Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Nachbesserung f <-, -en> (Dret d'obligacions) Eliminació f del defecte
eliminació de vicis [i defectes]
refecció m [de l'obra]
Eliminación f de vicios [y defectos]
Nachbezeichnete(r) m,f <-n, -n> (que s'esmenta més avall) a sota indicat -ada (o: esmentat -ada, o: consignat -ada) abajo indicado (o: mencionado -a, o: consignado)
Nacherbe m <-n, -n> (hereu posterior substitut de l'hereu instituït) Hereu [substitut] fideïcomissari [condicional] Heredero [sustituto] fideicomisario [condicional]
Nacherbfall m <-es, -fälle>   Transmissió de l'herència als hereus fideïcomissaris [condicionals] Transmisión de la herencia a los herederos fideicomisarios [condicionales]
Nachkommen mpl   Descendents mpl Descendientes mpl
Nachlass m <-es, -lässe>   Actiu hereditari,
cabal hereditari,
cabal relicte,
[béns de l']herència
Caudal relicto,
caudal hereditario,
activo hereditario,
[bienes de la] herencia
Einerseits kann der Erblasser seinen Nachlass durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag der schweizerischen Zuständigkeit oder dem schweizerischen Recht unterstellen
D'una banda, el causant pot sotmetre la seva successió a la competència suïssa o al dret suís mitjançant disposició d'última voluntat o mitjançant pacte successori
Por una parte, el causante puede someter su sucesión a la competencia suiza o al derecho suizo mediante disposición de última voluntad o mediante pacto sucesorio
 
Andererseits sind die schweizerischen Behörden subsidiär zuständig, falls sich die ausländischen Behörden nicht mit dem Nachlass befassen
D'altra banda, si les autoritats estrangeres no s'ocupen pas de regular la successió del causant, les autoritats suïsses en són subsidiàriament competents
Por otra parte, las autoridades suizas son subsidiariamente competentes en el caso de que las autoridades extranjeras no se ocupen de regular la sucesión del causante
 
Der Testamentsvollstrecker ist berechtigt, Verbindlichkeiten für den Nachlass einzugehen, soweit die Eingehung zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlich ist. Die Verbindlichkeit zu einer Verfügung über einen Nachlassgegenstand kann der Testamentsvollstrecker für den Nachlass auch dann eingehen, wenn er zu der Verfügung berechtigt ist.
El marmessor o executor testamentari està facultat per a contreure obligacions a càrrec de l'actiu hereditari en la mesura que la contracció de les obligacions es vegi exigida per a una administració ordenada [de l'herència]. L'executor testamentari també està facultat per a contreure l'obligació de disposar d'un actiu del cabal relicte a càrrec del cabal relicte si està legitimat per a la seva disposició.
El albacea testamentario está facultado para contraer obligaciones a cargo del activo hereditario en tanto que la contracción de las obligaciones sea requerida para una administración ordenada de la herencia. El albacea testamentario también està facultado para contraer la obligación de disponer de un activo del caudal hereditario a cargo del caudal hereditario si està legitimado para la disposición.
 
Der Testamentsvollstrecker hat den Nachlass zu verwalten.
El marmessor o executor testamentari ha d'administrar el cabal hereditari.
El albacea testamentario debe administrar el caudal relicto.
 
Nachlassgegenstände m.pl   Actius m.pl del cabal hereditari,
actius m.pl del cabal relicte,
béns m.pl de l'herència,
béns hereditaris
Activos m.pl del caudal relicto,
bienes m.pl de la herencia,
bienes hereditarios
Der Testamentsvollstrecker ist insbesondere berechtigt, den Nachlass in Besitz zu nehmen und über die Nachlassgegenstände — einschließlich Immobilien im In- und Ausland — zu verfügen. Zu unentgeltlichen Verfügungen ist er nur berechtigt, soweit sie einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprechen.
El marmessor o executor testamentari està especialment facultat per a possessionar-se de l'herència i disposar dels seus béns, inclosos els immobles, tant els immobles situats en territori nacional com els immobles situats a l'estranger. Només està legitimitat per a disposar a títol gratuït en la mesura que aquestes disposicions es facin en esguard del decòrum o corresponguin a un deure moral.
El albacea testamentario está especialmente habilitado para tomar posesión del caudal relicto y para disponer de los activos del caudal relicto, incluidos los inmuebles tanto los situados en el territorio nacional como los situados en el extranjero. Sólo puede disponer a título gratuito para cumplir con un deber moral o corresponder con las buenas costumbres.
 
Nachlassgericht n <-(e)s, -e> (Deutschland, Österreich) Jutjat successori,
Jutjat m de Successions Hereditàries
Juzgado sucesorio,
Juzgado m de herencias,
Juzgado m de Sucesiones Hereditarias
tribunal m de testamentarías
Nachlassgüter n.pl   Béns m.pl de l'herència, béns hereditaris Bienes m.pl de la herencia, bienes hereditarios
Nachlasspfleger m <-s, sg=pl>   Curador m de l'herència Curador m de la herencia [yacente]
Nachlasssache f <-, -n>   Matèria successòria, afer (o: assumpte) successori Asunto sucesorio, asunto de índole sucesoria, materia sucesoria
Nachlasssteuer f <-, -n>   Impost m de successions Impuesto m de sucesiones
Nachlassvertrag m <-(e)s, -verträge> (Suïssa -
a Alemanya = Vergleich
No és = pacte successori!!!
)
Arranjament m Arreglo m
Nachlassverwalter m <-s, sg=pl>   Marmessor m Albacea m
Nachlässigkeit f <-, -en>   Negligència f Negligencia f
nachmachen mache Akk. nach (falsificar, imitar amb fins fraudulents) contrafer contrahacer
Nachmachen n <-s, s.P.> (imitació fraudulenta) Falsificació f Contrahechura f
Nachschusspflicht f <-, -en>   Obligació d'efectuar desemborsaments (o: contribucions) suplementaris Obligación de efectuar contribuciones (o: aportaciones) suplementarias
Nachtrag m <-(e)s, -träge> (de testament) Codicil m Codicilo m
Nachweis m <-es, -e> 1. =demostració inequívoca prova f [demostrativa] prueba f [demostrativa]
    2. =document certificatiu o probatori certificat m, certificació f certificado m, certificación f
Nachweis zur Person (=Identitätsnachweis)
document m d'identitat
documento m de identidad
 
Nachweis über die Ansässigkeit
certificat m de residència
certificado m de residencia
    2b. =justificant document acreditatiu, document justificatiu documento acreditativo, document justificatiu
Nachzahlung f <-, -en> (zusätzlich) pagament m addicional pago suplementario, pago m adicional
    (nachträglich) pagament m posterior pago m posterior
eine Nachzahlung leisten
efectuar un pagament addicional
efectuar un pago suplementario (o: adicional)
Nahrungsmittel n <-s, sg=pl>   Producte alimentari Producto alimenticio
Nahrungs- und Genussmittel n.pl   Productes alimentaris, alimentària f Productos alimenticios y relacionados,
productos alimenticios y bebidas
productos alimenticios, bebidas y tabaco[s]
Namen...     Nominatiu -iva Nominativo -a
Namenaktien     Accions nominatives Acciones nominativas
Namenaktien (SRA)     Accions nominatives amb dret de vot privilegiat Accions nominatives amb dret de vot privilegiat
Namenpartizipations-
scheine
    Bons de participació nominatius Bonos de participación nominativos
Namen-Vorzugsaktien     Accions nominatives privilegiades Acciones nominativas privilegiadas
Namen-Vorzugsaktien (SRA)     Accions privilegiades nominatives i amb dret de vot privilegiat Acciones privilegiadas nominativas y con derecho de voto privilegiado
Namenvorzugs-
partizipationsscheine
    Bons de participació privilegiats nominatius Bonos de participación privilegiados nominativos
Nennwert     Valor nominal Valor nominal
Neptunsgras n <-es, -gräser> (bot Posidonia oceanica syn. Posidonia caulini) Alga f [marina], alga f de vidriers (escopida a la platja per la mar), altina f (viva dins l'aigua de la mar [formant una mota]), posidònia f Alga f de vidrieros
Nerfling m <-(e)s, -e> (peix Leuciscus idus) *bagra daurada, *ida daurada, *orfe m Cacho dorado
  → Aland
Nervenzusammenbruch m <-(e)s, -brüche> (crisi nerviosa) Atac m de nervis Ataque m de nervios
Nervosität f   Nerviosisme m Nerviosismo m
nervöse Unruhe     Ansietat f Ansiedad f
nervöser Spannungszustand m <-s, -zustände>   Estat m d'ansietat Estado m de ansiedad
sich ein einem nervösen Spannungszustand befinden
= von großer innerer Unruhe befallen sein
= sich in einem großen Unruhezustand befinden
trobar-se en un estat de gran ansietat
hallarse en un estado de gran ansiedad
Nettoaktivum des Nachlasses n <-ums, -a>   Actiu hereditari líquid Activo hereditario líquido
Nettoverschuldung f <-, -en>   Endeutament net Endeudamiento neto
nicht eingefordertes Kapital     Capital no desemborsat Capital no desembolsado
Nichteinhaltung     Incompliment Incumplimiento
Nichtigerklärung der Ehe f <-, -en>   Anul·lació f del matrimoni Anulación f del matrimonio
Nichtigkeitsbeschwerde f <-, -n>   Querella f de nul·litat Querella f de nulidad
Nichtigkeitserklärung
der Ehe
f <-, -en>   Anul·lació f del matrimoni Anulación f del matrimonio
  variant secundària de → Nichtigerklärung der Ehe
Nichtkaufmännische
Prokura
  (Suïssa. Poder notarial no comercial) Apoderament no comercial Apoderamiento no comercial
Nichtrechtsgeschäft n <-(e)s, -e> (nicht zustandegekommenes Rechtsgeschäft) Negoci inexistent m Negocio inexistente m
nichts zu deklarieren (duanes, Àustria) Res a declarar Nada que declarar
  → anmeldefreie Waren (Alemanya)
Niederlassung f <-, -en>   Establiment m [mercantil] Establecimiento f [mercantil]
  Diferència entre Niederlassung i → Zweigniederlassung:
Una Niederlassung pot ésser selbständig o unselbständig. En el primer cas (selbständige Niederlassung = im Handelsregister -Abteilung A od. B- eingetragene Niederlassung) rep el nom de Zweigniederlassung, en el segon cas (unselbständige Niederlassung), el de Betriebsstätte.

Nosaltres adoptem la següent convenció translatícia:

Tochtergesellschaft: [empresa] filial f
Niederlassung: establiment m mercantil, agència f
Zweigniederlassung: sucursal f
Betriebsstätte: delegación f
Zweigstelle: oficines f.pl, dependències f.pl [anexes], delegació f
Verbindungsbüro: *oficina d'enllaç i representació
Geschäftsstelle: sucursal [bancària] (=Filiale)
Filiale: sucursal [bancària] (=Geschäftsstelle)
    (=Hauptniederlassung) Establiment m principal Establecimiento f principal
Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen
Domicili social, Establiment Principal i/o Sucursals
Sede social, Establecimiento Principal y/o Sucursales
Nießbrauch m <-(e)s, -bräuche>   Usdefruit m Usufruto m
Nießbraucher m <-s, sg=pl>   Usufructuari m Usufructuario m
Notar im Landesdienst m <-s, -e> (només a Baden-Württemberg) *notari funcionari al servei del Land *notario funcionario al servicio del Land
Notariat n <-s, -e>   Notaria f Notaría f
Notariatsakt m <-(e)s, -e>   Acte m notarial, acte públic davant notari Acto m notarial, acto público ante notario
Notariatskammer   (Àustria.
A Alemanya = Bundesnotarkammer)
Col·legi notarial Colegio notarial
Notariatsurkunde f <-, -n>   Escriptura f notarial Escritura f notarial
notariell beurkundetes Testament     Testament davant notari Testamento ante notario
notarielle Beurkundung     Acte m notarial,
protocolització f notarial,
formalització f davant notari públic
Acto m notarial,
protocolización f notarial,
formalización f ante notario público
notarielle Handlung   (El terme habitual és, però, → Notariatsakt) Acte m notarial Acto m notarial
notarielle Urkunde     Escriptura f notarial Escritura f notarial
*notarielles Protokoll   Der indice (Urkundenrolle) und die Gesamtheit der Urschriften (matrices) eines Kalenderjahres bilden ein protocolo Protocol Protocolo
notarielles Testament     Testament davant notari Testamento ante notario
Notarkammer     Col·legi notarial Colegio notarial
  → Bundesnotarkammer
Notarkasse   (Spanien) Mutualitat notarial Mutualidad notarial
Notarprüfung f <-, -en>   Oposicions f.pl a notari Oposiciones f.pl a notario
Notarvertreter f <-s, sg=pl>   Notari substitut Notario substituto (o: sustituto)
Substitut temporal o puntual del notari titular quan aquest està malalt, s'ha hagut d'absentar, està de vacances etc. Ha de tenir la nacionalitat alemanya, haver aprovat el segon Staatsexamen de dret i, segons el Land també la Notarprüfung.
Notarvertreter im Landesdienst (només a Württemberg) *interí m de "notari funcionari al servei del Land" *interino m de "notario funcionario al servicio del Land"
Etapa prèvia a la de Bezirksnotar = Notar im Landesdienst im württembergischen Rechtsgebiet. Només existeix a Württemberg. La persona que hi aprova la Notarprüfung de Württemberg esdevé württembergischer Notariatsassessor, el württ. Notariatsassessor, quan obté una notaria estatal (staatliches Notariat), es converteix en funcionari amb el títol de Notarvertreter im Landesdienst. Després d'un mínim de dos anys com a Notarvertreter im Landesdienst, i de servir a dues notaries estatals, hom és nomenat Bezirksnotar. És important remarcar que, a diferència del que s'esdevé en els altres lands alemanys, la carrera conduent a Bezirksnotar wurttemberguès no implica pas que hom hagi estudiat dret: només cal tenir el batxillerat i haver aprovat un curs de formació de 30 mesos de durada a la Notarenschule
Notarvertreter im Landesdienst beim Notariat Bad Rappenau
interí de "notari al servei del Land" de la notaria estatal de Bad Rappenau
interino de "notario al servicio del Land" de la notaría estatal de Bad Rappenau
El contingut d'aquesta indicació ens revela indirectament, per tant, que Bad Rappenau està en territori de Württemberg, no de Baden; i efectivament, tot i que des de 1806 pertanyia a Baden, l'1 de gener de 1973 va passar a Württemberg.
Nutzungsrecht n <-es, -e>   Dret m d'ús,
dret m d'utilització,
dret m de gaudiment
Derecho m de uso,
derecho m de utilización,
derecho m de aprovechamiento,
derecho consuntivo
Nutzungsrecht an <+ Dat.>
Dret d'ús de
Derecho de uso de