. .

Serveis Administratius i Comptables

.
. .
   
.
.
.
.
 
 
La nomina
 
Es el teu primer treball? T'expliquem que es una nomina
 
 
Exemple d'una nomina:
 

 

Punts claus per a cončixer la teva nňmina
 
En aquest document anomentat nomina han de figurar:
 
          -.DADES DE L'EMPRESA
              -.DADES DEL TREBALLADOR
              -.PERIODE REPORTAT
              -.ENUMERACIO DE LES PERCEPCIONS I ELS SEUS IMPORTS
              - DETERMINACIO BASES DE COTIZACIO AL REG GENERAL SS
 
Quan tens una relacio laboral  o un contracte de treball, reps mensualment una nňmina. En  aquesta es reflecta el sou que vas a percebre i els diferents conceptes que cal cončixer.

En la part superior del document anomenat  nomina, es llegeixen les dades de l'EMPRESA, nom, domicili social,Poblacio,CIF, nombre de compte de les cotitzacions a  la Seguretat Social,  i a continuacio es llegeixen les dades del TREBALLADOR, Nom i cognoms,data d'alta en la empresa,.La antiguitat  com treballador a  l'empresa, la corresponent categoria laboral, lloc de treball, nombre de matricula,seccio en l'ocupacio
, el nombre  d'afiliacio a la Seguretat Social que es unic e intrasferible.
 
 
El periode reportat ens dona les dates d'inici i terminaciň , data de cobro, dies reportats.

Les percepcions i els seus imports  estan enumerades .Tenim la quantia, preu, concepte, e import per concepte.


El salari base es establert segons conveni i categoria  laboral. Al  salari i se li poden afegir algun PLUS com el de transport, perillossitat, nocturnitat, etc., depenent del lloc de treball que s'ocupi.

La deduccio de la quota del treballador a la Seguretat Social engloba diversos conceptes com son: Contingencies comunes, que es refereix a l'assistencia sanitaria, jubilacio etc., del treballador, tambe  atur i  formacio professional. Aquesta quota es un percentatge igual per a tots.

L'IRPF es l'impost sobre la renda de les persones fisiques i  es un impost progressiu que depent  del volum d'ingressos que es percebi, a majors ingressos es rete un major percentatge i a menors ingressos menys percentatge, es un impost directament proporcional als ingressos que percebis.

 
Serveis Administratius i Comptables

 

sadmcomp@tinet.org

a plana d' inici


. .
.. . . ..
. .. . .