R
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
räumliches Vertragsgebiet (territori geogràfic en què regeix un contracte) Territori m contractual, espai m contractual Territorio contractual, espacio contractual
Räumung f   Desallotjament m Desalojo m
Rechnungsführer (RF*)     Comptable Contable
Rechnungslegung     Elaboració i preparació dels comptes anuals Elaboración y preparación de las cuentas anuales
Rechnungsruf     Crida pública Convocatoria pública, citació pública
Mit der Aufnahme des Inventars verbindet die Behörde einen Rechnungsruf, durch den auf dem Wege angemessener öffentlicher Auskündung die Gläubiger und Schuldner des Erblassers mit Einschluss der Bürgschaftsgläubiger aufgefordert werden, binnen einer bestimmten Frist ihre Forderungen und Schulden anzumelden.
L’autoritat encarregada de l'inventari farà publicar una crida, per la qual els creditors i els deutors del difunt, amb inclusió dels creditors per fidejussió, seran convidats a notificar llurs deutes i crèdits en un termini establert.
La autoridad encargada del inventario efectuará las citaciones públicas necesarias para invitar a los acreedores y a los deudores del difunto, incluidos los acreedores en virtud de fiadurías, a notificar sus créditos y a declarar sus deudas en un plazo determinado.
Rechtsanwaltskammer   (Àustria?) Col·legi d'Advocats Colegio de Abogados
Rechtsform f <-, -en>   Forma jurídica Forma jurídica
Rechtsgeschäft n <-(e)s, -e>   Acte jurídic, negoci jurídic Acto jurídico, negocio jurídico
Rechtsgeschäfte unter Lebenden   Actes (o: negocis) jurídics entre vius (o: inter vivos) Actos (o: negocios) jurídicos entre vivos (o: inter vivos)
Rechtsgeschäfte unter Lebenden tätigen
Celebrar actes jurídics entre vius
Celebrar actos jurídicos inter vivos (o: entre vivos)
Rechtsgeschäfte von Todes wegen   Actes (o: negocis) jurídics per causa de mort (o: mortis causa) Actos (o: negocios) jurídicos por causa de muerte (o: mortis causa)
rechtsgestaltend   (sentència, efectes de sentència) constitutiu -iva constitutivo -a
rechtsgestaltende Wirkungen eines Urteils
efectes constitutius d'una sentència
efectos constitutivos de una sentencia
 
rechtsgestaltendes Urteil
sentència constitutiva
sentencia constitutiva
Rechtsnatur     Natura jurídica Naturaleza jurídica, estatus legal
Rechtspflegerin f <-, -nen> (Alemanya) *Curador judicial, *Auxiliar f judicial, *auxiliar f de la justícia *Auxiliar f judicial, *auxiliar f de la justícia
Rechtspflegergesetz     Llei dels Administradors de la Justícia Ley de los Administradores de Justicia
rechtsprechende Gewalt     Poder judicial m Poder judicial m
Rechtsprechung f <-, -en>   Jurisprudència f Jurisprudencia f
ein von der Rechtsprechung anerkannter (o: festgelegter; o: bestätigter) Grundsatz
un principi consagrat per la jurisprudència
un principio consagrado por la jurisprudencia
 
nach geltender Rechtsprechung
segons (o: d'acord amb; o: conforme a) la jurisprudència vigent (o: en vigor)
con arreglo a la jurisprudencia vigente (o: en vigor)
 
gemäß ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes
segons reiterada jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia
según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
Rechtsträger m <-s, sg=pl> (persones físiques i jurídiques, la societat i l'estat) Subjecte m de[l] dret, subjecte jurídic Sujeto m del derecho, sujeto jurídico
öffentlicher Rechtsträger
subjecte del dret públic, subjecte públic
sujeto del derecho público, sujeto público
 
privater Rechtsträger
subjecte del dret privat, subjecte privat
sujeto del derecho privado, sujeto privado
    (Gesellschaft) Societat f Sociedad m
übernehmender Rechtsträger
societat absorbent
sociedad absorbente
 
übertragender Rechtsträger
societat absorbida
sociedad absorbida
Rechtsverhältnis n <-ses, -se>   Relació (o: situació) jurídica Relación (o: situación) jurídica
Rechtswahl f <-, -en> (Tria entre l'aplicació del dret d'un país o d'un altre en els casos que això és possible) Tria f del dret [a aplicar] Elección f del derecho aplicable
Regelung f <-, -en> (Disposició. Emprat sovint en plural) Reglamentació f Reglamentación f
Regenbogenfisch m <-es, -e> (zoo Coris julis) Donzella f, juliola f, senyoreta f Julia f, doncella f
Registergericht n <-(e)s, -e> (vom Handelsregister) Jutjat m (o: Tribunal m) del Registre Mercantil Juzgado m (o: Tribunal m) del Registro Mercantil (o: comercial)
Registerkaufmann m <-s, -kaufleute   Comerciant o empresari inscrit en el Registre Mercantil Comerciante o empresario inscrito en el Registro Mercantil
Registernummer     Número de registre Número de registro
Reichsapfel     Globus imperial Globo imperial
Rente f <-, -n> (Els funcionaris tenen → Pension) Pensió f [de vellesa] Pensión f [de jubilación]
Rentenantrag m <-(e)s, -anträge>   Sol·licitud f de pensió Solicitud f de pensión
Rentenanwartschaften fpl (dret a percebre una pensió un cop cotitzats un mínim d'anys o acomplertes una sèrie de condicions) Drets [de pensió] adquirits Derechos [de pensión] adquiridos
Rentenberechnung f <-, -en>   Càlcul m de la pensió Cálculo m de la pensión
Rentenbescheid m <-(e)s, -e> (Notificació oficial de percepció de pensió i de la seva quantia) Certificat m de pensió Certificado m de pensión
    (Escrit resolutori d'un → Rentenantrag) Resolucióf de sol·licitud de pensió Resolución f de solicitud de pensión
Rentenbescheinigung f <-en> (Id. com l'anterior, però emesa per una entitat d'assegurances privada) Certificat m de pensió Certificado m de pensión
Rentenbezieher m <-s, sg=pl> (beneficiari de pensió) Perceptor m de pensió Perceptor m de pensión
Rentenversicherung f <-, -en>   Assegurança f de pensió Seguro m de pensión
Rentenversicherungsträger m <-s, sg=pl>   Institució Gestora d'Assegurança Obligatòria de Pensions Institución Gestora de Seguro Obligatorio de Pensiones
Revisionsstelle     Òrgan de revisió de comptes Órgano de revisión de cuentas
Revisionsstelle   (en societats mercantils) òrgan de revisió, òrgan auditor órgano de revisión, órgano auditor
Revisor     auditor de comptes, censor de comptes auditor de cuentas, censor de cuentas
Richter m <-s, sg=pl>   1. Jutge m
2. magistrat m
Juez m
2. [juez-]magistrado m
Bei uns [in Spanien] gibt es nur drei Laufbahnstufen. Das Eingangsamt ist der "Juez", danach folgen der "Magistrado" und der Richter am Obersten Gericht. Die Ernennung zu den beiden Beförderungsstufen erfolgt auf Vorschlag des Consejo General durch den König mit Gegenzeichnung des Justizministers.
A Espanya, la carrera judicial només contempla l'existència de tres categories. El càrrec inicial és el de "jutge", després ve el de "magistrat" i finalment, el de "jutge del tribunal suprem". La designació dels magistrats i jutges del tribunal suprem la fa el Rei a proposta del Consell General amb el vist-i-plau del Ministre de Justícia.
En España, la carrera judicial sólo conoce tres categorías: el cargo inicial es el de "juez", al que sigue el de "magistrado-juez" y finalmente, el de "Juez del Tribunal Supremo". El nombramiento de los magistrados y jueces del tribunal supremo es efectuado por el Rey a propuesta del Consejo General con el beneplácito del Ministro de Justicia.
richterlich     judicial, judiciari -ària judicial
richterliche Verfügung   Providència f [judicial] Providencia f [judicial]
Rịchtlinie f <-, -n> també EU-Rịchtlinien Directiva f Directiva
Beschẹịnigung gemạ̈ß Artịkel 21 Ạbs. 1 der Rịchtlinie 2005/36/EG DES EUROPẠ̈ỊSCHEN PARLAMẸNTS UND DES RẠTES VOM 7. SEPTẸMBER 2005
Certificat segons l'article 21, apartat 1, de la Directiva 2005/36/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 7 de setembre del 2005 [relativa al reconeixement de qualificacions professionals].
Certificado según el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de septiembre de 2005 [relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales].
Ringelrobbe f <-, -n> zoo Phoca hispida syn. Pusa hispida Foca marbrada Foca ocelada
Ringelnatter f <-, -n> zoo Natrix natrix Serp f de collaret Culebra f de collar
RN-Wechsel     Canvi de la natura jurídica Cambio de la naturaleza jurídica
roter Knurrhahn m <-(e)s, -hähne> (zoo Trigla lucerna) Oriola f Bejel f
  → Seeschwalbe
Rossminze f <-, -n> (bot Mentha longifolia) Menta boscana Menta f de caballo
  → Waldminze
Röhrengiftzahn m <-(e)s, -zähne>   Dent solenoglifa Diente solenoglifo
röhrenzähnig     solenoglif -a solenoglifo -a
  → solenoglyph
Ruhegehaltsansprüche mpl (de funcionaris. Beamtenaltersversorgung) Drets passius Derechos pasivos
ruhende Erbschaft     herència f jacent herencia f yaciente
Rutenangler   peix abissal Ceratias holboelli
= Grönlandangler
=Riesenangler
*pescador de dues canyes, *peix dimoni, *dimoni de mar *pescador de dos cañas