Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Oberjustizrat  
 
Notari major del regne Notario Mayor del Reino
Oberlandesgericht     Tribunal Superior de Justícia de Land Tribunal Superior de Justicia de Land
Oberlandesgerichtsbezirk  
 
Circumscripció del TSJL Circunscripción del TSJL
Oberlandesgerichtspräsident     President del Tribunal Superior de Justícia del Land Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Land
oberster Notar des Königreiches  
(Spanien)
Notari major del regne Notario Mayor del Reino
Oberstụdienrat m <-[e]s, -¨-e> Accent. altern.: Ọberstudienrat Catedràtic m d'institut Catedrático m de instituto
Oberstụdienrätin f <-, -nnen> Accent. altern.: Ọberstudienrätin Catedràtica f d'institut Catedrática f de instituto
Obligationsrecht  
Codi d'Obligacions Código de Obligaciones
Ohrensardine f <-, -n>
(peix Sardinella aurita)
Alatxa f (mitjana-grossa)
alatxó m (petita)
Alacha f
Opiumderivat n <-(e)s, -e>
(droga derivada de l'opi)
Opiaci m Opiáceo m
OR Abrev de Obligationsrecht CO Codi d'Obligacions Código de Obligaciones
ordentliches Feststellungsverfahren
 
Judici declaratiu ordinari Juicio declarativo ordinario
Organisation     Organització Organización
Ort     Lloc Lugar
ostdeutsch adj (de l'Alemanya de l'est) germano-oriental germano-oriental
  ® deutsch-deutsch "interalemany"; ® gesamtdeutsch "panalemany"; ® innerdeutsch "intraalemany"; ® westdeutsch "germano-occidental"
Osterspiel n <-(e)s, -e> Teatr acte pasqual auto mascual
  ® Passionsspiel "passió"; ® Weihespiel "acte sacramental"
das Redentiner Osterspiel
l'acte pasqual de Redentín
el auto pascual de Redentín