Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
I LA PARAULA ES VA FER CARN

Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto

Quin és l'abans i el després d'aquesta frase?

Com els diversos escrits del Nou Testament parlen del lo,goj abans i després del pròleg de l'evangeli de Joan?

Tota l'Escriptura és inspirada per Déu
pa/sa grafh. qeo,pneustoj
(2Tm 3, 16)

Ja fa anys, en un "requadre", que algú de forma amical va titllar de "provocatiu", feia unes quantes afirmacions, a les quals, al llarg d'aquests darrers anys, he anat donant explicacions més pausades. Entre elles feia aquesta afirmació: En tota la bíblia sencera no hi ha ni una sola paraula de Déu.

Si vols recordar el "requadre provocatiu"

Ara, de forma fraternal, podria tenir aquest diàleg amb algú que encara cregués en la divina inspiració dels diversos textos que trobem a l'Escriptura.

Com expliques que passessin tants anys abans d'arribar a la formulació de la Paraula encarnada?

Fàcil. Déu, com bon pedagog, respecta les capacitats de la intel·ligència humana. No podia dir, de cop i volta, una cosa tan forta.

Vols dir que, per exemple, Pau, qui es jactava d'haver pujat a no sé fins a quin cel (2Cor 12, 2) i presumia de que Déu li havia revelat el seu Fill (Gal 1, 16), ¿no ho hagués entès? Un dels gran teòlegs del cristianisme, ¿era una mica curt?

Pau, sí que ho hagués entès, però els seus lectors, no. Ja saps el que pensava Pau dels seus lectors (1Cor1, 26-28).

I els lectors de Joan, ¿ho entendrien bé?

Al llarg de seixanta o setenta anys s'havia fet una bona tasca catequètica per part de tots els servidors de la paraula (apòstols, profetes, mestres…) i el poble cristià ja estava preparat per rebre i aceptar aquest misteri d'un Déu encarnat.

I no seria millor dir, per no anar a buscar causes extraterrestres a fenòmens humans (com és el de la creació literària), que l'autor del pròleg de l'evangeli de Joan havia llegit els llibres dels neo-patònics i que conexia bé la literatura jueva hel·lenistica, com podien ser les obres del jueu alexandri Filó? I que volia entrar en diàleg amb el públic culte del seu temps…

Aquesta afirmació sobre el Déu encarnat no es troba en aquests llibres que tu dius…

I ara, una altra cosa. Com és que Déu sembla que fa marxa enrere? Perquè sembla que a un dels darrers autors del Nou Testament (el que va escriure la Segona Carta de Pere) Déu no li va inspirar res de tot això de la Paraula feta carn... I algunes vegades parla com si encara estigués en els temps dels antics profetes.

Però, qui ets tu per dir el que Déu ha de fer o no ha de fer?... Déu fa el que creu convenient.

Un capítol més sobre l'error del Déu encarnat.
Si vols veure els capítols anteriors ja publicats:

L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT (febrer 2010)
Confondre una "personificació" amb una "hipòstasi"
L'error que va possibilitar la teoria de l'encarnació. Resum d'unes pàgines del llibre jesus, symbol of god de Roger Haight
MÉS SOBRE L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT (novembre 2014)
Rastrejant els orígens de la teoria de l'encarnació
L'any 2010 ja vaig tractar de l'error del Déu encarnat, seguint a Roger Haight; ara ho faig amb l'ajut d'en James D.G. Dunn
MÉS I MÉS SOBRE L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT: JESÚS COM SAVIESA DE DÉU (febrer 2015)
Intentant descobrir els orígens de la "fabulació" del Déu encarnat
Resum d'unes pàgines d'en James D.G. Dunn en el seu llibre
christology in the making: a new testament inquiry into the origins of the doctrine of the incarnation (1980)
JESÚS, COM "SAVIESA DE DÉU" A LES CARTES PAULINES (març 2015)
Era un ésser pre-existent amb possibilitats d'encarnar-se?
Resumint unes pàgines del llibre de James D. G. Dunn
DE "MISSATGER DE LA SAVIESA" A "SAVIESA" (març 2015)
Del document Q a l'evangeli de Mateu
Segueixo resumint altres pàgines de James D. G. Dunn
¿I PER QUÈ HEM DE CREURE EN UN DÉU ENCARNAT? (abril 2015)
Si ni a les cartes de Pau, ni en el Document Q, ni en l'evangeli de Marc, ni en els evangelis de Lluc i Mateu, no existeix una creença en un Déu encarnat?
TRES PREGUNTES A AURELIUS AUGUSTINUS HIPPONENSIS (maig 2015)
¿Què és el que el senyor bisbe d'Hipona ja havia llegit en els llibres dels neoplatònics?
EL REREFONS DE LA PARAULA ENCARNADA (juny 2015)
A les escriptures hebrees i a la literatura del judaisme-hel·lenístic pre-cristià

El mot lo,goj [lógos] apareix en els escrits neotestamentaris 130/131 vegades, traduït de diverses maneres. Per exemple, a la versió anglesa de la King James (KJV), queda traduïda per word (218x), saying (50x), account (8x), speech (8x), Word (Christ) (7x), thing (5x), not tr (2x), misc (32x).

Per veure més...
Ja saps el que són els números Strong?

L'autor del pròleg de l'evangeli de Joan ja s'ha trobat amb una tradició literària "cristiana" d'uns seixanta anys anterior a ell que ha parlat i ha escrit sobre o` lo,goj

Què podem dir de les cartes de Pau?

Pau no té cap idea de Crist com una hipòstasi (entitat individualitzada) preexistent (el Logos de Déu).

Simplement; Crist és de tal manera el centre i el focus de l'evangeli que parlar de la paraula és parlar de Crist: la bona notícia és Crist, sobretot la de la seva crucifixió i resurrecció.

Pau, doncs, no identifica Crist amb el Logos diví del judaisme hel·lenístic o de l'estoïcisme i no arriba a identificar Crist (el Logos) amb la paraula (logos) de la predicació.

Es tracta més aviat de que Crist és el cor i la substància del kerigma, no és tant la Paraula (o` lo,goj) com la paraula predicada.

Mantinc el text original anglès per si algú té l'amabilitat de fer les necessàries correccions a la meva traducció. Moltes gràcies si les envieu a sscu@tinet.cat

It is clear from all this that Paul has no concept here of Christ as a pre-existent hypostasis (the Logos of God); it is simply that Christ is so much the centre and focus of the gospel that to speak of the word is to speak of Christ - the good news is Christ, particularly his crucifixion and resurrection. It is not that he identifies Christ with the divine Logos of Hellenistic Judaism or Stoicism and goes on from that to identify Christ (the Logos) with the word (logos) of preaching; it is rather that Christ is the heart and substance of the kerygma, not so much the Word as the word preached

Ja a la primera carta de Pau, la dirigida als creients de Tessalònica, o` lo,goj és el missatge predicat sobre el Crist i aquest missatge rebut pels creients és o` lo,goj de Déu (tou/ qeou).

És recomanable fer una lectura més àmplia dels textos presentats.

1Tes 2,13 Per part nostra, donem contínuament gràcies a Déu,
perquè quan vau rebre la paraula de Déu que us anunciàvem,
la vau acollir no com a paraula humana,
sinó com allò que és en realitat: paraula de Déu,
que actua eficaçment en vosaltres, els qui creieu.
Kai. dia. tou/to
kai. h`mei/j euvcaristou/men tw/| qew/| avdialei,ptwj(
o[ti paralabo,ntej lo,gon avkoh/j parV h`mw/n tou/ qeou/
evde,xasqe ouv lo,gon avnqrw,pwn
avlla. kaqw,j evstin avlhqw/j lo,gon qeou/(
o]j kai. evnergei/tai evn u`mi/n toi/j pisteu,ousinÅ

Si vols veure el text grec, clicka aquí

Podeu veure també:
Rom 9, 6; 1Cor 14, 36; 2Cor 2, 17; 4, 2;
Fil 1, 14; Col 1, 25

*      *      *

I quin resum podem fer de la tradició sinòptica?

És molt dubtós que el mateix Jesús designés la seva predicació o ensenyament com "la paraula"

From the Jesus-tradition preserved in the Synoptics it would appear doubtful that Jesus himself ever spoke of his proclamation or teaching as 'the word'.

Però els evangelistes sens dubte consideraven la predicació de Jesús com el mateix Evangeli, com "la paraula".

Evangelists themselves certainly regarded their record of Jesus' preaching as Gospel itself, as 'the word'.

Això és particularment evident a Marc:

Recordeu que Internet Explorer pot no mostrar bé el text grec. Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...

Mc 2, 2 Ell els anunciava la paraula.
kai. evla,lei auvtoi/j to.n lo,gonÅ
  
Mc 4, 14 El sembrador sembra la paraula.
o` spei,rwn to.n lo,gon spei,reiÅ
  
Mc 4, 33 Amb moltes paràboles semblants,
Jesús anunciava la paraula a la gent,
de la manera que ells eren capaços d'escoltar-la.
Kai. toiau,taij parabolai/j pollai/j
evla,lei auvtoi/j to.n lo,gon
kaqw.j hvdu,nanto avkou,ein\
  
Mc 8, 32 I amb tota claretat els anunciava la paraula
kai. parrhsi,a| to.n lo,gon evla,lei
  
Mc 9, 10 Ells retingueren aquesta paraula,
però discutien entre ells
què volia dir això de "ressuscitar d'entre els morts"
kai. to.n lo,gon evkra,thsan
pro.j e`autou.j suzhtou/ntej
ti, evstin to. evk nekrw/n avnasth/naiÅ

El terme "la paraula" estava tant fermament establert com un terme tècnic per designar l'evangeli (tant el missatge de Jesús com el missatge sobre Jesús), que qualsevol pensament d'una hipostatitzacio de la Paraula (per no parlar de Crist com preexistent) sembla haver estat lluny de la seva visió.

The word' was so firmly established as a technical term for the gospel, for Luke both the message of Jesús and message about Jesús, that any thought of hipostatization of the Word, let alone of Christ as pre-existent seems to have been far over the horizon.

*      *      *

La Carta als Hebreus

Segueix essent evident que la paraula (de Déu) és compresa com l'evangeli anunciat: la identificació de la paraula de Déu amb l'evangeli estava fermament establerta a les primeres dècades del cristianisme

In Hebrews the same firmly established understanding of 'the word (of God)' as the christian gospel is clearly evident: the identification of 'the word of God' as the gospel was so firmly established in the earliest decades of christianity

Heb 13, 7 Feu memòria dels vostres dirigents,
que us van anunciar la paraula de Déu;
considereu la fi exemplar de la seva vida i imiteu la seva fe.
Mnhmoneu,ete tw/n h`goume,nwn u`mw/n(
oi[tinej evla,lhsan u`mi/n to.n lo,gon tou/ qeou/(
w-n avnaqewrou/ntej th.n e;kbasin th/j avnastrofh/j mimei/sqe th.n pi,stinÅ

Podeu veure també:
Heb 5, 13; 6, 1.

El més interessant és Heb. 4, 12s:

Hb 4, 12 La paraula de Déu és viva i eficaç.
És més penetrant que una espasa de dos talls:
arriba a destriar l'ànima i l'esperit,
les articulacions i el moll dels ossos;
discerneix les intencions i els pensaments del cor.
Zw/n ga.r o` lo,goj tou/ qeou/ kai. evnergh.j
kai. tomw,teroj u`pe.r pa/san ma,cairan di,stomon
kai. dii?knou,menoj a;cri merismou/ yuch/j kai. pneu,matoj(
a`rmw/n te kai. muelw/n(
kai. kritiko.j evnqumh,sewn kai. evnnoiw/n kardi,aj\

Però cal subratllar que una certa personificació de la paraula no dóna pas a una hipostatització de la paraula ni al pensament de Crist com la Paraula

"Personificació" i "hipostatització" són termes ja explicats. clicka aquí

We must note that once again there is no real hypostatization of the word, and certainly no thought of Christ as the Word: the further equation of Christ as the Word does not seem to have occurred to the writer to the Hebrews

*      *      *

El poder de la paraula predicada

A la primera cristiandat hi ha un ampli reconeixement del poder creatiu de la paraula predicada: ella (el kerigma de Déu que els havia estat anunciat) havia transformat la vida dels creients

Especially worthy of comment is the widespread recognition in earliest Christianity of the creative power of the word preached: they experienced the kerygma as God addressing them, as a power which transformed their lives.

1Cor 2, 4s I la meva paraula i la meva predicació,
no ho feia amb el llenguatge persuasiu propi de la saviesa humana,
sinó amb el poder convincent de l'Esperit,
perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu
kai. o` lo,goj mou kai. to. kh,rugma, mou
ouvk evn peiqoi/ÎjÐ sofi,aj Îlo,goijÐ
avllV evn avpodei,xei pneu,matoj kai. duna,mewj(
i[na h` pi,stij u`mw/n mh. h=| evn sofi,a| avnqrw,pwn avllV evn duna,mei qeou/Å
  
1Pe 1, 23 ja que heu estat engendrats de nou,
no d'una llavor corruptible, sinó d'una que és incorruptible:
la paraula de Déu viva i eterna.
avnagegennhme,noi
ouvk evk spora/j fqarth/j avlla. avfqa,rtou
dia. lo,gou zw/ntoj qeou/ kai. me,nontojÅ
  
1Pe 1, 25 però la paraula del Senyor dura per sempre.
I aquesta paraula és l'evangeli que us ha estat anunciat.
to. de. r`h/ma kuri,ou me,nei eivj to.n aivw/naÅ
tou/to de, evstin to. r`h/ma to. euvaggelisqe.n eivj u`ma/jÅ

Però la seva experiència de la paraula com poder de Deú no els portava fins a considerar-la com una hipostatització o com una entitat divina.

There was no inherent logic either in their understanding of their experience or in the language they used to describe it which made it necessary for them to push the concept of the word beyond that of the (impersonal) power of God to that of a hypostatization or divine being.

Els darrers escrits del Nou Testament

La identificació del lo,goj amb el missatge cristià persisteix al llarg dels darrers escrits neotestamentaris, a vegades amb vigoroses metàfores

Jm 1, 21s i acolliu amb dolcesa la Paraula plantada en vosaltres,
que té el poder de salvar-vos.
Poseu en pràctica la Paraula i no us limiteu a escoltar-la,
de,xasqe to.n e;mfuton lo,gon
to.n duna,menon sw/sai ta.j yuca.j u`mw/nÅ
Gi,nesqe de. poihtai. lo,gou kai. mh. mo,non avkroatai.
  
1Pe 2, 8 hi ensopeguen els qui refusen de creure en lla Paraula:
a això estaven destinats.
oi] prosko,ptousin tw/| lo,gw|
avpeiqou/ntej eivj o] kai. evte,qhsanÅ

Podeu veure també:
Jn 5, 38; 8, 31.37.43.51.55; 12, 48; 14, 23; 15, 3; 17, 6.14.17.20; 1Jn 1, 10; 2, 5.7.14;
Ap 1, 2.9; 6, 9; 12, 11; 20, 4; 1Tm 1,15; 3, 1; 4, 5; 5, 17; 6, 3; 2Tm 1, 13; 2, 9.11.15; 4, 2;
Tt 1, 9; 2, 5; 3, 5-8

Malgrat la persistent identificació de la paraula amb l'evangeli, Jesús mai és identificat amb la paraula

In none of these instances is Jesus identified as the word.

Una sorpresa ens la dóna el que és considerat el darrer escrit del Nou Testament; la Segona Carta de Pere: no conserva aquesta manera del parlar del lo,goj com de la paraula predicada i recorda més la manera precristiana de parlar del lo,goj que la ja utilitzada en els escrits cristians anteriors.

What it does say about the word is somewhat surprisingly more reminiscent of pre-Christian usage than of the earlier NT teaching

2Pe 1, 19 A més, tenim el sòlid fonament de la paraula profètica;
i feu bé d'escoltar-les amb atenció,
ja que són una llum que resplendeix en un lloc tenebrós,
fins que apuntarà el dia,
i l'estel del matí s'alçarà en els vostres cors.
kai. e;comen bebaio,teron to.n profhtiko.n lo,gon(
w-| kalw/j poiei/te prose,contej
w`j lu,cnw| fai,nonti evn auvcmhrw/| to,pw|(
e[wj ou- h`me,ra diauga,sh|
kai. fwsfo,roj avnatei,lh| evn tai/j kardi,aij u`mw/n(
  
2Pe 3, 5 Afirmant això, ignoren que
des d'antic existia el cel,
i també la terra, sorgida de l'aigua i sostinguda per l'aigua
gràcies a la paraula de Déu,
lanqa,nei ga.r auvtou.j tou/to qe,lontaj
o[ti ouvranoi. h=san e;kpalai
kai. gh/ evx u[datoj kai. diV u[datoj sunestw/sa
tw/| tou/ qeou/ lo,gw|(

En aquest darrer verset sembla no tenir cap consciència de que ja en el cristianisme aquesta paraula creadora havia estat identificada amb Crist

What is interesting in the latter verse is the straight reproduction of the OT talk of God's creative word, apparently without any awareness that elsewhere (already) in Christianity (John 1.1-18) that creative word had been identified with Christ (cf I Clem. 27.4; Hermes, Vis. I, 3.4)

Un segon nivell entre el primer i el tercer

En aquest nivell (que podríem anomenar) primer Jesús és considerat com el contingut de la paraula predicada

The thought of Christ as the content of the word preached

I entre aquest (primer) nivell i un (tercer) nivell en el que Jesús estaria totalment identificat com la Paraula de Déu encarnada

The full identification of Christ as the Word of God (incarnate)

Trobaríem en la literatura cristiana del primer segle una comprensió de Jesús com aquell en qui s'ha realitzat plenament el predeterminat propòsit de salvació de Déu.

The understanding of Christ as the one in whom God's pre-determined plan of salvation came to fulfilment

Ac 2, 23 Doncs bé, aquest Jesús
d'acord amb la decisió que Déu havia pres i fixat per endavant,
va ser entregat
i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu per uns impius.
tou/ton
th/| w`risme,nh| boulh/| kai. prognw,sei tou/ qeou/
e;kdoton
dia. ceiro.j avno,mwn prosph,xantej avnei,late(

Veure també:
Rm 1, 3s; 1Co 2, 7

A vegades, el llenguatge utilitzat podria semblar que atribueix una pre-existència a Crist, encara que no queda clar que aquesta hagi estat la intenció primera en els autors.

At times the language seems to predicate pre-existence to Christ as such, and that may have been the intention, particularly in the fanepou/sqai formulation; but whether such a meaning was actually intended in the first place remains unclear.

1 Pe 1, 20 Déu ja l'havia predestinat des d'abans de crear el món,
i l'ha manifestat ara, a la fi dels temps, a favor vostre
proegnwsme,nou me.n pro. katabolh/j ko,smou
fanerwqe,ntoj de. evpV evsca,tou tw/n cro,nwn diV u`ma/j
  
Hb 9, 26 Ara, però, una vegada per sempre, a la fi dels temps,
per abolir el pecat mitjançant el seu sacrifici,
s'ha manifestat.
nuni. de. a[pax evpi. suntelei,a| tw/n aivw,nwn
eivj avqe,thsin Îth/jÐ a`marti,aj dia. th/j qusi,aj auvtou/
pefane,rwtaiÅ
  
1Ti 3, 16 Sense cap mena de dubte, és gran el misteri de la pietat:
Ell, manifestat en el cos,
acreditat per l'Esperit;
aparegut als àngels,
proclamat entre els pobles;
cregut en el món,
endut a la glòria.
kai. o`mologoume,nwj me,ga evsti.n to. th/j euvsebei,aj musth,rion\ }
Oj evfanerw,qh evn sarki,(
evdikaiw,qh evn pneu,mati(
w;fqh avgge,loij(
evkhru,cqh evn e;qnesin(
evpisteu,qh evn ko,smw|(
avnelh,mfqh evn do,xh|Å

Però aquesta pre-existència no s'afirmava de la persona de Jesús sinó del propòsit de la voluntat salvífica de Déu, que ja existia des d'abans de tots els segles i que, mantingut secret, s'ha manifestat en els darrers temps en Jesús.

What was determined long before in the will of God came to historical actuality in Christ - not, of course, in the sense that Jesus just happened to be the one who fitted the divine specifications, but in the sense that Christ was the one who from the beginning had been pre-ordained for this role. At the same time this may not be understood as an affirmation of Christ as himself pre-existent.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
10 octubre 2015
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (1012)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)     Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Amb el pretext d'una enquesta (1998)