H
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
H: (Heimat)     Lloc d'origen Lugar de origen
Haager Apostille   Convenció de l'Haia del 5 d'octubre del 1961 Postil·la de l'Haia Apostilla de la Haya
Haarbutt m <-(e)s, -e> (ZOO peix Zeugopterus punctatus) Rèmol tacat Tapadera f, tapacona f, rapeta f
La resolució de 18 de gener del 2005, de la Segretaria General de Pesca Marítima, B.O.E. Nº 60 (11.Març.2005), p. 8733, estableix com a designació oficial catalana d'aquest peix el terme reinol de roca. És, sens dubte, un error de lectura del mot rèmol escrit a mà. No hem pas pogut trobar el mot reinol -però tampoc rèmol de roca- ni al DCVB, ni al diccionari de l'IEC, ni al DGEC. El problema és que aquest mot fantasma comença a estendre's comercialment.

A moltes pàgines web es dóna com a equivalent català del Zeugopterus punctatus -o Pleuronectes punctatus- el terme rèmol empetxinat. Aquesta equivalència és errònia: el rèmol empetxinat és l'Steinbutt o Psetta maxima.
Hab und Gut n <-, s.pl>   Patrimoni m, béns m.pl de fortuna Patrimonio m, bienes m.pl de fortuna
Habichtsadler m <-s, sg=pl> ocell Hieraetus fasciatus Àguila cuabarrada Águila perdicera
Haftung     Responsabilitat f Responsabilidad f
Hahnenfisch m <-(e)s, -e> (ZOO peix Luvarus imperialis) Luvar m Emperador m
  Sinònim: → Dianafisch
Handelsgesellschaft     societat mercantil sociedad mercantil
Handelsgesetzbuch n <-(e)s, -bücher>   Codi m de Comerç Código m de Comercio
Handelsmarine f <-, -n> (Suïssa) Marina f mercant Marina f mercante
handelspolitisch n <-(e)s, -e>   de política mercantil de política mercantil
handelspolitische Instrumente   Instruments m.pl de protecció comercial Instrumentos m.pl de protección comercial
handelspolitische Maßnahmen   Mesures f.pl de protecció comercial Medidas f.pl de protección comercial
handelspolitische Schutzmaßnahmen   Mesures f.pl de protecció comercial Medidas f.pl de protección comercial
Handelsrecht n <-(e)s, -e>   Dret m Mercantil Derecho m Mercantil
Handelsregister     Registre Mercantil Registro Mercantil
Handelsregisterführer m <-s, sg=pl> (Suïssa) Encarregat del Registre Mercantil Funcionario encargado del Registro Mercantil
Handelsregisterverordnung (HRegV)   (Suïssa) Ordenança sobre el Registre Mercantil (ORM) Ordenanza sobre el Registro Mercantil (ORM)
Handelsreisender m <-reisenden, -reisenden>   Viatjant m de comerç Viajante m de comercio
Handelsvertreter m <-s, sg=pl>   Agent m comercial, comissionista m que actua en nom aliè, representant m comercial Agent m comercial, comisionista m que actúa en nombre ajeno, representante m comercial
Handlungsvollmacht f <-, -en> (poder especial mercantil) Poder m especial Poder m especial
Haupt der Gemeinderschaft (HdGds)   (Suïssa) Cap de la indivisió Cabeza de la indivisión
Hauptsitz     Seu principal Sede principal, oficinas principales
Hausfriedensbrecher m <-s, sg=pl>   Violador m de domicili Allanador m de morada
Hausfriedensbruch f <-(e)s, -brüche   Violació f de domicili Allanamiento m de morada
Heimatort   (Suïssa = Geburtsort) Lloc de naixement Lugar de nacimiento
Gemäss Art. 87 IPRG sind für zwei Fälle die schweizerischen Gerichte und Behörden am Heimatort des Erblassers zuständig, wenn der Erblasser Schweizer Bürger mit letztem Wohnsitz im Ausland war
Quan el causant hagi estat ciutadà suís resident a l'estranger, l'art. 87 de la Llei Federal sobre el Dret Internacional Privat contempla dos casos concrets en els quals són competents, de cara a regular la successió del causant, les autoritats judiciàries i administratives suïsses del lloc de naixement del causant
Cuando el causante haya sido ciudadano suizo residente en el extranjero, el art. 87 de la Ley Federal sobre el Derecho Internacional Privado contempla dos casos concretos en los que son competentes, para regular la sucesión del causante, las autoridades judiciales y administrativas suizas del lugar de nacimiento del causante
Heimatrecht n <-(e)s, -e> (esp. a Suïssa, dret d'abast local o cantonal) Dret m foral Derecho m foral
Quan s'hagi de traduir el terme dret foral -en textos espanyols- a l'alemany, empram el terme Foralrecht.
 
mit Heimatrecht in Zürich
amb veïnatge civil de Zuric
con vecindad civil (o: foral) de Zurich
Herr Richter     [Sa] Senyoria [Su] Señoría
  → Euer Ehren "Sa Senyoria"
So beschließt, befiehlt und unterschreibt es der Herr Richter. Ich beglaubige.
Així ho acorda, mana i signa Sa Senyoria. En dono fe.
Así lo acuerda, manda y firma S.S. Doy fe.
HGB sigles de Handelsgesetzbuch "codi de comerç"
HIV-infiziert adj   seropositiu -iva,
infectat -ada pel virus de la sida
seropositivo -a,
infectado -a por el virus del sida
HIV-Infizierte(r) m,f <-n, -n>   seropositiu m, seropositiva f seropositivo m, seropositiva f
HIV-negativ adj   seronegatiu -iva seronegativo -a
HIV-positiv adj   seropositiu -iva seropositivo -a
HRB sigles de Handelsregister, Abteilung B "registre mercantil, secció B"
Hundsgras n <-es, -gräser> BOT Agropyron repens Gram prim Grama f de [las] boticas
  variant secundària de → Quecke
Hundszahngras n <-es, -gräser> BOT Cynodon dactylon Gram m Grama f [común]
  també rep els noms de:
→ Bermudagras i Fingerhundszahn