Lliçons i exercicis de català

 

 

 

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves

 

 

 

 

Lliçons i exercicis d'ortografia

Lliçons i exercicis de morfologia

 

 

L'alfabet

Gènere i nombre

Síl·labes i diftongs

Determinants

Apostrofació i contracció

Pronoms personals

Guionet

Pronoms relatius

Vocals

Verbs

Accentuació

Adverbis

Dièresi

Preposicions

Consonants

Conjuncions

Convencions gràfiques

Interjeccions

 

 

Lliçons i exercicis de fonètica

Lliçons i exercicis de sintaxi

 

 

Fonètica i fonologia

Categories gramaticals

Ortologia

Sintagmes

Entonació

Funcions sintàctiques

 

Oració

 

 

Lliçons i exercicis de lèxic

Lliçons i exercicis de semàntica

 

 

Derivació

Sinonímia i antonímia

Composició

Polisèmia i homonímia

Abreviacions

Hiperonímia i hiponímia

Manlleus

Vocabulari bàsic          

Barbarismes

Terminologia

 

Lexicografia

 

 

Lliçons i exercicis d'onomàstica

Lliçons i exercicis de fraseologia

 

 

Noms de persona

Comparacions lexicalitzades

Noms de lloc

Frases fetes i locucions

 

Refranys