estatuts ama vall de llorers

 

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

 

Article 1

L'Associació de mares i pares d'Alumnes del Col·legi Vall de LLorers del Centre d´Educació Infantil i Primaria Valdelors(Municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant , acollida als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola, es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,  el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions .

Article 2

L'associació assumeix els objectius següents:

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.

c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el consell escolar.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des de la vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

h) Promoure i realitzar tota mena d´activitats  esportives.

i) D´altres anÓlogues i que s´enmarquin en la normativa vigent en matŔria d´ensenyament.

j) Programar i realitzar activitats pròpies de l´Associació com organitzar l´adquisició col.lectiva , i en el seu cas distribució , dels mitjans necessaris per a  l´edució que estiguin a carrec dels pares i mares , sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l´ensenyament.

 

Article 3

El domicili de l'associació queda fixat al carrer escoles s/n ,de la població de Vandellòs i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

 

Capítol II. Socis

 

Article 4

Poden ser socis de l'associació els pares i mares ,o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 6è d'aquests estatuts.

L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que s´acordará un cop els qui la sol·liciten  han acreditat la seva condició de pare,mare o tutor legal d'un o més alumnes del centre.

 

Article 5

Drets i deures dels socis:

a) Els socis tindrán dret a participar en les activitats de l'associació, intervenir en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o verbalment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals,tot i seguint l´ordre del dia.

c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

Són deures dels socis: Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades,complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.

 

Article 6

Els socis poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents:

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.

2. Pèrdua de la condició de pareo mare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.

3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.

4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l'entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al soci.

L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva.

El soci hi pot recórrer davant l'Assemblea General Ordinaria o Extraordinaria en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord.

 

Capítol III.  Règim econòmic

 

Article 7

a) L´associació te un patrimoni de 610 ,00€
b) Per l´assoliment del seus objectius , l´associació disposarà dels mitjans economics següents:

1. Import de les quotes de socis.
2. Donacions i subvencions si n´hi hagués.
3. Els interessos que produeixin els fons de l´associació .
4.  Qualsevol altres ingressos que s´arbitrin a través de les  activitats que realitzará l´associació per a l´assoliment del seus objectius .

5. Els fons de l´associació serán dipositats  en comptes bancaris que serán oberts amb les signatures autoritzades del president,secretari i tresorer, essent necessària  la signatura conjunta de dos d´ells per a treure els diners.
Hom s´ajustará al que disposa la legislació respecte de la quantia del pressupost anual.


Article 8

Els associats satisfarán la quota que s´estableixi a l´Assemblea General  Ordinária en aprovar el pressupost, a fi d´adequar-la a les despeses previstes .


Article 9

L´exercisi econòmic va de 1 de setembre fins a 31 d´agost.Capítol IV.  Organs de Govern .  Assemblea General i Junta Directiva.


Article 10

L'associació serÓ regida per l´Assemblea General i la Junta Directiva.


Article 11

  L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació i estÓ constituïda per tots els socis .
Tots els acords seran presos per majoria simple , mitjançant votació secreta, excepció feta dels acords propis de l´Assemblea General Ordinària, que es decidiran mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels vots presentsArticle 12

L´Assemblea general es reunirÓ en sessió ordinària al menys una vegada a l´any per exercir les competències que li confereix l´article 15  dels presents estatuts .


Les Assemblees Generals , ja siguin ordinÓries o extraordinàries , es convocaran amb una antelació mÝnima de deu dies de la seva celebració, mitjançant comunicació escrita adreçada a cada soci en la qual s┤expressará l´ordre dels assumptes que s´han de tractar , i a més es comunicarÓ amb ban públic.

Les Assemblees Generals , tant les ordinÓries com les extraordinÓries , quedaran vÓlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels socis i , en segona convocatòria  , trenta minuts mÚs tard , sigui quin sigui el nombre de socis .


Article 13

L ´Assemblea General extraordinària podrà ser convocada :
a) Per acord de la Junta Directiva
b) Per solĚlicitud d´un vint per cent , al menys , del total de socis.


Article 14

Es considera un vot pel pare , un vot per la mare , o be un vot pel tutor que siguin presents a l´Assemblea , independent del nombre de fills que tinguin al colĚlegi.Article 15

1. Correspon a l ´Assemblea General Ordinària:

a)  Fixar els principis i els plans generals d´actuació de l´ associació .
b) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos , la memòria anual d´activitats i el estat de comptes anual.
c) Elegir com a censor , un soci de número, a fi que revisi l´estat de comptes anual abans de la seva presentació a l´Assemblea  General Ordinària .
d) Decidir   sobre qualsevol altra qüestió  proposada per la Junta Directiva i que no es reservi a la competència de l´Assemblea General Extraordinària .

2. Correspon a l´Assemblea General Extraordinària:

a)  Acordar la disposició o alienació de béns o drets
b) Constituir federacions o adherir-se a les ja existents .
c) Aprovar , quan escaigui , el reglament interior de  l´associació .
d) Modificar els presents estatuts.
e) Dissoldre l´associació.
f) Elegir i separar els membres de l´organ de govern .
g) Controlar l´activitat.


Article 16

La Junta Directiva serÓ l´organ executiu de les disposicions emanades de l´Assemblea, amb caracter obligatori, i es regirÓ pels presents estatuts i altres disposicions legals que es refereixen a aquesta mena d´associacions.

SerÓ constituida pels cÓrrecs següents : President , Vice-president ,Secretari, Tresorer i al menys 4 vocals.

Tots els cÓrrecs seran honorÝfics i gratu´ts.Article 17

a) La junta directiva serÓ elegida ,d´entre tots els associats , per sufragi universal, lliure i directe per tots els associats reunits en assemblea general.
b) Per tal de garantir el bon compliment de l´apartat a) , la junta directiva designarÓ un President, un Secretari i dos suplents , per tal que es constitueixin en taula electoral. El nomenament d´aquesta taula es farÓ  per rigorós sorteig entre els socis menys els que formen la junta directiva , els designats tindran l´obligació d´acceptar el nomenament i de complir amb el seu deure , si no es deu a causa molt justificada.
c) Una vegada finalitzada la votació  i l´escrutini de vots , els membres de la taula electoral signaran una acta , on constarÓ per ordre de més a menys votat , tots els socis elegits i el nombre de vots aconseguits  . Aquesta acta serÓ enviada a la secretÓria de l´AMPA , i correspondrÓ a la junta directiva , proclamar quinze dies després del dia de les eleccions , si no hi ha agut cap reclamació , als membres electes, els quals s´incorporarán al seu cÓrrec en una reunió convocada a tal efecte vuit dies després.Article 18

Els membres de la junta directiva seran elegits per quatre anys , renovant-se la meitat cada dos anys . Els membres podran ser reelegits , per˛ cap pare o mare podrÓ romandre mes de quatre anys seguits  a la junta directiva  i no podrÓ tornar-hi fins haver estat un mÝnim de dos anys fora .
Els pares i mares elegits per a renovar els càrrecs cessants , seran assignats als cÓrrecs corresponents  de la manera que cregui més convenient  la junta directiva renovada.
Els membres de la junta que han de ser substituïts  per haver-se acabat el seu mandat , continuaran en funcions fins que els nous membres prenguin possessió  del seus càrrecs .Article 19

La junta directiva  assumirÓ les funcions de representació i de govern de l´associació i a més tindrÓ les atribucions següents :
a) admissiˇ de nous socis
b) Nomenar les delegacions i ponŔncies que consideri necessÓries per al bon funcionament de l´associació.
c) Marcar les directrius que cal seguir pel millor funcionament de l´associació.
Article 20

Correspon al president la representació de l´associació , convocar i presidir la junta directiva , com també l´assemblea general de socis , i dirigir els debats , adoptar les mesures que consideri urgents per a la bona administració social , tenir cura del compliment dels presents estatuts  i subscriure , juntament amb el secretari , les actes de la sessió i tota classe de documents procedents de l´associació .
Article 21
Correspon al vice- president assumir accidentalment la presidŔncia quan l´hi obliguin les circumstàncies .
Article 22

El  secretari custodiarÓ els llibres (excepte els de comptabilitat ), els documents i el segell de l´associació .  redactarÓ les actes de les sessions de la junta directiva i de les assemblees generals , lliurarÓ certificació de tot all˛ que faci referŔncia als llibres i documents socials , amb el vist-i-plau del president , així mateix s´ocupará de la correspondència social .

El registre de socis , que serÓ el suport de control de quotes de socis de tresoreria , serÓ assumit per el secretari.
Article 23

Si cal assistir o substituir el secretari , el president nomenarÓ el membre de la junta directiva mÚs apropiat .Article 24

Correspon al tresorer ser l´encarregat de la custòdia del fons socials i els llibres de comptabilitat, com tambÚ efectuar els cobraments i pagaments que el president li ordeni.Article 25

Correspon als pares i mares delegats de curs servir d´enllaç i comunicaciˇ entre els professors de la classe que els correspongui i els pares d´alumnes , estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació amb el curs , i assistir a les reunions de la junta directiva , que seran de freqŘŔncia mensual  , en les quals tindran la condició de vocals .Article 26

La junta directiva es considerarÓ constituïda vàlidament  si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat mÚs un .

Els membres de la junta directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin , encara que per causes justificades , poden excusar-se´n .  L´assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin  hi es necessària sempre .Article 27

Els acords de la junta directiva es prendran per simple majoria de vots , els empats que hi pugui haver seran dirimits pel vot de qualitat del president .  La junta directiva es reunirÓ al menys un cop al mès.Article 28

Qualsevol qŘestiˇ no prevista en els presents estatuts serà resolta per la junta directiva , sense perjudici que sigui sotmesa a la pròxima assemblea general que es convoqui .Article 29

Els càrrecs de la junta directiva podran cessar en el seu càrrec , abans d´extingir-se el termini reglamentari del seu mandat , per els següents motius:

a) Dimissiˇ voluntÓria presentada per escrit , en el qual se n´exposin els motius
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) Baixa com a membre de l´associació
d) Sanció per una falta comesa en l´exercici del cÓrrec.

Les vacants que es produeixin en la junta directiva s´han de cobrir en la primera reunió de l´assemblea general que tingui lloc .  Mentrestant , un membre de l´associació  pot ocupar provisionalment el cÓrrec vacant.Capítol V. El règim disciplinari

 

Article 30

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per  dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol VI. De la dissolució de l´Associació

 

Article 31

Per dissoldre l'associació caldrÓ un acord favorable , pres per una majoria de dos terços en  l'Assemblea General ExtraordinÓria .

 

Article 32 i darrer

En cas de dissolució, la junta directiva assumirÓ la funció de comissió liquidadora i, un cop satisfetes les obligacions pendents , si hi haguÚs remanent de béns , es lliurarÓ al colĚlegi perquè sigui usat, exclusivament, per activitats culturals.