Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
EL DÉU D'HOMER... EL DÉU DE JESÚS...

POT SER ENCARA EL NOSTRE DÉU?

Aquest matí, encara que hagi estat com de passada, s'ha parlat d'aquest grup bíblic "d'orfes, viudes, immigrants, pobres". De fet, aquest grup de quatre només surt -si els meus càlculs no fallen- dues vegada a la bíblia,.

En el capítol 22 del llibre de l'Éxode (vv. 20-24) podem llegir:

No explotis ni oprimeixis l'immigrant [01735], que també vosaltres vau ser immigrants al país d'Egipte. No maltractis cap viuda [00557] ni cap orfe [04320]: si els maltractes i clamen a mi, jo escoltaré el seu clam i, encès d'indignació, us faré morir a la guerra; llavors quedaran viudes les vostres dones, i orfes els vostres fills. Si prestes diners a algú del meu poble, al pobre [07478] que viu amb tu, no facis com els usurers: no li exigeixis interes-sos.

Ja saps el què són els "números Strong?
Si ho vols saber...

kai. prosh,luton ouv kakw,sete ouvde. mh. qli,yhte auvto,n h=te ga.r prosh,lutoi evn gh/| Aivgu,ptw|\ pa/san ch,ran kai. ovrfa-no.n ouv kakw,sete( eva.n de. kaki,a| kakw,shte auvtou.j kai. kekra,xantej kataboh,swsi pro,j me avkoh/| eivsakou,somai th/j fwnh/j auvtw/n( kai. ovrgisqh,somai qumw/| kai. avpoktenw/ u`ma/j macai,ra| kai. e;sontai ai` gunai/kej u`mw/n ch/rai kai. ta. paidi,a u`mw/n ovrfana,\ eva.n de. avrgu,rion evkdanei,sh|j tw/| avdelfw/| tw/| penicrw/| para. soi, ouvk e;sh| auvto.n katepei,gwn ouvk evpiqh,seij auvtw/| to,kon

I posat en boca del profeta Zacaries (7, 10):

No oprimiu les viudes i els orfes, ni els immigrants ni els pobres. No maquineu el mal els uns contra els altres.

kai. ch,ran kai. ovrfano.n kai. prosh,luton kai. pe,nhta mh. katadunasteu,ete kai. kaki,an e[kastoj tou/ avdelfou/ auvtou/ mh. mnhsikakei,tw evn tai/j kardi,aij u`mw/n

Més vegades (unes 16) apareix la tripleta central "orfes, viudes, immigrants", gràcies sobretot a la preocupació manifesta del Deuteronomi pels "immigrants". I la parella de centrals que més vegades juga al llarg de la Bíblia és la d'"orfes i viudes" (unes 13).

Veure quadre de les cites
      .pdf      .doc      

i els textos
      .pdf      .doc      

Alguns manifesten algunes vegades que aquesta preocupació pels "orfes, viudes, immigrants, pobres" és un tret característic del Déu de la tradició judeo-cristiana.

Però aquests darrers dies llegint l'Odissea d'en Homer, a la traducció d'en Carles Riba, (llegir els clàssics fou un dels propòsits fets a l'hora de la jubilació), he trobat aquesta frase:

Car tots, forasters i captaires, vénen de Zeus

Proj. ga.r Dio,j a;pantej oi` xei/noi, te ptwcoi, teÅ

Cant XIV, 57-58

Al llarg de la lectura ja et vas adonant-te que és prova de gran ignorància dir que Jesús ens va ensenyar que Déu és "Pare", doncs el Zeus d'Homer (uns quants segles abans de Jesús) és també un "Pare", pare que es preocupa dels humans, que intervé en els assumptes dels humans (a vegades massa com el Yahvé dels Exèrcits), que té en compte les accions dels humans per a premiar o castigar. I que, com el Déu de la nostra tradició judeo-cristiana, es deixa portar per la compassió i per la ira.

Podeu llegir aquí el capítol 28 del Deuteronomi, des del verset 15 al 68:

v. 15 Si no obeeixes el Senyor, el teu Déu, i no mires de complir tots els seus manaments i decrets que avui et dono, et cauran al damunt totes aquestes malediccions:
vv. 16-67 Cada un d'aquests versets et posa la pell de gallina
v. 68 El Senyor t'embarcarà cap a Egipte, on et vaig dir que no tornaries mai més. Allà us voldreu vendre com a esclaus i esclaves dels vostres enemics, però ningú no us voldrà comprar.

I no s'hi val a dir que aquest és el Déu de l'Antic Testament, doncs el Déu de Jesús no "se iba con chiquitas". El "Maleïts, aneu al foc etern, preparat per el diable i els seus àngels", de l'evangeli de Mateu que ja molts capellans no s'atreveixen a llegir. O el final "eclesiàstic" de l'Evangeli de Marc: "Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran" (16, 16), o l'afirmació joanica que avui dia ja no hauríem d'anunciar de que "Ningú no arriba al Pare si no és per mi" (Jn 14, 6).

Si algú vingués i ens digués que el Déu d'Homer ja no pot ser el nostre Déu, molts i moltes de nosaltres hi estaríem d'acord. Jo també.

Si fóssim coherents, quan vingués algú i ens digués que el Déu de Jesús ja no pot ser el nostre Déu, també hauríem d'estar-hi d'acord.

Ni el Déu d'Homer, ni el Déu de Jesús, ni el Déu dels meus pares...

Em va costar, però ja fa uns quants anys (finals de 1997) que vaig dir "que no crec en Déu, en aquest "Déu dels meus pares" que hem rebut.

Aquesta "confessió de fe" anava seguida d'unes quantes afirmacions més que, ajuntades, van fer via dintre d'un requadre que algú, carinyosament, va titllar de "provocatiu".

La veritat és que, en aquell temps, la impressora del butlletí misión obrera es va encallar a l'hora d'imprimir-lo; en un segon intent va reeixir-hi.

El requadre "provocatiu"

També podeu tornar a llegir -seguint la pedagogia ignasiana dels "exercicis de repetició"- un dels meus comentaris quan va venir en Joxe Arregi:

El Déu d'Antígona... El Déu de Jesús...

Seguiran altres reflexions...

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
1 setembre 2013
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temas teológicos          Temas bíblicos        Temas eclesiales          Cosas de jesuitas
Catequesis navideña (2000)      Catequesis eucarística (2006)    Catequesis sobre el Padrenuestro (2012)          Catequesis sobre el error del Dios encarnado (2014-2015)
Fragmentos de Alfredo Fierro      Resumiendo a Georges Morel     Los amigos de Jesús ¿pobres o ricos? (2014)      Santos y santas según Miquel Sunyol
Spong, el obispo episcopaliano (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Con el pretexto de una encuesta (1998)