Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Lackierermeister m <-s, sg=pl>   [mestre] envernissador-lacador [maestro] barnizador-lacador
Landeshauptmann   (Àustria) Governador de Land Gobernador de Land
Landesversicherungsanstalt f <-, -en> (0rganisme que gestiona l'assegurança obligatòria dels treballadors; el que gestiona la dels empleats, és el → Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, i la que gestiona les assegurances dels miners, la → Bundesknappschaft) Ens m Provincial (o: territorial) Gestor de les Assegurances Obligatòries dels Treballadors Ente m Provincial (o: territorial) Gestor de los Seguros Obligatorios de los Obreros
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
Oficines Provincials Per a les Assegurances Obligatòries dels Treballadors de la Província del Rin
Oficinas Provinciales Para los Seguros Obligatorios de los Obreros de la Provincia Renana
Landgericht     Tribunal de Segona Instància, Tribunal Regional Tribunal de Segunda Instancia, Tribunal Regional
Landgerichtspräsident     President del Tribunal de Segona Instància (o: Tribunal Regional) Presidente del Tribunal de Segunda Instancia (o: Tribunal Regional)
Landtag   (funcionalment) Parlament autonòmic Parlamento autonómico
Landtagabgeordneter     Diputat al parlament autonòmic Diputado en el parlamento autonómico
landwirtschaftlicher Betrieb (El terme alemany engloba les empreses agropecuàries o "landwirtschaftliche Betriebe mit Viehzucht" i les empreses estrictament d'explotació agrària) Empresa agropecuària Empresa agropecuaria
landwirtschaftliche Buchstelle (assessoria fiscal per a empreses agrícoles i ramaderes. Sense equivalent a Espanya) Oficina de comptabilitat i assessorament fiscal per a empreses agrícoles Oficina de contabilidad y asesoramiento fiscal para empresas agrícolas
Laube m <-n, -n> (ZOO peix Alburnus alburnus) Albor m, albornell m, albornella f, alburn m, ablet m Alburno m
  Ukelei m
Laufbahn f <-, -en>   Carrera f Carrera f
    (categoria de funcionariat) Escala f Escala f
Laufbahn des einfachen Dienstes
escala subalterna (funcionaris de grup E)
escala subalterna (funcionarios del grupo E)
 
Laufbahn des mittleren Dienstes
escala auxiliar [administrativa] (funcionaris de grup D)
escala auxiliar [administrativa] (funcionarios del grupo D)
 
Laufbahn des gehobenen Dienstes
1. escala administrativa (funcionaris de grup C)
2. escala de gestió (funcionaris de grup B)
1. escala administrativa (funcionarios del grupo C)
2. escala de gestión (funcionarios del grupo B)
 
Laufbahn des höheren Dienstes
escala tècnica (funcionaris de grup A)
escala técnica (funcionarios del grupo A)
 
laufende Verpflichtungen fpl   Passiu corrent
passiu exigible
Pasivo corriente
pasivo exigible
  sinònim de → fällige Verbindlichkeiten
lauter   (rein) Pur -a Puro -a
lauter   (aufrichtig) Sincer -a Sincero -a
lauter   (redlich, rechtschaffen) Probe -a, íntegre -a Probo -a, íntegro -a
Verein zur Förderung des Wettbewerbs und lauteren Verhaltens im Speditionsgewerbe e. V.
Associació per a la promoció de la competència i de les bones pràctiques en el sector del transport de mercaderies
Asociación para la promoción de la competencia y de las buenas prácticas en el sector del transporte de mercancías
Längstlebender m (=überlebender Ehegatte) Cònjuge supervivent Cónyuge superviviente (o: supérstite)
Lärmbelastung f   Contaminació acústica Contaminación acústica
LBO m <-(s), -s> ECON LBO m,f LBO m,f, compra apalancada
  = Leveraged buy-out en anglès
LBO f abrev. de Landesbauordnung Reglament del Land sobre la Construcció, normativa "autonòmica" en matèria d'edificació Reglamento del Land sobre la Construcción, normativa f del Land en materia de edificación
Ledigkeit f <-, -en>   Solteria f Soltería f
Ledigkeitsbescheinigung f <-, -en>   Certificat m de solteria Certificado m de capacidad matrimonial, certificado m de soltería,
certificado m de no matrimonio
Legende   Paraules d'explicació o aclariment d'una imatge, il·lustració, taula etc.; Llegenda Leyenda
Legitimation   (forma d'acreditar-se o identificar-se una persona davant un notari etc.) Acreditació, identificació Acreditación, identificación
Leistungen     Prestacions Prestaciones
Leistungen, Haftung, Nachschusspflicht, Anteilscheine
Les prestacions, la responsabilitat, l'obligació de fer aportacions suplementàries i els títols de participació social
Las prestaciones, la responsabilidad, la obligación de efectuar aportaciones suplementarias y los títulos de participación social
Leistungsklage f <-, -n>   Acció condemnatòria Acción condenatoria
Leistungsurteil n <-s, -e> (Dret processal civil) Sentència f de condemna, sentència condemnatòria Sentencia f de condena, sentencia condenatoria
Leiter der Zweigniederlassung (Leit. ZN)     Director de la sucursal Director de la sucursal
Liberierung   (Suïssa. A Alemanya se'n sol dir → Einzahlung) Desemborsament m, liberació f [d'accions] Desembolso m, liberación f [de las acciones]
Liberierung der Emission
Desemborsament de l'emissió
Desembolso de la emisión
liegendes Gut En oposició a Fahrhabe o fahrendes Gut. També (antiquat): Gelegengut Cosa immoble Cosa inmueble
Liegenschaft f <-, -en> liegendes Gut, Immobilie Bé immoble (o: seent) Bien inmueble
Liespfund n <-(e)s, -e> hist. Unitat de pes molt emprada a tot el Nord d'Alemanya i Països Baixos entre els segles XIV i XIX equivalent a uns 5,2 quilos Lliura livona Libra livona
Linswicke f Vicia ervilia syn. Ervum ervilia erb m yervo, yero m
Liquidation     Liquidació Liquidación
Liquidator (Liq)     Liquidador Liquidador
Liquidität f   Liquidesa Liquidez
Lodde f <-n> Peix Mallotus villosus Capelí [d'Islàndia] Capelán
  sinònim de → Kapelan
Löschung     Canceŀlació Cancelación
Löschung   (Löschungsdatum) Data de canceŀlació Fecha de cancelación
Löwenzahn m Taraxacum officinale Pixallits m, queixals mpl de vella (Bal), lletsó m d'ase, angelets m.pl, pixacà m, llumeneta f (empr. hab. en pl.), apagallums m, bufallums m, xicoira f de burro, dent f de lleó Diente m de león, amargón m