Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Maifisch m <-es, -e> (zoo Alosa alosa) Guerxa f, saboga f, alosa f Sábalo m
  → Alse
Makrelenthunfisch m <-es, -e> (zoo Auxis rochei) Mèlvera f (Bal.), melva f Melveta f, [melva f]
  → unechter Bonito; → Fregattmakrele
En castellà, a nivell administratiu -però no popular- hom distingeix entre melveta "Auxis rochei" i melva "Auxis thazard". En català, es podria intentar d'introduir una distinció idèntica i distingir entre mèlvera "Auxis rochei" i melva "Auxis thazard".
Mandant m <-en, -en> (d'advocat) Client m Cliente m, defendido m
Mandat n <-(e)s, -e> (de marmessor) Mandat m [fiduciari] Mandato m [fiduciario]
Maschinen-Ingenieur ETH m <-s, -e> (Suïssa) Enginyer Mecànic d'Escola Tècnica Superior Federal Ingeniero mecánico de Escuela Técnica Superior Federal
Maschinen-Ingenieur TH m <-s, -e> (Suïssa) Enginyer mecànic d'Escola Tècnica Superior Ingeniero mecánico de Escuela Técnica Superior
Maßgabe f <-n>   Conformitat Conformidad
nach Maßgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften
de conformitat amb les disposicions legals i estatutàries, d'acord amb les disposicions..., segons les disposicions...
de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, a tenor de las disposiciones...
Maßregeln fpl   Mesures fpl Medidas fpl
Meldebestätigung f <-, -en>   Volant m d'empadronament Volante m de empadronamiento
Melderegister n <-s, -> auch: örtliches Melderegister Padró m municipal Padrón m municipal
Melonenkürbis m <-ses, -se> → Melonenpfebe
Melonenpfebe f <-n> Cucurbita melopepo syn. Cucurbita pepo subsp. ovifera *Carabassera f ornamental Calabacera bonetera (o: pastelera)
Merkblatt n <-(e)s, -blätter> 1. (per a funcionaris) full m d'instruccions hoja f de instrucciones
    2. full informatiu hoja informativa
Mietrückstände m.pl   Endarreriments en el pagament del lloguer, lloguers endarrerits Atrasos en el pago de los alquileres, alquileres atrasados
Mietstreitigkeit f <-, -en>   litigi m en matèria de lloguer litigio f en materia de alquiler[es]
Mietverhältnis n <-ses, -se> (Sovint cal traduir el mot simplement per: lloguer) Relació f d'arrendament (o: lloguer) Relación arrendaticia
Mietvertrag m <-(e)s, -verträge>   Contracte m de lloguer Contrato m de alquiler
Mietzins m <-es, -en> (Alemanya del Sud.
Diners que hom paga pel lloguer d'un habitatge
)
Lloguer m Alquiler m
Minderheitsaktionäre m.pl   Accionistes minoritaris Accionistas minoritarios
Mindestlohn m <-(e)s, -löhne>   Salari mínim Salario mínimo
berufsübergreifender Mindestlohn
salari mínim interprofessional
salario mínimo interprofesional
Minister der Justiz Designació del ministre de justícia d'Hesse (Hessen) i la Baixa-Saxònia (Niedersachsen). Altrament → Justizminister (excepte en el Sarre. → Minister für Rechtspflege) Ministre de Justícia Ministro m de Justicia
Minister für Rechtspflege Designació del ministre de justícia del Sarre (Saarland). Altrament → Justizminister, excepte a Hesse i la Baixa-Saxònia (→ Minister der Justiz) Ministre de Justícia Ministro m de Justicia
Miteingentümer m <-s, sg=pl>   Copropietari m Copropietario m, condueño m
Miterbe m <-n, -n>   Cohereu m Coheredero m
Mitglied (M*) n <(e)s, -er>   Membre m Miembro m
Mitglied der Direktion (MD) n <(e)s, -er>   Membre de la direcció (o: del consell de direcció) Miembro del consejo de administración, miembro de la dirección
Mitteilung an Aktionäre f <-en>   Informació f (o: comunicat m) per als accionistes Información f (o: comunicado m) para los accionistas
Mittel des Vereins npl   Fons mpl (o: mitjans [econòmics]) de l'associació Fondos mpl (o: medios económicos) de la asociación
Mittel, Haftung, Nachschusspflicht
Mitjans, responsabilitat, obligació de fer aportacions suplementàries ("derrames")
Medios, responsabilidad, obligación de realizar aportaciones suplementarias ("derramas")
Mittelstadt f <-, -städte>   Ciutat mitjana Ciudad mediana,
ciudad media,
CIME,
municipio mediano
  El concept de Mittelstadt ve definit per la quantitat de població que hi viu: administrativament, rep aquest nom tota ciutat que tingui entre 20.000 i 100.000 habitants.  
mitwirkend   (jutge) intervinent interviniente