. .

Serveis Administratius i Comptables

.
. .
   
.
.
.
.
 
 
  DRET LABORAL
 
 
  Contracte de treball indefinit
 
   

 
     
   Concepte
   
El contracte de treball indefinit es caracteritza principalment per la durada, il·limitada en el temps.
S'estableix presumpció legal de contracte indefinit quan:
 
 • L'empresa no dóna d'alta al règim pertinent de la Seguretat Social al treballador.
 • Es formalitza en frau de llei per evitar contractació indefinida.

 

   Formalització
   
Formalitzar-se verbalment o per escrit.


 
   Temps
   
Pot concertar-se a temps complet o a temps parcial.

 
   Extinció
   
Les causes d'extinció establertes en les disposicions legals i a l'Estatut dels Treballadors (art. 49) són:

 
 • Per mutu acord de les parts.
 • Per les causes consignades vàlidament en el contracte, excepte que aquestes constitueixin abús de dret per part de l'empresari.
 • Per dimissió del treballador, havent de respectar el preavís establert.
 • Per mort, gran invalidesa, invalidesa permanent total o absoluta del treballador.
 • Per jubilació del treballador.
 • Per mort, jubilació o incapacitat de l'empresari o extinció de la personalitat jurídica.
 • Per força major degudament constatada (incendi, inundació, etc.).
 • Per acomiadament col·lectiu basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Per voluntat del treballador, fundat en incompliment contractual de l'empresari.
 • Per acomiadament del treballador.
 • Per causes objectives legalment precedents.
   
   Conseqüències

Establiment legal d'una indemnització a favor del treballador quan es produeix l'extinció del contracte per causa involuntària d'aquest.

 
   Modalitats
   
· Contracte indefinit ordinari.
· Contracte indefinit a temps complet a l'empara del Real Decret Llei 5/2001
· Contracte indefinit a temps parcial a l'empara del Real Decret Llei 5/2001
· Contracte per a treballadors desocupats en situació d'exclusió social
· Contracte de treball per la realització de treballas fixos discontinus
· Contracte indefinit per la contractació de treballadors minusvàlids a l'empara del RD 1451/1983
· Conversió del contracte temporal en contracte indefinit
· Conversió del contracte temporal en contracte indefinit per a la realització de treballs fixos discontinus

 

 
   

 

 
Serveis Administratius i Comptables

 

sadmcomp@tinet.org

a plana d' inici


. .
.. . . ..
. .. . .