Guia ràpida de Unix


Servei d' Informàtica. EMBnet/CNB

 

Login

Instrucció Descripció
passwd Establir clau d'acces
logout acavar la sesió de treball

Ajuda

Instrucció Descripció Exemple
man instrucció mostrar el manual d' "instrucció" man fortune
apropos paraula mostrar manuals relacionats con "paraula" apropos sex

Documents

Instrucció Descripció Exemple
cat concatenar i mostrar documentis cat mifichero
cat fich1 fich2 > ambosfichs
chmod canviar permisos d' acces a un document chmod go-rwx misdatos
cp copiar documents cp fich1 copia-de-fich1
cp fich1 subdir/fichcopiado
diff comparar dos fichers i mostrar les diferencias diff fich1 fich2
grep buscar una serie de lletres o simbols grep paraula fichero
head mostrar les primeres línies d'un arxiu head algunacosa
more mostrar contingut d' un document per pàginas more ficherolargo
mv moure o renombrar un document mv viejo nuevo
mv viejo subdir/nuevecito
rm eliminar o borrar un fixer rm ficheroinutil
tail mostrar les últimes línies d'un arxiu tail ficheroncio

Directoris

Instrucció Descripció Exemple
cd canviar de directori cd subdir
cd ..
ls llistar continguts d'un directori ls directori
mkdir crear un directori mkdir subdir
pwd indicar directori de treball actual pwd
rmdir eliminar un directori rm -i subir/* ; rmdir subdir

Redirecció d' entrada/sortida

Instrucció Descripció Exemple
> enviar sortida a un fixer ls -l > listado.dir
< obtenir dades d' entrada d'un fixer sort -k9 < listado.dir
|

usar la sortida de la primera instrucció com

entrada per al segon

ls -l | sort -k9 | less

Control de procesos

Instrucció Descripció Exemple
^Z suspendre el proces en marxa ^z
^C acavar el proces actual ^c
bg enviar al fons un proces suspès bg
fg enviar al front un proces del fons fg %1
jobs mostrar procesos correns en el fons jobs
kill matar un proces kill %1
ps llistar procesos i el seu estat ps -u nombreusuario

Miscelània

Instrucció Descripció Exemple
date mostrar data i hora date
find buscar un fixer en un arbre de directoris find . -name 'perdido' -print
history mostrar últimes ordres emprades history
talk parlar interactivament amb un altre usuari talk alguien@ordenador.dominio.red
w / who mostrar informació sobre usuaris simultanis who
whoami mostrar nom d'usuari en curs whoami

Trucs de tcsh

Instrucció Descripció Exemple
amunt y aball moures per les últimes Instruccions usades ^ |
| v
derecha e izquierda mouverse por la línea de Instrucciós <- ->
tabulador completar un Instrucció o palabra escrito a medias ->|
^D mostrar alternativas para una palabra escrita a medias ^d
alias listar/definir nombres alternativos para las órdenes alias
alias nuke "rm -ri"

Extres EMBnet/CNB

Instrucció Descripció Exemple
about paraula llistar manuals d'instruccions relacionats amb "paraula" about celibacy
del eliminar un arxiu previa confirmació del viejales
dir llistat "comentat" d'un directori dir subdir
less mostrar un fixer pantalla a pantalla less larguísimo
ren renombrar un arxiu preguntant abants de sobreescriure ren viejo subdir/nuevo
type mostrar un fixer per pantalles type largueras


José R. Valverde | EMBnet/CNB | JRValverde@embnet.cnb.uam.es