PARENOSTRE

Parenostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom: vingui a nosaltres el vostre regne; faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; i perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació; ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

AVEMARIA

Déu vos salve, Maria, plena de grácia; el Senyor és amb Vos; beneída sou vós entre totes les dones; i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra,pregueu per nosaltres pecadors, ara í en l'hora de la nostra mort. Amén.

GLÒRIA

Glòria al Pare i al Fill i a l´Esperit Sant.

Com era en el principi, i ara i sempre, i per tots els segles

dels segles. Amén.

EL TOC D'ORACIÓ 0 L'ANGELUS

L'Ángel del Senyor anuncià a Maria. 

I concebé per obra de l’Esperit Sant. Avemaria. 

Heus ací l’esclava del Senyor. 

Faci's en mi segons la vostra paraula. Avemaria. 

I el Verb es feu carn. 

I habitá entre nosaltres. Avemaria. 

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu. 

Perqué siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra grácia en els nostres cors. 1 feu que els qui per l'anunci de l'àngel, hem conegut l'encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem condüits, per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurecció. Pel mateix Crist, Senyor nostre.

Amén.

EL SANT ROSARI

Misteris de goig (dilluns y dissabte)

1 . L’Anunciació de l’àngel a Maria.
2. La Visitació de Maria a santa Isabel.

3. El Naixement de Jesús a Betlem.

4. La Presentació de Jesús Infant.

5. Jesús és trobat al temple.

Misteris de dolor (dimarts i divendres)

1. L'Oració a l’hort de Getsemaní.
2. La Flagel.lació de Jesús.

3. El Coronament d’espines.

4. Jesús porta la creu al coll.

5. La Crucifixió de Jesús al Calvari.

Misteris de glória (dimecres i diumenge)

1. La Resurrecció de Jesús.
2. L'Ascensió de Jesús al cel.

3. La Vinguda de l'Esperit Sant.

4. L'Assumpció de la Mare de Déu.

5. La Coronació de Maria com a reina de cel i terra.

Misteris de Llum (dijous)

1. Jesús és batejat al riu Jordà.
2. Jesús converteix l’aigua en vi a Canà de Galilea,

i els seus deixebles creuen en Ell.

3. Jesús anuncia el Regne de Déu i la conversió.

4. La Transfiguració de Jesús a la muntanya del Tabor.

5. Jesús institueix l’Eucaristia al Sant Sopart.

Lletanies

Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.

Senyor, tingueu pietat.

Crist oïu-nos

Crist escolteu-nos.

Déu, Pare Celestialtingueu pietal de nosaltres

Déu, fill redemptor del món.

Déu, Esperit Sant.

Santa Trinitat, un sol Déu.

Santa Maria.pregueu per nosaltres.

Santa Mare de Déu.

Santa Verge de les verges.

Mare del Crist.

Mare de l’església.

Mare de la divina grácia. 

Mare puríssima. 

Mare castíssima. 

Mare virginal. 

Mare sense corrupció. 

Mare Immaculada 

Mare amable. 

Mare admirable. 

Mare del bon consell. 

Mate del Creador. 

Mare del Salvador. 

Verge prudentíssima. 

Verge venerable. 

Verge predicable. 

Verge potent. 

Verge clement. 

Verge fidel. 

Mirall de justícia. 

Seu de la Saviesa. 

Causa de la nostra alegria. 

Vas espiritual. 

Vas honorable. 

Vas insigne de devoció. 

Rosa mística. 

Torre de David. 

Torre de marfil. 

Casa daurada. 

Arca de l'Aliança. 

Porta del cel. 

Estel del matí. 

Salut dels malalts. 

Refugi dels pecadors. 

Consoladora dels afligits. 

Auxili dels cristians. 

Reina dels ángels. 

Reina dels patriarques.

Reina dels profetes. 

Reina dels apòstols 

Reina dels màrtírs.

Reina dels confessors. 

Reina de les verges. 

Reina de tots els sants. 

Reina concebuda sens pecat original. 

Reina al cel assumpta. 

Reinadel sacratíssim Rosari. 

Reina de la Pau.

Reina dels nostres cors

lmmaculada esposa del castíssim Josep. 

.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:

perdoneu-nos senyor.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:

escolteu-nos senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món:

tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu:

Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Jesús, fill de l’etern

pare i de Maria Immaculada 

per obra de l’Esperit Sant, pregueu per nosaltres

Preguem:

Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpétua en l'ánirna i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin desprésl’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.

       Consagració a Maria per a després de cada Misteri:

Oh Mare Immaculada, aqüeducte de les gràcies divines, Sobirana Princesa, doneu-nos força i vigor per portar la creu que Déu ens ha donat a cada un de nosaltres, defenseu-nos dels enemics i doneu-nos la vostra santa benedicció.

                              CONSAGRACIÓ

AL SAGRAT COR DE JESÚS I AL COR IMMACULAT DE MARIA

Al sagrat Cor

     Oh Jesús, Fill unigénit de Déu i de María. La teva humanitat santíssima va rebre la plena unció de l´Esperit Sant en la teva concepció, la teva consagració pels sofriments i la mort, i la teva resurrecció. Jo necessito aquesta unció per tal de consagrar-me al teu Sagrat Cor i la demano amb tota l´ànima. Tu vas consagrar-te per mi en la teva mort, com dius en l´Evangeli, perquè fos consagrat en la veritat. Senyor, avui jo em rendeixo, em lliuro i m'abandono al teu amor, i et declaro Salvador y Senyor per sempre de la meva vida. Oh dóna'm ara una nova unció de l'Esperit Sant que renovi i aprofundeixi la del meu baptime que va consagra-me a Déu com a fill. I fou en Tu que vaig ser consagrat al Pare del cel per l'Esperit. Aquesta consagració és per a mi la gran veritat de la meva vida. Oh Jesús, em deleixo per endinsar-me en la ferida del teu costat obert, perquè vull respondre a la meva consagració baptismal, fruit de la teva mort en creu, consagrant-me amb cos, ànima i esperit al teu Sagrat Cor. Aquesta és l'oblació que avui et faig des del meu no-res, confiat en la gràcia de l'Esperit Sant. També consagro al teu Cor Sagrat la meva familia.... i tos els pobles del món, especialment el de Catalunya on hi ha tanta gent allunyada de Tu. Amb aquesta consagració voldria reparar les ofenses que reps de part de la humanitat desagraïda. Quants crims, quanta impietat, quantes llances laceren el teu Cor Sagrat i les entranyes de misericòdia del Pare! Oh Jesús, Senyor de la meva vida, posa en aquesta meva consagració el segell del teu Esperit, perquè sigui total i definitiva. Amén.

Al Cor Immaculat de Maria.

     Oh María, mare del Cor Diví Traspassat. Des que digueres sí a la proposta de l'àngel Gabriel, i el fill unigènit del Pare es féu home dins les teves entranyes por obra de l'Esperit Sant, el teu Cor Immaculat ha esdevingut el lloc santíssim de la Nova Aliança. Però en el moment de la crucifixió i mort de Jesús, quan amb l'ànima traspassada de dolor, oferires per tots nosaltres el teu unigènit al Pare, aquest lloc santíssim ha esdevingut l'altar de les nostres ofrenes a Déu. En aquest altar poso ara, oh Mare del Cor Diví Traspassat, la consagració que acabo de fer al teu Fill, perquè Tu la presentis al Pare, alhora que em consagro tot jo al teu Cor Immaculat.
Acull-me, oh Mare, als teus braços com un fill del teu dolor. També et consagro la meva familia..... i tots els pobles de la terra, i en particular el de Catalunya. Accepta, Mare, la meva consagració en què t'ofereixo tot el que sóc i tot el que tinc, perquè en disposis al teu grat ara i sempre. Beneeix, Maria, el meu viu desig d'oferi-te d'ara en endavant oracions i sacrificis reparadors. Mare, em deleixo per sentir-me als teus braços, acollit i agombalat com a fill (filla). Mare, aquí tens el teu fill (la teva filla), Mare, aquí tens el teu fill (filla), Mare aquí tens el teu fill (filla). En tu, Mare meva amantísima he posat la meva confiança, i mai no quedaré confós (confosa). Amén.