, per a extreure la seva tendència essencial. El que cal ressaltar d'aquesta manducació sagrada no és la comunió recíproca del déu i de l'home, en la qual d'alguna manera es mantindrien els dos, sinó la incorporació de la força divina a la força humana, de manera que el déu conservat en si mateix és oblidat, i fins i tot destruït. Destruït provisionalment, almenys en el món de la tradició, perquè l'assimilació del déu per l'home no dura sinó per poc temps, ja que la seva desaparició definitiva seria intolerable.

D'aquí, amb les seves múltiples variacions, el tema de la passió de Dionís, ressuscitant i tornant a la llum del dia després del seu sacrifici. En aquest aspecte, en què sempre s'ha de reprendre la transferència, aquesta figura s'uneix, òbviament, a l'actitud veritablement màgica, que prenia Déu per l'instrument privilegiat del poder diví. Una assimilació absoluta del Diví amb l'ésser humà portaria a l'antropocentrisme sagrat o, si ho volgués, a la divinització -més o menys encoberta- de l'home, tal com apareixia en certs corrents posthegelians, a Feuerbach en particular, i tal com va denunciar Marx, l'ateisme del qual no pretenia que fos una transferència de religió (cosa que no vol dir que, fins a un segon grau, el llenguatge marxista, sobretot els Escrits de joventut, no preservés traces religioses profundes).

La traducció és meva:
si podeu ajudar a millorar-la:
sscu@tinet.cat

À l'opposé de la figure précédente se situe la figure selon laquelle ce n'est plus le dieu qui dévore l'homme, mais l'homme qui dévore le dieu. Bien entendu, là encore il ne peut s'agir que d'une attitude imaginaire, le dieu réel étant celui qui ne se laisse pas absorber. Sous forme très visible et concrète, les religions traditionnelles ont connu par exemple un phénomène de théophagie, typique de cette attitude.

Une telle théophagie apparaît en particulier dans certaines formes de la littérature dionysiaque. Il importe ici avant tout de dégager un schéma, même si ce shéma n'a pas été souvent vécu à l'état pur ou s'il a été vulgarisé dans tous les sens du terme.

Rappelons donc qu'à l'occasion des concours dithyrambiques de l'époque grecque classique on mettatit à mort, conformément aux rites sacificiels courants, un nombre parfois considérable, de boeufs et de taureaux. Ce sacrifice était en général suivi immédiatement de la consommation de la chair et du sang des animaux démembrés ou dépecés, consommatiion qui portait alors le nom d'ômophagie (manducation du corps non cuit).

Or l'identification de Dionysos à un taureau, à un boeuf ou encore à un chevreau, était fréquente non seulement à Athènes ou Lacédémone mais aussi, entre autres, dans les îles de la mer Egée. Par conséquent,si l'ômophagie avait pour but d'intégrer l'essence de l'animal, d'ingérer et d'assimiler sa force, la théophagie se donnait plus ou noins conscientment le même but quand cet animal était identifié au dieu. Dans le cas de la mystique dionisiaque, l'idée qu'en dévorant le chair et le sang de la bête, c'est le corps de Dionysos même qu'on mangeait "a pu naître de la suggestion même du rite, et d'autant que la victime, taureau ou chevreau, est l'une des formes sous lesquelles s'incarne le dieu".

D'où, avec ses nombreuses variantes, le thème de la passion de Dionysos, ressuscitant et revenant à la lumièrE du jour après son sacrifice.

Georges Morel
Questions d'homme: l'Autre
P. 255-256
Ed. Aubier 1977

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
9 octubre 2019
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes