E Deutsch-Katalanisch-Kastilisches Glossar: E

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Þ Æ Ø Å

Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
E.d.   ersetzt durch Reemplaçat -ada per Reemplazado -a por
Edelkrebs m <-es, -e> crustaci Astacus fluviatilis Cranc de riu [europeu] Cangrejo de río [europeo]
  → Flusskrebs
EEP   Erweiterte Einzelprokura nach OR 459 II Poder individual ampliat segons CO 459 II Poder individual ampliado (o: extendido) según CO 459 II
Effizienzprinzip n <-s, -ien>   principi m de l'eficàcia principio m de la eficacia
EGBGB n Abrev. de Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (de 18 / 8 / 1896) Llei Introductòria del Codi Civil [Alemany] Ley Introductoria del Código Civil [Alemán]
Ehe f <-, -n>   Matrimoni m Matrimonio m
Auflösung der Ehe
Dissolució del matrimoni
Disolución del matrimonio
 
Beendigung der Ehe
Terminació del matrimoni
Terminación del matrimonio
 
Nichtigerklärung der Ehe
Anul·lació del matrimoni
Anulación del matrimonio
 
Nichtigkeit der Ehe
Nul·litat del matrimoni
Nulidad del matrimonio
 
Scheidung der Ehe
Divorci m [vincular]
Divorcio m [vincular]
 
Trennung der Ehe. → Trennung von Tisch und Bett
Separació f
Separación f
 
Zerrüttung der Ehe. =absència de convivència conjugal i de relacions sexuals entre els cònjuges per espai de tres o més anys i manca de voluntat dels cònjuges de restablir la convivència conjugal i les relacions sexuals, o cessament de la convivència conjugal durant un any i voluntat de tots dos cònjuges de divorciar-se.
*Disgregació del matrimoni, *trencament de la convivència conjugal
*Quiebra del matrimonio, *rotura del matrimonio, *disgregación del matrimonio, *ruptura del matrimonio
EheG   Ehegesetz Llei de matrimoni civil Ley de matrimonio civil
Ehegattenunterhalt   (després del divorci, Scheidungsunterhalt) Pensió compensatòria Pensión compensatoria
ehelich     matrimonial matrimonial
die ehelichen Rechte und Pflichten | die ehelichen Lasten
els drets i deures matrimonials | les càrregues matrimonials
los derechos y deberes matrimoniales | las cargas matrimoniales
      econòmic matrimonial económico matrimonial
ehelicher Güterstand
règim econòmic matrimonial
régimen económico matrimonial
      conjugal conjugal
tatsächliche Beendigung des ehelichen Zusammenlebens
cessament efectiu de la convivència conjugal
cese efectivo de la convivencia conyugal
      legítim -a legítimo -a
eheliches Kind, ehelicher Nachkomme
fill legítim, descendent legítim
hijo legítimo, descendiente legítimo
Eherecht     Dret matrimonial Derecho matrimonial
Ehetäuschung f <-, s.pl> (Àustria) Inducció f al matrimoni mitjançant engany Inducción f al matrimonio mediante engaño
Compte: la simulació del matrimoni (Dret Canònic) en alemany és Ehesimulation o Simulation (Totalsimulation, Totalvorbehalt | Partialsimulation, Teilvorbehalt) des Ehewillens.
Eheteil m <-(e)s, -e> (= Ehegatte) Cònjuge m Cónyuge m
Ehevertrag m <-(e)s, -verträge> (Equivalent dels nostres capítols matrimonials) Contracte m matrimonial Contrato m matrimonial
Ehren   (Anrede der Richter während einer Gerichtsverhandlung) Senyoria Señoría
Einspruch, Euer Ehren!
Protesto, Senyoria!
¡Protesto, Señoría!
...mich wundert jedoch, daß Euer Ehren mir von Lucciasco sagen, er habe...
...em deixa astorat, tanmateix, que Sa Senyoria em digui d'en Lucciasco que...
...me sorprende, sin embargo, que Su Señoría me diga de Lucciasco que él...
Ei   Eintragung Inscripció, entrada Inscripción, entrada
Eidechsenfisch m <-es, -e> zoo Callionymus pusillus [Peix] llangardaix [Pez] lagarto
~e m.pl zoo Synodontidae Peixos llangardaix, sinodòntids m.pl> Peces lagarto, sinodóntidos m.pl
Eidechsennatter f <-, -n> zoo Malpolon monspessulanus Serp verda Culebra bastarda
  també: europäische Eidechsennatter
eigenhändig   (signatura) de pròpia mà de [su, mi etc.] puño y letra
vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben
El notari la llegeix en veu alta, els interessats l'aproven, en ratifiquen el contigut i la signen de pròpia mà ensems amb ell (la = escriptura / el = instrument públic, document públic)
El notario la lee en voz alta (o: alta voz), los comparecientes la aprueban (o: la hallan conforme y ratifican su contenido) y, en constancia, la firman [de su puño y letra] con él
    (testament) hològraf -a ológrafo -a u hológrafo -a
eigenhändige letztwillige Verfügung   eigenhändige letztwillige Verfügungen Disposició de darrera voluntat en forma hològrafa Disposición de última voluntad en forma ológrafa
eigenhändiges Testament   eigenhändige Testamente Testament hològraf Testamento ológrafo
eigenmächtig     arbitrari -ària arbitrario -a
Eigenschaften   fpl Funcions Funciones
Eigentumserwerbsgesetz     Llei d'Adquisició de la Propietat Ley de Adquisición de la Propiedad
Einantwortungsurkunde   Àustria, Liechtenstein = Erbschein Certificat Judicial d'Hereus Certificado Judicial de Herederos
Einbringung von Vermögenswerten in die Erbschaft f <-, -en> Col·lació hereditària Colación hereditaria
Einfarb-Pelamide m <-n, -n> (zoo
Orcynopsis unicolor
)
*Bonítol blanc Tasarte m
  → ungestreifter Pelamide
En alemany, el bonítol blanc (castellà: tasarte) se sol comercialitzar amb el nom de Bonito.
Einfuhrbelastung f <-, -en> (=Importbelastung) Gravamen m a les importacions Gravamen m a las importaciones
Einfuhrrecht n <-(e)s, -e>   Dret aranzelari Derecho arancelario
Einfuhrzoll m <-(e)s, -zölle> Aranzel m d'importació Arancel m de importación
Einfuhrzoll auf <A>     Aranzel a la importació de Arancel a la importación de
Einführungsgesetz n <-es, -e>   Llei f preliminar (o: introductòria), llei f d'introducció Ley f preliminar (o: introductoria), ley f de introducción
Einführungskurs m <-es, -e> primera cotització oficial en borsa d'unes accions Cotització f de sortida Cotización f de salida
Eingabefrist   bei Rechnungsrufen Termini de presentació de notificacions Plazo de presentación de notificaciones
Ablauf der Eingabefrist
Fi del termini de presentació de notificacions
Fin del plazo de presentación de notificaciones
eingesetzter Erbe m <-n, -n>   Hereu instituït Heredero instituido
Eingeständnis n <-nisses, -nisse> (admissió sota jurament d'haver comesos uns fets) Declaració f Declaración f
Einkommen n <-, -> FISC Renda f de les persones físiques Renta f de las personas físicas
das zu versteuernde Einkommen   base f liquidable, benefici fiscal base f liquidable, beneficio fiscal
Einkommensbesteuerung f <-, -en>   Tributació f (o: fiscalitat f) de la renda de les persones físiques Tributación f (o: fiscalidad f) de la renta de las personas físicas
Einkommensteuer f <-, -n>   Impost m sobre la renda [de les persones físiques], IRPF m Impuesto m sobre la renta [de las personas físicas], IRPF m
Einkommensteuerbescheid m <-(e)s, -e> =Bescheid über Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und Arbeitnehmer-Sparzulage Notificació f fiscal liquidadora de l'impost sobre la renda de les persones físiques Notificación f fiscal liquidativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Einkommensteuererklärung f <-, -en>   Declaració f de l'impost sobre la renda de les persones físiques Declaración f del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Einkommensteuerformular n <-s, -e>   Formulari m de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques Formulario f de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Einkommensteuergesetz n <-es, -e>   Llei f de l'impost sobre la renda de les persones físiques Ley f del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Einkommensteuerveranlagung f <-, -en> (estimació o taxació de l'impost de la renda feta pel Finanzamt) Estimació f de l'impost de la renda de les persones físiques Estimación f del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Einkommensteuerveranlagungsbescheid m <-(e)s, -e> =Bescheid über Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und Arbeitnehmer-Sparzulage Notificació f fiscal liquidadora de l'impost sobre la renda de les persones físiques Notificación f fiscal liquidativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas
einkommensteuerpflichtig   (obligat a tributar) subjecte -a a l'impost sobre la renda de les persones físiques sujeto -a al impuesto sobre la renta de las personas físicas
Einkünfte aus Gewerbebetrieb n <-es, -e>   Rendiment m de les activitats econòmiques Rendimiento m de las actividades económicas
Einkünfte aus Kapitalvermögen f.pl   Rendiment m del capital mobiliari Rendimiento m del capital mobiliario
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit f.pl   Rendiment m del treball [personal (o: dependent)] Rendimient m del trabajo [personal (o: dependiente)]
Einnahmen aus Kapitalvermögen f.pl   Entrades f.pl de capital Entradas f.pl de capital
La llei alemanya de l'impost sobre la renda de les persones físiques distingeix entre Einkünfte i Einnahmen:
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 des Einkommensteuergesetzes) sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§§ 8 und 9 des Einkommensteuergesetzes).
Einlagevermögen n <-s, sg=pl> (Capital social aportat pels socis fundadors de Societat Limitada en el moment de la fundació) Capital m social [aportat] Capital m social [aportado]
Einlagen   fpl aportacions, aports aportaciones, aportes
Art der Einlagen
Natura de les aportacions
Naturaleza de los aportes
Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien
presa d'acords concernint el requeriment d'aports ulteriors relatius a les accions no enterament liberades
Tomar acuerdos sobre si se deben requerir aportes ulteriores relativos a las acciones parcialmente liberadas
einmalige Veröffentlichung     Publicació única Publicación única
Einstandspreis     preu de compra, preu de cost precio de compra, precio de costo
zum ursprünglichen Einstandspreis
al preu de compra original
al precio de compra original
einstweilige Verfügung   f <-en>
(sentència de procediment d'urgència)
Mesura f cautelar [provisòria]
Providència f cautelar
Medida f cautelar [provisoria]
Providencia f cautelar
Eintragung f <-, -en> 1. <gen> Inscripció, entrada Inscripció, entrada
    2. (inscripció en registre o llibre comercial) assentament m asiento m
Eintragungsdat|um   n <-en> Data d'entrada, data d'inscripció Fecha de entrada, fecha de inscripción
eintreten
auf etw. (Akk.) e.
(Suïssa, en resolucions judicials i sentències)
estimar estimar
Auf das Begehren um Ausstellung eines Erbscheins wird nicht eingetreten
Es desestima la petició d'expedició d'un certificat judicial d'hereus
Se desestima la petición de expedición de un certificado judicial de herederos
Einzelfirm|a  
f <-en>
=Einzelunternehmen
Empresa individual Empresa individual
Einzelprokura
f <-, -prokuren>

=Einzelvollmacht ()
Poder individual Poder individual
Einzelrichter
m <-s sg=pl>
jutge d'Amtsgericht (Alemanya) o Kreisgericht (Suïssa) quan actua sol, tant en causes penals ("Strafsachen") com civils ("Zivilsachen")
Jutge únic Juez único (o: unipersonal)
En els tribunals suïssos de primera instància, per regla general, el jutge únic ("òrgan unipersonal") és competent per decidir en causes de menor importància. A les causes de major importància, en canvi, l'autoritat judiciària sol estar formada per un òrgan col·legial ("Kollegialbehörde") i també és un òrgan col·legial el qui sol resoldre els recursos.
Einzelrichter im summarischen Verfahren
Suïssa
Jutge únic en procediment sumari Juez único en procedimiento sumario
Einzelunternehmen  
n <->
Empresa individual Empresa individual
Einzelunterschrift  
f <-en>
Signatura individual Firma individual
empfangsbedürftig     Receptici -ícia Recepticio -a
empfangsbedürftiger Verwaltungsakt     Acte receptici Acto recepticio
empfangsbedürftige Willenserklärung     Declaració receptícia Declaración recepticia
Empfangsbevollmächtigte(r)
f <-n, -n>
  Apoderat per a rebre notificacions Apoderado para recibir notificaciones
Empfangsschein
m <-(e)s, -e>
  Justificant m de recepció
acusament m de recepció
Acuse m de recibo
gegen Empfangsschein
amb justificant de recepció
con acuse de recibo
Empfänger
m <-s, sg=pl>
d'escrit, de notificació 
Destinatari m Destinatario m
 
  
perceptor d'ajuts, subvencions etc.
Beneficiari m Beneficiario m
 
  
de mercaderia 
Consignatari m Consignatario m
 
  
persona que rep realment i que pot coincidir o no amb el destinatari 
Receptor m [material] Receptor m [material]
 
  
en escrits administratius 
Interessat m Interesado m
Sie wird dem nachbezeichneten Empfänger auf Ansuchen erteilt
S'expedeix, a sol·licitud de l'interessat consignat a sota, a qui se li'n fa lliurament
Se expide, a petición (o: solicitud; o: instancia) del interesado abajo indicado, a quien se le entrega
Emphyteuse f <-, -n> → Erbleihe, → Erbpacht. Hom sol aplicar aquest terme esp. a l'emfiteusi romana en el marc de la Història del Dret o al cens emfitèutic dels països llatins. Emfiteusi f, cens emfitèutic Enfiteusis f, censo enfitéutico
römische Emphyteuse und deutsche Erbleihe
Emfiteusi romana i Erbleihe alemanya
Enfiteusis romana y Erbleihe alemana
endgültiger pro rata-Satz m <-es, -sätze>   Prorrata definitiva Prorrata definitiva
Entäußerung f <-, -en>   Desapropiació f, desapropiament m Desapropiación f, desapropio m
enteignen     expropiar, alienar expropiar, enajenar
Entenmuschel
f <-, -n. Emprat hab. en pl.>
(ZOO crustaci Lepas anatifera) Anatifa f Falso percebe
 
 
(ZOO crustaci Pollicipes pollicipes syn. Pollicipes cornucopia syn. Mitella pollicipes) Peu m de cabra Percebe m
El DGEC considera que anatifa i peu de cabra són sinònims a tots els efectes. Nosaltres, tanmateix, adoptem la següent convenció: reservem el mot anatifa per a designar la Lepas anatifera, i reservem el terme peu de cabra per al Pollicipes cornucopia syn. Pollicipes pollicipes, que és el peu de cabra que es comercialitza.
Enterbte(r)
m,f <-n, -n>
  Desheredat Desheredado
Enterbung  
f <-en>
Desheredació Desheredación, desheredamiento, exheredación
Entlassung [aus der Haft]
f <-, -en>
  Posada f en llibertat Puesta f en libertad
Entlassungsentschädigung
f <-, -en>
  Indemnització f d'acomiadament Indemnización f de (o: por) despido
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates     Aprovació de la gestió dels membres del consell d'administració Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración
Entscheidungsgründe
m.pl
(part de sentència judicial) Fonaments m.pl (o: motius) de dret Fundamentos m.pl (o: motivos) de derecho
Entwendung     Substracció Substracción
EP   Einzelprokura Poder individual Poder individual
Er   ersetzt Reemplaça Reemplaza
Erbanfall
m <-(e)s, s.pl.>
  Delació successòria Delación sucesoria
Erbanteil
m <-(e)s, -e>
(porció a heretar) Quota hereditària Cuota hereditaria
Erbbaurecht     Dret de Superfície Derecho de Superficie
Erbbescheinigung  
f <-en> Suïssa
= Erbschein (Alemanya)
Certificat Judicial d'Hereus Certificado Judicial de Herederos
Erbe
m <-n -n>
  Hereu m Heredero m
j-n zu seinem alleinigen und unbeschränkten Erben einsetzen
instituir algú hereu únic i universal
instituir heredero único y universal [de sus bienes] a alguien
  → berufener Erbe "hereu cridat"
  → eingesetzter Erbe "hereu instituït"
  → Ersatzerbe "[hereu] substitut"
  → gesetzlicher Erbe "hereu legítim, hereu abintestat"
  → Miterbe "cohereu"
  → Nacherbe "hereu fideïcomissari"
  → Pflichtteilsberechtigter "hereu forçós, legitimari"
  → Scheinerbe "hereu aparent"
  → Schlusserbe "hereu final"
  → Universalerbe "hereu universal"
  → Vorerbe "hereu fiduciari"
  → Zwangserbe "hereu forçós"
Erbeinsetzung
f <-, -en>
  Institució f d'hereu Institución f de heredero
Erbeinweisung
m <-(e)s -fälle>
(disposició judicial que confereix a una persona el dret a prendre possessió dels béns d'un difunt en el mateix instant del traspàs) Investidura f successòria judicial Investidura f sucesoria judicial
Erbenruf  
m <-e>
Recerca d'hereus desconeguts, convocatòria pública de possibles hereus [forçosos] Citación (o convocatoria pública de a los herederos desconocidos
Erbfall
m <-(e)s -fälle>
(Eröffnung der Erbfolge) Obertura f de la succesió Apertura f de la sucesión
    (Tod des Erblassers) Mort f del causant Muerte f del causante
Erbfallschulden
fpl
  Deutes mpl de la successió, deutes de l'herència Deudas fpl de la sucesión, deudas de la herencia
Erbfolge  
f <-en>
Successió Sucesión
bei Ungewissheit der Erbfolge und zur Wahrung der Interessen des Kindes vor der Geburt
en cas d'incertesa sobre els hereus cridats a una successió, o de salvaguarda dels interessos d'un infant concebut
en caso de que exista incerteza sobre los derechos de sucesión de los posibles herederos (o: sobre los herederos llamados a una sucesión) o para salvaguardar los intereses de un niño concebido
zum Nachweis der Erbfolge
en prova dels hereus cridats a successió
en prueba de los herederos llamados a la sucesión
Erbgang  
m <-e>
=Erbfall
Successió Sucesión
die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen
Els béns patrimonials que li pertanyin a l'inici del règim econòmico-matrimonial o que li toquin després per successió o algun altre títol gratuït
Los bienes pertenecientes a un cónyuge al inicio del régimen económico-matrimonial o que le hayan correspondido posteriormente por herencia u otro título gratuito
im Zeitpunkt des Erbganges
en el moment de la mort del testador
en el momento del fallecimiento del testador
bei der (o: zur Zeit der) Eröffnung des Erbganges
En el moment de l'obertura de la successió
En el momento de la apertura de la sucesión
Erbgangsurkunde  
f <-en>
Certificat judicial d'hereditat *Documento judicial de sucesión, certificado judicial de herencia y herederos
L'Erbgangsurkunde suïssa consta de quatre parts:
1. Llistat dels hereus forçosos i/o testamentaris;
2. Si existeix testament i, en cas afirmatiu, els seu contingut;
3. Totalitat dels immobles inclosos dins la massa hereditària;
4. Data del traspàs de la propietat dels immobles esmentats a l'apartat 3) en el Registre de la Propietat
Erblasser  
m <->
Causant m, testador m, de cuius m Causante m, testador m, de cuius (o: cujus) m, hereditando m
Erbleihbrief
m <-(e)s, -e>
(document legal d'atorgament d'emfiteusi) Carta emfitèutica Carta enfitéutica
Erbleihe
f <-, -n>
→ Erbpacht Emfiteusi f Emfiteusis f
Erbpacht
f <-, sense plural>
  Emfiteusi f, cens emfitèutic Enfiteusis f, censo emfitéutico
Erbpacht-     emfitèutic -a enfitéutico -a
Erbpachtvertrag
m <-(e)s -verträge;
  Contracte emfitèutic Contrato enfitéutico
Erbpächter
m <-s sg=pl>
  Emfiteuta m Enfiteuta m, dueño m útil
Erbquote
f <-, -n>
= Erbteil
Porció hereditària, quota hereditària, quota f d'herència Porción hereditaria, cuota hereditaria, cuota f de herencia, cuota-parte f de la herencia, cuota sucesoria
...dass sich die Erbquoten des gesetzlichen Erbteils verändern
...que es veuran modificades les quotes-parts de l'herència corresponents a la porció hereditària legítima
...que se verán modificadas las cuotas-partes de la herencia correspondientes a la porción hereditaria legítima
erbrechen  
obrir per la força o amb violència
fracturar fracturar
die Tür erbrechen
fracturar la porta
fracturar la puerta
Erbrecht  
n <->
Dret successori Derecho sucesorio
Erbrechtsausweis  
m <-e>
=Erbschein
Certificat Judicial d'Hereus Certificado judicial de herederos
Erbringung von Vermögenswerten
f <-, -en>
Aportació f de patrimoni Aporte m patrimonial
Erbschaftsanfall m <-(e)s, -anfälle>
=Anfall der Erbschaft
Delació f de l'herència Delación f de la herencia
Erbschaftsangelegenheit  
f <-en>
Matèria successòria Materia sucesoria
Erbschaftsannahme
f <-en>
  Acceptació d'herència Aceptación de herencia
Erbschaftsannahmeerklärung  
f <-en>
Declaració d'acceptació d'herència Declaración de aceptación de herencia
Erbschaftsausschlagung f <-, -en> (després de la mort del testador; abans de la mort del testador, → Erbverzicht "renúncia a l'herència") Repudiació f de l'herència Repudiación f de la herencia
Erbschein  
m <-e>
Certificat judicial d'hereus Certificado judicial de herederos
A Espanya duu a terme aquesta funció l'acta de notorietat, estesa per un notari. A Alemanya l'Erbschein i a Àustria l'Erbrechtsausweis és estès per un Nachlassgericht
Erbteil
m <-(e)s, -e>
=Bruchteil der Erbschaft, der einem Miterben zusteht
quota hereditària, porció hereditària, quota f de l'herència cuota hereditaria, porción hereditaria, cuota f de la herencia
Diese Enterbung fällt jedoch auf Begehren des Enterbten dahin, wenn bei der Eröffnung des Erbganges Verlustscheine nicht mehr bestehen, oder wenn deren Gesamtbetrag einen Vierteil des Erbteils nicht übersteigt.
Tanmateix, aquesta desheredació caducarà, a instància del desheredat, si, en el moment de l'obertura de la successió, ja no existeixen certificats de mancança de béns o si llur import total no supera un quart del total de la seva quota hereditària
Sin embargo, esta desheredación caducará, a instancia del desheredado, si, en el momento de la apertura de la sucesión, ya no existen certificados de carencia de bienes o si su importe total no excede un cuarto del total de su cuota hereditaria
 
gemeinschaftlicher Erbteil
part (o: porció) hereditària comuna
parte (o: porción) hereditaria común
 
gesetzlicher Erbteil
porció (o: part) hereditària legítima
porción (o: parte) hereditaria legítima
 
Der Pflichtteilsberechtigte kann die Ergänzung des Pflichtteils auch dann verlangen, wenn ihm die Hälfte des gesetzlichen Erbteils hinterlassen ist. Ist dem Pflichtteilsberechtigten mehr als die Hälfte hinterlassen, so ist der Anspruch ausgeschlossen, soweit der Wert des mehr Hinterlassenen reicht
el legitimari pot exigir la complementació de la legítima fins i tot en aquell cas que hom li hagi deixat la meitat de la porció hereditària legítima. Si al legitimari hom li n'hagués deixat més de la meitat, la pretensió (o: el seu dret a reclamar-ne la complementació) queda exclosa en la mesura que sigui suficient la vàlua del que hom li hagi deixat de més.
el titular de la legítima puede exigir el complemento de la legítima incluso si se le ha dejado la mitad de la porción hereditaria legítima. Si al titular de la legítima se le hubiere dejado más de la mitad, la pretensión queda excluida en tanto baste el valor de lo que se le haya dejado de más
 
Erbunfähigkeit
f <-, s.pl>
  Incapacitat f per a (o: de) succeir Incapacidad f para (o: de) suceder
Erbunwürdigkeit f <-, s.pl>   Indignitat f per a succeir Indignidad f para suceder
Erbverbrüderung f <-, -en> (pacte o conveni entre dues persones pel qual cadascun d'ells és instituït hereu de l'altre en cas que aquest mori sense hereus) Germandat successòria, agermanament successori Hermandad sucesoria
Erbvergleich
m <-(e)s, -e>
  Acord m entre hereus Arreglo m entre herederos
Erbvertrag
m <-(e)s, -verträge>
  Pacte successori, contracte successori Pacto sucesorio, contrato sucesorio, contrato m de herencia
Erbverzicht m <-(e)s, -e> (abans de la mort del testador; després de la mort del testador, → Erbschaftsausschlagung "repudiació de l'herència") renúncia f a l'herència renuncia f a la herencia
Erfolgsrechnung
f <-, -en>
  Compte de guanys i pèrdues Cuenta de pérdidas y ganancias
Erkenntnisbefugnis des Obersten Gerichts   Cognició f del Tribunal Suprem Cognición f del Tribunal Supremo
Erkenntnisgericht
n <-(e)s, -e>
  Tribunal m de cognició Tribunal m de cognición
Erkenntnisverfahren
n <-s, sg=pl>
=Judici declaratiu ordinari de cognició. Rep aquest nom el judici declaratiu ordinari quan la quantia de l'objecte en litigi se situa entre els 480,81 i els 4808,10 euros
Judici m de cognició Juicio m de cognición
  = → Erkenntniszivilprozess
Erkenntniszivilprozess
n <-es, -e>
=Judici declaratiu ordinari de cognició. Rep aquest nom el judici declaratiu ordinari quan la quantia de l'objecte en litigi se situa entre els 480,81 i els 4808,10 euros
Judici m de cognició Juicio m de cognición
  = → Erkenntnisverfahren
Ermittlungsbericht
m <-(e)s, -e>
  Atestat m Atestado m
Ermittlungsrichter
m <-s, sg=pl>
  Jutge m d'instrucció Juez m de instrucción
Eröffnung des Erbganges f <-, -en> (Suïssa) Obertura f de la successió Apertura f de la sucesión
Eröffnung der Erbfolge f <-, -en> (Alemanya) Obertura f de la successió Apertura f de la sucesión
Errungenschaft     Béns de guanys (o:) adquirits) (cast: ganancials) Bienes gananciales
Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt
Són de guanys els béns guanyats per un cònjuge a títol onerós durant el règim econòmico-matrimonial
Son gananciales los bienes adquiridos por un cónyuge a título oneroso durante el régimen económico-matrimonial
Errungenschaftsgemeinschaft
f <-, -en>
  Societat de béns de guanys Sociedad de bienes gananciales
Errungenschaftsschulden
fpl
  Deutes de la societat de guanys Deudas gananciales
Ersatzerbe
m <-n, -n>
(en cas de premoriència de l'hereu instituït)
[hereu] substitut m [heredero] substituto m
Ersatzrichter
m <-s, sg=pl>
  Jutge suplent Juez suplente
Erste Schweizerische Zweigniederlassung (ZN)     Primera sucursal a Suïssa Primera sucursal en Suiza
Erweiterte Einzelprokura nach OR 459 II (EEP)     Poder individual ampliat segons CO 459 II Poder individual extendido según CO 459II
Erweiterte Kollektivprokura nach OR 459 II (EKP2)     Poder col·lectiu (o: col·legiat) ampliat segons CO 459 II Poder colectivo (o: colegiado) extendido según CO 459 II
Erwerb m <-(e)s, -e>   Adquisició f, compra f Adquisición f, compra f
erwerbsfähig   (= arbeitsfähig) capacitat -ada físicament per al treball capacitado -ada físicamente para el trabajo
Erwerbsfähigkeit f <-, -en> (= Arbeitsfähigkeit) Capacitat f laboral Capacidad f laboral
Verlust der Erwerbsfähigkeit
pèrdua de la capacidad laboral
pérdida de la capacidad laboral
erwerbstätig   (que fa una feina remunerada) treballador -a trabajador -a
erwerbstätige Mutter
mare treballadora
madre trabajadora
Erwerbstätigenquote f <-, -n> (antònim: Arbeitslosenquote) Taxa f d'ocupació Tasa f de empleo
Erwerbstätige(r) m,f <-n, -n> (antònim: Arbeitsloser) Treballador m, trabajadora f Trabajador m, trabajadora f
der selbständig Erwerbstätige
(Nota: és errònia la formulació: der selbständige Erwerbstätige, tot i que ara i adés es troba)
el treballador autònom, el treballador per compte propi
el [trabajador] autónomo, el trabajador por cuenta propia
 
der unselbständige Erwerbstätige
(Nota: der selbständig Erwerbstätige, però: der unselbständige Erwerbstätige)
el treballador dependent, el treballador per compte d'altri
el trabajador dependiente
Erwerbstätigkeit f <-, -en>   Activitat f laboral remunerada Actividad f laboral remunerada
selbständige Erwerbstätigkeit
activitat laboral per compte propi
actividad laboral por cuenta propia
 
unselbständige (o: nichtselbständige) Erwerbstätigkeit
activitat laboral assalariada
actividad laboral asalariada
Erwerbstitel m <-s, sg=pl>   Títol m d'adquisició Título m de adquisición
...Angaben zum zu veräußernden Grundstück, den Erwerbstitel, den Katasterwert, soweit vorhanden, und...
...les dades de la finca a alienar, el seu títol d'adquisició, el seu valor cadastral, si constava, i...
...las circunstancias de la finca a enajenar, su título de adquisición, el valor catastral, si constare, y...
Erwerbsunfähigkeit f <-, s.pl.>   Incapacitat f laboral total Incapacidad f laboral total
dauernde Erwerbsunfähigkeit
incapacitat (o: incapacitació) laboral permanent, total o absoluta
incapacidad (o: incapacitación) laboral permanente, total o absoluta
Erwerbsunfähigkeitsrente f <-, -n>   Pensió f d'incapacitat laboral permanent total Pensión f de incapacidad laboral permanente total
EStG   Einkommensteuergesetz Llei f de l'impost sobre la renda de les persones físiques Ley f del impuesto sobre la renta de las personas físicas
ETH   Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Escola Tècnica Superior Federal de Zuric Escuela Técnica Superior Federal de Zurich
etwaig   (eventuell) Eventual Eventual
EU   Einzelunterschrift Signatura individual Firma individual
extragenital   MED FORENS extragenital extragenital
  → genital "extragenital", → paragenital "paragenital"