Repassem l'ortografia

Completa amb O o U:

plmatge
jventut
insportable
trment
descbrir
capítl
cartlina
bfetada
csina
sbornat
titlar
recllida
mntatge
desmntar
calrós
ndrir
embtit
btifarra
sfriment
sfocat
plsera
avrrit
trró
cixinera