Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Vaterschaft f <-,->   paternitat f paternidad f
Anerkennung der Vaterschaft
reconeixement de la paternitat
reconocimiento de la paternidad
Vaterschaftsanerkennung f <-, -en>   reconeixement m de paternitat reconocimiento m de paternidad
verbleibend     pendent pendiente
verbleibende Steuer FISC Quota diferencial Cuota diferencial
Verbrauchsgüter n.pl   Béns m.pl de consum Bienes m.pl de consumo
  → Konsumgüter
Verdienst m <-e(s), -e> (remuneració, retribució) Guanys m.pl Ganancias f.pl
Verdienst der Ehefrau
Guanys de la dona
Ganancias percibidas por la esposa
Verdienstbescheinigung f <-, -en>   Certificat m d'ingressos Certificado m de ingresos
Verdienstnachweis m <-es, -e> (comprovant en què hi consten els ingressos obtinguts al llarg d'un any fiscal) Comprovant m de renda (o: d'ingressos) Comprobante m de renta (o: de ingresos)
Verein m <-(e)s, -e>   Associació f Asociación f
Vereinbarung f <-, -en>   Conveni m, acord m Convenio m, acuerdo m
  → Scheidungsvereinbarung "conveni [regulador] de divorci"
Verfahren n <-s, sg=pl>   Procés m
procediment m
Proceso m
procedimiento m
  → beschleunigtes (o: abgekürztes) Verfahren "procediment abreujat"
  → Eilverfahren: "procediment d'urgència"
  → Ermittlungsverfahren:
"sumari" (Untersuchungsverfahren);
"diligències prèvies" (Vorverfahren);
fase d'instrucció (part instructòria o preparatòria del procés penal o criminal alemany)
  → Zwischenverfahren "fase intermèdia, vista preliminar" (part del procés penal o criminal alemany entre l'Ermittlungsverfahren i el Hauptverfahren)
  → Hauptverfahren "fase processal (part decisòria del procés penal o criminal alemany)"
  → Gerichtsverfahren für Vergehen "judici per (o: de) falta"
  → Schnellgerichtsverfahren, Schnellstverfahren "[procediment] sumaríssim"
  → Strafverfahren "procés penal, procediment [criminal] (o: penal)"
  → Untersuchungsverfahren "sumari m"
  → Vorverfahren, gerichtliche Voruntersuchung "diligències prèvies"
Verfahrensmangel m <-s, -mängel>   Vici m de procediment Vicio m de procedimiento
Verfügung f <-, -en> (qualsevol resolució judicial tret de la sentència) Proveïment m [judicial], resolució f [judicial] Providencia f [judicial], proveído m, proveimiento m
Verfügung von Todes wegen
disposició per causa de mort,
disposició causa mortis
disposición por causa de muerte,
disposició causa mortis
 
Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen
obertura d'una disposició per causa de mort
apertura de una disposición por causa de muerte
  → richterliche Verfügung
verfügungsberechtigt     amb capacitat (o: facultat) per a disposar con capacidad (o: facultad) para disponer, autorizado -a para disponer
Verfügungsbeschränkung f <-, -en>   Limitació f de la facultat de disposar Limitación f de la facultad dispositiva
Verfügungsfähigkeit f <-, -en>   Capacitat f de disposar Capacidad f de disponer
verhandelbar     negociable negociable
verhandelt zu...   (A escriptures notarials. A les escriptures notarials espanyoles equivalents es prescindeix d'aquest participi i es parla únicament de: Data i lloc seguides de la data i el lloc on s'atorga l'escriptura pública en qüestió) Atorgat a... Otorgado en...
Verhandler m <-s, sg=pl>   negociador m negociador m
Verhandlung f <-, -en> (beim Notar) Acte m Acto m
    (vor Gericht)
→ Prozess
→ Verfahren
Judici m Juicio m
  → Hauptverhandlung "plenari, judici oral"
  → mündliche Verhandlung "judici oral"
  → Schiedsgerichtsverhandlung "judici d'arbitratge"
  → Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit "judici a porta closa"
verhandlungsfähig     amb capacitat per a comparèixer en judici capacitado -a para comparecer en juicio
verhältnismäßiger Beitrag m <-(e)s, -träge> (contribució proporcional) Quota f a prorrata Cuota f a prorrata
Verhängung f <-, -en> (de pena, multa etc.) Imposició f Imposición f
Verkehrsnetz n <-es, -e>   Xarxa f de transports Red f de transportes
Verkehrsverbindung f <-, -en> 1. (entre dos indrets amb qualssevol mitjans de transport) Connexions fpl Conexiones fpl
    2. (amb mitjans de transport públic) Combinacions (o; connexions) fpl amb línies de transport públic Combinacions (o; conexiones) fpl con líneas de transporte público
Verleumdungsklage f   Querella f per calúmnia Querella f per calumnia
Vermächtnis n <-ses, -se>   Llegat m, deixa f Legado m
Vermächtnisnehmer m <-s, sg=pl>   Legatari m Legatario m
Vermieter m <-s, sg=pl> (propietari d'immoble que el lloga a algú) Arrendatari m Arrendatario m
Vermieterpfandrecht n <-(e)s, -e>   Dret de penyora de béns mobles [de l'arrendador] en favor de l'arrendatari Derecho de prenda sobre bienes muebles [del arrendador] en favor del arrendatario
Vermögensrechte     Drets patrimonials Derechos patrimoniales
Vermögensteuer f <-, -n>   Impost m sobre el patrimoni Impuesto m sobre el patrimonio
Vermögensverhältnisse n.pl   Situació patrimonial (o: econòmica) Situación patrimonial (o: económica)
Vermögensverwaltung f <-, -en>   Administració f del patrimoni Administración f del patrimonio
Vermögensverzeichnis n <-ses, -se>   Inventari m de béns patrimonials Inventario m de bienes patrimoniales
Vermögensvorteil m <-(e)s, -e>   Avantatge m patrimonial Ventaja f patrimonial
sich einen rechtswidrigen (o: unrechtmäßigen) Vermögensvorteil verschaffen
procurar-se un avantatge patrimonial il·lícit
obtener (o: procurar para sí [mismo]) una ventaja patrimonial ilícita
Vermögenswerte m.pl   Béns m.pl patrimonials Bienes patrimoniales
Einbringung von Vermögenswerten in die Erbschaft
Col·lació hereditària
Colación hereditaria
 
Erbringung von Vermögenswerten
Aportació f de patrimoni
Aporte m patrimonial
vermögenswirksam     en capital en capital
gezahlte vermögenswirksame Leistungen
prestacions en capital percebudes (prestacions percebudes que generen un augment del patrimoni)
prestacions en capital percibidas
Vermögenszuwachs m <-es, -e>   Increment m patrimonial,
increment m del patrimoni
Incremento m patrimonial,
incremento m del patrimonio
Verordnung über das Erbbaurecht     Reglament regulador del Dret de Superfície Reglamento sobre el Derecho de Superficie
Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung     Reglament d'Execució del Reglament sobre el Registre de la Propietat Immobiliària Reglamento de Ejecución del Reglamento sobre el Registro de la Propiedad Inmobiliaria
Verpflichtungserklärung f <-, -en>   Declaració f de compromís Declaración f de compromiso
Verpflichtungsgeschäft n <-(e)s, -e>   Negoci m [jurídic] obligacional, negoci m d'obligació Negocio m [jurídico] obligacional, negocio m de obligación [y cumplimiento]
Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte
negocis obligacionals i dispositius
negocios obligacionales y dispositivos
Verpflichtungsklage f <-, -n> (Sense equivalent en el dret espanyol. Acció empresa contra una autoritat per a obtenir-ne el compliment d'un acte administratiu o d'una decisió administrativa negada o omesa) *Acció f d'obligació, *acció de compliment, *acció d'execució *Acción f de obligación (o: cumplimiento; o: ejecución)
Verschmelzung f <-, -en> = Fusion Fusió f Fusión f
Bekanntgabe der Verschmelzung (o: Fusion) (= Fusionsbekanntgabe = Ankündigung der Fusion)
anunci de fusió
anuncio de fusión
 
Verschmelzung durch Aufnahme = Fusion durch Aufnahme
fusió per incorporació (o: integració)
fusión por incorporación (o: integración)
 
Verschmelzung durch Neubildung = Fusion durch Neubildung
fusió per creació
fusión por creación
 
Verschmelzung durch Übernahme = Fusion durch Übernahme
fusió per adquisició
fusión por adquisición
 
Verschmelzung (o: Fusion) durch Gründung eines neuen Unternehmens
fusió per constitució d'una nova societat
fusión por constitución de una nueva sociedad
Verschmelzungsabsicht f <-, -en> = Fusionsabsicht Intenció f de fusió Intención f de fusión
Verschmelzungsbeschluss m <-es, -beschlüsse> = Fusionsbeschluss Acord m de fusió Acuerdo m de fusión
Verschmelzungsbilanz f <-, -en> = Fusionsbilanz Balanç m de fusió Balance m de fusión
Verschmelzungsvertrag m <-(e)s, -verträge> = Fusionsvertrag Contracte m de fusió Contrato m de fusión
    (de cooperatives) Conveni m de fusió Convenio m de fusión
Versichertenrente f <-, -n>   Prestacions fpl d'Assegurança Pensión f al Asegurado
Versichertenrente aus der Rentenversicherung
Prestació de renda procedent de l'assegurança obligatòria de pensions
[Prestación de] pensión al asegurado procedente (o: proveniente) del seguro [obligatorio] de pensiones
Versicherungsansprüche     Rendiments derivats d'assegurances Rendimientos derivados de seguros
Versicherungsnummer     Número m d'Assegurat Número m de Asegurado
Versorgungsausgleich m (Anivellament compensatori dels drets de pensió de vellesa i invalidesa de tots dos cònjuges en un procediment de divorci) *ajustament dels drets de pensió de vellesa i/o invalidesa, compensació (o: repartiment compensatori) dels drets adquirits de pensió de vellesa i/o invalidesa *trasvase de cuotas, *prestación compensatoria (o: reparto compensatorio; o: reparación compensatoria) de [los] derechos de pensión de vejez y/o invalidez, ajuste de los derechos de pensión de vejez e invalidez
Sense equivalent espanyol. Es tracta d'una repartició equitativa entre tots dos cònjuges, en el moment del divorci, de l'import de la pensió que els han de correspondre per les cotitzacions fetes a la Seguretat Social durant el temps d'existència del matrimoni a fi i efecte que tots dos ex-cònjuges cobrin si fa no fa el mateix; és una compensació econòmica del cònjuge que no ha cotitzat a la seguretat social per a la pensió de jubilació o d'invalidesa perquè feia les feines de la llar i tenia esment dels fills o del cònjuge que, si bé ha treballat i cotitzat, tindria una pensió de vellesa o d'invalidesa d'un d'ells notòriament inferior a la de l'altre. La quantitat a pagar és la meitat de la quantitat resultant de restar a la renda del qui ha guanyat més diners la renda del qui n'hagi guanyat menys
Vertrag m <-s, -träge> (entre particulars) Contracte m Contrato m
einen Vertrag schließen und durchführen
Concertar (o: atorgar) i celebrar un contracte
Concertar (u: otorgar) y celebrar un contrato
vertragsgemäß     Conforme a[l] contracte Conforme a[l] contrato
Vertragsteil m <-(e)s, -e> (=Vertragspartei) Part f atorgant (o: contraent; o: contractant) Parte f otorgante (o: contrayente; o: contratante)
Vertragstrafeklausel f <-, -n> (en contractes) Clàusula f penal Clásula f penal
vertragstreu     respectuós -a amb el que s'ha pactat respetuoso -a con lo pactado
Vertragstreue f <-, s.pl>   Respecte f al que s'ha pactat, observança f del contracte, fidelitat contractual Respeto m a lo pactado, fidelidad f al contrato, fidelidad contractual, observancia f del contrato
Vertretungsbefugnis f <-, -se>   Facultat f (o: poder m; o: autorització) de representació Facultad f (o: poder m; o: autorización) de representación
allgemeine Vertretungsbefugnis
poder general de representació
poder general de representación
 
besondere Vertretungsbefugnis
poder especial de representació [de la societat]
poder especial de representación [de la sociedad]
 
Beschränkung der Vertretungsbefugnis [eines Organs]
limitació (o: restricció) del poder de representació [d'un òrgan]
limitación (o: restricción) del poder de representación [de un órgano]
vertretungsberechtigt     autoritzat -ada per a representar autorizado -a para representar
Vertretungsregelung f <-, -en>   Règim m de representació Régimen m de representación
allgemeine Vertretungsregelung
règim general de representació, reglamentació general de la representació de la societat
régimen general de representación, reglamentación general de la representación de la sociedad
Com a epígraf de capítol d'estatuts de societat: allgemeine Vertretungsregelug = Representació de la Societat
Vertretungszwang m <-(e)s, -> (Llei d'Enjudiciament Civil) Representació lletrada forçosa Representación letrada forzosa
Verunglimpfungsklage f   Querella f per difamació Querella f por difamación
Verwahrungsbuch n, -bücher   Llibre m de dipòsit[s] Libro m de depósito[s]
Verwahrungsbruch m, -brüche   Violació f de la custòdia pública [d'una cosa] Violación f de la custodia pública [de una cosa]
Verwalter (Verw)     Administrador Administrador
Verwaltungsgericht des Obersten Gerichtshofes     Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
Verwaltungsgerichtbarkeit f   Jurisdicció administrativa Jurisdicción administrativa
Verwaltungsgremium     Junta de Patronat Junta de patronato
verwässertes Kapital     Capital diluït Capital diluido
Verwendung des Bilanzgewinnes     aplicació dels excedents de l'exercici econòmic aplicación de los excedentes del ejercicio económico
Vinkulierte   (beschränkt handelbare Aktien) Amb limitació de la transferibilitat, de transmissibilitat restringida, de transferibilitat limitada De transmisibilidad restringida
Vinkulierte Namenaktien (SRA) fpl   Accions nominatives de transmissibilitat restringida Acciones nominativas de transmisibilidad restringida (o: transferibilidad limitada)
Vinkulierte Namenpartizipations-
scheine
    Bons mpl de participació nominatius de transmissibilitat restringida Bonos mpl de participación nominativos de transmisibilidad restringida
Vinkulierte Namen-Vorzugsaktien     Accions nominatives de transmissibilitat restringida i amb dret de vot privilegiat Acciones nominativas de transmisibilidad restringida y con derecho de voto privilegiado
Vinkulierung     Limitació (o: restricció) de la transmissibilitat Limitación de la transmisibilidad
Vizedirektor (VD)     Vicedirector Vicedirector
Vizeprokurator m <-s, -prokuratoren> (Dret Canònic) Viceprocurador m Viceprocurador m
Vizepräsident (VP*)     Vicepresident Vicepresidente
Vollmachtgeber nichtkaufmännischer Prokura (VnkProk) m <-s, sg=pl> (Suïssa) Poderdant m de poders [notarials] no comercials Poderdante m de apoderamiento no comercial
Vollstreckungsgläubiger m <-s, sg=pl>   Creditor executant Acreedor ejecutante
Vollstreckungsschuldner m <-s, sg=pl>   Deutor executat Deudor ejecutado
Vorabsterben n (mort de l'hereu abans de la del testador) Premoriència f Premoriencia f
Der Erblasser kann in seiner Verfügung eine oder mehrere Personen bezeichnen, denen die Erbschaft oder das Vermächtnis für den Fall des Vorabsterbens oder der Ausschlagung des Erben oder Vermächtnisnehmers zufallen soll.
El causant pot designar una o vàries persones en la seva disposició d'última voluntat, que reculli o recullin la successió o el llegat en el cas de premoriència o repudiació de l'herència de l'hereu o del legatari
El causante puede designar, en su disposición de última voluntad, a una o varias personas en las que recaiga la herencia o el legado en el caso de premoriencia o de repudiación de la herencia del heredero o del legatario.
Vorausvermächtnis n <-sses, -sse>   Prelegat m Prelegado m
Vorausvermächtnisnehmer m <-s, sg=pl>   Prelegatari m Prelegatario (m
Vorerbe m <-n, -n>   Hereu fiduciari Heredero fiduciario
Vorgang m <-(e)s, -gänge> 1. procediment m procedimiento m
    2. (Aktenvorgang) expedient m expediente m
Vorgang Nr. 127 / 06 BV (=Beurkundung Vater- / Mutterschaftserkennung)
Expedient Nº 127 / 06 Acta de Reconeixement de Paternitat
Expediente Nº 127 / 06 Acta de Reconocimiento de Paternidad
Vorgangsweise f <-, -en>   forma d'actuar f forma de actuar f
heimtückische Vorgangsweise
traïdoria f
alevosía f, medio alevoso
vorläufige Verfügung   1. Mesura provisòria (o: provisional) Medida provisoria (o: provisional)
    2. Disposició preventiva Disposición preventiva
Vorladung f   Citació f Citación f
vorläufiger Bescheid     Providència f [cautelar] Providencia f [cautelar]
vorliegend adv. (Suïssa) En el present cas En el presente caso
Vorliegend hat der Gesuchsteller weder eine Rechtswahl des Erblassers nachgewiesen, noch...
En el present cas, el sol·licitant no ha provat que el causant triés un dels dos drets aplicables per a regular la seva successió, ni...
En el presente caso, el solicitante no ha probado que el causante eligiera uno de los dos derechos aplicables para regular su sucesión, ni...
Vorrechte     Privilegis [inherents] Privilegios [inherentes]
Vorschlag   (Suïssa. A la dissolució del règim econòmico-matrimonial) Benefici, augment Beneficio, aumento
Der Vorschlag ist die Errungenschaft abzüglich allfälliger Verpflichtungen der Ehegatten zuzüglich ausstehender Vermögenswerte (ZGB 210)
El benefici (també dit l'augment) ve donat pel valor total dels béns ganancials, incloent-hi els béns patrimonials pendents de reunió o reintegració (a la massa dels béns patrimonials) i deduint-ne les eventuals obligacions contretes pels cònjuges (CCS art. 210)
El beneficio (también llamado aumento) son los bienes gananciales previa deducción de los mismos de las eventuales obligaciones contraídas por los cónyuges, más los bienes patrimoniales que estén pendientes de reunión (CCS art. 210)
Vorschlagsberechnung     Càlcul del benefici (o: dels augments) de la unió conjugal Cálculo del beneficio (o: de los aumentos) de la unión conyugal
Vorschrift f <-, -en>  <GEN> Disposició reglamentària Disposición reglamentaria
    <Anweisung> Precepte m,
norma f
Precepto m,
norma f
~en f.pl <GEN> Preceptiva f,
normativa f
Preceptiva f,
normativa f
Vorsitzender der Geschäftsleitung (VoGL)     Director General Presidente de la Gerencia
Vorsorgeaufwendungen f.pl despeses fetes en assegurances de vida, accident, malaltia, invalidesa i a tercers Despeses f.pl d'assegurances Gastos m.pl de seguros
Die Steuerfestsetzung ist im Hinblick auf die Anhängigkeit von Verfassungsbeschwerden bzw. Revisionen nach § 165 Abs. 1 AO vorläufig hinsichtlich der beschränkten Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 3 EStG).
En esguard del fet que hi ha recursos de constitucionalitat o de cassació pendents de resolució, la determinació de la quota líquida és, segons l'establert a l'§ 165, paràgraf 1 AO, provisional pel que fa a: —la deducibilitat limitada de les quantitats despeses en asseguradores, mutualitats, plans de pensions i anàlegs (§ 10, paràgraf 3 de la LIRPF)
Habida cuenta de la existencia de recursos de constitucionalidad o de casación pendientes de resolución, la determinación de la cuota líquida es, de acuerdo con lo establecido en el § 165, párrafo 1 AO, provisional en lo que se refiere a: —la deducibilidad limitada de las cantidades desembolsadas en aseguradoras, mutualidades, planes de pensiones y análogos (§ 10, párrafo 3 de la LIRPF).
Vorstandsmitglied n <-(e)s, -er>   Membre m del consell d'administració, conseller m Miembro m del consejo de administración, consejero m
vorübergehende Passiva npl   Passiu transitori Pasivo transitorio
  sinònim menys freqüent de → transitorische P.
vorweggenommene Erbfolge     Successió anticipada entre vius Sucesión anticipada entre vivos
Vorzugsaktien     Accions privilegiades Acciones privilegiadas