Alemany
Gramaticals
Descripció
Catalŕ
Castellŕ
Jahresarbeitslohn m <-(e)s, -löhne>   Retribució salarial anual Retribución salarial [fija] anual
Jahresbericht     informe anual informe anual
Jahresbetrag m <-(e)s, -beträge>  , Quota anual <f> Cuota anual <f>
Jahresrechnung     comptes anuals cuentas anuales
Jamun <f>? Eugenia Jambolana syn. Syzygium jambolana syn. Syzygium cumini
En alemany se sol diferenciar entre Jamun-Baum i Jamun-Frucht / Jamun-Früchte
*jambú <f> 1. Ciruelo <m> de Java (árbol)
2. Ciruela <f> de Java (fruto)
Jodmethode <f>   mètode <m> del iode método <m> del yodo
Joint venture   = Gemeinschaftsunternehmen Unió temporal d'empreses, empresa en participació, empresa conjunta Unión temporal de empresas, empresa en participación, empresa conjunta
Juraviper f <-, -n> (zoo Vipera aspis) Escurçó pirenenc, escurçó porquí Víbora áspid f
  → Aspisviper, → Alpenviper
juristischer Sekretär (f <-s, -e>) (Suïssa) Secretari m judicial Secretario m judicial
Justizangestellter (m) (empleat de l'administració de justícia) Auxiliar m de justícia Auxiliar m de justicia
Justizbehinderung f <-, s.pl>   Obstrucció f de la justícia Obstrucción f de la justicia
també: Behinderung der Justiz i Behinderung der Strafverfolgung
Justizirrtum m <-s, -tümer>   Error m judicial Eror m judicial
Justizobersekretär     Secretari en cap dels Jutjats Secretario jefe del Juzgado
Secretario judicial jefe
Justizsekretär m <-s, -e>   Secretari m judicial Secretario judicial
Justizsekretär z.A.     Secretari judicial interí Secretario judicial interino
Justizsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Secretari judicial en qualitat d'actuari Secretario judicial en calidad de actuario
Justizverwaltungsbehörden     Autoritats encarregades de l'administració de justícia Autoridades encargadas de la administración de justicia