W
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Waffenbesitz m <-es, -besitze>   Tinença f d'armes Tenencia f de armas
unerlaubter Waffenbesitz
tinença il·lícita d'armes
tenencia ilícita de armas
Wahrspruch der Geschworenen m <-(e)s, -sprüche>   Veredicte m del jurat Veredicto m del jurado
Waldmeister m <-s, sg=pl> (bot Galium odoratum) Espunyidella (o: rèvola) f d'olor Aspérula (o: asperilla) olorosa
Waldminze f <-, -n> (bot Mentha longifolia) Menta boscana Menta f de caballo
  → Rossminze
Wasserlauf m <-(e)s, -läufe>   Curs m d'aigua Curso m de agua
Wasserminze f <-, -n> (bot Mentha aquatica) Menta f d'aigua, herba-sana borda Hierbabuena morisca
Währungsverhältnisse n.pl   Situació monetària Situación monetaria
Währungspolitik f <-, -en>   Política monetària Política monetaria
wechselbezüglich   (en testaments mancomunats entre cònjuges) correspectiu -iva correspectivo -a
Wechselbezüglichkeit f <-, -en> (en testaments mancomunats entre cònjuges) Correspectivitat f Correspectividad f
Wedewinde f <-, -n> Convolvulus arvensis Corretjola f, corriola f Correhuela f
Weihespiel n <-(e)s, -e> Teatr Acte m sacramental Auto m sacramental
  ® Osterspiel "acte pasqual"; ® Passionsspiel "passió"
«Das Große Welttheater», ein Weihespiel von den ersten und letzten Dingen des Menschen
«El Gran Teatre del Món», un acte sacramental sobre les primeres i darreres coses de l'home
«El Gran Teatro del Mundo», un auto sacramental de las primeras y últimas cosas del hombre.
Weißbuch n <-es, -bücher> Dipl Llibre blanc Libro blanco
weißer Thun m <-s, -e> (peix Germo alalunga syn. Thunnus alalunga) Bacora f, ullada f, tonyina blanca Atún blanco, bonito m del norte, albacora f
  ® Germon
Werbekosten fpl <gen> Despeses f.pl de publicitat Gastos m de publicidad
    FISC Despeses f.pl d'activitat professional Gastos m por actividad profesional
A efectes fiscals, a Alemanya hom entén per despeses de publicitat i representació:
-despeses de canvi de domicili / despatx
-despeses de telèfon
-despeses d'estades a hotels
-donacions a associacions i d'altres
-despeses de transport fins al lloc de treball
-despeses en material d'oficina
-despeses en material informàtic
-despeses de correu
-despeses en assegurances (de malaltia, accident, invalidesa etc.)
Werbemittel n.pl   mitjans publicitaris medios publicitarios
Wertpapiere npl   títols-valors títulos-valores
Werturteil n <-(e)s, -e>   Judici apreciatiu Juicio apreciativo
westdeutsch adj (de l'Alemanya de l'oest) germano-occidental germano-occidental
  ® deutsch-deutsch "interalemany"; ® gesamtdeutsch "panalemany"; ® innerdeutsch "intraalemany"; ® ostdeutsch "germano-oriental"
Wiederaufnahme des Verfahrens f <-, -n>   Revisió f Revisión f
Wildgans f <-, -gänse> 1. (oca no domèstica) oca f salvatge ganso m salvaje
    2. zool Anser anser.
→ Graugans
oca cendrada (o: cendrosa) ánsar m común, ganso cenizo
Willensvollstrecker m <-s, sg=pl> (Suïssa) Executor testamentari Ejecutor testamentario
Die Willensvollstreckerin oder der Willensvollstrecker kann gegenüber dem Grundbuchamt Liegenschaftsübertragungen und Pfandgeschäfte ohne Beilage bzw. Vorlage von Zustimmungserklärungen der Erbinnen bzw. der Erben anmelden.
L'executora testamentària o l'executor testamentari pot notificar al Registre de la Propietat qualssevol transmissions de béns immobles i constitució d'hipoteques sobre béns mobles o immobles sense necessitat d'adjuntar o presentar cap declaració de consentiment de les hereves o els hereus
La ejecutora testamentaria o el ejecutor testamentario puede notificar al Registro de la Propiedad [para que se proceda a efectuar la correspondiente inscripción] cualesquiera transmisiones de bienes inmuebles o constitución de hipoteca mobiliaria o inmobiliaria sin necesidad de adjuntar o presentar ninguna declaración de consentimiento de las herederas o los herederos