Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
ZA sigles de Zollamt "duana"
z.A. abrev de zur Anstellung "interí -ina"
Zander m <-s, sg=pl> (peix Sander lucioperca
syn.
Stizostedion lucioperca
syn.
Lucioperca lucioperca)
Sandra f,
percalluç m,
luciperca m
Lucioperca m
Zechprellerei f <-, -en>   Impagament de consumició m Impago de consumiciones m,
impago de consumición m
Zeichen n <-s, sg=pl>   Referència f Referencia f
Mein Zeichen, meine Nachricht
La meva referència, el meu avís
Mi referencia, mi notificación
Zeichnung     Subscripció Subscripción
Zeichnung des Gesellschaftskapital   Subscripció del capital social Subscripción del capital social
Zeichnungsart     Tipus de signatura Tipo de firma
Zeichnungsberechtigter (ZB)     Signatari per poders, persona amb poders (o: capacitat legal per) a signar Persona con poderes (o: capacidad legal par)a firma
Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien     Persona amb poders per signar amb signatura col·lectiva a dos Persona con capacidad legal reconocida notarialmente para firma colectiva a dos
Zeichnungsberechtigter mit Kollektivprokura zu zweien     Signatari reconegut (o: persona amb capacitat legal per a signar; o: apoderat per a signar) amb poder col·legiat a dos Persona con capacidad legal (o: apoderado) para firmar con poderes colegiados a dos
zentrales Testamentsregister   (Spanien) Registre d'Actes de Darrera Voluntat Registro de Actos de Última Voluntad
Zentraltestamentsregister   (Spanien) Registre Central d'Actes de Darrera Voluntat, Registre de Darreres Voluntats Registro Central de Actos de Última Voluntad, Registro de Últimas Voluntades
Zinsabschlag m <-(e)s, -abschläge> retenció del 30% -en concepte d'impost- del total d'interessos reportats Impost m sobre els interessos Impuesto m sobre los intereses
Zinsabschlagsteuer n <-, -n> Designació popular, però no administrativa ni jurídica del → Zinsabschlag
Zinserträge m.pl interessos del capital dipositat Rèdits m.pl, interessos m.pl Réditos m.pl, intereses m.pl
Zinseszins m <-es, -en>   Interès compost Interés compuesto
Zinsfuß m <-es, -füße> = Zinssatz Tipus m d'interès [financer] Tipo m de interés [financiero]
Zinssatz m <-es, -sätze> =Zinsfuß Tipus m d'interès [financer] Tipo m de interés [financiero]
zivile Ehe   (Suïssa)
=bürgerliche Ehe
Matrimoni civil Matrimonio civil
Zivilgesetzbuch n <-es, -bücher> (Spanien) Codi civil Código Civil
Zivilprozessordnung f   Llei f d'enjudiciament civil Ley f de enjuiciamiento civil
Zivilstandsamt n <-es, -ämter> (Suïssa) Oficina f del registre civil [de] Oficina f del registro civil [de]
A Alemanya rep el nom de → Standesamt
Zivilstandsbeamter m <-beamten, -beamten> (Suïssa) Encarregat del registre civil Encargado del registro civil
A Alemanya rep el nom de → Standesbeamter
ZPO LEC. Sigles de Zivilprozessordnung "Llei d'Enjudiciament Civil"
Zugehörigkeit f <-, ->   pertinença f pertenencia f
rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche
pertinença o no-pertinença jurídica a una confessió religiosa
pertenencia o no-pertenencia jurídica a una confesión
 
Zugehörigkeit zu bewaffneten Banden (o: zu einer bewaffneten Gruppe)
pertinença a banda armada
pertenencia a banda armada
zugelassen   1. <gen> admès -esa admitido -a
    2. <professió> acreditat -ada, habilitat -ada acreditado -a, habilitado -a
Liste der zugelassenen Umweltgutachter
llista de verificadors mediambientals acreditats
lista de verificadores medioambientales acreditados
    3. <advocat etc.> col·legiat -ada colegiado -a
zugelassener Rechtsanwalt
advocat col·legiat
abogado colegiado
 
zugelassener Rechtsanwalt bei der [Erlauchten] Rechtsanwaltskammer der Balearen
advocat inscrit a la Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears
abogado inscrito en el [Registro de Abogados del] Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares
Zugewinn m <-s, -e>   Participació f en els béns de guanys Participación f en los bienes gananciales
Zugewinnausgleich m <-es, -e> (en cas de divorci) Compensació f del patrimoni aconseguit durant el matrimoni, compensació dels guanys Compensación f del patrimonio conseguido durante el matrimonio, compensación de las ganancias
...dass bei Beendigung der Ehe ein Zugewinnausgleich nicht erfolgt
...que, en cas de dissolució del matrimoni, cap cònjuge no tindrà pas dret a participar en els guanys obtinguts per l'altre cònjuge
...que, en el caso de disolución del matrimonio, ninguno de los dos cónyuges tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro cónyuge
Zugewinngemeinschaft f <-, -en>   Societat f de participació Sociedad f de participación f
Güterstand der Zugewinngemeinschaft
régim [econòmic matrimonial] de participació [en els guanys]
régimen [económico matrimonial] de participación [en las ganancias]
Zukauf m <-(e)s, -käufe> (zusätzlicher, ergänzender Kauf) Compra (o: adquisició) suplementària (o: addicional) Compra (o: adquisición) suplementaria (o: adicional)
zulässig     admissible admisible
soweit gesetzlich zulässig
en la mesura que (o: sempre que) ho permeti la llei
según lo permita la ley
Zulässigkeit f <-, -en>   Admissibilitat f, acceptabilitat f Admisibilidad f, aceptabilidad f
Zulässigkeit des Rechtsmittels
admissibilitat de la impugnació
admisibilidad de la impugnación
      Legitimitat f, licitud f Legitimidad f, licitud f
Zulässigkeit der Verarbeitung von Daten
licitud del tractament de dades
licitud del tratamiento de datos
zumutbare Belastung   FISC Càrrega econòmica raonable per malaltia o discapacitat Carga económica razonable por enfermedad o discapacidad
El fisc alemany divideix, a efectes fiscals, les despeses que un malalt, un discapacitat etc. ha de fer de la pròpia butxaca per a fer front a la seva malaltia, la seva discapacitat etc. en "zumutbare Belastung" i "außergewöhnliche Belastung". La "zumutbare Belastung" és la quantitat que el fisc alemanya considera que és raonable que l'afectat desemborsi de sa pròpia butxaca i, per tant, no té cap repercussió fiscal favorable per a ell, mentre que l'außergewöhnliche Belastung representa el que el fisc considera una càrrega econòmica extraordinària de l'afectat i sa família i, per tant, és deduïble a la declaració de la renda. El muntant de les "despeses raonables" i el de les "despeses extraordinàries" depèn dels ingressos de l'afectat i del nombre d'infants que tingui i es calcula per mitjà d'uns barems.
zuständig für A   competent competente
...bei dem für Langenhagen zuständigen Nachlassgericht
...en el jutjat de successions hereditàries competent per a Langenhagen
...en el juzgado de sucesiones hereditarias competente para Langenhagen (o: en cuya circunscripción se halle Langenhagen)
Zuständigkeit f <-, -en> (d'autoritats judicials o administratives) Competència f Competencia f
ihre Zuständigkeit verneinen
negar llur jurisdicció (o: competència), negar tenir competència
negar su jurisdicción (o: competencia), negar tener competencia
Zustellpostamt n <-(e)s, -ämter> (oficina postal des de la qual es distribueix el correu a un districte postal determinat) Oficina distribuïdora Oficina distribuidora
Transportschäden sind sofort dem Zustellpostamt zu melden
Els desperfectes o danys produïts durant el transport s'hauran de notificar immediatament a la respectiva oficina postal
Los desperfectos o daños producidos durante el transporte deberán notificarse inmediatamente a la respectiva oficina postal
Zustimmungsbeschluss m <-es, -schlüsse>   Acord m de consentiment Acuerdo m de consentimiento
Zustimmungserfordernis n <-ses, -se>   Requisit m de consentiment [previ] Requisito m de consentimiento [previo]
Zustimmungserklärung f <-, -en> (Einwilligungserklärung) Declaració f de consentiment Declaración f de consentimiento
Zustimmungsvorbehalt m <-(e)s, -e> (dret mercantil) Clàusula f de consentiment (o: d'acceptació) Cláusula f de consentimiento (o: aceptación)
Zuteilung f <-, -en>   Assignació f, adjudicació f Asignación f, adjudicación f
zu versteuerndes Einkommen FISC base liquidable, benefici fiscal base liquidable, beneficio fiscal
Zweck     Fi <m> [social], objecte [social] Objeto [social], Fin [social]
Zwangserbe
m <-n -n>
  Hereu forçós Heredero forzoso
Zweck der Zweigniederlassung     Objecte social de la sucursal Objeto social de la sucursal
Zweig m <-(e)s, -e> (Ast & fig.) Branca f Rama f
    (Abzweigung) Ramal m, trencall m, embrancament m Ramal m
  → Bildungszweig (Bildungszweig im spanischen Abitur) Via f Vía f
    (Categoria laboral) Ram m Ramo m
    (electr) Ramificació f Ramificación f
  → Produktionszweig (Produktionszweig) Sector m, ram m Sector m, ramo m
  = Stamm (zool) Fílum m, embrancament m Filo m
Zweigniederlassung     Sucursal f Sucursal f
Zweigstelle f <-, -n>   Oficines f.pl, dependències f.pl [anexes], delegació f Oficines f.pl, dependències f.pl [anejas], delegació f