Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Ukelei m <-s, -e>
f <-, -n>
(ZOO peix Alburnus alburnus) Albor m, albornell m, albornella f, alburn m, ablet m Alburno m
  → Laube
Umberfisch m <-es, -e> (ZOO peix Argyrosomus regius) Reig m, corbina f (Bal) Corvina f
  → Umber
Umwandlung     Transformació f Transformación f
Unbeschränkt haftender Gesellschafter (UG)     Soci il·limitadament responsable Socio ilimitadamente responsable, socio con responsabilidad ilimitada
unechter Bonito m <-s, -os> (zoo Auxis rochei) Mèlvera f (Bal.), melva f Melveta f, [melva f]
  → Makrelenthunfisch; → Fregattmakrele
En castellà, a nivell administratiu -però no popular- hom distingeix entre melveta "Auxis rochei" i melva "Auxis thazard". En català, es podria intentar d'introduir una distinció idèntica i distingir entre mèlvera "Auxis rochei" i melva "Auxis thazard".
Ungebühr vor Gericht f <-, sense plural> (Nichtbefolgung gerichtlicher Anordnungen) Desacatament m Desacato m
  → Missachtung des Gerichts; → Respektlosigkeit gegenüber dem Gericht; → ungebührliches Verhalten vor Gericht
ungestreifter Pelamide m <-n, -n> (zoo
Orcynopsis unicolor
)
*Bonítol blanc Tasarte m
  → Einfarb-Pelamide
En alemany, el bonítol blanc (castellà: tasarte) se sol comercialitzar amb el nom de Bonito.
Universalerbe m <-n, -n>   Hereu universal Heredero universal
Universalversammlung f <-, -en> (de SL) Junta Universal de socis Junta Universal de socios
    (de SA) Junta Universal d'accionistes Junta Universal de accionistas
Universitätskurator m <-s, -oren> (d'universitat) Secretari General Secretario General
Unkostenaufstellung f <-, -en>   Relació f de despeses Relación f de gastos
Unrechtsstaat m <-(e)s, -e>   Estat il·legítim, estat m de no-dret Estado ilegítimo, estado m de no-derecho
Unterhalt m <-s, s.pl> (Scheidungsunterhalt = Beiträge zum Unterhalt der Kinder) Aliments m.pl, pensió alimentària Alimentos m.pl, pensión alimenticia
    (Scheidungsunterhalt = Beiträge zum Unterhalt des durch die Scheidung benachteiligten Ehegatten) Pensió compensatòria Pensión compensatoria
Unterzeichnete(r) m,f <-n, -n> (persona que signa al capdavall d'un escrit) Sotasignat m, sotasignada f [el, la] abajo firmante, infrascrito m, infrascrita f
untunlich   (nicht angebracht od. angemessen) no oportú -una no oportuno -a
    (nicht ratsam) no aconsellable no aconsejable
    (nicht ausführbahr) no factible, impracticable, impossible de dur a terme no factible, impracticable, imposible de efectuar
Es war nicht geladen worden, da untunlich
No es va citar ningú a l'acte d'obertura del testament en no ésser procedent en aquest cas
Para el acto de apertura del testamento no se citó a nadie, por no ser procedente en este caso
unwirksam   (invàlid, no vàlid) nul (f: nul·la) nulo -a, sin efecto
Unwirksamkeit f <-, s.pl> (invalidesa) Nul·litat f Nulidad f
Urkunde nach Berichtigung des Eintrags   Certificat en extracte emès després d'una rectificació de l'acta Certificación en extracto expedida como consecuencia de una rectificación del acta
Urkundenausfertigung     Còpia autoritzada Copia autorizada
Urkundenrolle   Die Notare in Spanien sind verpflichtet, sämtliche notariellen Vorgänge in die Urkundenrolle (índice) aufzunehmen: registre notarial, arxiu notarial Índex Índice
Urkundsbeamter     [Funcionari (o: oficial)] fedatari, funcionari encarregat del registre Funcionario (o: oficial) fedatario, funcionario encargado del registro
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle     Actuari Actuario
Urkundsparteien   (document públic de compra-venda etc.) Parts contractants Partes contratantes
Urkundsparteien   (de poder notarial) Parts atorgants Partes otorgantes
Urschrift   Die Notare in Spanien sind verpflichtet, die Urschriften (matrices) sämtlicher Urkunden zu verwahren Matriu Matriz
  (no d'escriptura notarial) Original m Original m
Die Übereinstimmung mit der Urschrift wird beglaubigt
Certifico que és còpia del seu original amb el qual concorda fidelment
Doy fe que es copia de su original con el que fielmente concuerda.
Urteilsgläubiger m <-s, sg=pl> (creditor per virtut d'una sentència judicial) Creditor m per judici (o: per sentència [judicial]) Acreedor [reconocido] por sentencia judicial, acreedor por fallo [judicial]
Urteilsschuldner m <-s, sg=pl> (deutor per virtut d'una sentència judicial) Deutor m per sentència [judicial] (o: judici) Deudor m por sentencia [judicial] firme(o: por juicio; o: por fallo), deudor ejecutado