B
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
Bach-Nelkenwurz f <-en> Geum rivale *[herba de Sant] benet m de torrent *Geo m de río
Baisse f <-, -n> (en borsa) Baixa f Baja f
Bankpassiva npl   Passiu bancari Pasivo bancario
Bar-     en metàl·lic, en efectiu en metálico, en efectivo, al contado, contante [y sonante]
Barabfindung f <-, -en>   [prima d']Indemnització f en metàl·lic, pagament compensatori (o: indemnitzatori) en metàl·lic [prima de] Indemnización f en metálico, pago compensatorio (o: indemnizatorio) en metálico
Barauslagen f.pl (Suïssa) Despeses vàries en metàl·lic [fetes pel tribunal] Desembolsos varios en metálico [del tribunal]
Els termes italià i francès paral·lels són: débours / sborsi
Barkaution f <-, -en>   Fiança f en metàl·lic Fianza f en metálico
Barmittel n <-s, sg=pl> econ Efectiu m [disponible], diners mpl en efectiu Efectivo m [disponible], dinero m en efectivo
Barvermögen n <-s, sg=pl> econ Fons (o: valors) líquids Fondos (o: valores) líquidos
Bastardmakrele f <-, -n> zool Trachurus trachurus Sorell m Jurel m
Bauabnahme f <-, -n>   recepció f d'obra; lliurament m d'obra recepción f de obra; entrega f de obra
Bauabnahmebescheinigung f <-, -en>   certificat m final d'obra certificado m final de obra
Bauarbeiter m <-s, sg=pl>   Obrer m de la construcció Obrero m de la construcción
Bauaufsichtsbuch n <-(e)s, -bücher> =Anweisungs- und Ausführungsbuch llibre m d'ordres i assistències libro m de órdenes y asistencias
Bauausführung f <-, -en>   execució f de l'obra ejecución f de la obra
Leiter der Bauausführung
director de l'execució de l'obra
director de la ejecución de la obra
Baubehörde f <-, -n>   oficina f d'urbanisme oficina f de urbanismo
Baubeschreibung f <-, -en>   descripció m general de la construcció descripción f general de la construcción
Baugenehmigung f <-, -en>   permís m d'obra, llicència f d'obra permiso m de obra, licencia f de obra
Bauherr m <-n, -en> 1. (particular, de reforma, habilitació, edifici nou per a ús propi) promotor m promotor m
    2. (d'edifici nou, per a vendre'l) promotor immobiliari promotor inmobiliario
Bauleiter m <-s, sg=pl>   director m d'obra director m de obra
Baumangel m <-s, -mängel>   defectes m.pl de construcció, deficiències de la construcció defectos m.pl de construcción, deficiencia f de construcción
Bauplastik f <-, -en> (art = Bezeichnung für Plastiken, die der Ausschmückung von Bauwerken dienen -z.B., Karyatiden bzw. Kanephoren, Atlanten usw.) Escultura arquitectònica, escultura integrada a l'arquitectura Escultura arquitectónica, escultura integrada a la arquitectura
→ Freiplastik "escultura exempta, escultura lliure"
Bauqualität f <-, s.pl>   qualitat f de la construcció calidad f de la construcción
Einrichtungen zur Sicherung der Bauqualität
entitats de control i laboratoris
entidades de control y laboratarios
Baurecht n <-(e)s, -e>   Dret m de la construcció Derecho m de la construcción
Bausparkasse f <-, -n> sense equivalent espanyol *Caixa d'estalvis-habitatge *Caja de ahorros para la construcción
Bausparvertrag m <-(e)s, -verträge> sense equivalent espanyol. L'equivalent que en donem és el funcional. Compte m estalvi-habitatge Cuenta f ahorro-vivienda
El terme alemany Bausparvertrag designa un contracte d'estalvi, subscrit normalment amb una Bausparkasse, per a construir un habitatge un cop vençut o acabat el contracte. Funcionalment equival als comptes estalvi-habitatge d'Espanya
Bauträger m <-s, sg=pl>   promotor m [immobiliari] promotor m [inmobiliario]
Bauunternehmen n <-s, sg=pl>   empresa constructora empresa constructora
Bauunternehmer m <-s, sg=pl> (constructor d'edifici) contratista m contratista m
Bayerisches Oberstes Landesgericht n Representa a Baviera el respectiu Oberlandesgericht Tribunal Superior de Justícia de Baviera Tribunal Superior de Justicia de Baviera
Beabsichtigte Sachübernahme     Adquisició projectada de béns Adquisición proyectada de bienes
Bearbeitung f <-, -en> (de sol·licitud) Tramitació f Tramitación f
Beendigung   (de societat) Extinció f Extinción f
    (de matrimoni) Terminació f, dissolució f Terminació f, disolución f
bei Beendigung der Ehe erfolgt ein Zugewinnausgleich nicht
En cas de terminació del matrimoni cap de tots dos cònjuges tindrà dret a participar en els guanys obtinguts per l'altre cònjuge durant el matrimoni
En caso de terminación del matrimonio no se produce compensación [de un consorte] por las ganancias patrimoniales [obtenidas por el otro consorte durante la duración del matrimonio]
Befugnis f <-, -se>   Poder m, legitimació f, facultat f Poder m, legitimación f, facultad f
Befund m <-(e)s, -e> (de perit) Atestació [forense], cònstat m (gal·l.) Atestiguación f, atestiguamiento m
einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten ausstellen (o: abgeben)
emetre una atestació falsa (o: una constatació falsa) o un dictamen [pericial] fals (o: mendaç)
emitir un atestado falso o un dictamen [pericial] falso (o: mendaz)
Beginn     Inici Inicio
beglaubigen <+Akk> (certificar, una persona
o entitat autoritzada,
que la còpia/fotocòpia d'un document és igual
a l'original
)
compulsar compulsar
    (legalitzar -una persona legalment autoritzada a fer-ho- un acte jurídic, per tal que tingui plens efectes jurídics) autenticar autenticar
beglaubigte Ablichtung   Fotocòpia compulsada Fotocopia compulsada
beglaubigte Abschrift   Còpia autoritzada Copia autorizada
Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift
Aquesta impressió d'arxiu electrònic no va signada i té validesa com a còpia autoritzada
Esta impresión de archivo electrónico no va firmada y tiene validez como copia autorizada
beglaubigte Ausfertigung   Còpia autoritzada Copia autorizada
Begutachtung f <-, -en> (en dret judicial i forense) Avaluació f Evaluación f
psychologische Begutachtung
avaluació pericial psicològica
evaluación pericial psicológica
Behinderung f <-, -en>   Obstrucció f Obstrucción f
Behinderung der Justiz = Justizbehinderung = Behinderung der Strafverfolgung
obstrucció f de la justícia
obstrucción f de la justicia
Beisitzer (BS*) m <-s, sg=pl> (de tribunal) [Jutge] Assessor [Juez] Asesor
    (de junta directiva, comitè, comissió etc.) Vocal <m> Vocal <m>
beklagte Partei     Part demandada Parte demandada
Beklagte(r) m <-n, -n>   Demandat m Demandado m
Bemerkung     Remarca Observación
Bemerkungen     Remarques Observaciones
Bemessung der Strafe f <-, -en>   Determinació f de la pena Determinación f de la pena
Bemessungsgrundlage f <-, -n> FISC Base f imposable Base f imponible
  → Steuerbemessungsgrundlage
Berechnung der Kirchensteuer Càlcul de l'impost eclesiàstic Cálculo del impuesto eclesiástico
Berechnung des zu versteuernden Einkommens Càlcul de la base liquidable Cálculo de la base liquidable
Bereicherungsabsicht f <-, -en>   Ànim m de lucre Ánimo m de lucro
in Bereicherungsabsicht (→ mit gewinnsüchtiger Absicht)
amb ànim de lucre, amb la intenció d'enriquir-se, amb ànim d'enriquiment patrimonial
con ánimo de lucro
Bereicherungsvorsatz m <-es, -vorsätze>   Dol m d'enriquiment Dolo m de lucro (o: enriquecimiento), dolo lucrativo
Berichtigung     Correcció/rectificació Corrección/rectificación
berufener Erbe m <-n, -n>   Hereu cridat Heredero llamado
Berufsausbildung f <-, -en>   Formació professional Formación profesional
Berufsbildung f <-, -en>   Hereu cridat Heredero llamado
Berufsbildungsgesetz n <-es, -e>   Llei f sobre la formació professional d'aprenents,
Llei de Formació Professional
Ley f sobre la formación profesional de aprendices,
Ley de Formació Profesional
Berufserziehung f <-, -en> (educació específica per a poder exercir un determinat ofici) Educació professional Educació professional
Berufsrichter m <-s, sg=pl>   Jutge de carrera, jutge professional Juez togado, juez de carrera, magistrado de carrera, juez profesional, magistrado profesional
Berufsunfähigkeit f <-, -en>   Incapacitat f laboral parcial, incapacitat parcial per al treball Incapacidad f laboral parcial, incapacidad parcial para el trabajo
Quan la incapacitat per al treball és total o absoluta, es designa amb el terme → Erwerbsunfähigkeit
dauernde / vorübergehende Berufsunfähigkeit
incapacitat parcial per al treball permanent ~ passatgera
incapacidad parcial permanente / temporal (o: transitoria) para el trabajo
Berufung zur Erbschaft f <-, -en>   Delació f de l'herència Delación f de la herencia
Beschẹịnigung f <-, -en>   Certificat m Certificado m
beschränkt abziehbare Sonderausgaben (FISC, a la declaració
de la renda
)
Deduccions parcials Deducciones parciales
beschränkt auf den Hauptsitz (BaHS)   Restringida a[ls afers de] la seu principal Limitada a los asuntos de la sede principal
beschränkt zurechnungsfähig (amb capacitat natural limitada per a entendre i voler) semiimputable semiimputable
Beschwerdeführer     Recorrent Recurrente
Besondere Vorteile     Avantatges especials Ventajas especiales
Bestattungsinstitut n <-s, -e>   Empresa f de pompes fúnebres Empresa f de pompas fúnebres
Bestätigung f <-, -en> =Bescheinigung Certificat m Certificado m
    =Feststellung Comprovació f Comprovación f
    =Erklärung Declaració f Declaración f
eidesstattliche Bestätigung = eidesstattliche Erklärung "declaració jurada". Quan queda clar que es tracta d'una declaració jurada es pot elidir l'adjectiu:
Andererseits legen die Beklagten aber selbst eine Bestätigung vom 21.04.2001 vor, nach der sie keine Mietrückstände schulden "d'altra banda, tanmateix, els mateixos demandats fan presentació d'una declaració [jurada] del 21/04/2001 segons la qual no deuen pas cap lloguer"
    =Gültigkeitserklärung Convalidació f, validació f Convalidación f, validación f
    =eines Vertrags od. Gesetzes Ratificació f Ratificación f
    =für richtig Erklären Confirmació f Convalidación f
    =nach Überprüfung erteilte Genehmigung od. Billigung bzw. Zustimmung Vistiplau m,
vist-i-plau m
Visto bueno m
→ gesehen und bestätigt "vist-i-plau"
→ gesehen und genehmigt "vist-i-plau"
→ Zustimmungsvermerk "vist-i-plau"
Bestätigungsschreiben n <-s, sg=pl>   Carta confirmativa (o: de confirmació) Carta confirmativa (o: de confirmación)
Bestẹchlichkeit f <-, no comptable>   Venalitat f,
subornabilitat f
Cohecho m pasivo propio
Bestẹchung f <-, -en>   Suborn m Soborno m
Bestẹchung eines Ạbgeordneten f <-, no comptable>   Suborn m [actiu] de diputat Cohecho m activo de diputado
Bestẹchung eines Beạmten f <-, -en>   Suborn m [actiu propi] de funcionari Cohecho m [activo propio]
Bestimmung f <-, -en> (de llei) Disposició f Disposición f
die Bestimmungen des Anfechtungsgesetzes
les disposicions de la Llei d'Impugnació
las disposiciones de la Ley de Impugnación
beteiligt   <GEN> participant participante
die an der Fusion beteiligten Gesellschaften
les societats participants a la fusió
las sociedades participantes en la fusión
Beteiligte(r) m,f <-n, -n> <GEN> Interessat m, interessada f Interesado m, interesada f
    (intervinent o partícep en escriptura notarial) Atorgant m,f, intervinent m,f Otorgante m,f, interviniente m,f
die Beteiligten erklären, dass...
les parts intervinents manifesten que...
los intervinientes declaran que...
Beteiligungsgesellschaft f <-, -en>   Societat m partícip (o: partícep) Sociedad m partícipe
  Nosaltres adoptem la següent convenció translatícia:

→ Beteiligungsgesellschaft: societat partícip f
→ Dachgesellschaft: societat central f
→ Holdinggesellschaft: hòlding m (o: holding), societat f de cartera, societat tenidora
→ Konzern: grup m d'empreses, grup de societats, conglomerat m d'empreses, consorci m
→ Konzerngesellschaft: societat membre f, societat de[l] grup, societat associada (o: afiliada)
→ Muttergesellschaft: [societat] matriu f, societat-mare f
→ Tochtergesellschaft: [societat] filial f
→ Obergesellschaft: societat cap de grup, societat controlant
→ Untergesellschaft: societat controlada
Beteiligungskapital n <-s, -ien> (participació o inversió temporal en el capital d'una empresa) Capital m risc, private equity m Capital m riesgo, private equity m
Beteuerungsformel f <-, -n> (en comptes de jurament) Promesa f Promesa f
beurkunden   <GEN> autenticar, certificar autenticar, certificar
    (documentar un notari
un acte en escriptura notarial.
= notariell beurkunden
)
autoritzar, escripturar, protocolitzar autorizar, escriturar, protocolizar, recoger en escritura notarial
    (formalitzar en
escriptura pública.
= öffentlich beurkunden
)
elevar a instrument públic elevar a instrumento público
beurkundender Notar     Notari autoritzant Notario autorizante
Beurkundung     Autorització, certificació Autorización, certificación, autenticación
      Escripturació f Escrituración f
Die Erschienenen erklärten zur Beurkundung:
Els compareixents declaren [el següent] per a la seva escripturació:
Los comparecientes declaran, para su escrituración, lo siguiente:
Beurkundungsgesetz     Reglament d'Autorització Reglamento de Autorización
Bevollmächtigter   m. Apoderat Apoderado
Bevollmächtigte   f. Apoderada Apoderada
Beweis m <-es, -e> (en dret processal) Prova f Prueba f
→ Sachverständigenbeweis "prova pericial" (durant la vista de la causa, tot sovint, simplement:) Gutachten
→ Urkundenbeweis "prova documental"
→ Zeugenbeweis "prova personal"
Beweiseinrede f <-, -n> (al·legat o mitjà pel qual l'advocat de la defensa tracta d'aconseguir la improcedència d'una prova) Excepció f de la prova (o: de prova; o: de proves etc.) Excepción f de la prueba (o: de prueba; o: de pruebas etc.),
[escrito m / alegato m de] oposición a las pruebas
Bezirk m <-(e)s, -e>   Districte m, circumscripció f Distrito m, circunscripción f
Bezirksamt n <-(e)s, -ämter>   Oficines f.pl de l'administració d'un districte, oficines districtuals [municipal], junta municipal de districte Oficinas f.pl> de la administración de distrito [municipal], junta municipal de distrito
Bezirksgericht   (Àustria) *Tribunal de Districte *Tribunal de Distrito
Bezirkssgerichtspräsident     President del Tribunal de Districte Presidente del Tribunal de Distrito
Bilanz     balanç balance
Bilanzgewinn     excedents de l'exercici econòmic excedentes del ejercicio económico
Bilanzverlust     pèrdues resultants del balanç perdidas resultantes del balance
Bildungszweig <m <-(e)s, -e> (Especialització dins el batxillerat LOGSE) Via f Vía f
...hat das spanische Abitur (=allgemein bildende Sekundarstufe II) nach dem LOGSE (Gesetz zur allgemeinen Neuordnung des Bildungswesens, 1990 verabschiedet) im Bildungszweig 3 (geisteswissenschaftlicher Zweig) absolviert
va realitzar el batxillerat LOGSE en la via 3 (Humanitats)
realizó el bachillerato LOGSE en la vía 3 (Humanidades)
Binnenstaat <m <-(e)s, -e> (estat sense litoral) Estat m continental Estado m continental
Birkhahn <m. Pl:-hähne> Lyrurus tetrix gall <m> de cua forcada gallo lira <m>
Blei <m. G: -[e]s. Pl:Bleie> Abramis brama
Brachse[n], Brassen
brema comuna brema <f> [común]
Blutverdünnungsmittel n <-s, sg=pl> (MED) Anticoagulant Anticoagulante
Bodenordnung f <-, -en>   Ordinació f del territori Ordenamiento m territorial;Ordenamiento de la propiedad rural
Bodenpolitik f <-, -en>   Política f del sòl Política f del suelo
Bodenverseuchung f   Contaminació f del sòl Contaminación f del suelo
BPA sigles de Bundespersonalausweis "carnet d'identitat alemany"
BPatG   Bundespatentgericht Tribunal Federal de Patents Tribunal Federal de Patentes
brachliegendes Kapital     Capital inactiu, capital mort Capital inactivo, capital muerto
Brachsenmakrele f <-, -n> (zoo Brama brama) Castanyola f Japuta f, peje tostón
  → Seebrassen
Brandbrassen m <-s, sg=pl> (zoo Oblada melanura) Oblada f Oblada f
Briefgeheimnis n <-ses, -se>   Secret epistolar m,
inviolabilitat de la correspondència f
Secreto epistolar m,
inviolabilidad de la correspondencia f
Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
inviolabilitat de la correspondència, del secret postal i de les comunicacions telegràfiques i telefòniques (o: telecomunicacions)
inviolabilidad de la correspondencia, del secreto postal y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas (o: telecomunicaciones)
Bries n <-es, -e> (culin) Vèrtoles f.pl (Mall.),
lleteroles f.pl
Mollejas f.pl
Bruchteil m <-(e)s, -e> (GEN) Fracció f Fracción f
    (eines Nachlasses) Part alíquota Parte alícuota
...die auch wenn sie einen Bruchteil bezeichnen, diesen nicht zahlenmäßig festlegen...
...que, encara que designin part alíquota, no la fixen numèricament...
que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta numéricamente... (CC, Art. 983)
...haben nur diejenigen, die ein Recht auf den Noterbteil oder auf einen Bruchteil des Nachlasses haben
aquells qui tinguin dret a legítima o a una part alíquota de l'herència
aquellos que tengan derecho a legítima o a una parte alícuota de la herencia (CC art. 655)
Bundesgesetzblatt n <-(e)s, -blätter> (Àustria) Diari Oficial de l'Estat d'Àustria Boletín Oficial del Estado de Austria
  Designació oficial: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich
Bundesgesetzgebung f <-, -en>   Legislació f federal Legislación f federal
Bundesnotarkammer f <-, -n> (Alemanya) Col·legi notarial federal Colegio notarial federal
Bundesnotarordnung     Reglament Federal de Regulació del Notariat Reglamento Federal de Regulación del Notariado
Bundespatentgericht     Tribunal Federal de Patents Tribunal Federal de Patentes
Bundespersonalausweis m <-es, -e> (Rep. Fed. d'Alemanya) Carnet m d'identitat Carné m de identidad
Bundessprachenamt n <-(e)s> BSA Servei m Federal de Llengües Oficina f Federal de Lenguas
Bundesstelle f <-, -n>   Ens m (o: organisme m) federal Ente m (o: organismo m) federal
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Oficina Federal [Alemanya] d'Investigació d'Accidents Aeris
Oficina Federal [Alemana] para la Investigación de Accidentes Aéreos
Bürgerbüro n <-s, -> auch: Bürgerbüro der Stadt X.
→ Bürgerservice
OMAC f (Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana) OMAC f (Oficina Municipal de Atención Ciudadana)
bürgerlich-rechtliche Gesellschaft   Societat f civil Sociedad f civil
Bürgerservice m <-s, ohne Plural> auch: Amt Bürgerservice
auch: Bürgerservice Center
→ Bürgerbüro
OMAC f (Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana) OMAC f (Oficina Municipal de Atención Ciudadana)
Bürgschaft   Cf. § 765 BGB i
art. 1822 del Codi Civil
Fiança, fiançament, fermança Fianza, afianzamiento
Bürgschaftsgläubiger     creditor per fidejussió acreedor en virtud de fianzas
Mit der Aufnahme des Inventars verbindet die Behörde einen Rechnungsruf, durch den auf dem Wege angemessener öffentlicher Auskündung die Gläubiger und Schuldner des Erblassers mit Einschluss der Bürgschaftsgläubiger aufgefordert werden, binnen einer bestimmten Frist ihre Forderungen und Schulden anzumelden.
L’autoritat encarregada de l'inventari farà publicar una crida, per la qual els creditors i els deutors del difunt, amb inclusió dels creditors per fidejussió, seran convidats a notificar llurs deutes i crèdits en un termini establert.
La autoridad encargada del inventario efectuará las citaciones públicas necesarias para invitar a los acreedores y a los deudores del difunto, incluidos los acreedores en virtud de fianzas, a notificar sus créditos y a declarar sus deudas en un plazo determinado.
Bürgschaftsschulden     Deutes en virtut de fiances Deudas en virtud de fianzas
Die Haftung des Erben für Bürgschaftsschulden des Erblassers
La responsabilitat dels hereus per les fiances del difunt
La responsabilidad de los herederos por las fianzas del difunto
Bürgschaftsvertrag     Contracte de garantia [personal] Contrato de garantía [personal]
BV f Abrev. de Beurkundung Vater-/Mutterschaftsanerkennung (Standesamt) acta de reconeixement de la paternitat / maternitat acta de reconocimiento de la paternidad / maternidad