P
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
paragenital   MED FORENS paragenital paragenital
  → genital "extragenital", → extragenital "paragenital"
paraphieren +Akk (posar la seva rúbrica en un document) rubricar rubricar
Partizipationsscheine     Bons de participació Bonos de participación
Partizipationsscheine sind den Aktien verwandte, an der Börse notierte, Wertpapiere, die dem Inhaber zwar einen Anspruch auf Dividende, nicht aber das Stimmrecht einräumen. In Deutschland sind Partizipationsscheine unüblich, weitverbreitet sind sie jedoch insbesondere in der Schweiz.
Els bons de participació són títols-valors semblants a les accions i negociables en borsa; atorguen a llur possessor el dret a percebre dividends però no el dret de vot. A Alemanya, no n'hi sol haver, però, en canvi, estan molt estesos especialment a Suïssa
Los bonos de participación son títulos-valores similares a las acciones y negociables en bolsa; dan derecho al posesor a percibir dividendos pero no el derecho a voto. En Alemania, los bonos de participación son poco comunes, sin embargo, son muy frecuentes especialmente en Suiza.
Passamt n <-(e)s, -ämter>   Oficina <f> de passaports Oficina <f> de pasaportes
Passionsspiel n <-(e)s, -e> Teatr passió f pasión f
  ® Osterspiel "acte pasqual"; ® Weihespiel "acte sacramental"
das Olesaner Passionsspiel
la passió d'Olesa
la pasión de Olesa
Passiva npl   Passiu <m>
deutes passius
Pasivo <m>
deudas pasivas
  → ständige P. Passiu estable Pasivo estable
  → transitorische P. Passiu transitori Pasivo transitorio
  → vorübergehende P. (=transitorische P.) Passiu transitori Pasivo transitorio
Passivenaufstellung f <-en> (Fixació oficial del nivell d'endeutament d'una persona) Establiment del passiu total Establecimiento del pasivo total
Pauschbetrag m <-(e)s, -beträge> FISC deducció a tant alçat dels rendiments del treball depenent deducción a tanto alzado de los rendimientos del trabajo dependiente
Pendant n <-s, -s>   homòleg m homólogo m
Penthaus n <-, -n> (Dachgeschoß) àtic m ático m
Perpel f <-, -n> (zoo Alosa fallax) *saboga finta, *saboga jove Saboga f
  → Finte
Person f (individu) Persona f Persona f
Die Erschienenen sind dem Notar von Person bekannt
El notari coneix personalment els compareixents
El notario conoce personalmente a los comparecientes
Personenangaben     Dades personals Datos personales
Personengemeinschaft     Comunitat de persones, comunitat personal Comunidad de personas, comunidad personal
Wird die strafbare Handlung von einer juristischen Person oder einer Personengemeinschaft begangen, so gelten die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht
Si la infracció és comesa per una persona jurídica o per una comunitat de persones, s'hi aplicaran els articles 6 i 7 de la Llei Federal sobre el Dret Penal Administratiu
Cuando la infracción sea cometida por una persona jurídica o por una comunidad de personas, serán aplicables los art. 6 y 7 de la ley federal del 22 marzo de 1974 sobre el derecho penal administrativo.
Personenstand m <-(e)s, -stände>   Estat m civil Estado m civil
Personenstandsbuch n <-es, -bücher>   Registre m [de l'estat] civil Registro m [del estado] civil
persönlich haftender Gesellschafter   Soci col·lectiu,
soci personalment responsable
Socio colectivo,
socio personalmente responsable
Persönlichkeit f <-, -en> (& MED FORENS) Personalitat f Personalidad f
Persönlichkeitsstörung f <-, -en> (MED FORENS) Trastorn m de la personalitat Trastorno m de la personalidad
Persönlichkeitswahl f <-, -en> (sistema electoral en el qual guanya el candidat més votat o que ha tingut més del 50% dels vots) Sistema m [electoral] d'escrutini uninominal Sistema [electoral] de escrutinio uninominal,
elecciones de escrutinio uninominal [mayoritario]
  → Mehrheitswahl "sistema [electoral] majoritari
Pfaffenhut m <-(e)s, -hüte> Nom de diferents plantes. En concret:  
  → Ackerwinde, → Wedewinde Corretjola f, corriola f Correhuela f
  → Schmuckkürbis, → Melonenpfebe, → Melonenkürbis *Carabassera f ornamental Calabacera bonetera (o: pastelera)
  → Spindelbaum Evònim m Bonetero m
  → Bach-Nelkenwurz *[herba de Sant] benet m de torrent *geo m de río
  → Früh-Lorchel *orella f de gat de primavera, *barretets mpl de primavera *orejones mpl de primavera
  → große Kapuzinerkresse Caputxina f Capuchina f
Pfaffenhütchen n <-s, sg=pl> → Pfaffenhut
Pfandgeschäft n <-(e)s, -e> (Suïssa. Abasta tant la hipoteca mobiliària -Fahrnispfand- com la immobiliària -Grundpfand-) Contracte hipotecari, constitució d'hipoteca [sobre un bé moble o immoble] Contrato hipotecario, constitució d'hipoteca [sobre un bien mueble o inmueble]
Pfandrecht n <-(e)s, -e> (Suïssa) Hipoteca f Hipoteca f
Die Gemeinschaft hat für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen Anspruch gegenüber jedem jeweiligen Stockwerkeigentümer auf Errichtung eines Pfandrechtes an dessen Anteil
A fi i efecte de garantir el seu dret a les contribucions dels tres darrers anys, la comunitat pot requerir la constitució d'una hipoteca sobre la part de cadascun dels copropietaris
Con el fin de garantizar su derecho a percibir las contribuciones de los tres últimos años, la comunidad tiene el derecho a hacer constituir una hipoteca legal sobre la parte de cada copropietario
Pfefferminze f <-, -n> (bot Mentha piperita) Menta pebrera, menta piperita Menta piperita, menta negra
Pferdeapfel     Figa [de carreró] bosta de caballo, boñiga de caballo
Pflegefall m <-(e)s, -fälle> (persona que no es pot valer per ella mateixa) Persona dependent Persona dependiente
Pflegeheim n <-(e)s, -e>   Residència d'Assistència a l'Impedit, Asil, hospici Residencia de asistidos, Asilo, hospicio
Pflegehelfer m <-s, sg=pl>   Auxiliar clínic Auxiliar clínico
Pflichtteil m <-(e)s, -e>   Llegítima f Legítima f
j-n auf den Pflichtteil setzen
deixar a algú únicament la llegítima
dejarle a alguien únicamente la legítima
Pflichtteilsansprüche m.pl   Drets m.pl a la llegítima Derechos m.pl a la legítima
Pflichtteilsberechtigte(r) m,f <-n -n>   Legitimari m, titular m de la legítima, hereu forçós Legitimario m, titular m de la legítima
Pflichtteilsrecht n <-(e)s, s.P.>   Dret m a la part que correspongui d'una llegítima Derecho m a la parte que corresponda de una legítima
die Nachkommen des Enterbten behalten ihr Pflichtteilsrecht
els descendents del desheretat tenen dret a la seva part de la llegítima (o senzillament: a la seva llegítima)
los descendientes del desheredado tienen derecho a la parte de éste de la legítima
pflichtvergessen     prevaricador -a prevaricador -a
ein pflichtvergessener Beamter
un funcionari prevaricador
un funcionario prevaricador
Pflichtversicherung f <-, -en>   Assegurança mèdica obligatòria Seguro médico obligatorio
Plenarsitzung f <-, -en> (GEN) Sessió plenària Sesión plenaria
Plenarversammlung f <-, -en> (GEN) Reunió plenària Reunión plenaria
PLZ     Codi postal Código postal
Polei m <-(e)s, -e> (bot Mentha pulegium) Poliol m d'aigua, herba f de sant Ponç, poliol negre Poleo m real
  → Poleiminze
Poleiminze f <-, -n> (bot Mentha pulegium) Poliol m d'aigua, herba f de sant Ponç, poliol negre Poleo m real
  → Polei
Polizeidienststelle     Comissaria de policia Comisaría de policía
Polizeirevier     Comissaria Comisaría
polizeiliches Protokoll     Atestat Atestado
polizeiliches Protokoll Nr.:     Atestat Nº: Atestado Nº:
Portemonee     Cartera Cartera, billetera, monedero
Portoauslagen f.pl   Despeses f.pl franqueig Gastos m.pl de franqueo
Portulak m <-s, -e & -s> (bot Portulaca oleracea) Verdolaga f Verdolaga f
posttraumatische Belastungsstörung (MED FORENS) Trastorn per estrès posttraumàtic Trastorno postraumático por estrés
positivrechtlich     jurídico-positiu -iva jurídico-positivo -a
pp. | p.p. abrev de per procura o per procurationem "per poder (amb poder general mercantil)"
ppa. | p.pa. abrev de per procura o per procurationem "per poder (amb poder general mercantil)"
Präsident (P*)     President Presidente
Präsident des Bundespatentgerichts     President del Tribunal Federal de Patents Presidente del Tribunal Federal de Patentes
Präsident des Deutschen Patentamts     President de l'Oficina Alemanya de Patents Presidente de la Oficina Alemana de Patentes
Präsident des Landgerichts     President del Tribunal de Segona Instància (o: Tribunal Regional) Presidente del Tribunal de Segunda Instancia (o: Tribunal Regional)
Preußenfische mpl Pomacentridae 1. Pomacèntrids mpl
1.b Peixos pallasso, pallassos mpl (terme no tècnic)
1. Pomacéntridos mpl
1b. Peces payaso, payasos mpl (término no técnico)
  Sinònims: → Riffbarsche, → Sergeantfische
privatschriftliches Testament   Testament hològraf Testamento ológrafo
Testamento cerrado
Testament clos
Privatschriftliches, von dem Notar in einem geschlossenen Umschlag -welchen er mit seinem Prägesiegel versiegelt--, aufgenommenes Testament. Der Umschlag verbleibt in der amtlichen Verwahrung des Notars, wenn der Erblasser es so wünscht
Produktionszweig m <-(e)s, -e>   Sector m de la producció Sector m de la producción
Produktivkapital     Capital productiu, capital actiu Capital productiu, capital actiu
Profitgier f <-, s.pl>   Avidesa f de beneficis Avidez f de beneficios
Profitrate f <-, -n>   Taxa f de benefici (o: guany; o: rendibilitat) Tasa f de beneficio (o: rentabilidad)
Prohibitivzölle m.pl>   aranzels prohibitius aranceles prohibitivos
Projektmanager m <-s, sg=pl> (de construcció) projectista m proyectista m
Prokura f <-, -en> (poder general mercantil) Poder m general Poder m general
  → Einzelprokura "poder general [mercantil] individual"
  → Gesamtprokura, → Kollektivprokura "poder mancomunat, poder general [mercantil] col·lectiu"
  → Filialprokura "poder general [mercantil] limitat a filial o sucursal"
  → Handlungsvollmacht "poder especial [mercantil]"
Prokurist (Prok)   (apoderat mercantil general) Apoderat [general] Apoderado [general]
Pro rata-regel f <-, -n>   Regla f de la prorrata Regla f de la prorrata
pro rata-Satz m <-es, -sätze>   Prorrata f Prorrata f
pro rata-Satz des Vorsteuerabzugs   Prorrata f de deducció Prorrata f de deducción
pro rata temporis   (prorrata de temps) prorrata temporis prorrata temporis
Pro rata temporis-Klausel f <-, -n>   Clàusula f [de] prorrata temporis Cláusula f [de] prorrata temporis
Protokollführer (PF*)     Redactor de l'acta Redactor del acta
Prozessrecht n <-(e)s, -e>   Dret processal m Derecho procesal m
Prozessvertreter   (Spanien) Procurador Procurador
Prüfungsordnung f <-, -en> (ensenyament) Normativa f d'exàmens Normativa f de exámenes
Prüfungstermin m <-(e)s, -e> (ensenyament) Convocatòria f Convocatoria f
Prüfungszeugnis n <-ses, -se> (emès per una Industrie- und Handelskammer) Certificat m d'estudis,
certificat de formació professional
Certificado m de estudios,
certificado de formación profesional
    (emès per una universitat o ETS) Certificat m de qualificacions,
certificat d’examen d’estat en X
Certificado m de calificaciones,
certificado de examen de estado en X
PS-Kapital     Capital de participació Capital [de] participación, capital participativo
PStG n Abrev. de Personenstandsgesetz [in der Bekanntmachung vom 8.8.1957] Llei del Registre Civil Ley del Registro Civil
PStV f Abrev. de Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes [in der Bekanntmachung vom 25.2.1977] Reglament per a l'execució de la Llei del Registre Civil Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil
Publikationsorgane     Òrgans de publicació (o: publicitat) Órganos de publicación (o: publicidad)