ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE CONSENS DE LES FORCES POLÍTIQUES i SOCIALS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA DEL CENTRE HISTÒRIC.

 

                         

 

A la Ciutat de Valls, el dia 25 de juliol de 2001, reunits al Centre Cívic Municipal de la Plaça de la Fusta els partits i entitats integrants: Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Federació d'Associacions de Veïns de Valls, Unió de Botiguers i Associació de Veïns Barri Antic. Acorden per unanimitat el redactat dels Objectius Generals, Objectius Específics i les Accions que han de prevaldre en la redacció del PERI del Centre Històric.

 

 

L'Associació de Veïns del Portal Nou i Carrers Adjacents, va ser convocada a participar a la taula, els seus representants van assistir a les primeres reunions manifestant la intenció de no continuar la seva participació en les successives.

 

El redactat d'aquest document és fruit del treball i les aportacions de tots. El consens entre els partits i les entitats representades s'ha assolit al llarg de les reunions, que amb aquesta finalitat s'han dut a terme durant els mesos d'abril, maig, juny i juliol.

 

En aquest document, es recull la voluntat plural dels grups polítics i entitats participants, en el grau de representació que els hi correspon dels ciutadans i dels veïns del barri, i es pren una opció decidida per a una intervenció al barri, respectuosa amb la identitat, la història, la convivència i el repte de dotar-lo dels elements necessaris per la seva pervivència en el futur, liderant la centralitat i la identitat de la ciutat.

 

Els Partits Polítics i Associacions signants, consideren que la redacció i posterior aplicació d'un Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric, en un entorn ciutadà de democràcia exigeix una gran dosi de participació, il·lusió i voluntat i això és possible des d'una actitud de generositat i diàleg per part de tots.

 

Des d'aquesta perspectiva, s'estén que el contingut d'aquest document ha de ser la base conceptual per a la redacció definitiva del PERI del Centre Històric, així com, per posteriors debats sobre aspectes més específics.

 

PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES

 

                    El canvi és l'únic permanent (Heràclit, s IV a.C.)

La funció principal d'un barri és contribuir a la felicitat dels seus veïns, fent plausible la benestança. Perquè això sigui possible l'entorn del barri ha d'aportar: identitat, confort i sostenibilitat.

 

      · Identitat:

            · Arrelament a una cultura

            · Respecte pel passat

            · Projecció cap el futur

 

      · Confort:

            · Entorn estètic (ordre i proporcions)

            · Serveis

            · Qualitat

 

      · Sostenibilitat:

            · Compromís social / convivència

            · Corresponsabilitat amb l'entorn

 

 Cal un esforç per definir els elements propis, que caracteritzen i alhora defineixen l'essència, naturalesa i caràcter del barri antic. Cal també una bona dosi de creativitat i imaginació per configurar un projecte de futur que garanteixi la pervivència del barri.

 

 

La tendència natural de les persones humanes al interaccionar amb el seu entorn, és cercar la felicitat

(Darvin, s IXX)

 

 

Els veïns han manifestat la voluntat de canvi, els veïns volen millorar perquè saben que canviar és millorar: ... I el consens s'ha fet necessari.

 

El Príncep si vol mantenir el poder, ha de saber

escoltar qui cerca la veritat, però si vol menystenir la raó,

 i obrar pel seu compte, no li cal intel·ligència, sinó força.     

(Maquiavel, s XVI)

 

OBJECTIUS GENERALS

  

 

1        El barri antic ha de recuperar i mantenir la centralitat social, cultural i administrativa de la ciutat.

 

2        Definir una intervenció sobre el barri que prioritzi la rehabilitació en front de la substitució.

 

3        Identificar, protegir i potenciar els elements d'identitat, el patrimoni arquitectònic i aquells elements necessaris perquè es desenvolupin en el barri altres manifestacions de caràcter històric, folklòric, etc.

 

4        Ordenació i assignació d'usos de les diverses zones (residencial, cultural, comercial, espais verds, serveis, etc.) en que s'han d'organitzar l'espai, objecte de reforma.

 

 5        Ordenar els usos, les activitats, la circulació, la comunicació amb la resta de la ciutat i altres servituds que se'n deriven per una millor convivència.

 

 6        Establir a l'hora d'esponjar una relació equilibrada entre el volum edificat i les necessitats d'habitabilitat i de serveis de la població.

  

7        Dissenyar un marc d'exigència en les actuacions públiques i privades quan a identitat, ordenació, materials i acabats per aconseguir un entorn de qualitat.

  

 

8        Projectar el barri amb solucions de futur que donin resposta a les necessitats del ciutadà del segle XXI. Dotant al barri dels serveis adequats i de les noves tecnologies.

 

 

9        Preservar l'entorn i garantir la sostenibilitat ambiental.

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

  

1        Millorar l'accessibilitat i la connexió viària amb l'entorn. Projectant una connectivitat longitudinal i transversal.

2        Garantir la dotació necessària d'aparcament (interns/externs).

 3        Promoure l'establiment d'equipaments culturals i dels serveis necessaris pel seu desenvolupament.

 4        Promoure l'activitat comercial, com element dinamitzador de la vida del barri.

 5        Intervenir en el sanejament de zones insalubres, evitant la degradació física del barri.

 

6        Fomentar i incentivar la preservació dels elements identitaris i patrimonials.

  

7        Establir els requisits urbanístics necessaris per garantir condicions d'habitatge de qualitat.

 

8        Creació d'espais de qualitat per fomentar la benestança.

 

9        Fomentar intervencions d'integració social per evitar la marginació i millorar la convivència.

 

10   Millorar l'entorn alliberant-lo de barreres arquitectòniques.

 

ACCIONS

 

 

 1        Elaborar una normativa urbanística d'activitats, d'usos i habitatge específica pel barri antic.

 2        Elaboració d'una normativa d'actuació arquitectònica que reguli els materials i acabats, identificant i potenciant els elements identitaris del barri.

      3        Establir una normativa d'ajuts i incentius    adequats, reals, solvents i generosos, capaços de fomentar la iniciativa privada per la rehabilitació del barri antic.

 4        Elaborar normativa que reguli i doni suport legal a l'enderrocament de l'edificació ruïnosa.

  

5        Elaboració d'un catàleg del patrimoni i d'una normativa que el reguli.

 

 6        Elaborar un pla de circulació viària i peatonal i de comunicació amb la resta de l'estructura urbana.

  

7        Elaborar un pla de serveis i infrastructures.

 

 8        Elaboració d'un pla d'Ordenació d'Equipaments Comercials pel barri antic.

 

 9        Elaborar un pla d'Equipaments i Accions culturals pel barri.

  

10   Elaborar un pla de Qualitat de vida del barri orientat al benestar de les persones.

  

11   Elaborar un pla d'integració social del barri.