Lliçons i exercicis d'ortografia

 

 

ORTOGRAFIA

 

 

Regles ortogràfiques

Ortografia: Introducció pdf (IEC)
Els signes diacrítics pdf (IEC)
La grafia dels mots pdf (IEC)
La normativa ortogràfica del valencià pdf (AVL)

Treball de les normes ortogràfiques (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa)

 

Resums

Ortografia (UPC)

Recull normes ortogràfiques pdf (Barcanova)

 

Correspondència grafia/so

Les lletres pdf (IEC)

Correspondència entre grafia i so (Viquipèdia)

Correspondència entre grafia i so (Resum de gramàtica bàsica, UB)

 

Diccionaris

Diccionari ortogràfic i de pronúncia del valencià (AVL)

Diccionari invers

Dicsionari de cagàs (Nat)

 

Tipus de faltes d’ortografia

+

 

 

 

Activitats

  Aventura't amb l'ortografia (edu365) primària

  Repassem l'ortografia. Solucionari (Albert Aragonés)

  Exercicis d'ortografia (Manuel Sifre)

  Ortografia a la tardor de la fira d'Alcúdia clic (CPR d'Inca i Margalida Plomer Arbona) ep

  Activitats d'ortografia catalana clic (Carla Pi i Rusiñol, F. Xavier de Sola Subirana i Lluís Girós Pena) ep eso

 

Exercicis de repàs

...

 

Dictats

  Dictats (edu365) eso

  Dictats (Generalitat de Catalunya)

  Lectures i dictats (JQCV):

    Grau Mitjà

    Grau Superior

  Dictats d'autoaprenentatge de valencià (UV):

    Dictats de nivell elemental

    Dictats de nivell mitjà

    Dictats de nivell superior

  Dictats d'autoaprenentatge de valencià (UJI):

    Dictats de nivell elemental (groc)

    Dictats de nivell mitjà (blau)

    Dictat de nivell superior (roig)

  Dictats (UPV):

    Grau Elemental.

    Grau Mitjà.

    Grau Superior

 

Jocs

  Picalletres (TV3)

  Josep Tió. Jocs d'ortografia. Àlber: Mostra pdf

 

 

L’ALFABET

 

El nom de les lletres

Alfabet català (Viquipèdia)

L'alfabet (Resum de gramàtica bàsica, UB)

L'alfabet català. Síl·labes i diftongs (Ortocapses B)

L'alfabet (SALT)

L'alfabet (IES La Asunción) eso

Alfabet doc (Marisol Solduga) ep

 

 

  Activitat: L'abecedari (Racó de Cloret) c. mitjà 1r

  Activitat: L'abecedari clic (M. Jesús Conangla) ep

  Activitat: L'alfabet 2 clic (Catalina Homar Florit, Ferran Casbas, Francisca Giner i Margalida Pons) ep c. mitjà

 

 

L'ordenació alfabètica

Ordenació alfabètica en català pdf (IEC)

Ordenació alfabètica (UOC)

L’ordenació alfabètica (UB)

 

 

  Activitat: Ordre alfabètic (Roger Rey & Fernando Romero)

  Aplicació en línia: The Alphabetizer

 

SÍL·LABES I DIFTONGS

 

La síl·laba i els diftongs (Ortocapses C)

La síl·laba (SALT)

La síl·laba pdf (Col·legi Sant Gabriel) 3r eso

La síl·laba (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercici: La síl·laba, els diftongs i la dièresi:

 Activitat doc. Solucions pdf (M. Àngels Bosch) bat

  Exercicis: Síl·labes i dígrafs odt (Marina) ep

  Activitat: Dígrafs i diftongs qv (Marta Ibàñez) eso

  Activitat: Síl·labes clic (Montserrat Vega Hors) ei ep

 

Dígrafs

Dígraf (Viquipèdia)

Els dígrafs doc (Marisol Solduga) ep

 

 

  Miniunitats didàctiques: Bessones: Associació so i escriptura dels dígrafs: rr, ss i ll (c. inicial)

  Miniunitats didàctiques: Un so, dues lletres Reconeixement dels dígrafs (c. mitjà)    

 

Diftongs i hiats

Els diftongs (SALT)

Aplecs vocàlics pdf (Curs específic B)

Diftongs, triftongs, hiats. Ampliació pdf (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercicis: Diftongs doc (Mercè Torres) 1r eso

  Activitat: Ui! Dues vocals juntes (edu365)

  Miniunitats didàctiques: Ui! Dues vocals juntes Separació sil·làbica i reconeixement de diftongs (c. mitjà - c. superior)    

 

Separació de síl·labes

Separació de síl·labes (Català en línia)

Separació de síl·labes (UOC)

La separació de síl·labes pdf (IES Montjuïc)

Separació de síl·labes (IES La Asunción) eso

 

 

  Exercici: Recompte de síl·labes (Albert Aragonés)

  Exercici (Manuel Sifre)

  Exercici: La separació en síl·labes (Jordi Pedrola)

  Exercici: Separació de síl·labes (Recursos didàctics de llengua catalana)

  Activitat: Separar i comptar síl·labes clic (Enric Peiris Poch) ep eso

  Activitat: Síl.labes, tonificació i accentuació clic (Neus Pascual Miralles) ep

  Miniunitats didàctiques: Comptem síl·labes Separació sil·làbica (c. mitjà)      

  Jocs: Separa en síl·labes exe (Col·legi Pius XII)

 

APOSTROFACIÓ I CONTRACCIÓ

 

L'article: apòstrof i contracció (SALC)

Teoria i exercicis: l’apòstrof, la sinalefa i l’elisió doc (IES Joanot Martorell) bat NO VA

 

 

  Exercicis: Elisió, apostrofació, contracció (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

 

Regles d'apostrofació

L'apòstrof (Català en línia)

L'apòstrof (SALT)

L'apòstrof (UOC)

Apostrofació (UB)

L'apòstrof, qüestions gràfiques (UPC)

L'apòstrof pdf (Albert Aragonés)

Apòstrof-1 (IES La Asunción) eso

Apòstrof-2 (IES La Asunción) eso

L'apòstrof i les sigles (UPC)

Apostrofació de les sigles (És a dir)

Les sigles i l'apòstrof pdf (Societat Catalana de Biologia)

L'apòstrof doc (Marisol Solduga) ep

 

 

  Exercici: L'apòstrof (Albert Aragonés)

  Exercici (Manuel Sifre)

  Exercici: L'apostrofació (Jordi Pedrola)

  Exercici: Apòstrof doc (Mercè Torres) 1r eso

 

Contraccions

Contracció de preposicions (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Contraccions de l'article (És a dir)

Contraccions doc (Marisol Solduga) ep

 

 

  Exercici: Les contraccions (Jordi Pedrola)

  Exercicis: Contracció doc (Mercè Torres) 1r eso

  Dictat: Apòstrof i contracció (nivell intermedi)

  Dictat: Apòstrof i contracció (nivell de suficiència)

 

GUIONET

 

Regles del guionet

La dièresi i el guionet (Ortocapses C)

El guionet (Català en línia)

Guionet (SALC)

El guionet (SALT)

Guionet en mots compostos (UOC)

L’ús del guionet (UB)

L'ús del guionet en l'escriptura dels mots formats per composició o per prefixació pdf (IEC) 

Criteris d'ús del guionet (UPC)

El guió llarg o guió, qüestions gràfiques (UPC)

Llista: paraules amb guionet (Adolfo Catral)

 

 

 

  +

  Dictat: Guionet (nivell intermedi)

  Dictat: Guionet (nivell de suficiència)

 

VOCALS

 

Sistema vocàlic (Catalaonline)

El vocalisme. La vocal neutra. La O i la U (Ortocapses C)

Vocals (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Vocalisme tònic pdf (Curs específic B)

Ortografia de les vocals (Ferran Mota) bat

 

 

  Manual: Vocalisme: solucions pdf (UA)

  Exercici de vocals (Antoni Torres i Yago) eso

  Exercicis: Grafies i sons. Vocalisme (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Exercicis: Síl·laba, diftong, accentuació, dièresi (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

 

Les vocals a/e, o/u

La a/e i la o/u (Ortocapses B)

Les vocals a/e, o/u pdf (Albert Aragonés)

 

 

  Activitat: Vocalisme àton qv (Marta Ibàñez) eso

La a i la e

La vocal neutra: a/e (SALC)

Preguntes amb resposta: I, per escriure la a i e neutres? (edu365)

Llista: paraules amb es- (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb en- (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb em- (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb eix- (Adolfo Catral)

 

 

  Manual: Les vocals e i o àtones rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

  Exercici: La a i la e (Albert Aragonés)

  Dictat: Vocal neutra a / e (nivell intermedi)

  Dictat: Vocal neutra a/e (nivell de suficiència)

 

La o i la u

La o/u àtones (SALC)

 

 

 

  Exercici: La o i la u (Albert Aragonés)

  Miniunitats didàctiques: Torró s'escriu amb o: Distinció dels sons de la o i la seva grafia (c. mitjà)

  Dictat: Vocal àtona o / u  (nivell intermedi)

  Dictat: Vocal àtona o / u  (nivell de suficiència)

 

ACCENTUACIÓ

 

Accentuació (SALC)

Accentuació (SALT)

L'accentuació gràfica. Casos especials (Ortocapses C)

Accent doc (Marisol Solduga) ep

L'accentuació pdf (Col·legi Sant Gabriel) 3r eso

Accentuació pdf (Curs específic B)

L’accentuació pdf (Curs específic B)

 

 

 

  Manual: Teoria i exercicis: l’accent, el diftong i la dièresi doc (IES Joanot Martorell) bat

  Manual: Accentuació: solucions pdf (UA)

  Article: L'aprenentatge de l'accentuació mitjançant el joc pdf

  Exercicis de l'accent i la dièresi (IES La Asunción) eso

  Exercici: Accent i dièresi (La Pobla del Duc)

  Exercici: L'accent: Activitat doc. Solucions pdf (M. Àngels Bosch) bat

  Exercicis: Accents E i O odt (Marina) ep

  Exercicis: Accentuació 1 odt (Marina) ep

  Exercicis: Accentuació 2 odt (Marina) ep

  Activitat: Vocalisme tònic qv (Marta Ibàñez) eso

  Activitat: Accentuació qv (Marta Ibàñez) eso
 
Dictat: Accentuació (nivell intermedi)

  Dictat: Accentuació (nivell de suficiència)

 

Síl·labes tòniques i àtones

La síl·laba tònica pdf (Albert Aragonés)

 

 

 

  Miniunitats didàctiques: La síl·laba més forta Identificació de la síl·laba tònica (c. mitjà)      

  Activitat: Domino el dòmino (edu365)

  Activitats: Síl·labes, tonificació i accentuació (Neus Pascual Miralles) ep

 

Regles d'accentuació

Regles d'accentuació del català (Viquipèdia)

L'accent i la dièresi (Ortocapses B)

L'accent i la dièresi (Ortocapses C)

Accent gràfic (UOC)

L'accentuació gràfica pdf (IES Montjuïc)

L'accentuació (IES La Asunción) eso

Normes d'accentuació doc (Marisol Solduga) ep

Normes d'accentuació (Maria del Mar Pons Marquet) 

L'accent obert i tancat pdf, doc (Romaniques.org)

Llista: paraules amb accent en a (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb accent en i (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: L'accentuació (Albert Aragonés)

  Exercici: L'accentuació (Jordi Pedrola)

  Activitat: Normes d'accentuació clic (Jesús Batlle Auguet) ep c. superior

  Activitat: Els accents clic (Juanjo Gómez Píriz i Montserrat Ruiz López) ep eso

 

L'accent a la e

Divergències è/é (Viquipèdia)

Quadre: Timbre de la e accentuada gràficament rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

L'accent obert i tancat pdf (Albert Aragonés)

L'accent a la é pdf (Albert Aragonés)

Llista: paraules amb accent en e oberta (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb accent en e tancada (Adolfo Catral)

 

 

  Exercicis: L’accentuació de les es i os obertes i tancades (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

  Exercici: L'accent obert i tancat (Albert Aragonés)

  Activitat: Posa l'orella: escolta la e (edu365)

  Activitat: Com s'accentua la e (edu365)

 

L'accent a la o

+

Llista: paraules amb accent en o oberta (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb accent en o tancada (Adolfo Catral)

 

 

  Activitat: Posa l'orella: escolta la o (edu365)

  Activitat: Com s'accentua la o (edu365)

 

L'accent diacrític

Accent diacrític (Viquipèdia)

Accent diacrític (SALC)

L'accent diacrític pdf (Albert Aragonés)

L'accent diacrític pdf (IES Montjuïc)

L'accent diacrític (IES La Asunción) eso

L'accent diacrític doc (Marisol Solduga) ep

Llistat de diacrítics rtf (Romaniques.org)

 

 

  Exercicis: Accent diacrític odt (Marina) ep

  Exercici: Accent diacrític (Recursos didàctics de llengua catalana)

  Exercicis: Els diacrítics (Romaniques.org)

 

 

DIÈRESI

 

Dièresi (Viquipèdia)

Accentuació i dièresi (Català en línia)

L'accent i la dièresi (Ortocapses C)

La dièresi i el guionet (Ortocapses C)

La dièresi (SALC)

La dièresi (SALT)

La dièresi (UOC)

La dièresi pdf (Albert Aragonés)

Dièresi (IES La Asunción) eso

Normativa de la dièresi pdf (Romaniques.org)

Dièresi i diftong: esquema per aplicar la dièresi doc (Romaniques.org)

Preguntes amb resposta: Per a què serveix la dièresi? (edu365)

La dièresi doc (Marisol Solduga) ep

Dièresi pdf (Curs específic B)

Llista: paraules amb dièresi a la i (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb dièresi a la u (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: La dièresi (Albert Aragonés)

  Exercici (Manuel Sifre)

  Exercici: L'ús de la dièresi (Jordi Pedrola)

  Exercici: Accentuació i dièresi (Recursos didàctics de llengua catalana)

  Exercici: Ús de la dièresi (Recursos didàctics de llengua catalana)

  Activitat: En Raül és un desagraït (edu365)

  Activitat: Dièresi qv (Marta Ibàñez) eso
 
Dictat: Dièresi i diftong (nivell intermedi)

  Dictat: Dièresi i diftong  (nivell de suficiència)

 

CONSONANTS

 

Consonants (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Classificació de les consonants (Catalaonline)

Consonantisme pdf (Curs específic B)

Ortografia de les consonants (Ferran Mota) bat

 

 

  Manual: Consonantisme: solucions pdf (UA)

  Exercicis: Consonantisme (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Activitat: Consonantisme qv (Marta Ibàñez) eso

  Activitat: Un dia al zoo clic (Juanjo Gómez Píriz i Montserrat Ruiz López) ep

 

CONSONANTS OCLUSIVES

 

 

Les oclusives (Ortocapses B)

Les oclusives finals. La B i la V (Ortocapses C)

Consonants oclusives: b / p, d / t, g / c (SALC)

 

 

 

  Exercici (Manuel Sifre)

  Exercici: Els fonemes oclusius: Activitat doc. Solucions pdf (M. Àngels Bosch) bat

  Exercicis: PTC BDG doc (Mercè Torres) 1r eso

  Dictat: Grafies b / p, t / d, c / g (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies b / p, t / d, c / g (nivell de suficiència)

 

La p i la b finals

Les grafies b i p en posició final (SALT)

 

 

  Exercici: La p i la b (Albert Aragonés)

La t i la d finals

Les grafies d i t en posició final (SALT)

 

 

  Exercici: La t i la d (Albert Aragonés)

 

El so /k/

El fonema /g/: les grafies g i gu (SALT)

El fonema /k/: les grafies c, q, qu, g i k (SALT)

Preguntes amb resposta: Quan hem d'escriure c o qu? (edu365)

La C i la QU (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

Llista: paraules amb qu (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb gu (Adolfo Catral)

+La k

 

 

  Exercici: La c i la g (Albert Aragonés)

  Activitat: Paraules que tenen "que, qui" clic (Dora Cervelló) ) ep c. inicial

 

Els grups pl, bl, fl, cl, gl

+

 

  Activitat: Grups consonàntics PL, BL, FL, GL, CL clic (Sònia Sanchis Bofarull) ep

  Activitat: Grups consonàntics br, bl clic (Dora Cervelló) ) ep c. inicial

La b i la v

Distinció b/v (SALC)

Oposició b / v (SALC)

Les grafies b i v (SALT)

La B/V. El cas de la H (Ortocapses B)

La B/V (Ortocapses C)

La b i la v pdf (Albert Aragonés)

Les bilabials B/V (IES La Asunción) eso

La B i la V (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

 

 

 

  Exercici: La b i la v (Albert Aragonés)

  Exercici: Les grafies b i v (Jordi Pedrola)

  Exercici: B, V (La Pobla del Duc)

  Miniunitats didàctiques: Viatge en globus: La v i la b en noms propis de ciutats catalanes (c. mitjà)

  Dictat: Grafies b / v (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies b / v (nivell de suficiència)

 

La w

+

 

 

CONSONANTS FRICATIVES

 

 

La essa sonora i sorda

La essa sorda i i la essa sonora (Ortocapses C)

Les alveolars (IES La Asunción) eso

La S sorda i sonora (s, ss, c, ç, z) (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

 

 

  Exercici: Les variants ortogràfiques de la essa (Robert Escolano)

  Exercici: Les grafies s, c, ss, ç i z (Jordi Pedrola)

  Exercici: La essa pdf (UJI)

  Activitat: La Susanna és rossa? (edu365)

  Activitat: S Sorda / S Sonora (Sebastià Mora Masot)

  Dictat: Grafies s / ss / c / ç / z (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies s / ss / c / ç / z (nivell de suficiència)

 

La essa sonora

La essa sonora (Ortocapses B)

La essa sonora (SALC)

El fonema /z/: les grafies s i z (SALT)

La essa sonora pdf (Albert Aragonés)

 

 

  Exercici: La essa sonora (Albert Aragonés)

  Exercici de lectura de mots amb essa sonora (Manuel Sifre)

  Exercici essa sonora (Manuel Sifre)

  Exercici: S, Z (La Pobla del Duc)

 

El dígraf tz

El dígraf tz (SALT)

Llista: paraules amb tz (Adolfo Catral)

 

 

  +

La essa sorda

La essa sorda (Ortocapses B)

La essa sorda (SALC)

El fonema /s/: les grafies s, ss, c i ç (SALT)

La essa sorda pdf (Albert Aragonés)

Llista: paraules amb ss (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: La essa sorda (Albert Aragonés)

  Exercici essa sorda (Manuel Sifre)

  Exercici: S, Z, SS, Ç (La Pobla del Duc)

 

La x

La grafia x (SALT)

La x pdf (Albert Aragonés)

Llista: paraules amb ix (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: La x (Albert Aragonés)

  Manual: La lletra x rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

 

CONSONANTS PALATALS

 

 

Les consonants fricatives i les africades. Els grups IX/X; G/J; TX/IG (Ortocapses B)

Els grups ix/x; g/j; tx/ig (Ortocapses C)

Consonants palatals: g / j / tx / x / ix / ig / tg / tj (SALC)

Les palatals (IES La Asunción) eso

 

 

  Exercici ix/x, tx/ig/g (Manuel Sifre)

  Activitat: Xoc o joc? (edu365)

  Dictat: Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig (nivell de suficiència)

 

La g i la j

Les grafies j, g i tj, tg (SALT)

La g i la j pdf (Albert Aragonés)

La G i la J (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

Llista: paraules amb tj (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb tg (Adolfo Catral)

 

 

  Exercicis: La g i j  intervocàliques rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

  Exercici: La g i la j (Albert Aragonés)

  Exercici g/j, tg/tj (Manuel Sifre)

  Exercici: Les grafies g i j (Jordi Pedrola)

  Miniunitats didàctiques: Endevinalles: Practica paraules escrites en g o j (c. inicial)

 

Els dígrafs tx i ig

Les grafies x, tx i ig (SALT)

Els dígrafs tx i ig pdf (Albert Aragonés)

La X i els dígrafs ix-tx-ig (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

Llista: paraules amb tx (Adolfo Catral)

Llista: paraules amb -ig (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: Els dígrafs tx i ig (Albert Aragonés)

 

CONSONANTS LATERALS

 

 

Les laterals i les vibrants (Ortocapses B)

Nasals, laterals i vibrants (Ortocapses C)

Laterals: L, LL, L·L (SALC)

Els dígrafs l·l, tl i tll (SALT)

 

 

  Dictat: Grafies l / ll / l·l  (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies l / ll / l·l  (nivell de suficiència)

 

La ela geminada

La ela geminada pdf (Albert Aragonés)

La ela geminada, qüestions gràfiques (UPC)

Llista: paraules amb l·l (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: La ela geminada (Albert Aragonés)

 

Les dues eles

Llista: paraules amb ll (Adolfo Catral)

 

 

CONSONANTS NASALS

 

 

Nasals, laterals i vibrants (Ortocapses C)

Les consonants nasals (Ortocapses C)

Consonants nasals: m, n, ny (SALC)

Preguntes amb resposta: Compte, comte o conte? (edu365)

 

 

  Dictat: Grafies m / n / ny  (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies m / n / ny (nivell de suficiència)

 

La m i la n

Les nasals (Ortocapses B)

Les grafies m, n i mp (SALT)

La m i la n pdf (Albert Aragonés)

El dígraf ny (SALT)

Llista: paraules amb ny (Adolfo Catral)

 

 

  Exercici: La m i la n (Albert Aragonés)

  Exercici (Manuel Sifre)

 

CONSONANTS VIBRANTS

 

 

Les laterals i les vibrants (Ortocapses B)

Nasals, laterals i vibrants (Ortocapses C)

 

 

  +

La erra

La erra (SALC)

Les grafies r i rr (SALT)           

La R (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

Llista: paraules amb rr (Adolfo Catral)

Llista: verbs i paraules amb terminació en -ir (Adolfo Catral)

Llista: verbs i paraules amb terminació en -re (Adolfo Catral)

Llista: verbs amb terminació en -er (Adolfo Catral)

Llista: verbs amb terminació en -ar (Adolfo Catral)

 

 

  Activitat: Erra forta / erra fluixa clic (Dora Cervelló) ) ep c. inicial

  Dictat: Grafies r / rr  (nivell intermedi)

  Dictat: Grafies r / rr (nivell de suficiència)

 

CONSONANTS MUDES

 

 

La h

La h (Ortocapses B)

La hac (SALC)

La grafia h (SALT)

 

 

 

  Exercici (Manuel Sifre)

  Dictat: Grafia h  (nivell intermedi)

  Dictat: Grafia h (nivell de suficiència)

 

CONVENCIONS GRÀFIQUES

 

Guia lingüística 1 pdf (UPC)

Guia lingüística 2 pdf (UPC)

Guia lingüística 3 pdf (UPC)

Convencions (Curs específic B)

 

 

  Exercicis: La lletra. Convencions gràfiques (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

 

Signes de puntuació

Els signes de puntuació pdf (IEC)
Puntuació (SALC)

Signes de puntuació (Català en línia)

Els signes de puntuació pdf (IES Montjuïc)

Signes de puntuació pdf (Departament de Justícia)

Signes de puntuació (UOC)

Els signes de puntuació (UdG)

Els signes de puntuació (UAB)

Els signes de puntuació: classificació i usos (UB)

Usos d’altres signes gràfics (UB)

Puntuació (UPC)

Els signes de puntuació: aspectes gràfics (UPC)

Els signes de puntuació pdf (Curs específic B)

 

 

  Manual: Els signes de puntuació: Exercici 1. Exercici 2 (Departament de Justícia)

  Dictat: Signes de puntuació (nivell de suficiència)

 

La coma

L'ús de la coma: errors més freqüents (UPC)

L'ús de la coma en les oracions de relatiu (UPC)

La coma (Català en línia)

 

 

  +

El punt

El punt (Català en línia)

 

 

  +

El punt i coma

El punt i coma (Català en línia)

 

 

  +

Els dos punts

Els dos punts (Català en línia)

 

 

  +

Els punts suspensius

Els punts suspensius (Català en línia)

 

 

  +

El signe d'interrogació

El punt interrogatiu (Català en línia)

 

 

  +

El signe d'admiració

El punt admiratiu (Català en línia)

 

 

  +

Els guions

Els guions (Català en línia)

 

 

  +

Els parèntesis

Els parèntesis (Català en línia)

 

 

  +

Les cometes

Les cometes dobles (Català en línia)

Usos de les cometes (UPC)

 

 

  +

Tipus de lletra

Els tipus de lletra pdf (IEC)
Elecció d'un tipus de lletra (Vigital)

Tipus de lletra (UOC)

Les classes de lletra: classificació i usos (UB)

Tipus de lletra (URV)

Tipus de lletra i altres recursos tipogràfics (UPC)

Usos de la cursiva (UPC)

Usos de la negreta (UPC)

Tipus de lletra pdf (Curs específic B)

 

 

  +

 

Majúscules i minúscules

Majúscules i minúscules (Generalitat de Catalunya)

Majúscules i minúscules (UOC)

Majúscules i minúscules (URV)

Majúscules i minúscules (Govern d'Andorra)

Majúscules i minúscules pdf (Curs específic B)

Les majúscules, accentuades (UPC)

Les majúscules i l'apòstrof (Francina Prat Montplet, Maria Salud Almansa) ppt

 

 

  Manual: L'ús de majúscules i minúscules: Exercici (Departament de Justícia)

 

 

 

 

Lliçons i exercicis de fonètica

Lliçons i exercicis de morfologia

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves