K
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Kammergericht   Nom que rep a Berlín l'Oberlandesgericht Tribunal Superior de Justícia del land de Berlín Tribunal Superior de Justicia del land de Berlín
Kantonalgericht   (Suïssa) *Tribunal Cantonal *Tribunal Cantonal
Kantonalgerichtspräsident     President del Tribunal Cantonal President del Tribunal Cantonal
Kapelan m <-n> Peix Mallotus villosus Capelí [d'Islàndia] Capelán
  sinònim de → Lodde
Kaperbrief m <-e> hist Patent de cors Patente de corso
Kapital n <-s, -ien>   Capital m Capital m
Kapital-Risiko-Gesellschaft     Societat de Capital Risc Sociedad de capital riesgo
Kapitalien   pl de Kapital Capital[s] Capital[es]
Kapitalverlust m <-(e)s, -e>   Pèrdues f.pl de capital Pérdidas f.pl de capital
Kapitalvermögen n <-s, ->   Capital mobiliari Capital mobiliario
Kapuzinerkresse f <-, -n> Tropaeolum majus nanum Caputxina ajaguda Capuchina tumbada
  → große Kapuzinerkresse
Karausche f <-, -n> Carassius carassius carassius Carpí m Carpín m, pez m de color
Kassier (K*) m <-s, -e> (Àustria & Suïssa: caixer de societat) Tresorer m Tesorero m
Kirchenprovinz f <-, -en>   Província eclesiàstica Provincia eclesiástica
Kirchensteuer f <-, -n> FISC Impost eclesiàstic (o: religiós) Impuesto eclesiástico (o: religioso)
KMU n.pl Abr. de kleine und mittelgroße Unternehmen Petites i Mitjanes Empreses Pequeñas y Medianas Empresas
Koboldhai m <-(e)s, -e> (zool Mitsukurina owstoni) *Tauró m follet Tiburón m duende
Kohlenfisch m <-es, -e> (zool Anoplopoma fimbria) Bacallà negre, bacallà carboner Bacalao negro
Kolchose f <-, -n> (URSS) Kolkhoz m (pl: kolkhozos) Koljós m
Kollektivgesellschaft f <-, -en> (Suïssa) Societat en nom col·lectiu Sociedad en nombre colectivo
Kollektivprokura f <-, -en> (Suïssa) Poder [general] col·lectiu Poder [general] colectivo
Kollektivprokura zu
zweien (KP2)
  (Suïssa) Poder [general] col·lectiu a dos Poder [general] colectivo a dos
Kollektivunterschrift f <-, -en>   Signatura col·lectiva Firma colectiva
Kollektivunterschrift zu zweien (KU2)   (Suïssa) Signatura col·lectiva a dos Firma colectiva a dos
Kolli n <-s, -s o Kolli> (Àustria) Frachststück; paquet molt gros Fardell m, bolic m, embalum m Fardo m
Kollo n <-s, -s o Kolli> (Alemanya) Frachststück; paquet molt gros Fardell m, bolic m, embalum m Fardo m
A Alemanya: das Kollo, des Kollos, die Kollos i die Kolli
a Àustria: das Kolli, des Kollis, die Kolli i die Kollis
Kommanditaktien-
gesellschaft
    Societat en comandita per accions Sociedad en comandita por acciones, sociedad comanditaria por acciones, comandita por acciones
Kommanditär (KR)   (Suïssa) Comanditari m Comanditario m
Kommandite (Komm     Capital comanditari Capital comanditario, monto de la comandita
Kommanditgesellschaft     Societat en comandita [simple]
societat comanditària simple
Sociedad en comandita [simple]
sociedad comanditaria simple
Kommanditgesellschaft
auf Aktien
    Societat en comandita per accions Sociedad en comandita por acciones
Kommanditkapital n <-s, -ien>   Capital comanditari Capital comanditario
Kommissarischer
Verwalter einer Stiftung (KveSti)
    Administrador comissionat d'una fundació Administrador comisionado de una fundación
Konkurs m <-es, -e> (eines Kaufmanns) Fallida Bancarrota, quiebra
    (eines Nicht-Kaufmanns) Concurs m [de creditors] Concurso m [de acreedores]
Konkurseröffnung f <-, -en>   Declaració f [judicial] de fallida Declaración f [judicial] de quiebra
Konkursgericht n <-(e)s, -e>   Tribunal m de fallides Tribunal m de quiebras, tribunal concursal
Konkursgläubiger m <-s, sg=ple>   Creditor m de la fallida Acreedor m de la quiebra
Konkursmasse f <-, -n>   Massa m de la fallida, massa activa, béns m.pl del fallit, actius m.pl de la fallida Masa f de la quiebra, masa activa, activos m.pl de la quiebra, bienes m.pl del quebrado
Konkursrecht n <-(e)s, -e>   Dret m concursal, dret m de fallides Derecho m concursal
Konkursrichter m <-s, sg=pl> <gen> Jutge m de fallides Juez m de quiebras
    <part.> Jutge m de la fallida Juez m de la quiebra
Konkursverfahren n <-s, sg=pl> (d'empresa) Judici m de fallida Juicio m de quiebra
    (de particular) Judici m concursal Juicio m concursal, juicio de concurso de acreedores
Konkursverwalter m <-s, sg=pl>   Administrador m [judicial] de la fallida, síndic m [de la fallida] Administrador m [judicial] de la quiebra, síndico m [de la quiebra]
Konkursverwaltung f <-, -en>   Administració f de la fallida Administración f de la quiebra
Konkurswiderruf     Revocació de la fallida Revocación de la quiebra
Konsumgüter n.pl   Béns m.pl de consum Bienes m.pl de consumo
  → Verbrauchsgüter
Konzern m <-s, -e>   Grup m d'empreses, grup de societats, conglomerat m d'empreses, consorci m Grupo m de empresas, grupo de sociedades, conglomerado m de empresas, consorcio m
Konzerngesellschaft f <-, -en>   Societat f associada (menys sovint: afiliada)
societat membre
societat de grup
Sociedad f asociada (menos frecuente: afiliada)
sociedad miembro
sociedad de grupo
Es consideren associades les societats sobre les quals una altra societat exercita un control equivalent a almenys el 25% de les accions

Important: Konzerngesellschaft i societat consorcial són falsos amics. La societat consorcial és, en alemany, la eheliche Lebensgemeinschaft
Koppe f <-, -n> (zool Cottus gobio) Cavilat m, cullereta f Coto m, cavilat m
Körperschaft f <-, -en>   Entitat f,
corporació f,
ens m
Entidad m,
corporación f,
ente m
Körperschaft des öffentlichen Rechts
corporació f de Dret públic
entidad f de Derecho público,
corporación f de Derecho público,
ente m de Derecho público
Kostenordnung f <-, -en>   Reglament m d'aranzels Reglamento m de aranceles
Krankenversicherungskarte     Targeta sanitària [individual], TSI Tarjeta sanitaria [individual], TSI
Kreuzotter f <-, -n> (zoo Vipera berus) Escurçó pelíade, escurçó europeu, escurçó matràs Víbora peliada (o: pelíada)
Kurzzweck Zweigniederlassung     Fi m social abreujat de la sucursal Objeto m social abreviado (o: breve) de la sucursal