Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Geburtsname m <-n, -n>   cognom m de solter / -a apellido m de soltero / -a
Geburtsurkunde f <-, -n>   certificat m de naixement en extracte certificación f en extracto de nacimiento
Gebühren f.pl Taxes f.pl Tasas f.pl
Gebühren und Provisionen
taxes i comissions
tasas y comisiones
Gebührenbefreiung f <-, no compt.>   Exempció f de taxes Exención f de tasas
Gebührenbescheid m <m. -(e)s, -e>   Liquidació f de taxes Liquidación f de tasas
gebührenpflichtig   <GEN> sotmès -esa al pagament de taxes sometido -a al pago de tasas
    (autopista) de peatge de peaje
Gebührenzusammenstellung f <-, -en> (fets imposables de les taxes) Llista f de taxes a pagar Lista f de tasas devengadas
gegenseitiges Einvernehmen   Comú acord, mutu acord Común acuerdo, mutuo acuerdo
im gegenseitigen Einvernehmen
de comú acord
de común acuerdo, de mutuo acuerdo
gegenseitiges Testament   Testament recíproc Testamento recíproco
Gegenseitigkeit f   Reciprocitat f Reciprocidad f
Gegenstand der Gesellschaft m (en estatuts) Objecte social Objeto social
Gegenstand des Unternehmens m (en estatuts) Objecte social Objeto social
Gegenüberstellung f <-, -en> (de testimonis) Acarament m, confrontació f Careo m
die Gegenüberstellung der Zeugen
la confrontació de[ls] testimonis
el careo de [los] testigos
geltend machen Ansprüche, Recht usw. (Ansprüche auf A gegenüber D) fer valer hacer valer
...dass etwaige Abkömmlinge von uns möglicherweise gegenüber dem Überlebenden / dem Schlusserben Pflichtteilsansprüche geltend machen können
...que els nostres eventuals descendents possiblement podran fer valer llurs drets a la llegítima davant el cònjuge supervivent / l'hereu final
...que nuestros eventuales descendientes posiblemente podrán hacer valer sus derechos a la legítima ante el cónyuge superviviente / heredero final
Geltung f <-, -en>   Validesa f, vigència f, vigor m,f Validez f, vigencia f, vigor m
Gemeindebezirk m <-(e)s, -e> (a volants d'empadronament) Entitat f col·lectiva de població Entidad f colectiva de población, pedanía f
Gemeindebund m <-(e)s, -bünde>   Lliga f de municipis,
associació f de municipis
Liga f de municipios,
asociación f de municipios
Gemeinderschaft f <-, -en> (a Suïssa, comunitat successòria de la propietat d'una finca rústica) Indivisió f Indivisión f
Gemeindeordnung f <-, -en> (de Land) Llei f de règim local Ley f de régimen local
    (de Gemeinderat) Reglament orgànic municipal Reglamento orgánico municipal
Gemeindeverband m <-(e)s, -bände>   Mancomunitat f Mancomunidad f
gemeiner Sackbrassen m zoo Sparus pagrus Pàguera f Pargo m, bocinegro m
gemeiner Stechrochen m zoo Dasyatis pastinaca Ferrassa f Pastinaca f
gemeinsame Kontrole f   Control conjunt Control conjunto
gemeinschaftliche Tätigkeiten (dret penal) Activitats f.pl en comú Actividades f.pl en común
gemeinschaftlicher Erbschein   Certificat col·lectiu judicial d'hereus Certificado colectivo judicial de herederos
gemeinschaftliches Testament   Testament comú (o: mancomunat; o: conjunt) entre cònjuges Testamento mancomunado (o: común) entre cónyuges, testamento conjunto entre cónyuges
Gemeinschaftlichkeit f <-, -en> (del comerç) Adunació Adunación
Generaldirektion f <-, -en>   Direcció general Dirección general
Generaldirektion der Polizei n <-e> in Spanien Direcció General de la Policia Dirección General de la Policía
Generaldirektor (GD) r <-s -oren>   Director general Director general
Generalversammlung f <-, -en> 1. (de societat) Junta general Junta general
    2. (d'associació) Assemblea general Asamblea general
Generalversammlung der Aktionäre     Junta General d'Accionistes Junta General de Accionistas
Generationenbuch n <-(e)s, -bücher> (Subgènere novel·lístic en què es tracten les vivències, experiències etc. comunes a o identificatives de tota una mateixa generació) Novel·la f generacional Novela f generacional
genital   MED FORENS genital genital
  → extragenital "extragenital", → paragenital "paragenital"
Genossenschaft f <-, -en>   [Societat] cooperativa f [Sociedad] cooperativa f
Genussaktie f <-, -n>   Acció f de gaudiment (o: fruïment) Acción f de disfrute (o: goce)
Genussscheine mpl (Suïssa) Bons mpl de gaudiment (o: fruïment) Bonos mpl de disfrute
Gerichtsbarkeit f <-, -en>   Jurisdicció f Jurisdicción f
  → außerstreitige Gerichtsbarkeit (Àustria) "jurisdicció voluntària"
  → freiwillige Gerichtsbarkeit "jurisdicció voluntària"
  → ordentliche Gerichtsbarkeit "jurisdicció ordinària"
  → streitige Gerichtsbarkeit "jurisdicció contenciosa"
Gerichtsbefehl m <-(e)s, -e>   Manament m judicial Mandamiento m judicial
Gerichtsentscheidung f <-, -en>   Resolució f judicial Resolución f judicial
Gerichtsgebühr n <-, -en>   Taxa judicial f Tasa judicial f
Gerichtskosten f.pl   Costes judicials (o: processals) Costas judiciales (o: procesales)
Gerichtsstand m <-(e)s, -stände>   [lloc de] Jurisdicció f, competència f territorial (o: judicial; o: processal) [lugar de] Jurisdicción f, competencia f judicial, competencia procesal
  → streitiger Gerichtsstand "conflicte de jurisdicció"
En aquells textos catalans o castellans que cal traduir a l'alemany i en els quals s'esmenten ensems jurisdicció i competència adoptam la següent convenció translatícia:

jurisdicció : Gerichtsstand~Gerichtsbarkeit
competència : [Gerichts]Zuständigkeit.

...o bé traduïm tots dos mots per Gerichtsstand, d'acord amb la formulació habitual alemanya:

Les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Berna
Las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Berna
Gerichtsstand ist Bern
(consideram que aquesta darrera solució és preferible a la traducció més literal: Die Parteien unterstellen sich der Gerichtsbarkeit und -zuständigkeit der Berner Gerichte)
Germon m <-s, -en > (peix Germo alalunga syn. Thunnus alalunga) Bacora f, ullada f, tonyina blanca Atún blanco, bonito m del norte, albacora f
  ® weißer Thun
Gesamtaktiven npl   Actiu m total Activo m total
gesamtdeutsch adj ([sentiment, activitat, organisme etc.] que afecta, concerneix, abasta etc. la totalitat de l'Alemanya reunificada o [mot, expressió etc.]que s'empra a la totalitat del territori de parla alemanya) panalemany -a panalemán -ana
  ® deutsch-deutsch "interalemany"; ® innerdeutsch "intraalemany"; ® ostdeutsch "germano-oriental"; ® westdeutsch "germano-occidental"
Gesamtprokura f <- -en>   Poder mancomunat, poder m general [mercantil] col·lectiu Poder mancomunado, poder m general [mercantil] colectivo
Gesamtprokura gemeinsam mit...
poder mancomunat ensems amb...
poder mancomunado junto con...
Gesamtschuldner m <-s sg=pl>   Deutor solidari Deudor solidario, obligado solidario
(pl.) deudores "in sólidum"
Gesandte(r) m,f <-n, -n> (diplomàtic inferior en categoria a ambaixador) Ministre m Ministro m
bevollmächtigter Gesandter = bevollmächtigter Minister
ministre plenipotenciari
ministro plenipotenciario
 
→ ständiger Vertreter des Leiters = → [Gesandter-]Botschaftsrat
ministre conseller [de 1ª - 2ª - 3ª classe]
ministro consejero [de 1ª - 2ª - 3ª clase]
 
→ Botschaftssekretär: erster - zweiter - dritter Botschaftssekretär
secretari d'ambaixada [de 1ª - 2ª - 3ª classe]
secretario de embajada [de 1ª - 2ª - 3ª clase]
 
der päpstliche Gesandte
el nunci papal (o: apostòlic; o: de la Santa Seu)
el nuncio papal (o: apostólico; o: de la Santa Sede)
Gesandtschaft f <-, -en>   Legació f Legación f
  → päpstliche Legation "legació papal"
Geschädigte(r) m,f <-n -n> (per delicte comès en contra) Part damnificada (o: perjudicada), damnificat -ada Parte damnificada (o: perjudicada; o: agraviada), damnificado -a
  En català i castellà es recorre a expressions formades amb: part f, subjecte m, persona f, o tot simplement es parla de: víctima
der durch die strafbare Handlung Geschädigte..., der durch die Straftat Geschädigte...
la persona damnificada (o: el subjecte perjudicat~damnificat) pel delicte, la víctima del delicte
la persona damnificada (o: el sujeto perjudicado~damnificado) por el delito, la víctima del delicte
Geschäftsbericht m <-s, -e>   informe de gestió informe de gestión
geschäftsfähig     amb capacitat legal per a contractar (obrar, atorgar escriptura etc.) con capacidad legal para contratar
Geschäftsfähigkeit f <-, -en>   Capacitat f legal suficient per a (o: de) contractar (obrar, atorgar etc.) Capacidad m legal suficiente para contratar (otorgar etc.)
Über die Geschäftsfähigkeit der Erschienenen habe ich mich durch eine mit ihnen geführte Unterredung überzeugt
Els compareixents tenen, al meu judici, segons intervenen, la capacitat legal necessària per a atorgar la present escriptura
Los comparecientes tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria (o: suficiente) para otorgar el presente documento
Geschäftsführer m <-s, sg=pl>   Administrador m [d'empresa], gerent m Administrador m [d'empresa], gerente m
alleiniger Geschäftsführer (=Alleinverwalter = alleiniger Verwalter)
administrador únic
administrador único
 
alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
(= alleinzeichnungsberechtigter Geschäftsführer, = gesamtschuldnerischer Geschäftsführer = (Suïssa) Geschäftsführer mit Einzelprokura)
administrador solidari (administrador que pot exercir per ell tot sol els poders de representació de l'empresa, sense, però, que n'hagi d'ésser forçosament l'únic administrador)
administrador solidario
 
Geschäftsführer mit besonderen Befugnissen
administrador delegat
administrador delegado
 
stellvertretender Geschäftsführer
vicegerent m [d'administració general]
vicegerente m [de administración general]
 
vorläufiger Geschäftsführer
administrador provisional
administrador provisional (o: provisorio)
Geschäftsführung f <-, -en> (d'empresa) Administració f, gerència f Administración f, gerencia f
    (altrament) gestió f gestión f
Geschäftsführungsbefugnis f <-, -se> (Ermächtigung bzw. Vollmacht zur Ausübung der Geschäftsführung) poder m d'administrar, facultat f d'administrar poder m de administrar, facultad f de administrar
Geschäftsgebiet n <-(e)s, -e> (territori en el qual una empresa duu a terme la seva activitat) Àmbit m territorial [d'actuació], àmbit geogràfic [d'actuació] de l'empresa Ámbito m territorial [de actuación], ámbito geográfico de la empresa
Geschäftsjahr n <-es, -e>   Exercici m social Ejercicio m social
Geschäftsnummer f <-, -n> (en documentació judiciària) Número m d'afer Número m de asunto (o: actuación; o: acta)
Geschäftsstelle f <-, -n> (Bankfiliale) Sucursal bancària Sucursal bancaria
Nota: A Suïssa i Àustria se sol dir: Geschäftstelle
    (Referat) Relatoria f Relatoría f
    (Agentur) Agència f Agencia f
    (Kanzlei) Cancelleria f Cancillería f
    (eines Amtes) Negociat m Negociado m
    (des Handelsregisters) Oficina f (o: oficines f.pl) [del registre mercantil] Oficina f (o: oficinas f.pl) [del registro mercantil]
    (eines Gerichts, einer Behörde) Secretaria f Secretaría f [judicial etc.]
Geschäftszweig m <-(e)s, -e> GEN Tipus m de negoci Tipo m de negocio
    (grups d'establiments dedicats a la mateixa casta d'activitat productiva) Branca f d'activitat [econòmica],
ram m, sector m
Rama f de actividad [económica],
ramo m, sector m
    (part d'empresa dedicada a un objectiu concret de producció) Divisió f, sector m, secció f División f, sector m, sección f
Die Gesellschaft kann den Gegenstand des Unternehmens auch über Beteiligungsgesellschaften ausüben bzw. bestehende Geschäftszweige ganz oder teilweise in Beteiligungsgesellschaften einbringen
la societat també pot desenvolupar l'objecte social de l'empresa a través de societats partíceps o bé aportar divisions ja existents de l'empresa, total o parcialment, a societats partíceps
la sociedad también puede desarrollar el objeto social de la empresa a través de sociedades partícipes o bien aportar divisiones ya existentes de la empresa, total o parcialmente, a sociedades partícipes
geschlossene Siedlung (en el padró municipal) Nucli m [de població] Núcleo m [de población]
  oposat a ® Streusiedlung
Geschossflächenzahl f <-, -en>   Superfície f d'edificabilitat Superficie f de edificabilidad
gesehen und genehmigt fórmula de verificació i conformitat al final de certificats etc. Vistiplau m
vist-i-plau m
Visto bueno m
Vistiplau de la directora de centre
Gesehen und genehmigt. Die Schulleiterin
gesehen und genehmigt durch die Schulleiterin
Visto bueno de la directora de centro
 
Com a traducció de vistiplau/visto bueno emprats com a substantius, recomanem de recórrer a mots com ara Bestätigung, Zustimmung o Billigung.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung f <-, -en>   Societat de responsabilitat limitada(S.L.) Sociedad de responsabilidad limitada (S.L.)
Gesellschafter (GS) m <-s, sg=pl> econ Soci m Socio m
Gesellschafterversammlung f <-, -en>   Junta f general d'accionistes Junta m general de accionistas
  → Universalversammlung
ordentliche / außerordentliche Gesellschafterversammlung
Junta General ordinària / extraordinària d'accionistes
Junta General ordinaria / extraordinaria de accionistas
Gesellschaftsgegenstand m <-s, -stände>   Objecte m social Objeto m social
Gesellschaftskapital n <-s, -kapitalien> econ Capital m social Capital m social
Gesellschaftsvermögen n <-s, sg=pl> econ Patrimoni m social Patrimonio m social
Gesellschaftsvertrag m <-(e)s, -verträge>   Contracte constitutiu de societat, escriptura constitutiva de la societat, contracte m de societat Contrato (o: instrumento) constitutivo de sociedad, escritura constitutiva de la sociedad, contrato m de sociedad
Gesellschaftszweck m <-(e)s, -e>   Objecte m social Objeto m social
  → Gesellschaftsgegenstand, → Gegenstand der Gesellschaft, → Gegenstand des Unternehmens
Gesetz n <-es, -e>   Llei f Ley f
Gesetz zur allgemeinen Neuordnung des Bildungswesens (Spanien)
LOGSE f
LOGSE f
gesetzliche Erbfolge   Successió [hereditària] legítima, successió ab intestato Sucesión [hereditaria] legítima, sucesión intestada, sucesión ab intestato
gesetzlicher Erbe m <-n, -n>   Hereu legítim (o: abintestat) Heredero legítimo (o: abintestado)
gesetzwidrig adjn   contrari -ària a llei, il·legal contrario -a a la ley, ilegal
Gestaltungsklage f <-, -n>   Acció constitutiva Acción constitutiva
Gestaltungsurteil n <-s, -e>   Sentència constitutiva Sentencia constitutiva
Gesuch n <-(e)s, -e>   Sol·licitud f Solicitud f
      Petició f Petición f
Gesuchsteller m <-s, sg=pl>   Sol·licitant m Solicitante m
      Peticionari m Peticionariio m
Gewerbekapital n <-s, -kapitalien>   Capital industrial Capital industrial
Gewerbesteuer f <-, -n>   Impost m d'activitats econòmiques Impuesto m de actividades económicas
Gewerbetreibende(r) mf <-n, -n 1. qui exercita professionalment una activitat econòmica organitzada per a la producció o intercanvi de béns o de serveis
2. en comerç
1. Empresari m
2. Operador m comercial
1. Empresari m
2. Operador m comercial
Verband der Industriellen und Gewerbetreibenden
Associació (o: Confederació) d'Industrials
Asociación (o: Confederación) de Industriales
Gewinn m <-s, -e>   Benefici m, guany m Beneficio m, ganancia f
Gewinnabsicht f <-, -en>   Intenció f d'enriquiment, fi lucratiu, afany m de lucre Intención f de enriquecimiento, fin lucrativo, afán m de lucro
Gewinnausfall m <-(e)s, -ausfälle>   Lucre cessant Lucro cesante
gewinnbringend     lucratiu -iva lucrativo -a
Gewinnstreben n <-s, s.pl>   Afany m de lucre Afán m de lucro
Gewinnsucht f <-, s.pl> (avidesa desmesurada de guanys econòmics) Afany m de lucre Afán m de lucro
gewinnsüchtig     àvid -a de guanys [econòmics] ávido -a de ganancias [económicas]
mit gewinnsüchtiger Absicht (→ in Bereicherungsabsicht)
amb ànim de lucre
con ánimo de lucro, con intenciones de lucro
Nota: A Suïssa i Àustria se sol dir: mit gewinnsüchtiger Absicht, a Alemanya, però: in gewinnsüchtiger Absicht.
Gewinnverheimlichung f <-, s.pl>   Ocultació f de beneficis Ocultación f de beneficios
Gewinnverteilung n <-e>   Distribució f dels beneficis Distribución f (o: empleo m) de los beneficios
Gewinnzweck m <-(e)s, -e>   Ànim m de lucre Ánimo m de lucro
mit / ohne Gewinnzweck
amb / sense fins lucratius
con / sin fines lucrativos
Nota: l'expressió Verein, Vereinigung, Einrichtung, Stiftung usw. ohne Gewinnzweck és pròpia d'Àustria, Suïssa i Luxemburg. Al seu costat existeix la forma, tot i que menys freqüent: Verein etc. ohne Erwerbszweck. A Alemanya se sol parlar de: gemeinnütziger Verein, sebstlos tätiger Verein
gezeichnetes Kapital n <-e>   Capital subscrit Capital subscrito
GF Abrev. de Geschäftsführer Administrador m, gerent m Administrador m, gerente m
Grabstätte f <-, -n>   Sepultura f en terra Sepultura f en tierra
Die für die Verleihung des Nutzungsrechtes an der Grabstätte angefallenen Gebühren sind aus dem gesondert ergangenen Gebührenbescheid vom XX.XX.XXXX, AZ.: 79/Ib, ersichtlich
Les taxes a pagar per la concessió del dret d'ús de la sepultura són les que consten a l'escrit de liquidació de taxes expedit separadamente el 06 / 11 / 2006, Nº d'exp. 79/Ib.
Las tasas devengadas por la concesión del derecho de uso de la sepultura son las especificadas en la liquidación de tasas expedida por separado el 06 / 11 / 2006, Nº de Exp. 79/Ib.
Graugans f <-, -gänse> zool Anser anser Oca cendrada (o: cendrosa),
oca salvatge,
oca vulgar
Ánsar m común, ganso cenizo
Grauwal m <-(e)s, -e> zool Eschrichtius glaucus syn. Eschrichtius robustus Balena grisa [de Califòrnia] Ballena f gris [de California]
große Kapuzinerkresse f <-, -n> Tropaeolum majus Caputxina f Capuchina f
Großherzogtum n <-s, -tümer>   Gran Ducat Gran Ducado
großherzoglich     gran-ducal gran-ducal
Grundbuchamt n <-(e)s, -ämter>   [Oficina del] Registre m de la Propietat Immobiliària [Oficina del] Registro m de la Propiedad Inmobiliaria
Grundbuchberichtigung f <-, -en> (per transmissió hereditària, patrimonial etc.) Rectificació f de la titularitat d'immoble en el Registre de la Propietat Immobiliària Inscripción f rectificativa en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria
zur Grundbuchberichtigung eines in Spanien befindlichen Grundstücks
per a la inscripció, en el Registre de la Propietat Immobiliària, del nou titular d'un immoble situat a Espanya
para la rectificación, en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, de la titularidad de un inmueble sito en España
Grundbuchordnung f <-, -en>   Reglament del Registre de la Propietat Immobiliària Reglamento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria
Grundbuchrichter m <-s, sg=pl>   Jutge del Registre de la Propietat Immobiliària Juez del Registro de la Propiedad Inmobiliaria
Grundbuchverfügung f <-, -en>   Decret General sobre el Registre de la Propietat Immobiliària Decreto General para la Organización y Llevanza del Registro de la Propiedad Inmobiliaria
Grundgesamtheit f <-, -en>   Població f Población f
  kontinuierliche Grundgesamtheit Població contínua Población continua
  endliche Grundgesamtheit Població finita Población finita
  stetige Grundgesamtheit Població contínua Población continua
Grundkapital n <-s, -ien>   Capital m social Capital m social
  → Stammkapital "capital social".
En aquells casos en què Grundkapital i Stammkapital s'esmentin alhora, adoptem la següent convenció:
Grund- oder Stammkapital / capital social o inicial
Grundkataster n <-s, sg=pl> (Àustria, Suïssa) Cadastre [immobiliari] Catastro [inmobiliario]
Grundkreditanstalt f <-, -en>   Banc hipotecari Banco hipotecario
Grundlage f <-, -n> FISC Base f Base f
  → Steuerbemessungsgrundlage "base imposable"
Grundtabelle f <-, -n> FISC *barem [impositiu] bàsic *baremo [impositivo] básico
  → Splittingtabelle "barem impositiu de partició"
Grundpfand n <-(e)s, -pfänder> (esp. Suïssa, en oposició al Fahrnispfand o hipoteca mobiliària) Penyora immobiliària (Espanya=hipoteca immobiliària) Prenda inmobiliaria (España=hipoteca inmobiliaria)
Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch
La penyora immobiliària (a.é, la hipoteca immobiliària) és constitueix mitjançant la inscripció en el registre de la propietat, amb les excepciones previstes per la llei
La prenda inmobiliaria (e.d., la hipoteca inmobiliaria) se constituye mediante inscripción en el registro de la propiedad, sin perjuicio de las excepciones establecidas por la ley
grundstücksgleich adj (p.e., drets derivats d'una hipoteca, dret de superfície o Erbbaurecht etc.) anàleg -àloga als drets de propietat d'un terreny aliè análogo -a a los derechos de propiedad sobre un terreno ajeno
Falls zum Nachlass ein auf den Erblasser als Eigentümer oder Miteigentümer eingetragenes Grundstück oder grundstücksgleiches Recht (z.B. Wohnungseigentum, Erbbauchrecht) gehört...
Posat que formi part del cabal hereditari un immoble inscrit a nom del causant en qualitat de propietari o de copropietari (p.e. propietat d'un habitatge) o bé un dret real anàleg sobre un terreny aliè del qual el causant en fos el titular (p.e. dret de superfície)...
En caso de que forme parte del caudal hereditario un inmueble inscrito a nombre del causante en calidad de propietario o de copropietario (p.e. propiedad de una vivienda) o un derecho real análogo sobre una finca ajena del que el causante fuera titular (p.e., derecho de superficie)...
Gundelrebe f <-, -n> (bot Glechoma hederaceum) Heura f de terra Hiedra f terrestre
  → Gundermann
Gundermann m <-(e)s, -männer> (bot Glechoma hederaceum) Heura f de terra Hiedra f terrestre
  → Gundelrebe
Gutachten n <-s, sg=pl> =Sachverständingengutachten Dictamen m de perit, peritatge m, informe m pericial Dictamen m de perit, peritatge m, informe m pericial
    impròpiament = Sachverständigenbeweis [prova] pericial f [prueba] pericial f
psychologisches Gutachten
1. <gen> peritatge psicològic
2. <en psic. judicial i forense> pericial f psicològica
3. <=psychologische Begutachtung> [avaluació] pericial f psicològica
1. <gen> peritaje psicológico
2. <en psic. judicial y forense> pericial f psicológica
3. <=psychologische Begutachtung> [evaluación] pericial f psicológica
gutgläubige Dritte   Tercers de bona fe Terceros de buena fe
Gütergemeinschaft f <-, -en>   Comunitat f de béns, comunitat de guanys, societat de [béns de] guanys Comunidad f de bienes, sociedad f de gananciales
beschränkte Gütergemeinschaft
comunitat reduïda (o: limitada) de béns
comunidad reducida (o: limitada) de bienes
Güterrecht n <-(e)s, sense plural>   Règim econòmico-matrimonial Régimen económico-matrimonial, régimen de gananciales
güterrechtliche Ansprüche des Ehegatten mpl   Drets del cònjuge derivats del règim econòmico-matrimonial Derechos del cónyuge derivados del régimen económico-matrimonial
güterrechtliche Auseinandersetzung f <-, -en>   Liquidació del règim econòmico-matrimonial Liquidación del régimen de gananciales
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmungen über das Güterrecht
La liquidació del règim de béns en comú és sotmesa a les disposicions existents sobre el règim dels béns matrimonials
La liquidación del régimen económico-matrimonial está sometida a las disposiciones existentes sobre el régimen económico-matrimonial
Güterrechtsregister n <-s, sg=pl> (es mena en els Amtsgerichte) *Registre m de contractes matrimonials, *registre de béns matrimonials *Registro m de contratos matrimoniales, *registro de bienes matrimoniales
Güterstand m <-(e)s, -stände>   Règim m econòmic matrimonial Régimen m económico matrimonial
Auflösung des ehelichen Güterstands
Dissolució del règim econòmic matrimonial
Disolución del régimen económico matrimonial
 
Liquidierung des ehelichen Güterstands
liquidació del règim econòmic matrimonial
liquidación del régimen económico-matrimonial
Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft m <-(e)s, ->   Règim de béns de guanys Régimen de gananciales, régimen ganancial
Errungenschaft és la designació dels béns adquirits durant el matrimoni
Güterstand der Gütergemeinschaft m <-(e)s, ->   Règim de béns de guanys, règim en societat de guanys Régimen de gananciales, régimen ganancial, régimen de comunidad de bienes, régimen de sociedad de gananciales, régimen de comunidad de gananciales
Güterstand der Gütertrennung m <-(e)s, ->   Règim de separació de béns Régimen de separación de bienes
Güterstand der Zugewinngemeinschaft m <-(e)s, ->   Règim de participació Régimen de participación
Gütertrennung f   Separació de béns Separación de bienes
Gz n =Geschäftszeichen
Número de referència que hom assigna als procuradors ("Prozessbevollmächtigte") de la part actora a cada causa en què intervenen
Número de referència de l'acta Número de referencia de los autos