El segle XV

1402- El gremi de pagesos es refunda a partir de la unió dels hortolans (confraria de Santa Magdalena) i el gremi de bracers o jornalers (gremi de Sant Llorenç), aquests darrers s'instal·len a l'església del mateix nom.

1404- Acta municipal de cessió de Santa Magdalena del Bell·lloch a la confraria de Santa Magdalena dels Hortolans.

1410- Sant Vicenç Ferrer arriba a Tarragona acompanyat d'un grup de devots, motiu pel qual es celebra una processó de penitència entre Reus i la nostra ciutat

1449- En un llibre de Visites Pastorals del temps de l'arquebisbe Pere d'Urrea s'esmenta el reliquiari de la Santa Espina i el de Santa Tecla, i s'inclou una descripció de l'església de Natzaret.

1450- El capítol acorda que els ciris de l'ofici de tenebres no s'usessin més que els tres dies corresponents i en altres quatre ocasions establertes.

1458- La municipalitat cedeix el santuari de Sant Pere de Sescelades a la confraria de Sant Pere dels Pescadors.

1472- Es documenta la celebració d'entremesos a la Catedral els Dimecres, Dijous i Divendres Sant a Tarragona que constitueix la dada més antiga trobada segons Tomàs Àvila d'una passió.

1478- Segons les actes capitulars s'acorda establir el cant de l'himne "Vexilla Regis" a les vespres, i treure processionalment la Vera Creu.

1482- Es renova la bandera del gremi d'Hortolans.

1490- Durant la prelatura de l'arquebisbe Gonzalo Fernàndez d'Heredia s'institueix el res nocturn davant el monument per 12 preveres segons consta en el Necrologi.

1494- Es construeix la capella del Sant Sepulcre de la Catedral per part del canonge Anton Barceló.

1500- Datació aproximada de la bandera del gremi de Marejants.