. .

Serveis Administratius i Comptables

.
. .
   
.
.
.
.
 
 
 DRET LABORAL
Característiques del contracte de treball
 

 
   
 
 
 
 
   Què es un contracte de treball?
   
El contracte de treball Ès un acord entre una empresa (persona física o persona jurídica) i un treballador per mitjà del qual el treballador s'obliga a prestar els seus serveis per compte de l'empresa i sota la direcció d'aquesta última i a canvi l'empresa s'obliga a retribuir econòmicament el treballador.

 
   Qui pot formalitzar un contracte de treball?
   
Empresa: Poden contractar les empreses, persones fÃsiques o jurÃdiques, que compleixen els requisits de capacitat i personalitat legalment establerts.

TreballadorS :

Han de ser
 

 • Majors d'edat, és a dir, majors de 18 anys.
 • Majors de 16 i menors de 18 anys legalment emancipats o que tinguin el benefici de la majoria d'edat.
 • Majors de 16 anys i menors de 18 que no estiguin emancipats ni gaudeixin del benefici de la majoria d'edat amb el consentiment dels seus pares o tutors o autorització de la persona o institució que els tingui al seu càrrec.

  Per altra banda, es prohibeix als menors de 18 anys la realització de treballs nocturns, la realització d'hores extraordin›ries i altres activitats que el govern declari insalubres, penoses, nocives o perilloses, tant pel que fa referÈncia a la salut com ala seva formació professional i humana.

  En el cas d'ésser estrangers caldrà veure, a més, la legislació especÃfica que els és aplicable.

   
   Com es pot formalitzar el contracte de treball?
   
El contracte de treball pot formalitzar-se:
 • Verbalment.
 • Per escrit.

Ara bé, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit durant el transcurs de la relació laboral. Quan la relació laboral és de durada superior a 4 setmanes, l'empresari ha d'informar per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral. Els contractes seg½ents són d'obligada formalització per escrit:

 • Pràctiques.
 • Formació.
 • Obra o servei determinat.
 • Temporal per circumstancies de la producció.
 • Treball a domicili.
 • Treballadors contractats a l'Estat espanyol al servei d'empreses espanyoles a l'estranger.

   
   Període de prova
   
En el contracte de treball es pot establir, sempre per escrit, un període de prova, és a dir, un període en el qual l'empresa i el treballador estan obligats a realitzar les experiències que constitueixen l'objecte del contracte.
Durant el període de prova el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de treball que ocupi. El període de prova es computa a efectes d'antiguitat.


La durada màxima d'aquest s'estableix en els convenis col·lectius, i en el seu defecte no pot ser superior a

· 6 mesos per als tècnics titulats.
· 2 mesos per a la resta de treballadors.

A les empreses de menys de 25 treballadors el període de prova per als treballadors no titulats no pot excedir de 3 mesos.

Durant aquest període es podrà rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts sense necessitat de preavís i sense haver d'al·legar causa alguna, excepte pacte en contrari.

No es podrà establir període de prova quan el treballador hagi desenvolupat les mateixes funcions amb anterioritat a l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

 
   Durada del contracte
   
Treballadors

Un contracte de treball pot ser indefinit o bé tenir una duració determinada.

En principi tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, excepte que en el contracte de treball s'estableixi una altra cosa.

 
   Drets i obligacions derivats del contracte
   
Del contracte de treball se'n deriven drets i obligacions per a ambdues parts, si bé habitualment cada un dels drets a favor d'una de les parts comporta obligacions per a l'altra.


Principals drets i obligacions dels treballadors

Principals drets del treballadors
 
 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball.
 • Promoció i formació a la feina.
 • No discriminació per accedir al lloc de treball.
 • La integritat física i la intimitat.
 • Rebre la remuneració pactada i de forma puntual.
 • Altres drets pactats en el contracte.

Principals obligacions del treballador

 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball conforme als principis de bona fe i diligència.
 • Complir les mesures de seguretat i higiene.
 • Complir les ordres i instruccions de l'empresa en exercici de les seves funcions.
 • No realitzar la mateixa activitat que l'empresa en competència d'aquesta.
 • Contribuir a millorar la productivitat.
 • Altres obligacions establertes en contracte
   

Principals drets i obligacions de l'empresa

Principals drets de l'empresa

 • Dirigir/organitzar la feina del treballador.
 • Aplicar una política d'higiene i seguretat en el treball que sigui d'obligat compliment per als treballadors.
 • Altres drets que s'hagin pactat en contracte.
 • En general, té dret al compliment de les obligacions establertes pel treballador.

Principals obligacions de l'empresa

 • Actuar en pro del compliment dels drets dels treballadors.
 • Registrar el contracte de treball a les oficines de treball.
 • Facilitar còpia bàsica del contracte de treball als representants legals dels treballadors.
 • Registrar les dades del treballador en el seu llibre de matrícula.
 • Donar d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social al treballador contractat.
 • Altres obligacions que s'hagin pactat en contracte.

 

 
Serveis Administratius i Comptables

 

sadmcomp@tinet.org

a plana d' inici


. .
.. . . ..
. .. . .