HISTÒRIES D'EN MOSSÈN FERRÉ 
Un dia, en una bella plana, per on passava una bella aigua, tro
pres de la nit, estegueren mossen Ferre e son deixeble ab lo Bou, e tuit
tres parlaven de les grans proeses que lo Cabirol havia fetes en les
guerres on havia estat, e que lo Cabirol era el pus valent que negun
cabirol qui anc fos. Havent partit lo Bou, lo deixeble dix a mossen Ferre
e demana-li si ell sabia de l'origen del Cel e de la Terra, e del sol e de
la lluna, e de totes les estrelles del cel, jatsia vijares li fo que
aquest no escoltava ses paraules. Lo deixeble li torna a querre. E mossen
Ferre dix:
- Es com lo gat qui menge lo rat.
E lo deixeble vetlla tota la nit, cogitant en estes paraules.
Havent partit de Citeaux, a un jorn de cami, mossen Ferre e son
deixeble aturaren-se en una bella clariana per passar la nit. E
encontinent acostaren-se un vedell e un polli cor ses paraules volien oïr,
jatsia poc aprés, aquest e son deixeble menjaren-los. Molt fo irat lo Bou
de la mort de son fill, e si es fo lo Cavall; ensems, mig orats, buscaren
mossen Ferre per venjas. I veient aquest lo mal que li volien lo Bou e lo
Cavall, dix a tuit dos estes paraules:
- A fi de taula prec-vos que me donets, com enans puscats, flaons
e formatjades, o formatge frit ab mantega o fus al foc, damunt cobert de
sucre e posat en pa torrat e, a la fi, dragea per confortar l'estomac e
per gitar de mi mateix ventositats qui es solen llevar dins l'hom.  E de
continent lo Bou e lo Cavall tornaren-se'n al bosc a buscar les viandes.
Una nit, entre prim son e mitja nit, acostaren-se uns pastors per
demanar consell a mossen Ferre cor lo Llop un molto havia robat. E havent
oit les paraules de los pastors, aquest e son deixeble acompanyaren-los.
Can hac arribat a les tendes de los pastors, mossen Ferre mira lo bosc e
dix estes paraules:
- Que eixi lo Llop.
E lo Llop eixi. E de continent los pastors nafraren-lo e
auceiren-lo.  Apres, a les tendes, mossen Ferre, e lo deixeble, e los
pastors menjaren-lo. Can tuit jaien a les tendes, mossen Ferre e son
deixeble agafaren lo molto e anaren-se'n.
***
Can venc lo Pascor, mossen Ferre e son deixeble anaren-se'n al
port de Tarragona e faeren vela e partiren. E anaren tant per la mar, ab
un vent e ab un altre, tro que aribaren a Napols, e anaren tant per terra,
ab un cami e ab un altre, tro que arribaren a Roma. E alli mossen Ferre
veie lo Papa, e va oir ses paraules, e va estar tot el dia e tota la nit
en pensaments. E a la fi, anaren-se'n aquest e son deixeble a coneixer-lo.
Can estegueren en presencia de lo Papa, mossen Ferre dix:
- Com vos va?
E un de los consellers del Papa dix:
- Vos que voleu?
E mossen Ferre dix:
- Senyer, prec-vos que accepteu lo meu regal.
E mossen Ferre e son deixeble donaren-li lo molto.

 

per Albert Gavarró Rodriguez

Tornar a la Pàgina principal