Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
UNA RESPOSTA A VÍCTOR CODINA

¿Només fou revelat
a uns pobres pastors marginats?

Com és que t'has oblidat
d'aquells "mags vinguts de l'orient"?

Benvolut Víctor:

M'ha arribat per triplicat el teu "Fum, Fum, Fum...". El P.R. ens el va donar fotocopiat en l'esmorzar de l'altre dia; després en P.L. ens l'ha enviat per correu electrònic als companys que acostumem a participar en els "dinars bolivians"; i, per últim, no podia faltar que l'I.F. el fes extensiu a tota la seva llista, a la qual et presenta d'aquesta manera:

Per felicitar-vos el Nadal us faig a mans un escrit molt adient del meu company Victor Codina SJ, teòleg. Després de més de 40 anys a Bolivia ha retornat a Barcelona. La seva mirada profunda ens ajuda a veure la llum enmig del fum. Del "fum, fum, fum..."

Llegir l'article
d'en Víctor Codina

El "més de 40 anys" el podríem deixar en un "més de 30 anys", i si algú dels que encara no et coneixen vol saber una miqueta més de tu li ofereixo la lectura (o relectura) de la carta que et vaig escriure pel juny del 2013.

Carta a Víctor Codina

Ara em limito a comentar aquesta frase teva:

També el primer Nadal de Jesús a Betlem va ser desconegut per Roma, Atenes i Jerusalem. Només es va revelar el misteri de Nadal a uns pobres pastors, marginats i considerats com antisocials.

Sobre "els pobres pastors, marginats i considerats com antisocials" ja he fet els meus comentaris en l'escrit que he enviat a Oriol Junqueras com resposta al seu escrit que m'ha arribat gràcies als bons oficis de l'I.F. De fet, si em vaig veure obligat a fer-li uns comentarios, no fou pels "pastors", sinó per l'escena de Jesús a la sinagoga de Natzaret de l'evangeli de Lluc.

No repetiré, doncs, el que li deia, volent presentar una interpretació alternativa a la figura dels "pastors" de l'evangeli de Lluc.

L'escrit d'en Oriol Junqueras
Els meus comentaris

Ara bé, em sembla que el teu "Fum, Fum, Fum..." porta un error que l'Oriol no comet, i el teu error és la paraula "només": "Només es va revelar el misteri de Nadal a...".

Sense sortir-nos de l'evangeli de la infància de Lluc, trobaríem que el "misteri de Nadal" (no entro ara a discutir si aquesta expressió és del tot correcta) és revelat també a

Lc 2, 25 Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó.
Era just i pietós,
esperava la consolació d'Israel
i tenia el do de l'Esperit Sant.
i li havia estat revelat per l'Esperit Sant
que no veuria la mort sense veure el Messieas del Senyor
  
Kai. ivdou. a;nqrwpoj h=n evn VIerousalh.m w-| o;noma Sumew,n
kai. o` a;nqrwpoj ou-toj di,kaioj kai. euvlabh,j
prosdeco,menoj para,klhsin tou/ VIsrah,l(
kai. pneu/ma h=n a[gion evpV auvto,n\
kai. h=n auvtw/| kecrhmatisme,non u`po. tou/ pneu,matoj tou/ a`gi,ou
mh. ivdei/n qa,naton pri.n Îh'Ð a'n i;dh| to.n Cristo.n kuri,ouÅ

No veus el text grec?
Clica aquí

La descripció evangèlica d'aquest bon home no dóna peu a considerar-lo com un marginat, antisocial, ni que la seva condició econòmica fossi la d'un "pobre".

Sembla que la "profetessa Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'Aser", també va rebre guspires d'aquest "misteri de Nadal". El relat evangèlic de Lluc no ens dóna cap detall per poder-la considerar com una "marginada antisocial". Sí, ja sé que era una viuda de vuitanta-quatre anys... Potser encara vivia de l'herència que li havia deixat el marit que havia tingut durant set anys… Potser tenia terres i vinyes que ara li portava un dels seus fills… Una convivència de set anys en aquells temps podia donar uns quants fills o filles.

El teu error ha estat oblidar-te de la pràctica secular de l'església oficial, la qual mai ens parla de Jesús. Ella sempre ens parla de "Jesús segons..." (Mateu, Marc, Lluc, Joan). Si haguéssis dit: "Segons l'evangeli de Lluc el misteri de Nadal només es va revelar a...", jo en aquest matí assolellat de diumenge estaria fent altres coses.

El teu greu error és haver-te oblidat del "...segons Mateu" i d'aquells "mags vinguts d'orient" (ma,goi avpo. avnatolw/n). Els reis (en aquest cas el rei Herodes) no acostumen a rebre en audiència a uns marginats antisocials i reunir tot seguit un consell de savis (tots els grans sacerdots i els escribes del poble). Per la descripció que l'evangeli segons Mateu ens fa d'aquests personatges,no els podem considerar "pobres": "obriren el seus tresors", "li van oferir presents: or, encens i mirra". I, a més a més, pensa que en aquell temps el viatjar encara no s'havia popularitzat i demanava molts diners...

Els meus habituals lectors, sobretot si van seguir ja fa anys la meva Catequesi Nadalenca, ja saben que jo considero totes aquestes narracions de "pastors i anuncis angèlics" i de "mags i estels" com recreacions dels evangelistes que volen transmetre un "missatge": aquest missatge avui dia pot tenir un sentit, però "pastors" i "mags" no tenen cap fonament històric. En fa l'efecte que hi ha la possibilitat que algun dels teus lectors segueixi pensant que uns pastors, després d'escoltar l'anunci angèlic, acabaren trobant un nen "ajagut a la menjadora". Crec que ho hauries de deixar més clar.

nadala5_2018 (34K)

Bé, no m'allargo més. Mira la meva Nadala, amb la qual et desitjo un BON NADAL.

¿MISTERI I/O MIRACLE?
O
¿NI MISTERI NI MIRACLE?

És un sermó nadalenc (2017)

Ampliar

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 desembre 2018
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)