Activitats de l'Arxiu Bibliogrāfic de Santes Creus


CONCURS FOTOGRÀFIC DE L’ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS - 2021

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE L'ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS 2021

La participació en el concurs és lliure, i implica l'acceptació expressa i irrevocable de les presents bases.

 1. - Tema: Monestir de Santes Creus.
 2. - Participants: Obert a tothom.
 3. - Obres: Un màxim de tres obres (no premiades ni publicades en altres concursos).
 4. - S’admeten dues categories: fotografia tradicional i fotografia creativa.
 5. - Format: La presentació dels treballs es farà per via telemàtica (d'un en un). La seva mida màxima serà de 5360 x 3560 píxels i la mínima serà de 3543 x 2362 píxels, amb 300 punts per polzada i en format jpg.
 6. - Tècniques:

  Fotografia tradicional: captura directa en un espai i temps simultani.
  Quedaran expressament excloses les imatges producte de fotomuntatge o que hagin estat manipulades mitjançant afegits, supressions o desplaçaments dels elements visuals de la imatge o que no corresponguin a una captura directa en un espai i un temps simultani.
  Fotografia creativa: collages, muntatges, fotografies pintades, viratges fotogràfics i altres tècniques.  

 7. - Identificació: Les dades personals d'identificació seran: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic, lloc i data de la fotografia i modalitat en què es participa.
 8. - Termini d'admissió d'obres: fins al 15 d'agost de 2021.
 9. – Temporització. Les fotografies poden ser fetes entre l’agost del 2020 i l’agost del 2021.
 10. - Tramesa: per correu electrònic a l'ABSC (arxiubibliografic@gmail.com)
 11. Una vegada feta la inscripció i l'enviament d'imatges, el participant rebrà un correu electrònic per part de l'ABSC, per confirmar la inscripció i recepció de les fotografies.
 12. - Jurat: Format per membres de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i col·laboradors. La seva decisió serà inapel·lable i estarà facultat per a resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.
 13. - Veredicte: Es farà públic durant la festa anual de l'ABSC (18 de setembre de 2021).
 14. - Premis:
 15. - Les fotografies escollides pel jurat seran exposades en format paper per part de l'organització durant el mes de setembre al Monestir de Santes Creus, i en format digital a la pàgina web de l'ABSC http://www.usuaris.tinet.org/absc/

  Cada participant opta a un únic premi.
  Els premis es doten de la manera següent:
  Fotografia tradicional:
  1r premi: 100 euros i lot de llibres de l'ABSC.
  2n premi: 50 euros i lot de llibres de l'ABSC.
  Fotografia creativa:
  Premi: 100 euros i lot de llibres de l’ABSC 
  Els guanyadors de les dues categories, podran formar part del jurat en l’edició del concurs següent, I per tant, no podran presentar-se en la següent edició del concurs de fotografia.
  Un mateix participant no pot rebre més d’un premi.

 16. - Lliurament de premis i exposició: Els participants i guanyadors del certamen seran informats de la data d'entrega de guardons i de la inauguració de l'exposició. S'estableix, com a requisit, que els autors guardonats assisteixin personalment o mitjançant un representant a recollir el premi.

La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

 1. - Normes complementàries:
 1. Les obres guardonades romandran en propietat de l'ABSC.
 2. L'ABSC es reserva el dret de publicar les obres guanyadores, fent constar el nom de l'autor i les circumstàncies del certamen.
 3. Les fotografies que no s'ajustin als requisits de les bases quedaran desqualificades.
 4. Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. L'organització del concurs s'eximeix de qualsevol responsabilitat per la publicació o la utilització de l'obra.
 5. Els drets d'autor es mantenen, cedint els drets patrimonials i legals de les fotografies a favor de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, citant sempre que sigui oportú el nom de l'autor.

 

- Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus = ABSC