. .

Serveis Administratius i Comptables

.
. .
   
.
.
.
.
 
 
 Prestacio d'Atur
 
 
 
 

 
     
  actualitzat el 19.02.2002
 
 
   Beneficiaris
   

 

Podran rebre prestació per atur els treballadors per compte aliena inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns règims especials.

Requisits:

 • Estar afiliat a la Seguretat Social i en alta o situació assimilada.

   

 • Tenir cobert el període mínim de cotització de 360 dies en els últims 6 anys anteriors (no és necessari que aquest període s’hagi cotitzat de forma contínua en el temps).

   

 • Acomiadament per causes no imputables al treballador, és a dir no tenen dret a atur els treballadors que hagin cessat de forma voluntària a la feina.

   

Causes legals d’atur  
Expedient de regulació d’ocupació Les seves causes són econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major.

La mesura ha d’afectar a un nombre determinat de treballadors en un període concret.

Jubilació, mort o incapacitat de l’empresari
Acomiadament disciplinari Les seves causes són: faltes d’assistència o puntualitat al treball, indisciplina o desobediència , ofenses verbals o físiques, transgresió de la bona fe contractual, disminució del rendiment i embriaguesa o toxicomania.
Acomiadament basat en causes objectives Les seves causes són: ineptitud del treballador, falta d’adaptació del treballador a les modificacions tècniques, absentisme, necessitat d’amortitzar llocs de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i insuficiència de consignació pressupostària en plans i programes públics.
Resolució voluntària del treballador Per trasllat del treballador a una localitat diferent a la de la seva residència, modificacions substancials de les condicions de treball, falta de pagament de salaris, incompliment greu de les obligacions de l’empresari, etc.
Expiració del temps convingut per la realització d’una obra o servei La denúncia del contracte ha de ser efectuada per l’empresari.
Resolució en el període de prova Ha de ser a instància de l’empresari i es pot fer sense alegar cap causa i sense generar dret a indemnització.
Per tenir dret a atur l'extinció de la relació laboral anterior ha de ser deguda a algun dels altres supòsits legals o bé haver transcorregut més de 3 mesos des de l'extinció d'aquella extinció o des de la sentència que el va declarar procedent.
Declaració d’incapacitat permanent total del treballador
Altres causes Fixos discontinus que no tinguin ocupació efectiva, retornats a Espanya per extinció de la relació laboral en el país estranger.

   

 • No haver complert l’edat ordinària de jubilació, excepte que no es tingui acreditat el període de cotització requerit per meritar la prestació corresponent.

 Están exclosos:

   

 • Acomiadats que no reclamin en temps i forma correcta, excepte que l’acomiadament sigui per causes objectives perquè llavors la reclamació és opcional.

   

   

 • Quan l’acomiadament sigui declarat per sentència improcedent o nul i se li comunica al treballador la data de reincorporació i aquest no exerceix el dret.

   

 • Quan no es sol·licita el reingrés en els casos i terminis establerts per la legislació vigent.

   

 • Quan es suspèn el contracte per l’exercici del dret de vaga o tancament patronal.

 

   Quantia de la prestació
     

La quantia a percebre per la prestació d’atur s’obté aplicant els següents percentatges a la base reguladora:

Temps de durada

% de la base reguladora

Durant els 180 primers dies

70% de la base reguladora

Durant la resta

60% de la base reguladora

La base reguladora s’obté com a promig de les bases de cotització per la contingència d’atur dels 6 últims mesos treballats. S’exclou la retribució per hores extraordinàries.

No s’agafen els 180 últims dies naturals, sinó els efectivament treballats.

Topes màxims i mínims:

Tope màxim

 

Quantia 2002 (€/mes)

Cap fill a càrrec

170% del SMI

877,03

Un fill a càrrec

195% del SMI

1.006,01

Dos o més fills a càrrec

220% del SMI

1.134,98

Tope mínim

Sense fills a càrrec

75% del SMI

386,93

Amb fills a càrrec

SMI

515,90

 

 • SMI: Salari mínim interpofessional vigent en el moment en què es produeixi la situació legal d’atur, sense possible alteració durant el termini que duri el cobrament de la prestació.

   

En el SMI està inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries, de 30 dies cadascuna. El SMI pel 2002 és de 442,20 €/mes i amb les pagues extraordinàries puja a 515,9 €/mes.

   

 • Fills a càrrec: fills menors de 26 anys o majors incapacitats que no obtinguin rendes de cap natura superiors al SMI i convisquin amb el beneficiari. No és necessària la convivència quan existeixi l’obligació d’aliments en virtut d’un conveni o resolució judicial.

   

Aquesta circumstància familiar s’ha de complir en el moment de produir-se la situació legal d’atur, excepte en el supòsit de fills que neixin dintre dels 300 dies següents.


 

 

   Duració de la prestació
   
La duració de la prestació per atur està en funció del temps d’ocupació cotitzada en els últims sis anys.

 

Període d’ocupació en els 6 últims anys Duració màxima de la prestació
Entre 1 i 1,5 anys 2 mesos
Entre 1,5 i 2 anys 3 mesos
Entre 2 i 2,5 anys 4 mesos
Entre 2,5 i 3 anys 10 mesos
Entre 3 i 3,5 anys 1 any
Entre 3,5 i 4 anys 1 any i 2 mesos
Entre 4 i 4,5 anys 1 any i 4 mesos
Entre 4,5 i 5 anys 1 any i 6 mesos
Entre 5 i 5,5 anys 1 any i 8 mesos
Entre 5,5 i 6 anys 1 any i 10 mesos
Més de 6 anys 2 anys

Els intervals no inclouen el límit superior, és a dir, una persona que hagi treballat exactament 3 anys cobrarà prestació d’atur durant 1 any com a màxim.

 

   Requisits de tramitació
   
 

El beneficiari de la prestació ha de presentar la sol·licitud a l’oficina d’ocupació, acompanyada de la corresponent documentació, en un model normalitzat i en un termini de 15 dies hàbils següents a partir de la situació legal d’atur. La sol·licitud implicarà la inscripció com a demandant d’ocupació.

La inscripció i sol·licitud realitzada fora de termini, excepte en cas de força major, suposa la pèrdua del nombre de dies de prestació que hi hagi entre la data de naixement del dret i la data en què efectivament es formuli la inscripció.

Documentació a adjuntar:

 1. Certificat d’empresa en model normalitzat.

 2. Còpia de documents oficials de cotització o salaris, corresponents als 180 últims dies cotitzats.

 3. Document d’identificació i afiliació.

   

 4. Documentació acreditativa de la situació legal d’atur.

   

 5. Fotocòpia del contracte i carta de cessament, sentència o resolució que posi fi a la relació laboral i fotocòpia de les dues últimes nòmines i de la liquidació.

   

 

 

 

 
Serveis Administratius i Comptables

 

sadmcomp@tinet.org

a plana d' inici


. .
.. . . ..
. .. . .