Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Fachhandel m <-, ->   Comerç especialitzat Comercio especializado
Fachkräfte f.pl   Personal qualificat Personal calificado
Familienausweis m <-es, -e> (Suïssa: Auszug aus dem Familienregister) Certificat m de família Certificado m de familia
Familienberatung f <-, s.pl>   Mediació f familiar Mediación f familiar
Familienbuch n <-(e)s, -bücher>   Llibre m de família del Registre Civil Libro m de familia del Registro Civil
Familienbüchlein n. <-s, sg=pl>   llibre m de família libro m de familia
L'equivalent alemany del llibre de família espanyol és el Familienbüchlein o Stammbuch der Familie / Familien-Stammbuch. El Familienbuch alemany és un llibret, guardat i portat pel Registre Civil, en què s'hi inscriuen les dades de la família: matrimoni, defuncions, naixements. Quan hi ha un canvi de domicili a una altra localitat, l'oficina del registre civil que portava el Familienbuch fins llavors, l'envia a l'oficina del registre civil de la ciutat on hom s'ha mudat.
Familiengericht     Jutjat m de Família
Tribunal m de Família
Juzgado m de Familia
Tribunal m de Familia
Familienname m. <-n, -n>   cognom m, llinatge m (Bal.) apellido m
Familienrecht     Dret de família Derecho de familia
Familienrechtsgeschäft n <-e>   Negoci jurídic familiar Negocio jurídico familiar
negocio jurídico de familia
Familienregister   Suïssa: Cada municipi suís té un registre de famílies en el qual hi consten les famílies originàries del lloc o que hi viuen amb informació sobre l'estat civil i un sistema de numeració que permet de trobar els ascendents i els descendents de cada parella Registre de Famílies Registro de Familias
    Bèlgica: designació belga del → Familienbuch alemany i austríac Registre de Famílies Registro de Familias
Familienschein m <-(e)s, -e> (Suïssa: Auszug aus dem Familienregister) [Certificat en] Extracte m del registre de família [Certificado en] Extracto m del registro de familia
fällige Verbindlichkeiten fpl   Passiu corrent
passiu exigible
Pasivo corriente
pasivo exigible
  sinònim de → laufende Verpflichtungen
Festsetzung f <-, -en> FISC
der Einkommensteuer
Determinació del deute tributari, determinació de la quota líquida Determinación de la deuda tributaria, determinación de la cuota líquida
Feststellung in den Akten f <-, -en>   Constància f a les actes Constancia f en los autos
Feststellungsverfahren n <-s, sg=pl>   Procediment declaratiu Procedimiento declarativo
Feststellungsverfahren niederen Streitwertes     Procediment declaratiu [de] menor quantia Procedimiento declarativo menor cuantía
Filiale f <-, -n>   Sucursal f Sucursal f
Filialprokura f <-, -en>   Poder m general mercantil vàlid únicament per a una sucursal o filial Poder m general mercantil válido únicamente para una sucursal o filial
Fingerhut m <-(e)s, -hüte> (qualsevol planta del gènere Digitalis) digital f digital f
roter Fingerhut "Digitalis purpurea"
didalera f, guantera f, didals m.pl, herba f de Santa Maria
dedalera f [común], gualdaperra f, chupamieles m, alcahuete m del cerezo, calzones m.pl de zorra, calzones m.pl de cuclillo
Finte f <-, -n> (zoo Alosa fallax) *saboga finta, *saboga jove Saboga f
  → Perpel
Firma   (nom de companyia) Raó social Razón social
Firma oder Name     Raó social o nom (o: dominació) Razón social o nombre (o: denominación)
Firma oder Name des Hauptsitzes     La raó social o el nom de la seu principal
(o: de les oficines centrals)
La razón social o el nombre de la sede principal
Firmenänderung f <-, -en>   Canvi m de la raó social Cambio m de la razón social
Firmenidentifikation   Conjunt de dades que serveixen per descriure i/o identificar una empresa. Són constituïdes per la indicació de la raó social, la seu social, el tipus d'empresa que és, l'objecte o especialització que l'empresa té, el seu director etc. Identificació de l'empresa Identificación de la empresa
Firmenstempel m <-s, sg=pl>   Segell m de l'empresa Sello m de la empresa
Flachglas n <-es, -gläser;   Vidre pla Vidrio plano (o: laminado)
Floatglas n <-es, -gläser;   Vidre flotat Vidrio flotado (o: flotante)
Flussbarsch m <-es, -e; (peix Perca fluviatilis) Perca f [europea] Perca f [europea]
Flusskrebs m <-es, -e; (crustaci Astacus fluviatilis) Cranc m de riu [europeu] Cangrejo m de río [europeo]
  → Edelkrebs
Foralrecht n <-(e)s, -e; (Spanien) Dret m foral Derecho m foral
foralrechtlich     [de dret] foral [de derecho] foral
Diejenigen, welche die katalanische foralrechtliche Gebietszugehörigkeit besitzen...
Els qui tinguin veïnatge civil català...
Los que ostenten la vecindad foral catalana...
Frau Richterin     [Sa] Senyoria [Su] Señoría
  → Euer Ehren "Sa Senyoria"
So beschließt, befiehlt und unterschreibt es die Frau Richterin. Ich beglaubige.
Així ho acorda, mana i signa Sa Senyoria. En dono fe.
Así lo acuerda, manda y firma S.S. Doy fe.
Frauenhaus n <-es, -häuser>   Casa f d'acollida [de (o: per a) dones maltractades] Casa f de acogida [para mujeres maltratadas]
Frauenmantel m <-s, -mäntel> (bot Alchemilla vulgaris) Peu m (o: pota f) de lleó Pie m de león
  cf. també → Allerfrauenheil
Fregattmakrele f <-, -n> (zoo Auxis rochei) Mèlvera I (Bal.), melva f Melveta f, [melva f]
  → Makrelenthunfisch; → unechter Bonito
En castellà, a nivell administratiu -però no popular- hom distingeix entre melveta "Auxis rochei" i melva "Auxis thazard". En català, es podria intentar d'introduir una distinció idèntica i distingir entre mèlvera "Auxis rochei" i melva "Auxis thazard".
Freibesitz m <-es, -e> (gen) Domini m lliure Dominio m libre
    (→ Allod) Alou m Alodio m
Freieigen n (→ Allod) Alou m Alodio m
freier Kapitalverkehr     Llibertat de circulació de capitals Libertad de circulación de capitales
Freihandverkauf m <-(e)s, -verkäufe> (per comptes de subhasta o licitació) Venda amistosa Venta amistosa
francès: vente de gré à gré; italià: vendita a trattative private
freihändig   (no havent de recórrer a subhastes públiques) en ofertes privades en ofertas privadas
Die Liquidatoren dürfen Aktiven auch freihändig verkaufen
Els liquidadors també estan facultats per vendre actius en ofertes privades
Los liquidadores también están facultados para vender activos en ofertas privadas
Freiheitsberaubung f <-, -en>   Retenció il·lícita (o: il·legal) Retención ilícita (o: ilegal)
Freiplastik f <-, -en> (art = freistehende, nicht mit einem Gebäudeteil verbundene Plastik, zum Unterschied von der Bauplastik) Escultura exempta, escultura f lliure Escultura exenta, escultura f libre
→ Bauplastik "escultura arquitectònica, escultura integrada en una obra arquitectònica"
freiwillige öffentliche Urkunde     Document públic voluntari Documento público voluntario
Friedensgericht     Jutjat de Pau Juzgado de Paz
Friedhofssatzung f <-, -en>   Ordenança f de cementiri Ordenanza f de cementerio
Frist f <-, -en>   Termini m Plazo m
innerhalb der festgesetzten Frist
dins el termini fixat
en el plazo fijado
Früh-Lorchel f <-, -n> Helvella esculenta *orella f de gat de primavera, *barretets mpl de primavera *orejones mpl de primavera
Frühpensionierung f <- -en>   Prejubilació f Prejubilación f
Funktionen des statutarischen Exekutivorgans (*)     funcions de l'òrgan estatutari executiu funciones del órgano estatutario ejecutivo
Fürsprech   (Suïssa) Advocat Abogado
Fürsprecher   (Suïssa) Advocat Abogado
Fürsprecher und Notar   (Suïssa) Advocat i Notari Abogado y Notario
Fusion     Fusió Fusión