FÒRUM


ANUARI DE L'ASSOCIACIÓ DE GERMANISTES DE CATALUNYA

Normes de Publicació*


1. Presentació editorial

FÒRUM és una publicació de l'Associació de Germanistes de Catalu­nya dedicada a la difusió d'estudis integrats en les àrees d'investigació de la filologia germànica en el sentit més ampli: s'acceptaran per a la publicació, previ informe favorable del Consell de Redacció, treballs originals que s'integrin en alguna de les àrees temàtiques i modalitats habituals de la revista, definides a continuació:

  • Articles sobre filologia germànica en qualsevol de les seves vessants: informes sobre investigacions originals, contribucions teòriques o metodològiques, o articles de revisió bibliogràfica que, després d'una breu introducció, donin una relació de les publicacions bàsiques existents sobre un tema específic de l'àmbit de la filologia germànica, donant una informació succinta del contigut de cadascuna d'elles. Com a norma general, l'extensió dels articles no haurà de superar les 25 pàgines (incloent-hi bibliografia, notes, apèndixos i taules) amb un espai interlineal de 1,5 i un tipus de lletra de 12 pt.
  • Notes o reflexions crítiques breus que no sobrepassin les 6 pàgines a un espai de 1,5 i un tipus de lletra de 12 pt.
  • Ressenyes i recensions de llibres recents publicats en el camp de la filologia germànica. Les ressenyes i/o recensions no haurien de sobrepassar les 8 pàgines a un espai interlineal de 1,5 i un tipus de lletra de 12 pt.

Excepcionalment s'admetran treballs que superin l'extensió indicada, sempre que la rellevància científica dels mateixos ho justifiqui, i previ vist-i-plau de l'Equip de Redacció.

L'autor o l'autora d'una contribució en lliurarà sempre l'original formatejat d'acord amb les normes que s'especifiquen a sota. L'incompliment d'aquest fet podrà ocasionar la no publicació de la contribució sense previ avís al seu autor o a la seva autora.

Els socis i les sòcies de l'Associació de Germanistes de Catalunya podran enviar, per a la seva publicació a l'anuari, comunicacions adreçades a la resta dels socis i les sòcies que revesteixin un caràcter especialment rellevant. L'Equip de Redacció les examinarà i, si escau, es procedirà a llur publicació.

Els treballs seran tramesos a l'Equip de Redacció per a la seva avaluació. Els criteris de selecció es basaran en l'originalitat, en la qualitat i en l'adequació a la temàtica de la revista. L'avaluació es realitzarà respectant l'anonimat, tant dels autors com dels avaluadors; posteriorment, els autors rebran els corresponents informes sobre els seus treballs, juntament amb la decisió de l'Equip de Redacció, sense que existeixi la possibilitat de correspondència posterior sobre els resultats de l'avaluació. La devolució dels originals no acceptats per a la seva publicació solament es farà a petició expressa dels interessats. Els autors seran responsables de la correcció de les proves (galerades, compaginades), havent de trametre a FÒRUM els textos corregits en el termini indicat per la Direcció de la Revista. No es mantindrà obligatòriament correspondència amb els autors de treballs no sol·licitats i el simple fet d'enviar articles per a la seva publicació suposa sempre acceptar les normes de la revista.

La publicació d'articles a FÒRUM no dóna dret a cap remuneració econòmica de llurs autors o autores, els quals cedeixen els drets de publicació de llurs treballs a l'Associació de Germanistes de Catalunya per a tot el món i en qualsevol llengua; els drets d'edició pertanyeran a l'Associació de Germanistes de Catalunya per un espai de deu anys a partir de la data de publicació de l'obra, i serà necessari el seu permís per a qualsevol reproducció parcial o total dels articles, exceptuant aquells casos en què es tracti d'una citació de naturalesa obligada (p.e., en una obra científica). Passat aquest espai de temps de deu anys, la cessió dels drets de publicació d'un article o de qualsevol altra mena de contribució es renovarà tàcitament o per acord entre totes dues parts. Els autors rebran gratuïtament un exemplar de la revista FÒRUM, i, sempre que això sigui possible, 20 separates de la seva contribució.

L'autor o l'autora d'una contribució es compromet a no autoritzar la publicació d'aquesta mateixa publicació (en la seva versió completa o modificada) en cap altra publicació, sense el consentiment previ de l'Equip de Redacció o la Direcció de l'anuari, mentre l'Associació de Germanistes de Catalunya en detingui els drets aquí reconeguts.

L'autor o l'autora d'una contribució autoritza la publicació de la seva contribució en format HTML o anàlegs (XHTML, XML, XSL i el que vingui), i la lliure consulta de la contribució a la pàgina web de l'Associació de Germanistes de Catalunya.

FÒRUM publicarà periòdicament volums monogràfics a iniciativa de la Direcció, l'Equip de Redacció o de qualsevol soci o sòcia de l'AGC. Les propostes per a l'edició dels monogràfics es trametran a:

 
Dr. Jordi Jané Carbó
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Lletres
Departament de Filologia Anglo-Germànica
Plaça de la Imperial Tàrraco 1
43071 Tarragona
Telèfon: 977 559536
Fax: 977 559697
Ímeil: jjc@fll.urv.es
Dr. Macià Riutort i Riutort
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Lletres
Departament de Filologia Anglo-Germànica
Plaça de la Imperial Tàrraco 1
43071 Tarragona
Telèfon: 977 559534
Fax: 977 559697
Ímeil: mrr@fll.urv.es
 

Les propostes es presentaran acompanyades de les següents dades i observacions:

  • Nom, adreça de contacte i currículum vitæ de l'autor o autors que presenten la proposta.
  • Títol del volum monogràfic.
  • Possibles autors de les col·laboraciones del volum, centre de treball i menció de l'acceptació de l'encàrrec en cas que ja s'hagin fet gestions en aquest sentit.
  • Breu descripció dels objectius del volum.
  • Justificació de l'actualitat, la rellevància científica i l'interès del tema proposat.

L'autor, autora, autors o autores de la monografía proposada hauran d'ésser obligatòriament membres de l'AGC i serà recomanable que en el seu currículum vitæ compti o comptin amb publicacions significatives en l'àrea temàtica en la qual s'inclou la proposta de publicació.

L'Equip de Redacció de FÒRUM, o els especialistes que aquest proposi, avaluarà els originals destinats al volum monogràfic i remetrà un informe a llurs respectius autors o autores; del resultat de tot aquest procés se n'informaran els membres de l'Associació de Germanistes de Catalunya en l'Assemblea Anual de Socis i Sòcies.

FÒRUM accepta intercanvis amb publicacions semblants de l'àrea de la filologia germànica. Les sol·licituds podran adreçar-se als directors de la Revista. Els exemplars rebuts en intercanvi seran propietat de l'Associació de Germanistes de Catalunya i passaran a formar part de la seva biblioteca.


 

2. Presentació del text de les contribucions

Els autors / les autores hauran de trametre el text de llurs contribucions a:

 
Dr. Jordi Jané Carbó
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Lletres
Departament de Filologia Anglo-Germànica
Plaça de la Imperial Tàrraco 1
43071 Tarragona
Telèfon: 977 559536
Fax: 977 559697
Ímeil: jjc@fll.urv.es
Dr. Macià Riutort i Riutort
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Lletres
Departament de Filologia Anglo-Germànica
Plaça de la Imperial Tàrraco 1
43071 Tarragona
Telèfon: 977 559534
Fax: 977 559697
Ímeil: mrr@fll.urv.es
 

Les contribucions s'enviaran sempre per correu o missatgeria. No s'acceptaran les contribucions enviades per attachment a un correu electrònic, si no s'ha convingut abans amb l'Equip de Redacció. Hom enviarà la contribució en suport paper (dues còpies) i en suport electrònic (en un disquet o en un CD-ROM). No s'acceptaran pas contribucions mecanografiades ni escrites a mà.

Dins el mateix sobre en què hom enviï les dues versions en suport paper i la versió en suport electrònic, hom hi adjuntarà, degudament signada, la següent declaració:

Les llengües en què es podran enviar les contribucions seran el català, l'espanyol i l'alemany. L'equip de redacció no corregirà pas l'ortografia de les contribucions trameses en alemany.

Els treballs poden presentar-se, per tant, en qualsevol de les tres llengües esmentades adés. Llur presentació haurà d'ajustar-se a les següents pautes:


 

2.1. Títol i dades personals

En una pàgina a banda, s'adjuntarà el nom i l'adreça de contacte (acompanyada, sempre que això sigui possible, de l'adreça de correu electrònic) de la persona a la qual s'ha d'adreçar la correspondència i les proves d'impremta. En la versió electrònica que s'ha d'ajuntar a la versió en format paper, aquestes dades encapçalaran l'arxiu que contingui el text de la contribució i aniran tancades per un salt de pàgina.

A la primera pàgina del text de la contribució s'haurà de fer constar, amb alineació centrada, el títol de la contribució (en negreta i majúscules), el nom de l'autor o de l'autora (en versaleta i inicials en majúscula o tot ell en majúscules) i l'afiliació de l'autor o de l'autora (en cursiva).

A la resta de les pàgines no s'hi inclourà cap mena d'informació que permeti identificar l'autor o l'autora de la contribució (bàsicament, capçaleres i/o peus de pàgina).

El text haurà d'anar sempre numerat. El número de la pàgina haurà d'anar a peu de pàgina amb alineació centrada.


 

2.2. Presentació

El cos del text de la contribució haurà d'anar precedit obligatòriament d'un doble resum, en català o castellà ("resum") i en alemany ("abstract") del contingut de l'article. Orientativament¹, el resum i l'abstract tindran entre 100 i 150 paraules.

Després del resum, s'anotaran les paraules clau en la llengua en què hom hagi escrit el resum; després de l'abstract, hom escriurà els Schlagwörter corresponents en alemany. Les paraules clau i els Schlagwörter són aquelles paraules amb què l'autor o l'autora de la contribució voldria trobar-la a través d'un cercador d'internet (p.e., Google).

Els marges dret, esquerre, superior i inferior de les pàgines de les contribucions haurà d'ésser de 2,54 centímetres. El marge d'enquadernació haurà d'ésser d'un centímetre.

Com ja s'ha indicat més a dalt, els treballs es trametran sempre per correu postal en suport paper i en suport electrònic. En suport paper es trametran dues còpies de la contribució, impreses en fulls DIN A-4. En suport electrònic, l'arxiu que contingui la contribució s'enviarà en un disquet o en un CD-ROM per a WINDOWS (95 o superior). En cap cas no s'acceptaran disquets ni CD-ROMS per a Macintosh. Si, tanmateix, s'enviaven disquets i/o CD-ROMS formatejats per a Macintosh i hi havia problemes de lectura del disquet o del CD-ROM, l'Equip de Redacció es reserva el dret de no publicar l'article sense informar-ne l'autor o l'autora. El nom de l'arxiu electrònic estarà sempre format pel primer cognom de l'autor o de l'autora seguit de la xifra 2005 (tipus: boeder2005.doc); quan el cognom sigui molt comú, el nom de l'arxiu electrònic estarà format pel primer cognom_segon cognom i la xifra 2005 (tipus: perez_honda2005.doc). A fi d'evitar possibles problemes de lectura per part dels nostres ordinadors, en el nom de l'arxiu electrònic no s'hi posaran accents ni lletres específiques del català o castellà com ara la <ñ> o la <ç>.

Els processadors de textos acceptats són: Word2000 per a Windows o una versió inferior, Writer 1.1. d'OpenOffice o una versió anterior, i Corel Word-Perfect Suite 11 o una versió inferior. A l'etiqueta dels disquets s'hi inclourà, escrita en majúscules i de manera clara, la següent informació:

è Nom de l'autor o de l'autora de l'article.
è Sistema operatiu utilitzat.
è Processador de textos emprat i versió.
è D'altres aplicacions utilitzades (en el cas, per exemple, que s'hi incloguin gràfics, imatges etc.)
è Títol resumit del treball.

Les imatges, il·lustracions i gràfics de qualsevol mena i taules han d'anar numerades amb xifres aràbigues i amb un peu que indiqui el seu contingut (en lletra Times New Roman de 10 punts). Les imatges, fotos etc. poden incloure's en el format electrònic del document o, preferentement, en arxius separats. En aquest darrer cas, s'indicarà clarament en el text del document el seu lloc exacte d'aparició. No s'admetran imatges en format paper a escanejar.


 

2.3. Tipus i mides de les lletres

El text dels originals es presentarà amb alineació justificada i en lletra TIMES NEW ROMAN. La lletra serà de 12 punts per al text, d'11 punts per al resum, l'abstract, les paraules clau, els Schlagwörter, la bibliografia i les cites que apareixin en un paràgraf separat de l'estructura del text, de 10,50 punts per a les notes finals i de 10 punts per a les xifres, lletres i signes volats i sotaescrites, quan no s'hagin escrit com a superíndexs o subíndexs del processador de textos emprat.

L'ús dels diferents tipus de lletra (cursiva, negreta, versaleta, majús­cules, etc.) queda a la discreció de l'autor o l'autora de la contribució. Tanmateix, les paraules en llengua diferent de la del text de la contribució apareixeran sempre en cursiva, quan no es considerin com a ja integrades en el vocabulari de la llengua de la contribució; també s'utilitzarà la cursiva per a destacar alguna paraula clau i quan això hagi de tenir lloc en un fragment textual escrit en cursiva, es procedirà de la manera contrària, és a dir, es destacarà la paraula clau tot escrivint-la amb un tipus de lletra normal.

Les majúscules portaran sempre l'accent gràfic que els pugui correspondre (tipus: INTRODUCCIÓ, LINGÜÍSTICA).


 

2.4. Apartats i subapartats

Els títols dels apartats -si n'hi hagués- es presentaran en negreta, numerats amb xifres aràbigues, i separats per dues línies del paràgraf anterior i per una línia del text del paràgraf següent. Quant als títols dels subapartats, es numeraran en cursiva i negreta, i seran numerats de nou (és a dir: 1.1., 1.2., 1.3...), separant-se per dues línies del text que els precedeix i d'una línia del text que els segueix. Els nivells següents que hi pugui haver, però que haurien d'evitar-se tot el possible, es numeraran igualment amb xifres aràbigues i s'escriuran, igualment, en negreta i cursiva (és a dir: 1.1.1., 1.1.2.; 1.1.1.1., 1.1.1.2....).


 

2.5. Interlineat i espaiat

L'interlineat del text de la contribució serà, com ja s'ha indicat a dalt, d'1,5 línies. L'interlineat de les notes finals serà senzill (1 línia).

La distància entre els paràgrafs (en la terminologia emprada pel proces­sador de textos Word: espaiat) serà de 12 punts.


 

2.6. Sagnat dels paràgrafs

La primera línia del primer paràgraf del text, així com la dels primers paràgrafs dels apartats i subapartats i la del primer paràgraf després d'una cita llarga, no s'entraran pas. Pel que fa a la primera línia de la resta de paràgrafs, aquesta anirà entrada ("sagnada"). En aquest cas, hom activarà l'opció "primera línia" a l'opció "Sagnia Especial" de l'opció de formateig de paràgraf de Word.


 

2.7. Signes de puntuació

L'ús de la puntuació ortogràfica (coma, punt, punt i coma, etc.) resta a la discreció de l'autor o autora de la contribució.

Tanmateix, les comes, punts i punts i coma s'hauran de col·locar darrere les cometes (";). De la mateixa manera, es col·locaran darrere les cometes els nombres indicadors d'una nota final escrits amb super­índex ("³.).


 

2.8. Notes a peu de pàgina

Les notes seran, en la mesura que això sigui possible, breus i simplement aclaratòries; aniran incorporades a peu de pàgina, i seran numerades amb xifres aràbigues consecutives que se separaran del text de la nota per un punt i un espai en blanc; per regla general, s'evitarà la redacció de notes amb l'objectiu únic d'incloure referències bibliogràfiques. Com ja s'ha indicat anteriorment, les notes a peu de pàgina s'escriuran en lletra TIMES NEW ROMAN de 10,50 punts.


 

2.9. Cites

Les cites que tinguin fins a quatre línies de longitud s'integraran en el text assenyalades mitjançant cometes dobles ("..."). Les cometes simples (‘...’) s'empraran per a incloure cites dins una cita.

Les cites que tinguin una extensió igual o superior a la de quatre línies es presentaran en un paràgraf separat del text, tant al començament com al final, per una línia en blanc i sense que vagin introduïdes amb cometes.

Les omissions dins les cites s'indicaran mitjançant tres punts entre claudàtors [...].

Com ja s'ha indicat a dalt, el text de les cites llargues s'escriurà en lletra TIMES NEW ROMAN d'11 punts.

A les cites inserides en el cos del text hi figuraran el cognom de l'autor i, a continuació i, separat per un espai, l'any de publicació del treball citat, seguit de dos punts i del número de la pàgina citada.

En el cas que es faci referència a dues o més pàgines, aquestes aniran separades per una coma i un espai. Entre el número de la pàgina i l'inici de la cita, hi anirà el signe de puntuació que l'autor o l'autora consideri convenient; no obstant això, si el signe en qüestió fos el de dos punts, l'any de publicació i el número de la pàgina es col·locaran entre parèntesis. Exemples:

com diu Hirsch (1994:9): “die Interessen der etc.”

com diu Hirsch 1994:9, “die Interessen der etc.”

segons Hirsch 1994:9, en un judici es representen “die Interessen der etc.”

(cf. Hirsch 1964:272, 210)

En el cas que diversos autors apareixin citats ensems, s'ordenaran cronològicament i se separaran mitjançant un punt i coma, de la manera següent:

(cf. Imker 1973:12; Craftmeyer 1981:214; Buxtehude 1992:593)

Quan se citin diversos treballs publicats en el mateix any per un mateix autor, s'afegirà a continuació de l'any de publicació, i sense cap espai de separació, una lletra minúscula (a, b,c ...), tal com s'indica en el següent exemple:

(cf. Weiher 1949a:121 y Weiher 1949b:98)


 

2.10. Les referències bibliogràfiques

Les referències de la bibliografia final se citaran per ordre alfabètic i tindran l'estructura exposada a l'obra Die Form der wissenschaftlichen Arbeit d'Ewald Standop i Matthias L.G. Meyer (Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1998). A continuació exposem breument l'estructura desitjada per a les indicacions bibliogràfiques (per a qualsevol dubte que us pugui sorgir a l'hora d'indicar la bibliografia i que no pugueu solucionar amb les nostres indicacions, us preguem que el solucioneu tot guiant-vos per les indicacions o especificacions concretes que en puguin donar Standop/Meyer al llibre esmentat):

2.10.1. Llibres

Les referències corresponents a llibres tindran la següent estructura:

Cognom, Nom. any de publicació. Títol del llibre. Ciutat d'edició: Editorial (Col·lecció, número de col·lecció).

Exemple:

Steyer, Ralph. 1999. HTML 4. Paris: Micro Application (PC Poche, 2436).

2.10.2. Articles de Revistes

Quan la cita correspongui a articles de revistes, l'estructura bibliogràfica serà la següent:

Cognom, Nom. any de publicació. “Títol de l'article”. Dins: Títol de la revista Número del Volum, pp. pàgina inicial-pàgina final.

Les cites dins d'un títol aniran entre cometes simples. Òbviament, per comptes de la preposició catalana Dins s'empraran les corresponents preposicions En o In quan la llengua de la contribució sigui l'espanyol o l'alemany.

Exemple:

Garriga, Cecilio. 1997. “Sobre el concepto de ‘marca’ en lexicografía”. Dins: Revista Española de Lingüística 27,1, pp. 11-52.

2.10.3. Miscel·lànies i Obres Col·lectives

Quan la cita correspongui a una miscel·lània o obra col·lectiva, l'estructura de la indicació bibliogràfica serà la següent:

Cognom, Nom (ed.). any de publicació. Títol del llibre. Ciutat d'edició: Editorial (Col·lecció, número dins la col·lecció).

L'abreviatura (ed.) se substituirà per l'abreviatura (eds.) quan la miscel·lània hagi estat editada per diversos curadors.

Quan es tracti d'una miscel·lània alemanya, se substituirà l'abreviatura (ed.) per l'abreviatura (Hg.) i l'abreviatura (eds.) per l'abreviatura alemanya (Hgg.).

Quan la miscel·lània tingui diversos curadors, el nom dels diferents editors anirà separat per una coma. Només s'esmentaran els tres primers curadors. El nom dels dos darrers curadors anirà precedit per la conjunció i i se n'esmentarà primer el nom i després el[s] cognom[s].

Les cites d'una contribució apareguda dins una miscel·lània tindran la següent estructura:

Cognom, Nom. any de publicació. “Títol de la contribució”. Dins: Nom del curador, Cognom del curador (ed.). Títol de la miscel·ània. Ciutat d'edició: Editorial (Col·lecció, número dins la col·lecció), pp. pàgina inicial-pàgina final.

Òbviament, per comptes de la preposició catalana Dins s'empraran les corresponents preposicions En o In quan la llengua de la contribució que es presenta a FÒRUM sigui l'espanyol o l'alemany.

Exemple de cita d'una obra miscel·ània:

Fuentes Morán, Mª Teresa, y Reinhold Werner (eds.). 1998. Lexicografías iberorrománicas: problemas, propuestas y proyectos. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag (Aspectos de Lingüística Aplicada, 1).

Exemple de cita d'un article aparegut dins una obra miscel·lània:

Werner, Reinhold. 1998. “La selección de lemas en los diccionarios español-alemán y alemán-español o ¿un diccionario de qué lengua es un diccionario de las lenguas española y alemana?”. Dins: Mª Teresa Fuentes Morán, i Reinhold Werner (eds.). Lexicografía iberrománicas: problemas, propuestas y proyectos. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag (Aspectos de Lingüística Aplicada, 1), pp. 139-158.

De tota manera, si s'haguessin de citar diverses contribucions de la mateixa miscel·lània, i amb l'objectiu d'estalviar-nos espai, es procedirà a citar-les d'acord amb el model següent:

Werner, Reinhold. 1998. “La selección de lemas en los diccionarios español-alemán y alemán-español o ¿un diccionario de qué lengua es un diccionario de las lenguas española y alemana?”. Dins: Fuentes/Werner 1988:139-158.

2.10.4. Actes de Congressos

Quan la cita correspongui a les actes d'un congrés o a treballs inclosos dins les actes d'un congrés, l'estructura bibliogràfica en serà la següent:

Cognom, Nom [o, en el seu defecte, nom de la institució editora] (ed.). any de publicació. Títol exacte de les actes. Ciutat d'edició: Editorial (Col·lecció, número dins la col·lecció).

Exemple de cita d'unes actes:

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (ed.). 1999. 7es Jornades Catalanes de Documentació EXPODOC 99 - Les biblioteques i els centres de documentació al segle XXI: peça clau de la societat de la informació. 4,5 i 6 de novembre de 1999. Palau de Congressos de Barcelona. Barcelona: COBDC.

Exemple de cita del text d'un article aparegut a les actes d'un congrés:

Iñigo, Ruth, i José María Rodríguez Gairín. 1999. “Ús de les tecnologies web en l'avaluació de revistes”. Dins: COBDC (ed.). 7es Jornades Catalanes de Documentació EXPODOC 99 - Les biblioteques i els centres de documentació al segle XXI: peça clau de la societat de la informació. 4,5 i 6 de novembre de 1999. Palau de Congressos de Barcelona. Barcelona: COBDC, pp. 65-72.

2.10.5. Cita de pàgines webs

Quan la cita sigui la d'una pàgina web, demanem que s'adeqüi a la norma fixada per l'Escola de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona, que pot consultar-se a les següents URLs:

Com citar recursos electrònics (o http://www.ub.es/biblio/citae.htm)
Cómo citar recursos electrónicos (o http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm)


 

3. Data límit de recepció dels textos dels articles

La DATA LÍMIT per a trametre els textos dels articles és el:
30 DE NOVEMBRE DEL 2004
 

*:
Si calgués fer una revisió de cap dels aspectes formals que aquí es detallen, aquesta revisió serà responsabilitat exclusiva de l'autor o de l'autora de l'article, el o la qual haurà de lliurar, en el termini establert per l'Equip de Redacció, el document en suport electrònic de la nova versió corregida. De no fer-ho així, el treball podria no publicar-se.
 
1:
Si el resum sobrepassava aquest límit, l'Equip de Redacció es reserva el dret a abreujar-lo, sense notificar-ho prèviament a l'autor o a l'autora.
 

inici de pàgina
índex temàtic Fòrum 12 (2005) PÀGINA PRINCIPAL