Llengües i dialectes del bisbat de Tortosa.

Una visió de principis de segle. *

 

Albert Aragonés Salvat

 

 

Fernando Miralles Meseguer és l’autor dos descripcions de Tortosa i pobles del seu entorn. La primera, Tortosa y sus arrabales. Descripción de la ciudad de Tortosa con todos sus caserios, despoblados y cuanto notable contiene su radio juridiscional. Imprenta de José L. Foguet Sales, Tortosa, 1901 [1902, a la portada interior]. La segona, Guia del Obispado de Tortosa. Geografía, Historia y Estadística ó descripción detallada de cada uno de los pueblos que componen dicho Obispado. Imprenta de Arturo Voltes Ribot, Tortosa, 1902.[1]

 

Tant a la segona com a la primera, Miralles pretén donar a conèixer als habitants del municipi i del bisbat de Tortosa la història dels pobles que el formen i els seus costums i ocupacions[2].

 

Miralles reconeix que per a fer la seua Guia ha pouat en les obres de Madoz[3], Riera[4], O’Callaghan[5], Pirala[6], Córdoba[7], Cortés[8], Martorell[9], Amat[10] i altres, però també advertix que ha rectificat moltes dades i n’ha recollit de noves.

 

Allò que més m’ha cridat l’atenció de la Guia del Obispado de Tortosa de Miralles és que dedica gairebé sempre un capítol titulat “Dialecto” a la descripció de la llengua dels pobles, on fa una sèrie de descripcions monòtones i repetitives que, encara que siguen superficials, degudament ordenades, ens permeten veure’n la visió global de l’autor.

 

El fet de recollir informació sobre la variant dialectal de cada poble és inèdita en guies d’esta mena i, al meu parer, només s’explica perquè el públic lector que previsiblement hi podia estar més interessat són els capellans de la diòcesi que successivament són canviats de parròquia i que, per tant, necessiten tota classe d’informació sobre el poble on han d’anar a predicar[11].

 

De la informació lingüística que dóna Miralles he trobat interessant fixar-me només en tres aspectes: 1) el concepte de dialecte, 2) el nom dels dialectes i 3) la variació dialectal.

 

 

1) “El dialecto que hablan sus moradores es el catalán...

 

Ja he avançat que la informació sobre la llengua o dialecte de cada un dels pobles la trobem en un capítol que porta el títol de “Dialecto”. Miralles sempre parla de dialecto i, com veurem més avall, fa servir només els termes catalán, valenciano i lemosín. No diu, però, que el llemosí siga una llengua i el català i el valencià els seus dialectes, sinó que els considera tots tres com a dialectes, fet que no l’allunya gaire de les idees que circulaven en aquella època.[12]

 

Si Miralles no s’hagués oblidat de ressenyar la localitat d’Olocau del Rei (Ports) o hagués comentat el parlar de Fanzara (Alt Millars), on la llengua pròpia és el castellà, potser s’hauria fet patent una distinció entre llengua i dialecte.

 

 

2) “Hablan en este pueblo el mismo valenciano ó lemosín...”

 

Els dialectes que es parlen al bisbat de Tortosa, segons Miralles, són dos: el català i el valencià (o llemosí).

 

Si observem el mapa 2, veiem que el català es parla a Catalunya i el valencià, al País Valencià. No hi ha cap poble de Catalunya on es parle el valencià ni cap poble de València on es parle el català. La frontera administrativa, per tant, marca clarament l’abast d’estes dos denominacions. Això es veu més clar encara en els comentaris sobre la parla de tres poblacions de Terol que aleshores pertanyien al bisbat de Tortosa (Calaceit, Cretes, Lledó d’Algars) on és subratllat el fet que s’hi parla català, a pesar de pertànyer al regne d’Aragó, o en justificar la mescla de català i valencià de la Sénia (Montsià) “por estar este pueblo en la partición de las provincias de Castellón y Tarragona”.

 

El nom de llemosí, en canvi, apareix gairebé sempre fora de Catalunya. Aquí hi apareix només per a fer notar la coincidència (Batea) o la similitud (Aldover, l’Ametlla de Mar) amb el català d’alguns pobles. És a l’Aragó (Cretes), només, on dóna com a sinònims el català i el llemosí.

 

Al País Valencià, lemosín és usat gairebé el mateix nombre de vegades que el de valenciano i sovint és usat com a sinònim de valenciano (Bel, Castell de Cabres, Cinctorres) o és usat en la denominació valenciano lemosín (Alcalà de Xivert, Tírig). De fet, els noms valencià i llemosí formen un mosaic que demostra que per a Miralles són el mateix.

 

El fet que Miralles faça servir el terme llemosí pot resultar sorprenent avui per a nosaltres, però era normal a la seua època. A l’Edat Mitjana, fou usat per a referir-se a l’artificiosa llengua literària dels trobadors. Posteriorment, a Catalunya i a Mallorca, però sobretot a València, passà a designar la llengua catalana dels autors clàssics medievals (Llull, Eiximenis, March, Roig, etc.). A la Renaixença, els intel·lectuals més destacats de l’època (Rubió i Ors, Milà i Fontanals, Aribau, etc.) continuaren donant el nom de llemosí a la llengua, però fou entre els valencians on l’èxit del mot fou més prolongat, obeint a la resistència que han manifestat sempre a anomenar catalana la llengua pròpia.[13]

 

 

3) “...con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos limítrofes.

 

Un dels factors més al·ludits en les diferències lingüístiques entre els diferents pobles és el veïnatge. D’esta manera, Miralles va repetint un seguit de fórmules[14] que van marcant la similitud o la diferència del parlar de cada poble amb el dels pobles veïns, amb el del cap de comarca o del partit judicial (Tortosa, Gandesa, Falset, Móra d’Ebre, Vall-de-roures, Morella, Castelló, Llucena, etc.) o amb el de la comarca (el Maestrat, la Plana).

 

En la demarcació catalana, Miralles distingix dos zones: una, on els pobles parlen català sense atributs, i una altra, on parlen un català diferent de la resta de Catalunya (Tortosa), que no és ni català ni valencià (Tortosa, Ulldecona), o que és una mescla de català i valencià (la Sénia, Masdenverge, Tortosa), o que és un català impur (Alfara de Carles), o bé que és igual (Batea) o semblant al llemosí (Aldover, l’Ametlla de Mar), o bé que és semblant al valencià (Alcanar) .

 

En la demarcació valenciana cal destacar el parlar d’un grup de pobles que imiten la parla de València (Almenara, Onda) o la de l’Horta (la Llosa de la Plana), i un altre que es caracteritza per l’ús de mots castellans (l’Alcúdia de Veo, Benitandús, Tales) o que fins i tot arriba a ser “una mezcla con el castellano, no resultando ni el uno ni el otro” (Sueres).

 

Els pocs exemples que dóna quan justifica les filiacions lingüístiques de cada poble m’han permès elaborar una llista de trets que he classificat en peculiaritats fonètiques, morfològiques, lèxiques, d’entonació i d’estil.

 

 

Peculiaritats fonètiques:

 

—L’emmudiment de la r final. Miralles s’hi referix normalment amb la fórmula “suprimiendo la letra r al final de dicción” i dóna només exemples de substantius acabats en -or i -er: administradó, barbé, borradó, cobradó, dotó, enterradó, ferré, interventó, llauradó, mocadó, pintó, retó, siñó, tarroné. Este fenomen, sovint el dóna com a propi dels pobles del Maestrat (Albocàsser, Catí, Cervera, Villar de Canes), de la comarca (Cabanes) o del partit (Canet lo Roig); o els diferencia del parlar dels pobles de la Plana (Llucena, Costur), dels voltants (Ribesalbes) o, erròniament, d’altres pobles de la seua comarca (el Pinell, Flix, Marsà, la Figuera).

 

Si mirem el mapa 3, veiem que Miralles no contradiu les dades recollides en la mateixa dècada per A.M. Alcover[15] en excursions fetes el 1902, 1906 i 1908, ni les més actuals aportades per l’ALDC[16], però sí les més completes de Salas[17], que no recull l’emmudiment ni a Costur ni a les Useres (Alacatén)[18]. Gimeno[19], en canvi, no el recull a Alcalà de Xivert (Baix Maestrat) ni a Vilanova d’Alcolea (Plana Baixa).

 

—L’addició d’una t en mots monosíl·labs acabats en r, pròpia del català central i septentrional[20], en casos com cort per cor, ort per or (l’Ametlla de Mar).

 

—“Pronunciar las tes y las des al fin de dicción tan suaves que apenas se nota su sonido” (Artana). Això contradiu Daniel Recasens[21] que només dóna com a possible este fenomen a zones de l’alacantí (joventu(t)).

 

Indirectament, Miralles també aporta exemples dels casos següents:

 

—La dissimilació vocàlica en el mot tarroné 'torroner' (Ascó, Vandellòs, Ribesalbes), documentada en tortosí i mallorquí[22].

 

—La pronunciació d’una [a] inicial en mots començats per em-: yo mamporto (Tírig), pròpia del nord-occidental[23].

 

—El tancament de la o àtona en [u] darrere de i tònica en el mot conill, escrit cunill (Lloà), documentat en català occidental i mallorquí[24].

 

—La pronunciació d’una [j] en els mots jo (Albocàsser, l’Alcora, Castelló de la Plana, la Torre dels Domenges, Sorita, Arnes), ja (l’Alcora, Gandesa, Ginestar), escrits yo i ya, força general a tot el domini català[25].

 

—L’elisió de la c del grup ct en els mots doctor (Ascó, Móra d’Ebre, la Vilella Baixa, Albocàsser, Bell-lloc del Pla, Cabanes de l’Arc, Llucena, Costur) i rector (Ascó, la Fatarella, Flix, el Pinell de Brai, Capçanes, Albocàsser, Bell-lloc del Pla, Catí, Vilar de Canes, Cabanes de l’Arc, Cervera del Maestrat, Llucena, Costur)[26], escrits dotó i retó.

 

—El manteniment de la -d- en mots acabats en -ador com llaurador (Ribesalbes), propi del valencià[27].

 

 

Peculiartitats morfològiques:

 

—L’ús de l’article definit masculí lo (mapa 4), propi del català nord-occidental, tarragoní i alguerès, sembla que haja anat reculant al llarg del segle en el territori del bisbat. En els anys setanta[28] fou recollit només en les localitats més septentrionals dels Ports i del Baix Maestrat. Abans, Antoni Griera[29] l’havia recollit a Morella, Alcalà de Xivert i Llucena. Miralles, que sempre hi al·ludix amb la frase “anteponiendo el artículo lo en vez de el”, el recull també fins a Costur (Alcalatén), localitat sobre la qual hem dit que donava una informació errònia sobre l’emmudiment de la r.

 

—La desinència de la primera persona del present d’indicatiu de la primera conjugació (mapa 5). Miralles parla només de dos desinències (-o i -a) i no diu res de la desinència -e, pròpia del valencià, ni de la desinència -ec que Gimeno[30] recull a Traiguera. La desinència -o ([u] en català central) és pròpia del català nord-occidental. Miralles dóna molts d’exemples (yo porto, yo canto, etc.) però s’hi referix amb una vaga i imprecisa descripció (“por terminar muchas de sus palabras en ó”). En este cas, Miralles s’acosta més aviat als límits actuals donats per Salas[31] que no pas els recollits la primera dècada del segle per A.M. Alcover[32], que arriben més al sud.

 

A l’Alcora (Alcalatén), en canvi, Miralles hi recull la desinència -a, que definix rudimentàriament dient que usen “muchas palabras en tercera persona”, i posa també alguns exemples (yo ya baixa[33], yo no compra, no porta, no mencha, etc.). Salas[34] la recull a més a més a les Useres[35].

 

—Les desinències de la primera i tercera persona de l’imperfet d’indicatiu. Miralles diu que el valencià de Castelló de la Plana es diferencia del de la resta de la província perquè usa la desinència -e enlloc de -a i posa com a exemples “yo corríe, éste cantae, aquell senríe, etc.”. Esta dada és incompleta ja que Alcover[36] recollí esta desinència en la forma corri[a] també a Llucena, i Gimeno[37], als Ports i gairebé tot el Baix Maestrat.

 

Indirectament, també, dóna notícia d’altres característiques morfològiques destacables:

 

—L’ús del demostratiu éste (Castelló de la Plana), propi del tortosí i valencià[38].

 

—L’elisió de la v de les desinències de l’imperfet d’indicatiu de la primera conjugació (éste cantae). Miralles constata este fet només a Castelló de la Plana, però és força més general en el bisbat[39].

 

—La forma habeu (Ginestar) o haveu (Gandesa) de la segona del plural del present d’indicatiu del verb haver[40].

 

 

Peculiaritats lèxiques:

 

Els mots citats per Miralles que distingixen uns pobles dels altres són els següents:

 

alego  alego (Corbera d’Ebre)

allavons  allavons (Corbera d’Ebre)

companya  compaña (Lloà, el Perelló), compáña (Colldejou)

fàcil  facil (Aldover)

fester  lo festé (el tedero) (Rossell, Vinaròs)

fumar  fumar (Benissanet, Corbera d’Ebre), fumat (Batea, Cabassers, Lloà, Pratdip)

garrit  garrit (la Cava, Sant Jaume d’Enveja)

granús  granús por granizo (Aín)

mano -a  ma...no (la Cava), manet (Sant Jaume d’Enveja), manos meus (els Reguers)

mossar  me mosa ó ma mosat por me muerde ó me ha mordido (Maials)

prenda  prenda (Sant Jaume d’Enveja), prendeta (la Cava)

rebullir  rebullir por corregir (Aín)

regalat -ada  regalat (la Cava)

siboc  siboch (Aldover)

toma(t)es  tomaes por tomates (Aín)

xeic -a  cheica (Cabassers)

xiula  lo chiula (dulzainero) (Vinaròs), lo chiulá (Rossell)

 

Indirectament, Miralles també dóna els mots asustat (Ginestar), cansanci (Batea) o cansera (Lloà, Pratdip), llauradó (Ribesalbes) i palisa (Batea).

 

En esta llista trobem vulgarismes (alego, allavons), castellanismes (assusta -adat, prenda), altres mots d’ús més o menys general (cansera, fester, garrit -ida, granús, llaurador, mossar, palissa, siboc), alguns dialectalismes de la zona (companya, fàcil -a, mano -a, regalat -ada, xeic -a), tots amb més extensió que la donada per Miralles, i algunes paraules (o pronunciacions) no documentades (cansanci, rebullir, toma(t)es, xiula).

 

 

Peculiaritats d’entonació:

 

Generalment, Miralles fa també unes distincions molt genèriques i repetitives[41] que donen una idea vaga de l’entonació peculiar de molts de pobles (Masroig, Colldejou, Marsà, Vandellòs, Maials, Flix, Miravet, Móra d’Ebre, Riba-roja, Tivissa, Mascarell, Alcanar, Aldover, Alfara, Benifallet, la Cava, Masdenverge, Paüls, els Reguers, Benicarló, Vallibona, Bell-lloc, Borriol i Graó de Castelló), la qual cosa fa que en alguns pobles la seua conversa siga suave, atractiva, agradable. En alguna ocasió també, dóna l’atribut de cortada a la pronunciació d’alguns pobles (Palanques) i, fins i tot, especifica que es nota només en la “clase baja” (Calaceit).

 

Fora d’estes observacions, hi ha també descripcions puntuals que són difícils d’identificar:

 

—“mi...ra, ma...no” (la Cava);

—“con cierto tono de uo al final de dicción” (Aldover);

—“un ¡hay! que suelen anteponer á sus palabras” (Almassora, Vilavella, Vila-real);

chiquia que no vens á l’ ania (?) (Graó de Castelló).

 

 

Peculiaritats d’estil:

 

En la Guia de Miralles, hi ha també una sèrie de comentaris molt interessants que fan referència al grau de formalitat usat pels seus parlants, entre els quals destaquen: a) l’ús de fórmules de tractament, b) l’ús del verb fumar i c) altres opinions més genèriques sobre l’ús de paraules grolleres.

 

a) Sobre les fórmules de tractament, Miralles distingix les diferències següents:

 

—“hablar de vos indistintamente a cualquier persona” (Colldejou, Gandesa, Ginestar, el Perelló);

—“hablar de á los iguales y de vos á los ancianos y personas distinguidas” (la Bisbal de F.);

—“llamar de padrí ó padrina á los forasteros” (l’Ametlla de Mar);

—“llamar á todos los forasteros y de la población tíos y tías” (Artana);

—“llamar á los pequeñuelos compaña” (Colldejou, el Perelló, Lloà).

 

b) Sobre l’ús del verb fumar, variant eufèmica de fotre, paral·lela a fúmer, Miralles nota que és usat en diversos sentits (Batea, Benissanet, Cabassers, Corbera d’Ebre, Pratdip, Lloà), en posa exemples (ma fumat una cansera, ma fumat un cunill, man fumat bastó, ma fumat un pa, ma fumat una palisa, te fumo, etc.) i dóna la corresponent traducció castellana més formal.

 

c) Respecte a l’ús de “palabras groseras y frases indecorosas”, Miralles només cita alguns pobles que no les usen (Bellestar, Calaceit, Coratxà, Morella, Palanques, la Pobla de Benifassà, Todolella, Villores), curiosament situats tots als voltants dels Ports, cosa que fa pensar en algun perjudici lingüístic.

 

*   *   *

 

Com hem pogut comprovar, Miralles entén que al bisbat de Tortosa es parlen dos dialectes: el català (a Catalunya i Aragó) i el valencià (al País Valencià), que és anomenat també llemosí. Tot i que no comenta el castellà d’Olocau del Rei i Fanzara, identifica una àrea de transició entre el valencià i el castellà (a la Plana Baixa), i una altra entre el català i el valencià (al Baix Ebre i Montsià), on els pobles no parlen ni una cosa ni l’altra.

 

Miralles fa una descripció de les varietats dialectals del bisbat de Tortosa de principis de segle incompleta i molt anecdòtica, però que endevina uns trets que distingixen els subdialectes tortosí i valencià septentrional (l’emmudiment de la r final, la desinència -o del present d’indicatiu i l’ús de l’article lo) que, al mateix temps, desdibuixen la frontera actual entre el català nord-occidental i el valencià.

 

En definitiva, és una visió que també pot ajudar a desfer el tòpic de la coincidència entre els límits geogràfics de llengües i dialectes i els diferents límits administratius, eclesiàstics o d’altra mena[42] a què estem acostumats a veure dividit este territori.

 

 

 

MAPES

 

 


 

(tornar)


(tornar)

(tornar)


(tornar)

 

 

APÈNDIXS

 

 

I. Pobles i municipis del bisbat de Tortosa[43], ressenyats per Miralles[44],

ordenats segons l’actual divisió comarcal.

 

 

BAIX CAMP: 1 Colldejou, 2 Pratdip, 3 Vandellòs (l'Hospitalet, Masriudoms).

 

PRIORAT: 1 la Bisbal de Falset, 2 Cabassers, 3 Capçanes, 4 la Figuera, 5 els Guiamets, 6 Lloà, 7 Marçà, 8 Margalef, 9 el Masroig, 10 el Molar, 11 la Vilella Baixa.

 

RIBERA D'EBRE: 1 Ascó, 2 Benissanet, 3 Flix, 4 Garcia, 5 Ginestar, 6 Miravet, 7 Móra d'Ebre, 8 Móra la Nova, 9 la Palma d'Ebre, 10 Rasquera, 11 Riba-roja, 12 Tivissa (Darmós, Llaveria, Serra d'Almós), 13 la Torre de l'Espanyol, 14 Vinebre.

 

SEGRIÀ: 1 Maials.

 

TERRA ALTA: 1 Arnes , 2 Batea (Pinyeres), 3 Bot, 4 Caseres, 5 Corbera d'Ebre, 6 la Fatarella, 7 Gandesa, 8 Horta de Sant Joan, 9 el Pinell de Brai, 10 la Pobla de Massaluca, 11 Prat de Comte, 12 Vilalba dels Arcs.

 

MATARRANYA: 1 Arenys de Lledó, 2 Calaceit, 3 Cretes, 4 Lledó d'Algars.

 

BAIX EBRE: 1 l'Aldea, 2 Aldover, 3 Alfara de Carles, 4 l'Ametlla de Mar, 5 Ampolla, 6 Benifallet, 7 Camarles, 8 Deltebre (la Cava), 9 Paüls, 10 el Perelló, 11 Roquetes, 12 Tivenys, 13 Tortosa (Bítem, Jesús, la Petja, els Reguers, Vinallop), 14 Xerta.

 

MONTSIÀ: 1 Alcanar, 2 Amposta, 3 Freginals, 4 la Galera, 5 Godall, 6 Mas de Barberans, 7 Masdenverge, 8 Sant Carles de la Ràpita, 9 Sant Jaume d'Enveja, 10 Santa Bàrbara, 11 la Sénia, 12 Ulldecona.

 

PORTS: 1 Castellfort, 2 Cinctorres, 3 Forcall, 4 Herbers, 5 Hortells, 6 la Mata de Morella, 7 Morella (Herbeset,  la Llècua, la Pobleta d'Alcolea), 8 Olocau del Rei, 9 Palanques, 10 Portell de Morella, 11 Sorita de Morella, 12 la Todolella, 13 Vallibona, 14 Villores, 15 Xiva de Morella.

 

BAIX MAESTRAT: 1 Alcalà de Xivert (Alcossebre), 2 Bel, 3 el Bellestar de la Tinença, 4 Benicarló, 5 el Boixar, 6 Càlig, 7 Canet lo Roig, 8 Castell de Cabres, 9 Cervera del Maestrat, 10 Coratxà, 11 Fredes, 12 la Jana, 13 Peníscola, 14 la Pobla de Benifassà, 15 Rossell, 16 la Salzedella, 17 Santa Magdalena de Polpís, 18 Sant Jordi del Maestrat, 19 Sant Mateu del Maestrat, 20 Sant Rafel del Maestrat (Cases del Riu Sénia), 21 Traiguera, 22 Vinaròs, 23 Xert.

 

ALT MAESTRAT: 1 Albocàsser, 2 Ares del Maestrat, 3 Benassal, 4 Catí, 5 Culla, 6 la Serratella, 7 Tírig, 8 la Torre d'En Besora, 9 Vilafranca del Maestrat, 10 Vilar de Canes.

 

ALCALATÉN: 1 l'Alcora, 2 Atzeneta del Maestrat, 3 Benafigos, 4 Costur, 5 Figueroles d'Alcalatén, 6 Llucena, 7 les Useres, 8 Vistabella del Maestrat, 9 Xodos.

 

PLANA ALTA: 1 Almassora, 2 Bell-lloc del Pla, 3 Benicàssim, 4 Borriol, 5 Cabanes de l'Arc, 6 Castelló de la Plana (Graó de Castelló), 7 les Coves de Vinromà, 8 Orpesa, 9 la Pobla de Tornesa, 10 la Serra d'En Galceran, 11 Torreblanca, 12 la Torre dels Domenges, 13 la Vall d'Alba, 14 Vilafamés (Moró), 15 Vilanova d'Alcolea.

 

PLANA BAIXA: 1 Aín, 2 l'Alcúdia de Veo (Benitandús, Veo), 3 Almenara, 4 Artana, 5 Betxí, 6 Borriana, 7 Eslida, 8 Fondeguilla, 9 la Llosa de la Plana, 10 Moncofa, 11 Nules (Mascarell), 12 Onda (Artesa), 13 Ribesalbes, 14 Suera, 15 Tales, 16 la Vall d'Uixó, 17 Vila-real (Alqueries), 18 la Vilavella, 19 Xilxes.

 

ALT MILLARS: 1 Fanzara

 

 

III. Text dels capítols dedicats al "Dialecto" dels pobles de la Guia del Obispado de Tortosa (1902) de Fernando Miralles Meseguer, ordenat segons les comarques actuals.

 

Primer dono el número assenyalat en els mapes, el nom de la població oficial actualment i a continuació, entre parèntesis, els noms donats per Miralles i la pàgina del capítol que trancric. Finalment copio el text de Miralles corregint només les errates.

 

SEGRIÀ

 

1 Maials (Mayals 600). El que hablan sus moradores es el catalán con algunas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos, como: me mosa ó ma mosat por me muerde ó me ha mordido, etc.

 

PRIORAT

 

1 La Bisbal de Falset (La B. 578). El que hablan sus moradores es el catalán, distinguiéndose por hablar de á los iguales y de vos á los ancianos y personas distinguidas.

 

2 Cabassers (Cabacés 559). El que hablan sus moradores es el catalán con algunas frases que les distinguen de los demás pueblos limítrofes, como cheica la palabra fumat y otras.

 

3 Capçanes (Capsanes 562). El que hablan sus moradores es el catalán con ciertas frases propias de los pueblos del distrito de Falset, y suprimir la r al fin de muchas palabras, como retó, cobradó, administradó, etc.

 

4 La Figuera (id. 581). Hablan estos habitantes el mismo catalán que en en distrito de Falset, distinguiéndose por suprimir la r al fin de algunas palabras y anteponer el artículo lo en vez de el como lo ferré, lo pintó, etc.

 

5 Els Guiamets (G. 573). El que hablan en este lugar es el mismo del partido de Falset y pueblos limítrofes.

 

6 Lloà (Lloá 586). El que hablan sus moradores es el catalán con algunas palabras que les distinguen de otros pueblos, como llamar compaña á los pequeñuelos y usar la palabra fumat en varios sentidos, como ma fumat una cansera, por me he cansado, ma fumat un cunill, por me he comido un conejo, etc.

 

7 Marçà (Marsá 593-4). El que hablan sus moradores es el catalá con algunas frases y tono que les distingue de otros pueblos de la comaraca, suprimiendo también la r en fin de dicción como borradó, interventó, etc.

 

8 Margalef (id. 590). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que se usa en el distrito de Falset y demás pueblos de la comarca.

 

9 El Masroig (M. 556). El que hablan sus moradores es el catalán con algunas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos.

 

10 El Molar (Molá, ó Molar den Bas 604). El dialecto que hablan sus moradores es el catalán sin pronunciar frase ni tono alguno que les distinga de los otros pueblos comarcanos.

 

11 La Vilella Baixa (V. Baja 626). El que hablan sus moradores es el catalán muy semejante al que se habla en el distrito de Falset, suprimendo la r al fin de palabra y anteponiendo el artículo lo en vez de el, como lo pintó, lo dotó, lo barbé, etc.

 

BAIX CAMP

 

1 Colldejou (id. 565). Hablan el catalán diferenciándose de otros pueblos con cierto tono y palabras que les caracteriza, como hablar de vos á todos indistintamente y llamar á los pequeñuelos compáña.

 

2 Pratdip (id. 610). El que hablan sus moradores es el catalán, distinguiéndose de otros pueblos por usar la palabra fumat en diversos sentidos, como ma fumat carn, por me he comido carne; ma fumat una cansera, por me he cansado; man fumat bastó, por me han pegado, etc.

 

3 Vandellòs (Vandellós 623). El que hablan sus moradores es el catalán con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos, suprimiendo en muchas palabras la r al fin de dicción, como rectó, fumadó, tarroné, etc.

 

L'Hospitalet de l'Infant (H. del Infante)

 

Masriudoms

 

RIBERA D'EBRE

 

1 Ascó (A., Ascón, Azcona ó Azcua 426). El que hablan sus moradores es el catalán, suprimiendo la letra r al final de dicción, com en mocadó, tarroné, dotó, retó, etc.

 

2 Benissanet (Benisanet 434). Los habitantes de Benisanet hablan el catalán con algunas frases propias de los pueblos de la ribera del Ebro, como usar indistintamente la palabra fumar para varias cosas, como ma fumat por pegar, fumat por comido, fumat por cansado, etc.

 

3 Flix (id. 451). El que hablan sus moradores es el catalán con ciertas frases y tono que les caracteriza de los demás pueblos comarcanos, suprimiendo al fin de algunas palabras la r y anteponiendo el artículo lo en vez de el, como: lo pintó, lo retó, lo ferré, etc.

 

4 Garcia (García 570). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que se habla en Mora de Ebro y demás pueblos de la comarca.

 

5 Ginestar (id. 184). El que hablan sus moradores es el catalán, distinguiéndose de algunos otros pueblos por hablar de vos indistintamente, como: vos ya habeu descansat, vos ya habeu dormit, vos esteu asustat, etc.

 

6 Miravet (id. 459). El que hablan sus moradores es el catalán como en Mora y pueblos comarcanos, con ciertas frases y tono que les distingue de algunos pueblos limítrofes.

 

7 Móra d'Ebre (Mora de Ebro 464). El que hablan sus moradores es el catalán, con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos; anteponen en muchas de las dicciones el artículo lo en lugar de el como lo dotó, lo barbé, etc. por el dotó, el barbé, etc.

 

8 Móra la Nova (Mora la Nueva, ó masos de Mora 607). El que hablan sus moradores es el catalán como en Mora de Ebro y demás pueblos del partido judicial de Gandesa.

 

9 La Palma d'Ebre (La P. 583). El que hablan sus moradores es el catalán con pocas frases ni tono que les distinga de los demás pueblos comarcanos.

 

10 Rasquera (id. 206). El hablan en Rasquera, es el mismo catalán que en Tortosa y demás pueblos del partido, diferenciándose con ciertas frases y tonos que les distingue de los demás pueblos limítrofes.

 

11 Riba-roja (Ribarroja 481). El que hablan sus moradores es el catalán con pocas palabras que les distinga de los demás pueblos limítrofes, si bien se les nota cierto tono que les caracteriza de las otras poblaciones.

 

12 Tivissa (Tivisa 616). Hablan el catalán con ciertas frases y tono que les distingue algún tanto de los otros pueblos comarcanos.

 

Darmós (D., ó Dormés (567). El que hablan sus moradores es el catalán con pocas palabras que les distinga de Tivisa, Mora de Ebro, y demás pueblos limítrofes.

 

Llavería

 

Sierra de Almós

 

13 La Torre de l'Espanyol (T. del Español 619). El que se habla en este lugar es el mismo catalán que se usa en García y demás pueblos limítrofes.

 

14 Vinebre (id. 628). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que en García, Ascó y demás pueblos limítrofes.

TERRA ALTA

 

1 Arnes (id. 422). El dialecto que hablan los habitantes de Arnes es el catalÁn que tan caracterizado está con las voces de yo penso, parlo, lligo, trobo, etc.

 

2 Batea (id. 430). El dialecto que hablan sus moradores es el catalán igual al lemosín con ciertas frases que les caracteriza de algunos otros pueblos, como la palabra fumat que aplican indistintamente, como ma fumat un pa, ma fumat una palisa, ma fumat un cansansi, por me he comido un pan, me han pegado una paliza, he tenido un cansancio, etc.

 

Piñeras

 

3 Bot (id. 437). Hablan sus moradores el catalán, sin pronunciar frase ni usar tono alguno que les distinga de los demás pueblos circunvecinos.

 

4 Caseres (Caseras 440). El que hablan sus moradores es el catalán con ciertas frases y tono común á los pueblos del partido de Gandesa.

 

5 Corbera d'Ebre (C., ó C. de Ebro 443). El que hablan sus moradores es el catalán, con ciertas palabras que les distinguen de otros pueblos, como allavons, alego, etc., y pronunciar la palabra fumar en varios sentidos, como te fumo, por te pego, ma fumat, por me he comido, bebido, etc.

 

6 La Fatarella (F., ó Fatorella (447). El que hablan sus moradores es el catalán, distinguiéndose de otros pueblos por suprimir la r en fin de algunas palabras y anteponer el artículo lo en vez de el como: lo siñó retó, lo ferré, lo pintó, etc.

 

7 Gandesa (id. 416). El que hablan sus moradores es el catalán, como en todos los demás pueblos del partido, distinguiéndose por hablar de vos indistintamente á cualquier persona, como: vos ya haveu dormit, vos ya esteu descansats, etcétera.

 

8 Horta de Sant Joan (H. 455). El dialecto no presenta cosa notable; es el catalán como el que se habla en Gandesa y demás pueblos limítrofes.

 

9 El Pinell de Brai (P. 469). El que hablan en Pinell, es el catalán, distinguiéndose de otros pueblos por suprimir la r al fin de dicción y anteponer el artículo lo en vez de el como lo siñó retó, lo pintó, lo ferré, etc.

 

10 Pobla de Massaluca (Puebla de Masaluca 478). El que hablan en este pueblo es el mismo catalán de Batea y demás pueblos de la comarca.

 

11 Prat de Comte (id. 474). El que hablan en este lugar es el catalán con poca diferencia del que se habla en Gandesa y demás pueblos del partido.

 

12 Vilalba dels Arcs (Villalba, ó Villalba la Vieja 484). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que en Ribarroja y demás pueblos vecinos.

 

MATARRANYA

 

1 Arenys de Lledó (A., ó Areñs de Ll. 305). El que hablan en este pueblo es muy semejante al catalán caractarizado con ciertas frases y tono propias de los pueblos del partido de Valderrobles.

 

2 Calaceit (Calaceite 301). A pesar de pertenecer este pueblo al reino de Aragón, el dialecto que hablan sus moradores puede decirse que es el catalán; pero con la particularidad de que hacen abstracción de las palabras groseras que usan en otros pueblos, haciendo que su lenguaje sea simpático y agradable, á pesar de su cortada pronunciación que se nota en la clase baja.

 

3 Cretes (Cretas 309). A pesar de pertenecer este pueblo al reyno de Aragón, el dialecto que hablan sus moradores es el catalán ó lemosín, con algunas palabras propias de los pueblos del partido de Valderrobles.

 

4 Lledó d'Algars (Ll., Lidón ó Ledón 312). Si bien este pueblo pertenece al Aragón, el dialecto que hablan sus moradores es el catalán con pocas palabras propias que les distinga de los demás pueblos comarcanos.

BAIX EBRE

 

1 L'Aldea (id. 121). El dialecto que hablan sus moradores es el mismo de Tortosa, sin frases ni tono que les distinga de los pueblos limítrofes.

 

2 Aldover (id. 124). El que hablan en esta villa es el catalán semejante al lemosín con cierto tono de uo al final de dicción, y ciertas frases como facil y siboch que les distingue de una manera particular de los demás pueblos limítrofes.

 

3 Alfara de Carles (A. ó A. de Carles 129). El dialecto que hablan sus moradores es el catalán, si bien no puro, con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos limítrofes

 

4 L'Ametlla de Mar (A., ó Cala de la A. 133). El dialecto que hablan en Ametlla es el catalán, muy semejante al lemosín, con algunas palabras que les distingue de los demás pueblos comarcanos, como cort, por cor, ort por or y tambien por llamar de padrí ó padrina á los forasteros.

 

5 L'Ampolla (A. 136). El que hablan sus moradores es en todo igual al de de Tortosa más bien que al de Perelló, sin frase ni tono que les distinga de los pueblos comarcanos.

 

6 Benifallet (id. 151). El que hablan los de Benifallet es el catalán, con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos limítrofes.

 

(8) La Cava (C., ó San Miguel de la Caba (160). El que hablan sus moradores es el mismo de Tortosa con algunas palabras que pronuncian con cierto tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos; como mi...ra, ma...no, garrit, regalat, prendeta, etc.

 

9 Paüls (Pauls 196). El que hablan sus moradores es el catalán con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos.

 

10 El Perelló (P. 200). El que hablan sus moradores es el catalán, distinguiéndose de otros pueblos, por llamar compaña á los pequeñuelos y usar la palabra vos, indistintamente cuando hablan con alguna persona.

 

11 Roquetes (Roquetas ó Roquetas den Ortis 212). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que se usa en la capital y otros pueblos limítrofes.

 

12 Tivenys (T. ó Tiveñs 223). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que se usa en la capital del Obispado, con pocas palabras ni tono que les distinga de los otros pueblos limítrofes.

 

13 Tortosa (id. 96). El que se habla en Tortosa es el catalán pero con ciertas frases y tonos que les distingue no menos de los demás pueblos de Cataluña que de los de Valencia, lo cual ha dado origen al epígrafe "Ni catalanes ni valencianos, sino tortosinos" del cual nada diremos por ser harto conocido.

 

Bítem (B. ó Masos de Bítem 154), El que hablan sus moradores es el mismo catalán que hablan en la capital.

 

Jesús (Arrabal de J. 148). El que hablan sus moradores es el mismo de la capital, sin frases ni tono que les distinga de los pueblos vecinos.

 

Petja (La)

 

Els Reguers (Regués 208). El que hablan sus moradores, es el mismo de la capital de su cabecera, distinguiéndose con la frase manos meus y otras, pronunciadas con cierto tono, que les distingue de los demás pueblos comarcanos.

 

Vinallop (id. 234). El que hablan sus moradores es es el mismo de la capital del Obispado, sin tono ni frase alguna que les caracterice y distinga de los pueblos limítrofes.

 

14 Xerta (Cherta 168-9). El dialecto que hablan los de Cherta, puede decirse que es el mismo de la capital del Obispado, sin frase ni tono que les distinga de los demás pueblos comarcanos.

 

MONTSIÀ

 

1 Alcanar (A. ó Nuestra Señora de la A. 116). El dialecto que se habla en esta villa es el catalán muy semejante al valenciano ó lemosín con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos.

 

2 Amposta (id. 141). El que hablan sus moradores es el catalán, casi igual al que se habla en la capital del obispado, sin tono ni frase alguna que les distinga de los pueblos limítrofes.

 

3 Freginals (id. 178). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que se habla en el partido de Tortosa, sin que pronuncien frase alguna que les distinga de los demás pueblos comarcanos.

 

4 La Galera (G. (La) 181). El que hablan sus moradores es el catalán, sin palabras ni tono que les distinga de los demás pueblos de la comarca.

 

5 Godall (id. 187). El que hablan sus moradores es el mismo de Tortosa, Santa Bárbara y demás pueblos comarcanos.

 

6 Mas de Barberans (id. 190). El que hablan sus moradores es el mismo catalán que se habla en Santa Bárbara y demás pueblos limítrofes.

 

7 Masdenverge (Mas den Verge 192). El que hablan sus moradores es el mismo que se usa en Tortosa, el cual es como una mezcla de catalán y valenciano, con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos limítrofes.

 

8 Sant Carles de la Ràpita (San Cárlos de la Rápita 216). El que hablan sus moradores es el catalán con pocas palabras que les distinga de los otros pueblos comarcanos.

 

9 Sant Jaume d'Enveja (Enveija, ó San Jaime de la Enveija 175). El que hablan sus moradores es el mismo de la capital, distinguiéndose con ciertas palabras, que les diferencian de los demás pueblos comarcanos, como prenda, garrit, manet, etc.

 

10 Santa Bàrbara (Santa Bárbara 220). El que hablan sus moradores, es el mismo catalán que en Tortosa y demás pueblos limítrofes.

 

11 La Sénia (Cenia (La) 164). El que hablan sus moradores participa del catalán y valenciano, por estar este pueblo en la partición de las provincias de Castellón y Tarragona, resultando un dialecto lemosín con ciertas palabras que les distinguen de los demás pueblos del partido.

 

12 Ulldecona (id. 229). El que se habla en esta villa es el catalán con pocas frases propias que les distinguen del que se habla en Tortosa, que se considera ni bien catalán ni bien valenciano.

 

ELS PORTS

 

1 Castellfort (id. 679). El dialecto que hablan sus moradores es el valenciano como en Morella y demás pueblos del Maestrazgo.

 

2 Cinctorres (id. 683). Hablan el mismo valenciano ó lemosin de los pueblos de la Plana, pero con ciertas palabras propias de los pueblos inmediatos á Morella.

 

3 Forcall (id. 692). El que hablan sus moradores es el mismo de Morella con poca diferencia.

 

4 Herbers (Herbés, ó Herbés Susbens 700). Hablan el mismo lemosín que en Morella y demás pueblos del partido.

 

5 Hortells (Ortells 709). El que hablan sus moradores es el mismo lemosin que se habla en Morella y demás pueblos del Maestrazgo.

 

6 La Mata de Morella (La M. ó M. de Morella 706). Hablan sus moradores el lemosin con alguna diferencia del que se habla en los pueblos de la Plana.

 

7 Morella (id. 648). Hablan el lemosín con alguna diferencia del que se usa en los pueblos de la Plana; pero se advierte en todos la abstracción de palabras groseras y frases indecorosas, lo cual hace dulce su habla y atractiva su conversación.

 

Herbeset, ó Herbés Subirans.

 

La Llácova ó Salvasoria.

 

Puebla de Alcolea ó Pobleta de Morella.

 

9 Palanques (id. 712). El que hablan sus moradores es el lemosin en todo igual á los pueblos limítrofes; pero con la particularidad de que hacen abstracción de las palabras groseras que usan en otras partes, haciendo que su lenguaje ordinario sea simpático y agradable á pesar de su cortada pronunciación.

 

10 Portell de Morella (P. 715). Hablan el mismo lemosin que en Morella y demás pueblos del Maestrazgo, pero siempre con abstracción de palabras groseras, lo cual hace sea dulce y agradable su conversación.

 

11 Sorita de Morella (Zurita ó Zorita 743). Hablan sus moradores el mismo valenciano de los demás pueblos del partido de Morella que tan caracterizado está con las voces yo penso, trobo, lligo, porto, etc.

 

12 La Todolella (T. 727). Se habla el lemosin como en Morella, distinguiéndose muy poco del dialecto general del Maestrazgo pero si notándose la abstracción de palabras groseras é indecorosas, lo cual hace amable su trato y agradable su conversación.

 

13 Vallibona (id. 730). Hablan sus moradores el mismo valenciano que en Morella y demás pueblos del Maestrazgo, con pocas frases y tono que les distinga de los pueblos de la Plana.

 

14 Villores (id. 740). Hablan el lemosín con alguna diferencia del que se habla en los pueblos de la Plana; pero se advierte en todos la completa abstracción de palabras groseras y frases indecorosas, lo cual hace dulce su habla y atractiva su conversación.

 

15 Xiva de Morella (Chiva de M. 688). Hablan estos habitantes, el mismo lemosin que los pueblos de la Plana, con ciertas frases propias de los pueblos inmediatos á Morella.

 

BAIX MAESTRAT

 

1 Alcalà de Xivert (Alcalá de Chisvert 808). Hablan en esta villa el valenciano lemosín caracterizado con cierto tono y algunas expresiones propias entre los pueblos del Maestrazgo.

 

Alcosebre.

 

2 Bel (id. 667). Hablan en este pueblo el mismo valenciano ó lemosin que en los demás pueblos del Maestrazgo.

 

3 El Bellestar (Ballestar, ó B. 665). El que hablan en este pueblo es el valenciano con alguna diferencia del que se habla en los pueblos de la Plana, absteniéndose de ciertas palabras groseras, lo cual hace dulce y atractiva su conversación.

 

4 Benicarló (id. 923). Hablan el lemosín como en Vinaroz, pero con ciertas frases y tono que les caracteriza de una manera particular de los demás pueblos limítrofes.

 

5 El Boixar (Bojar ó B. 670). El que hablan sus moradores, á igual que los usos y costumbres, es también el mismo que en los demás pueblos del partido de Morella.

 

6 Càlig (Calig, ó Calig de la Torre 928). El que hablan sus moradores es el valenciano semejante á los demás pueblos del Maestrazgo, con las palabras características de ya pucho, ya baixo, etc.

 

7 Canet lo Roig (id. 815). Hablan en esta villa el lemosin con algunas voces propias de los pueblos del partido, suprimiendo la r al fin de varias palabras y anteponiendo el artículo lo en vez de el como lo ferré, lo pintó, etc.

 

8 Castell de Cabres (id. 674). Hablan el lemosin como en Morella, ó sea el valenciano propio de todo el Maestrazgo.

 

9 Cervera del Maestrat (C. del Maestre 821). Hablan en Cervera el valenciano con frases propias del Maestrazgo, como por ejemplo: lo siñó retó, lo ferré, lo pintó, etc, suprimiendo la r al fin de palabra y anteponiendo el artículo lo en vez de el.

 

10 Coratxà (Corachar 685). El que hablan sus moradores es el mismo valenciano de Morella y otros pueblos del Maestrazgo, con abstracción siempre de palabras groseras.

 

11 Fredes (id. 696). Hablan el mismo dialecto que en Morella, sin que apenas se distinga con palabra alguna de los demás pueblos comarcanos.

 

12 La Jana (id. 832). Hablan el mismo valenciano que en Morella y demás pueblos del Maestrazgo.

 

13 Peníscola (Peñíscola 935). El que se habla en esta población, es el mismo lemosin que hablan en Benicarló, Vinaroz y demás poblaciones limítrofes.

 

14 La Pobla de Benifassà (Puebla de Benifassar 723). Hablan el lemosin con alguna diferencia del que se habla en los pueblos de la Plana; pero se advierte en todos la completa abstracción de palabras groseras y frases indecorosas, lo cual hace dulce y atractiva su conversación.

 

15 Rossell (Rosell 941). Hablan el lemosín con algunas palabras propias, como lo chiulá (dulzainero) lo festé (el tedero) etc., sin que en lo demás se distinga de los pueblos comarcanos.

 

16 La Salzedella (Salsadella 837). Hablan el lemosín propio de la villa de San Mateo y demás pueblos del Maestrazgo.

 

17 Santa Magdalena de Polpís (S. M. de Pulpis (840). El que hablan sus moradores es el lemosín como en Benicarló y pueblos comarcanos.

 

18 Sant Jordi del Maestrat (San Jorge 946). Hablan el propio lemosín que en San Mateo y demás pueblos del Maestrazgo.

 

19 Sant Mateu del Maestrat (San Mateo 799). Hablan el lemosín común á muchos pueblos del Maestrazgo, el cual se distingue por la terminación de muchas palabras con la vocal o como no 'm parlo, no 'm trobo, no 'm queixo, etc.

 

(20) Casas del Río Cenia.

 

21 Traiguera (id. 852). Hablan el lemosín propio de los pueblos del Maestrazgo que se distingue por la terminación en o como: nom trobo, no miro, no parlo, etc.

 

22 Vinaròs (Vinaroz 915). Hablan el lemosín con algunas palabras propias, como lo chiula (dulzainero), lo festé (el tedero), etcétera, siendo en lo demás semejante á los pueblos vecinos.

 

23 Xert (Chert 829). Como pueblo del Maestrazgo hablan sus moradores el dialecto de Cervera y San Mateo.

 

ALT MAESTRAT

 

1 Albocàsser (Albocácer 242). El dialecto que hablan sus moradores es el valenciano con algunas voces propias de los pueblos del Maestrazgo, como yo porto, yo canto, etc.; y suprimiendo la r final de algunas palabras, como siñó, retó, dotó, etc.

 

2 Ares del Maestrat (A. del Maestre 660). El que hablan sus moradores es el mismo valenciano que en Morella y demás pueblos del Maestrazgo.

 

3 Benassal (Benasal 250). El que hablan en Benasal es el lemosín con la pronunciación propia de todos los pueblos del Maestrazgo.

 

4 Catí (id. 259). Hablan el valenciano con algunas frases propias de los demás pueblos del Maestrazgo, com lo siñó retó, lo ferré, lo pintó, etc., suprimiendo la r final al fin de dicción y anteponiendo el artículo lo en vez de el.

 

5 Culla (C. ó Culla de los Templarios 269). Hablan el valenciano como en las Cuevas de Vinromá y demás pueblos comarcanos.

 

6 La Serratella (Sarratella 272). El dialecto que hablan en este lugar es el lemosín, igual que en Albocácer y demás pueblos del partido.

 

7 Tírig (Tirig 278). El valenciano lemosín que se habla en Tirig es el mismo que en la mayor parte de los pueblos del Maestrazgo, terminan muchas de sus palabras en como yo porto, yo lligo, yo mamporto, etc.

 

8 La Torre d'En Besora (T. Den B. 286). El que hablan en este lugar es lemosín sin cosa notable que les caracterice, ni distinga de los otros pueblos comarcanos.

 

9 Vilafranca del Maestrat (Villafranca del Cid 735). Hablan el mismo lemosin que los morellanos, con pocas palabras que les distinga de los otros pueblos del Maestrazgo.

 

10 Vilar de Canes (Villar de C. 295). Hablan el valenciano con algunas frases propias de los demás pueblos del Maestrazgo, suprimiendo la r al fin de dicción y anteponiendo el artículo lo en vez de el como lo siñó retó, lo ferré, lo pintó, etc.

 

ALCALATÉN

 

1 L'Alcora (A. 511). En esta villa se habla el valenciano, distinguiéndose de los demás pueblos por decir muchas palabras en tercera persona, como yo ya baixa, yo no compra, no porta, no mencha, etc.

 

2 Atzeneta del Maestrat (Adzaneta ó Adzaneta del Maestre 499). El que hablan en Adzaneta es el valenciano con pocas voces propias que llamen la atención entre los demás pueblos limítrofes.

 

3 Benafigos (id. 247). El que hablan sus moradores es el lemosín igual que los demás pueblos del partido de Albocácer.

 

4 Costur (Costúr 521). Hablan en este pueblo el lemosín como en los demás pueblos de la Plana, distinguiéndose por suprimir la r en fin de dicción como: siñó, retó, barbé, dotó, etcétera y también por anteponer el artículo lo en vez de el.

 

5 Figueroles d'Alcalatén (F. 531-2). Hablan sus moradores el mismo que en los pueblos limítrofes con pocas distinciones que merezcan particular mención.

 

6 Llucena (Lucena del Cid 493). Hablan en esta población el mismo lemosín que se usa en los pueblos de la Plana, diferenciándose por suprimir la r al fin de dicción, como retó, pintó, dotó, etc.

 

7 Les Useres (Useras 542). El que hablan sus moradores es el valenciano como en Lucena, sin frases ni tono alguno que les distinga de los demás pueblos comarcanos.

 

8 Vistabella del Maestrat (V. 549). El que hablan sus moradores es el mismo de Lucena y demás pueblos vecinos.

 

9 Xodos (Chodos 524) El que hablan sus moradores es el lemosín con pocas palabras que lo distingan de los pueblos de Lucena, Useras, Vistabella, etc.

 

PLANA ALTA

 

1 Almassora (Almazora 367). El que hablan sus moradores es el lemosín distinguiéndose de los demás pueblos comarcanos con un hay que pronuncian con cierto tono y lo aplican indistintamente en la conversación, lo cual les caracteriza mucho.

 

2 Bell-lloc del Pla (Benlloc ó Bell-lloch 254). El que hablan estos vecinos es el lemosín, algo distinto de los pueblos de la Plana, por su particular pronunciación, y suprimir la r al fin de dicción, como siñó retó, dotó, barbé, etc.

 

3 Benicàssim (Benicasim 373). El dialecto que hablan sus moradores es el valenciano con poca diferencia del que se habla en Castellón y demás pueblos de la Plana.

 

4 Borriol (id. 379). El que hablan sus moradores es el lemosín con cierto tono y frases que les distingue muy pronto de los demás pueblos comarcanos.

 

5 Cabanes de l'Arc (C. 387). El dialecto que hablan los de Cabanes es el valenciano con algunas frases propias de aquellos pueblos comarcanos, suprimiendo la r al fin de dicción como siñó, dotó, retó, barbé, enterradó, etc.

 

6 Castelló de la Plana (Castellón de la P. 341). Se distingue el valenciano que hablan en Castellón de todos los demás pueblos de la provincia, por terminar la mayor parte de las palabras, cuya final es a con e, no distinguiendo la primera, segunda, ni tercera persona. Por ejemplo: yo corríe, éste cantae, aquell senríe, etc., lo cual en otros pueblos de la provincia se pronuncia; yo corria, este cantaba y aquell senría.

 

Graó de Castelló (G. de Castellón 391). El que hablan sus moradores es el mismo de la capital y demás pueblos de la Plana, distinguiéndose con ciertas palabras pronunciadas con cierto tono que les caracteriza de los demás pueblos limítrofes, como: chiquia que no vens á l' ania, etc.

 

7 Les Coves de Vinromà (Cuevas de Vinromá 265). El que hablan sus moradores, es el valenciano con pocas palabras propias de este pueblo, ni tono que les caracterice.

 

8 Orpesa (Oropesa 395). El que hablan sus moradores es el valenciano como en casi todos los pueblos vecinos y de la Plana, sin frases propias que les caracterice.

 

9 La Pobla Tornesa (Puebla T. 400). El que hablan en este lugar es el valenciano como en los demás pueblos inmediatos del bajo Maestrazgo.

 

10 La Serra d'En Galceran (Sierra Engarcerán 275). El que hablan sus moradores es el mismo que en Morella, conservándolo siempre inalterable.

 

11 Torreblanca (id. 281). El dialecto que hablan los de Torreblanca es el valenciano lemosín, sin frase ni tono que les caracterice, y distinga de los otros pueblos comarcanos.

 

12 La Torre dels Domenges (T. Den Domenech 289). Hablan el valenciano del Maestrazgo, distinguiéndose del que se habla en la Plana por terminar muchas palabras en o com yo trobo, yo busco, yo lligo, etc.

 

13 La Vall d'Alba (V. de A. 402). Hablan el mismo valenciano que en los pueblos de la Plana, con pocas palabras que les distinga de Villafamés y demás pueblos limítrofes.

 

14 Vilafamés (Villafamés 406). El que hablan los moradores de esta villa es el lemosín con pocas voces propias que llamen la atención entre los demás pueblos vecinos.

 

Moró (El)

 

15 Vilanova d'Alcolea (Villanueva de A. 292). Hablan el lemosín como en todos los pueblos del Maestrazgo, terminando siempre sus palabras en o como porto, trobo, crido, torno, etc.

 

PLANA BAIXA

 

1 Aín (Ahin o Ahain 871). El dialecto que hablan sus moradores es el valenciano, con pocas palabras que les distingan de los demás pueblos limítrofes, si bien les caracteriza ciertas palabras y modos de hablar que no se oye en los demás pueblos que hablan valenciano y sí tan solo en los tres ò cuatro pueblos de su alrededor, como granús por granizo, rebullir por corregir, tomaes por tomates, etc.

 

2 L'Alcúdia de Veo (Alcudia de V. 517). El que hablan sus moradores es el valenciano con algunas palabras castellanas que les distingue de los demás pueblos comarcanos.

 

Benitandús

 

Veo (id. 545). Se habla el mismo valenciano que en Sueras en cuyo capítulo hemos puesto de manifiesto las palabras más características de su dialecto.

3 Almenara (id. 760). El que hablan sus moradores es el valenciano imitando casi en todo á los de la capital del reino, como sucede en muchos pueblos limítrofes.

 

4 Artana (id. 878). El que hablan sus moradores es el valenciano con algunas frases particulares, como llamr á todos los forasteros y de la población tíos y tías y pronunciar las tes y las des al fin de dicción tan suaves que apenas se nota su sonido.

 

6 Borriana (Burriana 768). El dialecto que hablan los vecinos de Burriana es el mismo lemosin que se habla en la capital de la provincia y demás pueblos de la Plana.

 

7 Eslida (id. 885). El que hablan sus moradores es el mismo valenciano que se habla en Artana y demás pueblos comarcanos.

 

8 Fondeguilla (Alfondeguilla ó Alfondeguilla de Castro 756), El que se habla en este pueblo es el valenciano como en los demás pueblos de la comarca, sin que se distinga de estos con tono ni frase alguna.

 

9 La Llosa de la Plana (La Ll. ó Ll. de Almenara 776). Hablan sus moradores el lemosín como en Almenara y pueblos comarcanos imitando mucho al que se habla en la huerta de Valencia.

 

10 Moncofa (Moncofar 782). El que hablan sus moradores, es el lemosin igual al que se habla en Nules y demás pueblos de la Plana.

 

11 Nules (id. 752). El que hablan sus moradores es el mismo valenciano que se habla en Burriana, y demás pueblos de la Plana.

 

Mascarell (779). Hablan sus moradores el valenciano distinguiéndose de los demás pueblos de la Plana con ciertas frases y tono propios de los pueblos del partido de Nules.

 

12 Onda (id. 896). Se habla el valenciano más imitado al de la capital del reino, que en todos los demás pueblos de la provincia.

 

Artesa (id. 881). Hablan el valenciano con las mismas frases y tono que en Tales y demás pueblos del alrededor que tanto les distingue de los demás pueblos comarcanos.

 

13 Ribesalbes (id. 535). Hablan el lemosín como en los demás pueblos circunvecinos, distinguiéndose por suprimir la letra r al fin de dicción, como mocadó, tarroné, llauradó, etc.

 

14 Sueres (Sueras, ó Suera Baja 538). El valenciano de este pueblo tiene algunas voces que se usan en algunos pueblos, como Tales, Veo y Benitandús, que es una mezcla con el castellano, no resultando ni el uno ni el otro.

 

15 Tales (id. 901). El que hablan sus moradores es el valenciano como en Sueras, con pocas variaciones que les distinga de los demás pueblos limítrofes.

 

16 La Vall d'Uixó (V. de Uxó 787). Hablan el valenciano por el mismo estilo de los demás pueblos de la Plana.

 

17 Vila-real (Villarreal 865). Hablan el valenciano pronunciando muy á menudo un ¡ay! que les caracteriza y distingue de los de la capital, Onda y otros pueblos vecinos.

 

Alquerías ó Niño Perdido.

 

18 La Vilavella (Villavieja 792). Hablan sus habitantes el valenciano, usando con bastante frecuencia en sus conversaciones un ¡hay! que suelen anteponer á sus palabras.

 

19 Xilxes (Chilches 773). El dialecto que hablan sus moradores no presenta cosa notable; es lemosin como el que se habla en Almenara.

 

ALT MILLARS

 

Fanzara

 

 

 * Publicat a Nous Col·loquis, 1. Centre d’Estudis Francesc Martorell, Tortosa, 1997, pàg. 117-151.

[1]  Miralles signa les seues obres com a prevere i al “Prólogo” de la Guia, op. cit., pàg. XIII, es presenta com un "pobre Vicario de las riberas del Ebro". Abans ja havia publicat una descripció d’un convent i eremitori carmelitans situat dins el municipi de Benicàssim (Plana Alta), que encara subsistix: Un viaje al Desierto de las Palmas ó descripción del mismos seguida de unos apuntes históricos sobre la fundación del Monasterio y un apéndice en el que van coleccionadas todas las inscripciones que ofrecen al viajero las paredes de las varias grutas, ermitas, porterías, &. que se hallan diseminadas por el llamado término del Desierto. Tortosa, 1898.

[2]  Al pròleg de la Guia (pàg. XIII), el mateix Miralles en resumix el contingut que tractarà en diferents capítols: En ella se exponen, sin espíritu de parcialidad, la historia verdadera de los pueblos, su agricultura, industria, comercio, usos y costumbres, número de almas, de edificios y masías; descripción de sus monumentos; obras de arte y sus autores; clima y producciones; rasgos históricos, origen de los pueblos; escudo de armas, dialecto, hombres célebres y otras muchas cosas de cada pueblo.

[3] Pascual Madoz (Pamplona 1806 - Gènova 1870) és l’autor del famós Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1854-60).

[4]  D’este autor, que és citat dos vegades, no en tinc notícies.

[5]  Ramon O’Callaghan y Forcadell (Ulldecona 1834 - Tortosa 1911) és autor, entre altres obres, de Anales de Tortosa é Historia de la Santa Cinta, 1886-1888; Resumen de la historia de la Santa Cinta,1888, 1891 2a ed.; Algunos apuntes de los Anales de Tortosa, 1890; La Catedral de Tortosa. descripción histórica de la misma relacionada con la historia de dicha ciudad, 1890; Apuntes históricos sobre la villa de Ulldecona, 1891; Apéndice a los Anales de Tortosa, 1892; Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa, 1896; Los Códices de la Catedral de Tortosa, 1897; Los antiguos lectores dominicos del seminario conciliar de Tortosa, 1897.

[6]  Antonio Pirala y Criado (Madrid 1824 - 1903) escriví, entre altres obres, uns Anales de la guerra civil, 1853, ampliats més tard sota el títol de Historia de la guerra y de los partidos liberal y carlista, aumentada con la regencia de Espartero (1868), i una Historia contemporánea, 1890-95, que abasta del 1843 al 1885.

[7]   Buenaventura Córdoba y Miguel (Tortosa 1806 - València 1854) és autor d’una Vida militar y política de Cabrera, 1844.

[8]  Antonio Cortés, mort el 1757, és autor de Historia de la Ciudad de Tortosa y de la Región de Ilergavonia que comprendía lo que hoy [s. XVIII] es su Obispado. Es tracta d’una obra manuscrita, datada el 22 d’octubre de 1747, de la qual sabem que en tenia una còpia F. Mestre i Noé i altres historiadors locals.

[9]  Francisco Martorell y de Luna (Tortosa 1586 -1640), és el conegut autor de Historia de la antigua Hiberia, 1627.

 

[10]  Podria tractar-se de Bartomeu Amat (Barcelona ? - Madrid 1850), autor d’una Memoria sobre el canal de Amposta, entre altres obres. Però sembla més aviat que fa referència a Fèlix Torres i Amat de Palou (Sallent de Llobregat 1772 - Madrid 1847), autor de Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, 1836.

[11]  A la “Dedicatoria” de la Guia, adreçada al bisbe Rocamora, Miralles apunta esta idea: “He creido que sino son interesantes no serán del todo supérfluos los datos de geografía, histotia y estadística que en toda esta obra se exponen, puesto que no pocas veces he tenido ocasión de ver á varios de mis compañeros valerse del mapa del Obispado, no tan sólo en sus nuevos destinos y traslados, sino también para contestar satisfactoriamente á las preguntas que suelen hacer algunos feligreses en los cambios de residencia.”

[12]  Si consultem, per exemple el Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina, Barcelona, 1864-65, de Pere Labèrnia, veiem que català, valencià i tortosí són només adjectius, i en canvi, castellá i llemosí són noms de llengües. Si hi busquem la definició de lléngua, veiem que esta va lligada al concepte de nació i, per tant, Catalunya i València, com que en són dos províncies, només poden posseir un dialecte, és a dir, un “llenguatge que té ab altre ó altres un orígen comú, encara que ‘s diferecie en las desinéncias ó en altras circunstáncias de sintáxis, pronunciació, etc.”.

 

[13]  Resumixo així l’explicació de Manuel Sanchis Guarner, La llengua dels valencians, L’Estel, València, 1972, pàg. 21-38. Per a més detalls, Joan Fuster, “Notes sobre el ‘llemosí’ a la València del segle XVI” a Llibres i problemes del Renaixement, Institut de Filologia Valenciana - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989, pàg. 43-63; August Rafanell, “El llemosinisme valencià a la darreria del segle XIX”, Caplletra, 11 (Actes del simposi Cent cinquanta anys de filologia valenciana 1800-1950 a cura de J. Colomina, vol I); August Rafanell (ed.), Un nom per a la llengua, Eumo, Vic, 1991.

[14] La frase més repetida, amb petites variacions, és la següent: “sin frases ni tono que les distinga de los pueblos limítofes/comarcanos”, o “con ciertas/pocas frases y tono que...” o “con algunas palabras/voces que…”.

 

[15]  A.M. Alcover, “Una mica de Dialectologia catalana”, BDLLC, IV (1908), Palma de Mallorca, pàg. 276.

[16] Atlas lingüístic del domini català (ALDC), núm. 22, ap. Com ensenyar català als adults, Suplememt 6 (des. 1989), Departament de Cultura, pàg. 12.

[17] Eduard Salas Mezquita, “Algunes puntualitzacions geolingüístiques sobre el valencià septentrional a les comarques de l’Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa”, Estudis Castellonencs, 5 (1992-93), pàg. 533-548, esp. 539.

[18]  No tenim en compte els límits marcats per Joan Veny, Els parlars catalans, 5a ed., Moll, Palma de Mallorca, 1984, pàg. 207, perquè Salas op. cit., ja en comenta les imprecisions.

[19]   Lluís Gimeno Betí, Estudi lingüístic dels parlars de les comarques del nord de Castelló, Societat Castellonenca de Cultura, Castelló de la Plana, 1994, mapa 35.

[20]  A.M. Alcover, op. cit., pàg. 277.

[21]  Daniel Recasens, Fonètica descriptiva del català, IEC, Barcelona, 1991, pàg. 207.

 

[22] A.M. Alcover; F de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear (DCVB), Moll, Palma de Mallorca, 1930-1962, 10 v., la recullen a Gandesa, Tortosa; Castelló de la Plana; i en mallorquí.

[23]   Per  més detalls, vegeu Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 31.

[24] El DCVB recull c[u]nill a Morella i c[o]nill a Calaceit, Gandesa, Benassal i Llucena, dins el bisbat.

[25] Per més detalls, (s. v.) Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Curial, Barcelona, 1980-91.

[26]  Segons Daniel Recasens, op. cit., pàg. 236, és freqüent en la parla col·loquial en alguerès, valencià i català nord-occidental meridional i de ponent. Miralles dóna també rectó a Vandellòs.

[27] Per més detalls, Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 29.

 

[28]  ALDC, op. cit., pàg. 14; Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 115.

[29]  Antoni Griera, Atlas lingüístic de Catalunya (ALC), vol. I-V, Barcelona, 1923-1939; vol. VI-VIII, Barcelona, 1962-1964, ap. A.M. Badia i Margarit, Gramàtica històrica catalana, 2a ed., Eliseu Climent, València, 1984, pàg. 317.

[30] Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 39.

[31]  Eduard Salas Mezquita, op. cit., pàg 543.

[32]  A.M. Alcover - F. de B. Moll, “La flexió verbal en els dialectes catalans”, AORLL, II-V, 1929-1933, pàg. 9. També a Com ensenyar català als adults, op.cit. , pàg. 12.

[33] Eduard Salas Mezquita, op. cit., pàg 540, nota 3, transcriu una “albà” popular de l’Alcora on apareix també citat metalingüísticament este exemple donat per Miralles: “Yo ya baixa, yo ya pucha” / es del parlá de l’Alcora: / mencharse la erre última, / i a coses de poca monta / di “chelo i poca llemucha”.

[34] Eduard Salas Mezquita, op. cit., pàg 543.

[35]   A.M. Alcover - F. de B. Moll, op. cit., pàg. 9, només recull (jo) cant[a] a Tàrbena (Marina Baixa).

[36]  A.M. Alcover - F. de B. Moll, op. cit., pàg. 28.

[37] Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 91.

[38] ALDC, núm 1955, op. cit.; Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 113.

[39] A.M. Alcover - F. de B. Moll, op. cit., pàg. 10, recull la forma canta[e] també a Morella, Benassal i Llucena, i Lluís Gimeno Betí, op. cit., mapa 89, a Sorita, el Portell de Morella, Ares del Maestrat, Albocàsser i Coves de Vinromà, dins de la província de Castelló.

[40] A.M. Alcover - F. De B. Moll, op. cit., pàg. 42, només recullen la forma hau, al bisbat.

[41]  Usa frases com “con ciertas frases y tono que les distingue de los demás pueblos comarcanos”, o “con algunas palabras que pronunciadas con cierto tono...”.

 

[42]  Romi Porredon, De llevant a ponent. Els parlars catalans, La Magrana, Barcelona, 1992, com ha fet Miralles, fa servir la frontera entre les províncies de Tarragona i Castelló per a separar el nord-occidental del valencià. En canvi, M. Àngels Massip i Bonet, Aproximació descriptiva al dialecte tortosí, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1989, pàg. 15, relaciona els límits del bisbat actual amb el del dialecte tortosí: “La zona geogràfica a la qual hem assignat el nom de tortosí coincideix d’una manera gairebé absoluta amb els territoris que formen part del bisbat de Tortosa”.

 

[43] La diòcesi de Tortosa de principis de segle (mapa 1), que anava des de Maials (Segrià) fins a Almenara (Plana Baixa), fou molt retallada entre el 1957 i el 1960, en crear-se les diòcesis de Sogorb - Castelló, de resultes del concordat del 1953 i de l’intent d’adaptar les diòcesis a les províncies administratives de l’estat espanyol, quedant així circumscrita a les províncies de Tarragona i Castelló. Això ha fet que el bisbat perdés els pobles de les províncies de Lleida (Maials), Terol (Arenys de de Lledó, Calaceit, Cretes i Lledó d’Algars) i bona part de la província de Castelló (Alcalatén, Alt Maestrat, Plana Alta i Plana Baixa), i ha passat de 200 parròquies a 140 parròquies, dividides en dotze arxiprestats (Amposta, Forcall, Gandesa, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Morella, Roquetes, Sant Mateu, Santa Bàrbara, Tivissa, Tortosa i Vinaròs), que abans eren repartides en sis (Gandesa, Masroig, Morella, Sant Mateu, Tortosa, Vinaròs).

 

[44] Miralles dedica un capítol a la Cava (Deltebre) i a les Cases del Riu Sénia (Sant Rafel del Maestrat), però no en dedica cap a Olocau del Rei (els Ports), Camarles (Baix Ebre), i tampoc a Betxí perquè pertanyia al bisbat de Terol.