Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Tagebuch n <-bücher> (im Schweizer Handelsregister) Registre diari, llibre d'entrades Registro diario
Das Handelsregister besteht aus dem Tagebuch (das die Eintragungen in chronologischer Reihenfolge enthält) und dem Hauptregister (mit einem separaten konsolidierten Blatt/Datensatz für jeden eingetragenen Rechtsträger).
El registre mercantil està compost pel dietari -que conté les inscripcions o assentaments en ordre cronològic- i el registre principal -constituït per un full o una fitxa a part i consolidada per a cada subjecte de dret inscrit-.
El registro mercantil está compuesto por el "libro diario" (que contiene los asientos o inscripciones en orden cronológico) y el registro principal (con una hoja o ficha separada y consolidada en la que constan los datos de cada sujeto jurídico inscrito).
TB-Datum   (im Schw. Handelsregister) Data d'entrada en el dietari Fecha de entrada en el libro-diario
TB-Nr   (im Schw. Handelsregister) Número d'inscripció en el dietari Número de inscripción en el libro-diario
Teilungsamt   (Suïssa) Oficina Municipal de Partició d'Herències
(Balears: de Partions)
Oficina Municipal de Partición de Herencia[s]
Testament n <-s, -e> → letztwillige Verfügung Testament m Testament m
  → eigenhändiges Testament "testament hològraf"
  → einseitiges Testament "testament unilateral"
  → mündliches Testament "testament oral"
  → notarielles Testament "testament davant notari"
  → notariell beurkundetes Testament "testament atorgat [en escriptura pública] davant notari"
  → öffentliches Testament "testament obert"
  → privatschriftliches Testament "testament hològraf"
  → verschlossenes Testament "testament tancat"
testamentarische Erbfolge   Successió testamentària Sucesión testamentaria
Tochtergesellschaft     Empresa f filial, filial <f> Empresa f filial, filial <f>
Tod m   Mort f Muerte f
Verfügungen von Todes wegen
Disposicions per causa de mort (o: mortis causa)
Disposiciones por causa de muerte (o: mortis causa)
Todesandrohung f <-, -en>   Amenaça f de mort Amenaza f de muerte
  Variant menys freqüent de → Todesdrohung
Todesdrohung f <-, -en>   Amenaça f de mort Amenaza f de muerte
transitorische Passiva npl   Passiu transitori Pasivo transitorio
  sinònim de → vorübergehende P.
Träger nichtkaufmännischer Prokura (TnkProk)   (Suïssa) Portador de poders [notarials] no-comercials Portador de poderes [notariales] no-comerciales
Trennung f <-, -n>   Separació f Separación f
Trennung der Ehe   Separació del matrimoni Separación del matrimonio, separación matrimonial
Trennung von Tisch und Bett (separació de la vida conjugal sense ruptura del vincle matrimonial) Separació conjugal, separació legal, separació de taula i llit Separación conyugal [de derecho], separación legal, separación personal (Argentina), separación de lecho, mesa y habitación
L'expressió Trennung von Tisch und Bett és l'habitual, per bé que, al seu costat també es troba Trennung von Bett und Tisch i Trennung von Bett, Tisch und Wohnung. L'origen de l'expressió és una traducció de l'expressió llatina quo ad thorum et habitationem o quo ad thorum, mensam et habitationem.
Triel m <-s, -e> ocell Burhinus oedicnemus Sebel·lí m, torlit m, xibel·lí m (Mall.) Alcaraván m
Trüsche f <-, -n> (zool Lota lota) Barbota f, lota f de riu, burbot m Lota f de río