Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Saalkellner m Suïssa maître d'hôtel maitre [de hotel]
Sachbearbeiter m <-s, sg=pl> <GEN, Funcionari> Funcionari encarregat del cas Funcionario encargado del caso
    Funcionari que a una oficina de denúncies fa l'atestat d'una denúncia Instructor Instructor
    (a companyies privades) Encarregat del cas, tramitador m Encargado del caso, tramitador m
Sacheinlage f   Aportacions fpl en espècies Aportaciones fpl (o: aportes mpl) en especie[s]
Sacheinlage und -übernahme f   Aportacions en espècie[s] i assumpció de béns Aportaciones (o: aportes) en especie y asunción (o: adquisición) de bienes
Sacheinlage, -übernahme, Vorteile, Genussscheine
Les aportacions en espècies, l'assumpció de béns, els privilegis [inherents], els bons de gaudiment
Las aportaciones en especie, la asunción de bienes, los privilegios [inherentes], los bonos de disfrute
Sachübernahme     Assumpció de béns Adquisición de bienes
asunción de bienes
Sachverständigenbeweis m <-es, -e> (en procés) Prova f pericial Prueba f pericial
Sachverständigengutachten n <-s, sg=pl>   Peritatge m, dictamen pericial Peritaje m, dictamen pericial, informe m pericial
Sandflughuhn n <-(e)s, -hühner> (ocell Pterocles orientalis) Xurra f Ortega f
Sandpier m <-(e)s, -e> (poliquet Arenicola marina) Botifarra f, cuc m d'esquer, tremolitja f (Mall.) Cagulo m, gusana f de coco (o: sebas, o: churro)
Sandzunge f <-, -n> (peix Solea lascaris) Llenguado m de sorra (o: d'arena) Lenguado m de arena, sortija f
Nota: en la versió catalana del B.O.E. s'empra de manera exclusiva la forma: llenguado d'arena
Sardelle f <-, -n> (peix Engraulis encrasicholus) Seitó f, aladroc m (Bal) Boquerón f
  → Anschovis "anxoves"
satzungsmäßiges Grundkapital     Capital social estatutari Capital social estatutario
Scheidungsantrag m <-(e)s, -anträge>   Demanda f de divorci Demanda f de divorcio
Scheidungsfolgevereinbarung f <-, -en>   Conveni m [regulador] de divorci Convenio m [regulador] de divorcio
Scheidungsrecht n <-(e)s, -e>   Legislació f en matèria de divorci Legislación f en materia de divorcio
Només hem pogut trobar els termes dret del divorci/derecho del divorcio en textos traduïts de l'alemany o del francès.

No s'ha de confondre amb
Recht auf Scheidung "dret al divorci".
Scheidungsunterhalt m <-(e)s, s.pl.>   Pensió compensatòria Pensión compensatoria
Scheidungsvereinbarung f <-, -en>   Acord m de divorci Acuerdo m de divorcio
   → Scheidungsfolgevereinbarung Conveni m [regulador] de divorci Convenio m [regulador] de divorcio
Eine nicht gerichtlich bestätigte Scheidungsvereinbarung
eine nicht gerichtlich protokollierte Scheidungsvereibarung
un conveni de divorci no sancionat judicialment
un convenio de divorcio no sancionado judicialmente
Scheidungswiderklage f <-, -n>   Demanda f reconvencional de divorci, reconvenció f de divorci Demanda f reconvencional de divorcio, reconvención fde divorcio
  = Widerklage auf Scheidung [der Ehe]
Scheinehe f <-, -n>   Matrimoni simulat (o: fingit) Matrimonio simulado (o: fingido)
Scheinerbe m <-n, -n>   Hereu m aparent (o: presumptiu) Heredero m aparente (o: presuntivo)
Schieber m   Estraperlista m,f Estraperlista m,f
Schiedsgericht n <-(e)s, -e>   Tribunal m arbitral Tribunal m arbitral
Schiedsgerichtsverfahren n <-s, sg=pl>   Procediment m arbitral Procedimiento m arbitral
Schiedsgerichtsverhandlung f <-, -en>   Judici m d'arbitratge Juicio m arbitral
Schiedsspruch m <-(e)s, -sprüche> (sentència arbitral) Laude m [arbitral] Laudo m [arbitral]
Schiedsurteil m <-(e)s, -e>   Laude m [arbitral] Laudo m [arbitral]
Schiedsverfahren n <-n, sg=pl>   Arbitratge m Arbitraje m
etw. einem Schiedsverfahren unterwerfen
Sotmetre quelcom a arbitratge
Someter algo a arbitraje
Schlusserbe m <-n, -n> (en testaments mancomunats) Hereu m final Heredero m final
Schmuckkürbis m <-ses, -se> Cucurbita melopepo syn. Cucurbita pepo subsp. ovifera *Carabassera f ornamental Calabacera bonetera (o: pastelera)
Schreibgebühr f <-, -en> (Suïssa) Taxa f d'Escriptures Tasa m de Escrituras
Els termes italians i francesos paral·lels són: émolument d'écritures / tassa di stesura
Schriftgeheimnis s <-es, -se> (Suïssa) Secret postal m Secreto postal m
Schulbehörde f <-, -n> (Generalitat) Departament m d'Ensenyament Departamento m de Enseñanza
Schuldbeitritt m <-(e)s, -e>   Assumpció cumulativa del deute Asunción cumulativa de deuda, accesión de deuda, coasunción de deuda
Schuldenhaftung f   Responsabilitat f per deutes Responsabilidad f por deudas
Schuldenmasse f   Passiu total Pasivo total
Schuldentilgung f (Schuldenabtragung) Amortització del deute Amortización de la deuda
Schwarzafrika n   Àfrica subsahariana África subsahariana
Schwarzarbeit f   treball no declarat (o: negre; o: submergit; o: clandestí) trabajo no declarado (o: negro; o: sumergido; o: clandestino)
Schwarzarbeiter m <-, sg=pl>   Treballador clandestí (o: submergit) Trabajador clandestino (o: sumergido)
Schwarzstirnwürger m <-s, sg=pl> ocell Lanius minor Trenca f Alcaudón chico
Schweizerisches Obligationsrecht     Codi Suís d'Obligacions, Dret Suís d'Obligacions Código Suizo de Obligaciones, Derecho Suizo de Obligaciones
Schweizerisches Zivilgesetzbuch   Codi Civil Suís Código Civil Suizo
nach den Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
de conformitat amb les disposicions del Codi Civil Suís
de conformidad con las disposiciones del Código Civil Suizo
schwere Körperverletzung   Lesió personal (o: corporal) greu Lesión personal (o: corporal) grave
Schwermut f <-, sense plural>   Malenconia f Melancolía f
Schwerverbrecher m <-s, sg=pl>   Criminal perillós Criminal peligroso, peligroso criminal
Schwerverkehr m <-s, sg=pl>   Tràfic m pesant Tráfico pesado
schwerwiegend adj (fig) greu grave
Seebrassen m <-s, sg=pl> (zoo Brama brama) Castanyola f Japuta f, peje tostón
  → Brachsenmakrele
N'existeix el doblet Seebrasse, de gènere femení
Seerabe m <-n, -n> (zoo Sciaena umbra) Escorball f Corvallo m
Seeschwalbe f <-, -n> (zoo Trigla lucerna) Oriola f Bejel f
  → roter Knurrhahn
Seespinne f <-, -n> (zoo Maja squinado) Cabra f, cranca f (Bal) Centollo m
Seite f <-, -n>   Pàgina f Página f
Sekretär (Sek*) m (Suïssa) Secretari m, segretari m (Bal) Secretario m
SG   (Alemanya) Solingen Solingen
SG   (Suïssa) Sankt Gallen, Sant Gall Sankt Gallen
SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt)     FOSC (Full oficial suís de comerç) BOSC (Boletín oficial suízo de comercio)
SHAB-Datum n   Data f de publicació FOSC Fecha f de publicación BOSC
Sicherung des Erbganges     Mesures necessàries [oficials] per tal d'assegurar la devolució de l'herència Medidas necesarias para salvaguardar la devolución de la herencia
Siegel n <-s, sg=pl>   Segell m Sello m
Adoptem la següent convenció: Siegel = segell / Stempel = timbre / [versiegelter] Verschluss = precinte
Siegelabdruck m <-(e)s, -drücke>   [marca f del] segell [marca f del] sello, [impronta f del] sello, impronta f [del sello]
Siegelbruch m <-(e)s, -brüche>   Violació f del segell Violación f del sello
Siegelstempel m <-s, sg=pl> (=Siegel) Segell m Sello m
Nachmachen von Stempeln = Nachmachen von Siegelstempeln "falsificació de segells, imitació fraudulenta de segells"
    (=Typarium) matriu f de segell, tipari m matriz f de sello, tipario m
Sitz m <-es, -e>   Seu f social Sede f social
Sitzlandbesteuerung f <-, s.pl> FISC, Unió Europea Sistema m d'imposició fiscal segons les regles de l'estat de residència Sistema m de imposición fiscal según las reglas del estado de residencia
solenoglyph     solenoglif -a solenoglifo -a
  → röhrenzähnig
Solidarbeitrag m <-(e)s, -beiträge> (FISC, a la declaració de la renda) Quota f de solidaritat Cuota f de solidaridad
Solidaritätszuschlag m <-(e)s, -zuschläge> recàrrec addicional del contribuent calculat a partir de l'IRPF i/o de l'impost de societats. Fou introduït el 01/01/1995 per a sufragar el preu de la reunificació i actualment suposa un 5,5% de la càrrega imposable Impost m de la solidaritat Impuesto m de la solidaridad
Sonderausgaben f.pl (FISC, a la declaració de la renda) Deduccions f.pl Deducciones f.pl
  N'hi ha de dos tipus: les Sonderausgaben en sentit estricte i les → beschränkt abziehbare Sonderausgaben
Sonderprüfung f DRET & ECON Auditoria extraordinària Auditoría extraordinaria
Sozialhilfe f <-, s.pl> (Alemanya, Àustria, Suïssa) *ajut m [econòmic] social, assistència [econòmica] social *ayuda f (o: asistencia) [económica] social
Sozialhilfeempfänger m <-s, sg=pl> (Alemanya, Àustria, Suïssa) Perceptor m (o: beneficiari) d'assistència social Perceptor m (o: beneficiario) de asistencia social
Sparerfreibetrag m <-(e)s, -beträge>
Variant ortogràfica: Sparer-Freibetrag
(Cada any es redefineix. El 2004 representava una) deducció de 1.370 Euros (fadrins & casats declaració no conjunta) / 2.740 euros (casats, decl. conjunta) Desgravació f (o: deducció) a l'estalviador Desgravación f (o: deducción) al ahorrador
Sparguthaben n <-s, sg=pl> (econ) Estalvis mpl Ahorros mpl, depósitos mpl de ahorro
Sparkonto n <-s, -konten> (econ) Compte m d'estalvis Cuenta f de ahorros
Sparzulage f <-, -n< FISC
Subsidi o bonificació de foment de l'estalvi pagat per l'estat alemany als treballadors que tinguin un compte d'estalvi-habitatge
*Prima f d'estalvi, *subsidi m de foment de l'estalvi *Prima f de ahorro, *subsidio m de fomento del ahorro
  → Arbeitnehmer-Sparzulage "íd."
Speditionsgewerbe     Sector del transport de mercaderies Sector del transporte de mercancías
Sperrfrist f <-, -en> (=Schutzfrist
lapse de temps, a l'expiració del qual la llei permet la consulta lliure d'un document arxivat
)
Termini m de reserva Plazo m de reserva
    (En dipòsits a termini fix: lapse de temps, a l'expiració del qual la llei permet la retirada dels diners d'un compte a termini fix etc.) Termini m de venciment [determinat] (o: fixat) Plazo m de vencimiento [determinado]
mit Ablauf der Sperrfrist
En acabar el termini de venciment fixat
Al finalizar el plazo de vencimiento determinado
Sperrmüll m <-(e)s, s.pl> (Escombraries formades, p.e., per mobles i atuells de gran volum) Deixalles voluminoses Basura voluminosa
Spießflughuhn n <-(e)s, -hühner> Pterocles alchata Ganga f Ganga f [común]
Spindelbaum m <-es, -bäume> Euonymus europaeus Evònim m Bonetero m
Spitzel m <-s, pl=sg> informador de la policia Informant m [de la policia], bufaorelles m Soplón m
Spitzrochen m <-s, sg=pl> Raja (Dipturus) oxyrhinchus Càvec m Raya picuda
Splittingtabelle f <-, -n> FISC
Quadre impositiu de partició per a declaracions conjuntes
*barem [impositiu] de partició *baremo [impositivo] departición
  → Grundtabelle "barem bàsic"
Els esposos que fan la declaració de la renda en règim de declaració conjunta, calculen la quota íntegra (l'Einkommensteuer) per mitjà de l'aplicació del procediment de «splitting» a fi i efecte d'atenuar la progressivitat del barem de l'impost alemany sobre la renda. La base imposable es determina com si estigués partida per la meitat per a cadascun dels cònjuges. Això implica, en cas d'haver-hi diferències notables entre els ingressos de cadascun dels cònjuges, un alleujament de la càrrega impositiva de la parella. Per mitjà de l'efecte combinat del procediment de «splitting» i de la progressivitat de l'impost R.P.F. alemany, aquest alleujament fiscal és, en principi, més i més important com major sigui la disparitat entre els respectius ingressos dels cònjuges.
Staatlich geprüfter und vereidigter Übersetzer und Dolmetscher     Intèrpret Jurat Intérprete Jurado
Staatsanwaltschaftliche Behörde   (Àustria?) Ministeri Fiscal, fiscalia Ministerio fiscal, fiscalía
Stadtabgaben f.pl   Tributs municipals Tributos municipales
Stadtamtsinspektor m <-s, -en> (sense equivalent real espanyol!) Interventor m [de l'administració] municipal Interventor m [de la administración] municipal
Stammanteil   (part del capital social) Quota f social Cuota f social
Stammkapital     Capital social Capital social
Standesamt [in] n <-es, -ämter>   Oficina f del registre civil [de] Oficina f del registro civil [de]
A Suïssa rep el nom de → Zivilstandsamt
standesamtliche Berichtigung (=Beschluss zur Berichtigung eines Eintrags gefasst vom Standesbeamten) Decisió f de rectificació de l'encarregat del registre civil [de] Decisión f de rectificación del encargado del registro civil [de]
standesamtliche Trauung (matrimoni celebrat davant l'encarregat del registre civil)  casament f civil, noces f.pl civils boda f civil, matrimonio m civil
Standesamtsbehörde f <-n, ->   Oficina f del registre civil Oficina f (o: Servicio m) del registro civil
Standesamtsbehörde Reutlingen
Oficina del Registre Civil de Reutlingen
Servicio (o: Oficina) del Registro Civil de Reutlingen
Standesamtswesen n <-s, sg=pl>   Serveis m.pl de Registre Civil Servicios m.pl de Registraduría Civil
A Suïssa rep el nom de → Zivilstandswesen
 
Verlag für Standesamtswesen
(proposta:) Editorial per als Serveis dels Registres Civils
(propuesta:) Editorial para los Servicios de Registraduría Civil
 
Zeitschrift für Standesamtswesen (Suïssa: → Zeitschrift für Zivilstandswesen)
(proposta:) Revista del Registre Civil
(propuesta:) Revista del Registro Civil
Standesbeamter m <-beamten, -beamten>   Encarregat del registre civil Encargado del registro civil
A Suïssa rep el nom de → Zivilstandsbeamter
statistische Gebietseinteilung   (a volants d'empadronament espanyols): auch stastistischer Bezirk; statistischer Stadtteil Secció f [estadística] Sección f [estadística]
Die Einteilung des Nürnberger Stadtgebietes in Statistische Stadtteile, Statistische Bezirke und Distrikte wurde am 18.12.1968 durch den Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte durch Stadtratsbeschluß vom 7.5.1997. Die statistische Gebietseinteilung beruht auf einem hierarchischen Gliederungsprinzip. Sie besteht aus 10 Statistischen Stadtteilen, 87 Statistischen Bezirken, 316 Distrikten, Blöcken und Blockseiten. Jeder Stadtteil setzt sich aus bis zu 10 Bezirken zusammen; ein Bezirk kann bis zu 10 Distrikte umfassen; ein Distrikt enthält bis zu 1000 Blöcke mit jeweils bis zu 10 Blockseiten. Jede Blockseite trägt eine 7stellige Nummer, die die Nummern der übergeordneten Gebietseinteilungen enthält: 1. Stelle: Statistischer Stadtteil, 1.-2. Stelle: Bezirk, 1.-3. Stelle: Distrikt, 1.-6. Stelle: Block. Quelle
Stattgabe f <-, -n> (de demanda) Estimació f Estimación f
statutarisch   (esp. Suïssa) = satzungsmäßig Estatutari -ària Estatutario -a
statutarische Mitwirkungsrechte     Drets socials estatutaris Derechos sociales otorgados por los estatutos
Statutendatum     Data dels estatuts Fecha de los estatutos
ständige Passiva     Passiu estable Pasivo estable
Stellvertretender Direktor (StvD)     Director adjunt Director adjunto
Stempel m <-s, sg=pl> La distinció entre segell i timbre neix de la necessitat de distingir a l'hermeneumènon entre Siegel i Stempel timbre m timbre m
Stempelkissen n <-s, sg=pl>   tampó m tampón m
Sterbebuch n <-(e)s, -bücher> (Secció de defuncions del Registre Civil. Terme alemany, austríac i luxemburguès) Registre m de defuncions (o: decessos) Registro m de defunciones, sección f de defunciones
A Bèlgica rep el nom de → Sterberegister
A Suïssa rep el nom de → Todesregister
Sterbeeintrag f <-, -en> (Terme alemany i luxemburguès) Inscripció f de defunció (o: decés), acta de defunció Inscripción f de defunción, acta f de defunción, partida de defunción, asiento m de defunción
A Àustria rep el nom de → Eintragung des Todes
A Bèlgica rep el nom de → Todesurkunde
A Suïssa rep el nom de → Todesregistereintragung
Sterberegister n <-s, sg=pl> (Terme belga) Registre m de defuncions (o: decessos) Registro m de defunciones, sección f de defunciones
Sterbeurkunde f <-, -en> (Terme alemany, austríac i luxemburguès) Certificat m de defunció en extracte, certificat en extracte de defunció, extracte m de l'acta de defunció Certificado (o: certificación) en extracto [de la partida] de defunción, certificado en extracto [del acta] de defunción
A Suïssa rep el nom de → Auszug aus dem Todesregister
Important:: A Bèlgica Sterbeurkunde designa el que a Alemanya es diu Sterbeeintrag, és a dir, la inscripció d'un traspàs en el registre de defuncions. El certificat de defunció es diu a Bèlgica → Auszug aus der Sterbeurkunde
Important:: Les Sterbeurkunden alemanyes són sempre certificats en extracte. A algunes ciutats alemanyes hi reben el nom de Auszug aus dem Sterbeeintrag. Per a traduir certificat literal de defunció recomanem: wörtliche Abschrift des Sterbeeintrags
Steuerabzug m <-(e)s, -abzüge> retenció d'una part del sou en concepte d'I.R.P.F. Retenció f I.R.P.F. Retención f I.R.P.F.
Steueradresse f <-, -n>   Adreça f fiscal Dirección f fiscal
Steuerbemessungsgrundlage f <-, -n> =Bemessungsgrundlage Base f imposable Base f imponible
Steuerberechnungsgrundlage f <-, -n> (Suïssa) Base f imposable Base f imponible
Steuerbescheid m <-(e)s, -e> notificació d'Hisenda liquidativa de l'I.R.P.F. d'un any *Notificació f fiscal *Notificación f fiscal
Steuerbetrag, vorläufig ermittelter m <-(e)s, -beträge> import provisional a abonar pel contribuent Quota íntegra Cuota íntegra
~, zu zahlender   import final a abonar pel contribuent Quota líquida Cuota líquida
Steuerbetrug m <-(e)s, -betrüge>   Frau m fiscal Fraude m fiscal
Steuerermäßigung f <-, -en> (reducció dels imposts) Reducció f fiscal, reducció de la càrrega tributària Reducción f de la carga tributaria (o: fiscal), reducción fiscal
Steuerfestsetzung f <-, -en>   Determinació f del deute tributari, determinació de la quota líquida Determinación f de la deuda tributaria, determinación f de la cuota líquida
Steuerjahr n <-es, -e>   Any m fiscal Año m fiscal
Steuerpflichtige(r) m,f <-n, -n> (FISC gen) Contribuent m Contribuyente m
  → Steuerzahler
    (FISC a la declaració de la renda) Declarant m Declarante m
Steuersatz m <-es, -sätze>   Tipus impositiu Tipo impositivo
Steuersubjekt n <-(e)s, -e> (FISC) Subjecte passiu Sujeto pasivo
  → Steuerträger, → Steuerzahler
Steuerträger m <-s, sg=pl> (FISC) Subjecte passiu Sujeto pasivo
  → Steuersubjekt, → Steuerzahler
Steuerveranlagung f <-, -en> (estimació o taxació de l'impost de la renda feta pel Finanzamt) Estimació f de l'impost de la renda de les persones físiques Estimación f del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Steuervorabzug m <-(e)s, -vorabzüge> retenció d'una part del sou en concepte d'I.R.P.F. Retenció f I.R.P.F. Retención f I.R.P.F.
Steuerzahler m <-s, sg=pl> (FISC gen) Contribuent m Contribuyente m
  → Steuerpflichtiger 1.
    (FISC a la declaració de la renda) Subjecte passiu Sujeto pasivo
  → Steuersubjekt, → Steuerträger
Stiftung     Fundació Fundación
Strafantrag m <-(e)s, -anträge>   Querella f, demanda f Querella f, demanda f
  ~ wegen Verleumdung → Verleumdungsklage "querella per calúmnia"
einen Strafantrag stellen
Interposar (o: presentar) una querella
Interponer (o: presentar) una querella
Strafanzeige f <-, -n> (notitia criminis) Denúncia f Denuncia f
  → anonyme Strafanzeige "denúncia anònima"
eine Strafanzeige gegen j-n bei der Staatsanwaltschaft, der Polizei oder dem Amtsgericht erstatten
Interposar una demanda contra algú davant la fiscalia, la policia o el jutjat de primera instància
Interponer una demanda contra alguien ante la fiscalía, la policía o el juzgado de primera instancia
Eine Strafanzeige ist die Mitteilung des Verdachts einer Straftat mit der Anregung zur Prüfung, ob aufgrund des dargelegten Sachverhalts Anlass zur Strafverfolgung besteht. Rechtslexikon Online
Una demanda és la notificació de la sospita d'un delicte amb el desig que es verifiqui si, en base als fets exposats, hi ha motiu per a una acció penal. Rechtslexikon Online
Una demanda es la notificación de la sospecha de un delito con el deseo de que se verifique si, en base a los hechos expuestos, existe motivo para una acción penal. Rechtslexikon Online
Strafgericht     Jutjat Penal Juzgado de lo Penal
Strafklage f <-, -n>   Acció f penal Acción f penal
Strafprozessordnung f   Llei f d'enjudiciament criminal Ley f de enjuiciamiento criminal
Straftat f <-, -en>   Delicte m Delito m
Strafverfahren n <-s, sg=pl>   Procés m penal Procedimiento (o: proceso) m penal
streitige Gerichtsbarkeit     Jurisdicció contenciosa Jurisdicción contenciosa
Streusiedlung f <-, -en> (en el padró municipal)
auch: Einzelhofsiedlung
Disseminat m Diseminado m
  oposat a ® geschlossene Siedlung
Stülpnasenotter f <-, -n> (Vipera latastei) Sacre m, escurçó ibèric Víbora hocicuda
Suppleant (Sup*) m (Suïssa) Suplent m Suplente m
Sühnetermin m <-s, -e>   Acte m de conciliació Acto m de conciliación
SZ   Schwyz Schwyz Schwyz