Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Delegierter (Del*) m   Delegat m Delegado m
deutsch-deutsch adj   interalemany interalemán -ana
  ® gesamtdeutsch "panalemany"; ® innerdeutsch "intraalemany"; ® ostdeutsch "germano-oriental"; ® westdeutsch "germano-occidental"
Deutscher Akademischer Austauschdienst     Servei Alemany de Bescanvis Acadèmics [amb l'Estranger] Servicio Alemán de Intercambios Académicos [con el Extranjero]
deutsches Bürgerliches Gesetzbuch   Codi Civil alemany Código Civil alemán
Deutsches Patentamt n   Oficina Alemanya de Patents Oficina Alemana de Patentes
deutsches Weidelgras n (bot Lolium perenne) Maragall m (Bal), margall m Ballico m, vallico m
d. Geb. Verz. z. JVKostO
Abr. de das Gebührenverzeichnis zur Justizverwaltungskostenordnung
Llistat de taxes contingut a l'Ordenança de Costos de l'Administració de Justícia
Listado de tasas de la Ordenanza de Costes de la Administración de Justicia
Dianafisch m <-(e)s, -e> (ZOO peix Luvarus imperialis) Luvar m Emperador m
  Sinònim: → Hahnenfisch
Dienst m <-es, -e>   Servei m Servicio m
Dienst für Akademische Angelegenheiten und Studentenamt (an spanischen Universitäten)
Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
Servicio de Gestión Académica y Estudiantes
Dienstausweis m <-es, -e> (esp. de funcionari, penjada) Tarja f d'identificació Tarjeta f de identificación
    (esp. de funcionari) Carnet m d'identificació Carné m de identificación
Dienstbarkeit f <-, -en>   Servitud f Servitud f
Dienstbarkeitsrecht n <-es, -e   Dret m de servitud Derecho m de servitud
Dienstgebäude n <-s, sg=pl>   Oficines fpl [d'atenció al públic] Oficinas fpl [de atención al público]
  Dienstgebäude des Amtsgerichts: Oficines dels Jutjats
Dienstsitz m <-es, -e (de ministeri, autoritat etc.) Seu f Sede f
Direktor (D) m <-s, -oren>   Director m Director m
Direktor des Amtsgerichs     Director del Jutjat de Primera Instància Director del Juzgado de Primera Instancia
Doggerscharbe f <-, -n> Hippoglossoides platessoides Palaia americana Platija americana, platija canadiense
  Sinònims: → rauhe Scharbe, → rauhe Scholle
Domizil n <-s, -e> (Suïssa. De companyia, societat mercantil etc.) Domicili [legal (o: social)] Domicilio [legal (o: social)]
Unter Domizil ist der genaue Ort (mit Strassenname und Hausnummer) zu verstehen, an dem sich das Geschäftslokal (Geschäftsbüro, Werkstatt usw.) der Unternehmung befindet.
Per domicili s'entén el lloc exacte (amb indicació del nom del carrer i del número de la casa) en el qual es troba el local de l'empresa (oficines, taller etc.)
Por domicilio se entiende el lugar exacto (con indicación del nombre de la calle y del número de la casa) en la que se encuentra el local de la empresa (oficina, taller etc.).
Domizil-Adresse f (Suïssa. De companyia, societat mercantil etc.) Adreça [del domicili] social (o: legal) Dirección [del domicilio] social
Domizilhalter   (Suïssa) Domiciliatari Domiciliatario
Dupontlerche f <-, -n> (ocell Chersophilus dupontii) Alosa becuda Alondra f de Dupont