. .

Serveis Administratius i Comptables

.
. .
   
.
.
.
.
 
 
Dret del treball
 
 Contracte de treball temporal
 
   Concepte
   
A diferència del contracte indefinit, el contracte temporal es caracteritza per la limitació de la seva durada a una data concreta o determinable. La normativa legal regula expressament els supòsits en els quals es pot celebrar un contracte de duració determinada:
 
 • Realització d’una obra o servei determinat.
 • Quan així ho exigeixin les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes.
 • Quan s’hagi de substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball.
 • Per realitzar una obra o servei d’interès general, mitjançant un contracte d’inserció amb un aturat.
 • L’incompliment d’aquesta normativa pot causar la conversió d’aquests contractes temporals a contractes indefinits.
 • A efectes d’atur, s’estableixen diferents tipus de cotització segons els contractes.

  Obligacions d’informació:

  L’empresari ha de lliurar informació sobre les contractacions temporals realitzades als representants dels treballadors en els centres de treball.

  També està obligat a informar als treballadors de l’empresa amb contracte de durada determinada o temporal, inclosos els contractes formatius, sobre l’existència de llocs de treball vacants a fi de garantir les mateixes oportunitats d’accedir a llocs de treball permanents que la resta de treballadors. Aquesta informació pot facilitar-se mitjançant un anunci públic en un lloc adequat de l’empresa o centre.

   
   Formalització
   
Els contractes per la realització d’una obra o servei determinat, interinitat i aquells que tinguin una durada superior a 4 setmanes o es concertin a temps parcial hauran de formalitzar-se obligatòriament per escrit.


 
   Temps
   
Pot concertar-se a temps complet o a temps parcial, excepte el contracte de formació.

 
   Durada
     

Temporal.

 • D’obra o servei: realització de la obra.
 • Inserció: realització de l’obra.
 • Eventual per circumstàncies de la producció: 6 mesos dintre de 12.
 • Interinitat: temps de la substitució o cobertura de la vacant.
 • En pràctiques: de 6 mesos a 2 anys.
 • Formació: de 6 mesos a 2 anys.
 • ETT: realització de l’obra o substitució, per el temps que subsisteixi la causa que el va motivar.

   
   
   Extinció
   
El contracte de treball s’extingeix, prèvia denúncia d’una de les parts, per les següents causes:
 • Realització de l’obra o servei objecte del contracte.
 • Expiració dels temps convingut.
 • Causes previstes en el contracte d’interinitat.

  Si el contracte de durada determinada és superior a 1 any, la part del contracte que formuli la denúncia està obligada a preavisar l’altre amb una antelació mínima de 15 dies . L’incompliment per part de l’empresari d’aquest termini dóna lloc a una indemnització equivalent al salari corresponent a als dies en què aquest termini s’hagi incomplet.

   
   Conseqüències

 
 • A l’acabament d’aquest contracte el treballador té dret a rebre la indemnització econòmica que es determini a la negociació col·lectiva o a la normativa específica aplicable. A falta de pacte, la indemnització serà equivalent a la part proporcional de la quantia que resulti d’abonar 8 dies de salari per any de servei.

  S’exceptuen d’aquesta possibilitat els contractes d’interinitat, d’inserció i formatius.


   
 • L’extinció d’aquests contractes de treball dóna dret a la percepció de la prestació d’atur sempre i quan s’hagi cotitzat el període de temps necessari.


 

 
 

  Modalitats contractes de treball temporal

· Contracte de treball per a la formació
· Contracte en pràctiques
· Contracte d'obra o servei determinat
· Contracte eventual per circumstàncies de la     producció
· Contracte d'interinitat
· Contracte de relleu
· Contracte temporal a temps complet per a     treballadors minusvàlids a l'empara del RD 5/2001
 

 
Serveis Administratius i Comptables

 

sadmcomp@tinet.org

a plana d' inici


. .
.. . . ..
. .. . .