A
Alemany
Gramaticals
Descripció
Català
Castellà
a.a.O. abr de am angeführten Ort 1. (loco citato "en el lloc citat = ibidem") loc. cit., ib., ibid. loc. cit., ib., ibid.
    2. (opere citato "en l'obra citada") op. cit. op. cit.
  → a.O.
 
ab   en els Steuerbescheide deducció de, restant..., menys deducción de, restando..., menos
 
Abarbeitung f <-, -en> von Strafen Redempció f [de penes] pel treball Redención m [de penas] por trabajo
 
Abb. abr de Abbildung, Abbildungen 1. (figura) fig. fig.
    2. (il·lustració) il·lustr. ilustr.
 
abbedingen -dang | -dungen (Vertrag, Klausel, Vorschrift usw. außer Kraft setzen) Deixar sense validesa, suspendre, deixar sense vigència, anul·lar Dejar sin validez, suspender, dejar sin vigencia, anular
eine etwaige Geltung des § 69 b HGB wird abbedungen
S'exclou la possible aplicació del § 69 b del Codi de Comerç alemany
Se deja sin efecto la posible vigencia del § 69 b del Código Mercantil alemán
 
Abkömmling m <-s, -e>   Descendent m Descendiente m
 
Ableben n <-s, s.pl>   Traspàs m Fallecimiento m
Ableben der Ehefrau
traspàs de la dona (o: muller)
fallecimiento de la mujer
 
Ableben des Ehemannes
traspàs de l'home (o: marit)
fallecimiento del marido
 
Abmeldung f <-, -en>   Baixa f Baja f
endgültige / vorübergehende Abmeldung des Fahrzeugs
baixa definitiva / temporal del vehicle
baja definitiva / temporal del vehículo
 
Absatzkanal m <-s, -kanäle>   Canal m de comercialització Canal m de comercialización
 
Absatzzahlen f.pl   Xifres f.pl de vendes Cifras f.pl de ventas
 
Abschlagsdividende f <, -n>   Dividend m provisional Dividendo m provisional
  → Interimsdividende "íd."
 
abschreiben   (Suïssa = aus der Terminliste löschen) esborrar del registre o llistat de causes pendents tachar del registro de causas pendientes
En els textos italians i francesos paral·lels hom hi empra les expressions rayer du rôle / radier du rôle i stralciare dal ruolo
 
als erledigt abgeschrieben werden
considerar-se liquidat -ada i ésser esborrat -ada del registre de causes pendents del tribunal
considerarse liquidado -a y ser tachado -a de la lista de causas pendientes del tribunal
 
Abschreibung f <-, -en> (Suïssa = Löschung aus der Terminliste des Gerichts) *Radiació f, esborrament m del registre de causes pendents del tribunal ("rotlle") *Radiación f, borrado m del registro de causas pendientes del tribunal ("rollo")
En els textos italians i francesos paral·lels hom hi empra les expressions radiation du rôle i stralcio dal ruolo / stralcio dai ruoli. Per això, recorrem a la següent convenció translatícia: radiació del rotlle / radiación (o: tachado) del rollo
    (en comptabilitat) Amortització f Amortización f
Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Amortitzacions de l'immobilitzat
Amortizaciones del inmovilizado
Nota: no s'ha de confondre amortització -terme de comptabilitat = Wertverminderung, Wertverlust = depreciació o pèrdua de valor d'un bé- amb amortització -terme financer = Rückerstattung einer Kreditsumme = devolució del principal d'un crèdit-. El primer es tradueix a l'alemany amb Abschreibung, el segon amb Tilgung.
 
Abschreibungsquote f <-, -en> (en comptabilitat) Quota f d'amortització Cuota f de amortización
Nota: no s'ha de confondre Abschreibungsquoten i Tilgungsraten, per bé que tots dos es tradueixen amb "quotes d'amortització". El primer és un terme de comptabilitat, el segon, financer
 
Abstimmung f <-, -en> (Stimmenabgabe(Absprache)) Votació f Votación f
    (Absprache) Sintonia f, acord m Sintonía f, acuerdo m
in Abstimmung mit X neue Vertriebsstrategien erstellen
Elaborar noves estratègies de distribució concertant-les (o: de manera concertada, de manera coordinada, convenint-les, amb l'anuència de) amb X
Elaborar nuevas estrategias de distribución concertandolas (o: de manera concertada con, de manera coordinada con, en coordinación con) con X
 
Ackerminze f <-, -n> (bot Mentha arvensis) Menta japonesa Menta japonesa
 
Ackerwinde f <-winden> Convolvulus arvensis Corretjola f, corriola f Correhuela f
 
Adelsbrief m <-(e)s, -e>   Carta f de noblesa Carta f de nobleza
 
AG   Aargau (cantó suís) Argòvia Aargau, Argovia
AG   Aktiengesellschaft Societat anònima (SA) Sociedad anónima (SA)
 
Agrarüberschüsse mpl   Excedents mpl agrícoles Excedentes mpl agrícolas
 
akademische Bescheinigung über den Schulabschluss Model-DE | Model-CA (an spanischen Universitäten) Certificat Acadèmic Personal Certificado Académico Personal
 
akademische Grade m.pl (en formularis) títols acadèmics, titulació acadèmica títulos académicos, titulación académica
 
Akontozahlung f <-, -en> (=Anzahlung) pagament m a compte pago m a cuenta
 
Akten fpl (dossier d'un procés) Actuacions fpl Autos mpl
  zu den Akten legen Adjuntar (o: unir) a les actuacions Unir a los autos
Líbrese testimonio para su unión a los autos
Man erstelle eine Ausfertigung dieses Urteils und lege sie zu den Akten
Expediu-ne testimoniatge i adjunteu-lo (o: uniu-lo) a les actuacions.
 
Aktenvermerk m <-s, -e   Anotació f en acta, Nota f d'acta (o: actes) Nota f (o: anotación; o: apunte) en acta[s]
  einen Aktenvermerk machen escriure apud acta escribir apud acta
  in einem Aktenvermerk niederlegen consignar en acta breu consignar en acta breve
  Aktenvermerk über Verfahrenshandlung diligència f diligencia f
 
Aktenzeichen n <-s, sg=pl>   Número m d'expedient (o: referència) Número m de expediente (o: referencia)
 
Aktien     Accions Acciones
 
Aktiengesellschaft (AG)     Societat anònima (SA) Sociedad anónima (SA)
 
Aktienkapital   =capital en accions Capital accionari, capital social Capital social, capital accionario
Im Juli 1994 gründeten die Deutsche Bahn AG (DB AG) und die Thyssen Haniel Logistik GmbH (THL) das Joint Venture BahnTrans mit einem Aktienkapital von 80 Millionen DEM zum Zwecke des Ausbaus der Beförderung von gesammelten Kleingutladungen über ein weitgehend schienengebundenes Netz
Pel juliol del 1994, la Deutsche Bahn AG (DB AG) i la Thyssen Haniel Logistik GmbH (THL) fundaren, com una empresa en participació, BahnTrans, amb un capital social de 80 milions de marcs alemanys, amb l'objectiu de desenvolupar i fomentar els transports de petites càrregues consolidades a través d'una xarxa essencialment ferroviària.
En julio de 1994, la Deutsche Bahn AG (DB AG) y Thyssen Haniel Logistik GmbH (THL) fundaron BahnTrans, con un capital social de 80 millones de marcos alemanes y como una empresa en participación, con el objeto de desarrollar y fomentar los transportes de pequeñas cargas consolidadas en una red esencialmente ferroviaria.
 
Aktientitel     títol d'acció[ns] título de acciones (o: acción)
 
Aktuar (Ak*)   (Suïssa) = Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Secretari judicial, (†) Actuari Secretario judicial, (†) Actuario
 
Aland m <-(e)s, -e> (peix Leuciscus idus) *bagra daurada, *ida daurada, *orfe m Cacho dorado
  → Nerfling
 
aliquot adj <MAT, antiquat> alíquota alícuota
  el terme normal és: ohne Rest teilend
El mot alemany aliquot és terme estrictament matemàtic.

El català alíquota, com a sinònim de proporcional és: proportional, verhältnismäßig, anteilig, prozentual

Part alíquota es pot traduir, en sentit general, per: aliquoter Anteil o aliquoter Teil

En dret successori, el substantiu alíquota o part alíquota [de l'herència] és: → Bruchteil (o: Anteil) der Erbschaft, → Erbquote, → Nachlassquote

El substantiu alíquota com a terme de dret tributari (=alíquota tributària = tipus impositiu = [tipus de] gravamen) és: Steuersatz o Steuertarif: einheitlicher (o: proportionaler) Steuersatz (o: Steuertarif) "alíquota proporcional"

Exemples extrets de la traducció alemanya del CC:
...die auch wenn sie einen Bruchteil bezeichnen, diesen nicht zahlenmäßig festlegen...
...que, encara que designin part alíquota, no la fixen numèricament...
que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta numéricamente... (CC, Art. 983)
...haben nur diejenigen, die ein Recht auf den Noterbteil oder auf einen Bruchteil des Nachlasses haben
aquells qui tinguin dret a legítima o a una part alíquota de l'herència
aquellos que tengan derecho a legítima o a una parte alícuota de la herencia (CC art. 655)
Der Nießbraucher einer bestimmten Nachlassquote muss es im Verhätnis zu seiner Quote zahlen
L'usufructuari d'una part alíquota de l'herència el pagarà en proporció a la seva quota
El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pagará en proporción a su cuota (CC, Art. 508)
Besteht der Nießbrauch an der Gesamtheit oder einem quotenmäßig bestimmten Teil des Nachlasses...
Si l'usdefruit fos de la totalitat o d'una part alíquota d'una herència...
Si el usufructo fuere de la totalidad o de parte alícuota de una herencia (CC art. 510)
 
Alkoholeinfluss m <-es, s.pl>   unter A.: sota els efectes de l'alcohol, en estat d'embriaguesa, en estat etílic unter A.: bajo los efectos del alcohol, en estado de embriaguez, en estado etílico, en estado de intoxicación etílica
 
Alleinerbe m <-n, -n>   Hereu m universal Heredero m universal (o: único)
  → alleiniger Erbe
 
Alleinerziehende f <decl. adj.>   Mare soltera Madre soltera
 
Alleinerziehender m <decl. adj.>   Pare solter Padre soltero
 
Alleinherrscher m <-s, sg=pl>   Autòcrata m Autócrata m
 
alleiniger und unbeschränkter Erbe   Hereu únic i universal Heredero único y universal
  → Alleinerbe
 
Allerfrauenheil n <-s, -e> (bot Alchemilla vulgaris) Peu m (o: pota f) de lleó Pie m de león
  El terme habitual és → Frauenmantel
 
allfällig   (Suïssa): etwaig, eventuell eventual eventual
 
Allod n <-(e)s, -e> (Gebiet voll im Besitz, lastenfrei und ohne Abgabe) Alou m Alodio m
El mot Allod és una adaptació a l'alemany (segle XIX) del terme llatí liberum allodium o francum allodium.
compte!: A Mallorca el mot Alou hi designa l'Erbpacht o Erbleihe ("emfiteusi") / Erbpachtgut/Erbzinsgut ("cens emfitèutic").
 
allodial     Alodial Alodial
S'empra tot sovint de forma aglutinada, v.g., Allodialgüter "béns alodials".
 
Allodialbesitzer m <-s, sg=pl> (possessor d'un alou) Aloer m, alouer m Alodiario m
compte: l'aloer mallorquí és l'Erbpachtsherr o Erbobleihherr (=Eigentümer eines Erbpachtgutes = Verpächter) i l'Erbmann (plural: Erbleute) o Erbpächter o Erbler o Erbständner o Erbzinspächter (=Inhaber eines bäuerlichen Erbpachtgutes = Pächter)!
 
Alpenveilchen n <-s, sg=pl> (bot Cyclamen sp.) Ciclamen m Ciclamen m
 
Alpenviper f <-, -n> (zoo Vipera aspis) Escurçó pirenenc, escurçó porquí Víbora áspid f
  → Juraviper, → Aspisviper
 
Alse f <-, -n> (zoo Alosa alosa) Guerxa f, saboga f, alosa f Sábalo m
  → Maifisch
 
Altbau m <-s, -bauten> (edifici bastit abans del 26/06/1948 o 31/12/1949) Edifici m de construcció antiga Edificio m de construcción antigua
 
Altenheim     Residència de la Tercera Edat Residencia de Ancianos
 
Alten- und Pflegeheim     Residència d'[Assistència a]Ancians i Impedits Residencia de Ancianos e Impedidos, Residencia de Ancianos y de Asistidos
 
Altenwohnheim     Residència geriàtrica, residència de la tercera edat Residencia de Ancianos, residencia de la tercera edad
 
amtliche Beglaubigung     autenticació oficial, certificació oficial certificación oficial, autenticación oficial
 
Amtsanmaßung f <-, -en>   Usurpació f de funcions públiques Usurpación f de funciones públicas
 
Amtsgericht     Jutjat de primera instància i instrucció, *Tribunal departamental, *Tribunal Cantonal Juzgado de primera instancia e instrucción, *Tribunal departamental, *Tribunal Cantonal
 
Amtsgerichtspräsident     President del Tribunal Departamental President del Tribunal Departamental
 
Amtshandlung     Diligència Diligencia
Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle war zur Vornahme der Amtshandlung befugt
La funcionària actuari estava facultada per a dur a terme aquest acte administratiu.
La funcionaria actuario estaba facultada para efectuar este acto administrativo.
 
Amtsmündel n <-s, sg=pl> (persona tutelada d'ofici) Persona sota tutela judicial Persona bajo tutela ejemplar (o: judicial)
 
Amtspflicht f <-, -en>
Emprat hab. en plural
Obligacions legals que regeixen la funció pública, obligacions legals d'un funcionari Deure m professional Deber m profesional
verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einen Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Drittem den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen
Si un funcionari infringeix intencionadament o per negligència el deure professional que li incumbeix davant un tercer, ha de rescabalar a aquest tercer els danys que li hagi causat amb el seu fet
Si un funcionario infringe intencionadamente o por negligencia el deber profesional que le corresponda cumplir hacia un tercero, le debe reparar el daño que le haya causado con su infracción
 
Unterlassung (o: Nichterfüllung) von Amtspflichten
Omissió dels deures d'ofici, omissió (o: incompliment) dels deures legals inherents al càrrec de funcionari, omissió d'un funcionari en l'exercici del seu càrrec
Omisión de los derechos de oficio, omisión del funcionario en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de las obligaciones legales derivadas del cargo por parte de un funcionario público
 
Amtspflichtverletzung f <-, -en> <gen> Prevaricació f Prevaricación f
prevaricato m
  → pflichtvergessen
eine Amtspflichtverletzung begehen
prevaricar
prevaricar
 
Amtsraum m <-(e)s, -räume> <gen> Dependència f oficial, despatx m oficial Dependència f oficial, despacho m oficial
    <Notariatsräume> Dependència f notarial, despatx m de notaria Dependència f notarial, despacho m de notaría
in meinen Amtsräumen
a les meves dependències notarials, a la meva notaria, en el meu despatx [de la notaria], en el despatx de la meva notaria
en mis dependencias notariales, en [el despacho de] mi notaría, en mi despacho
 
Amtsrichter     Jutge de Primera Instància Juez de Primera Instancia
  sinònim de → Richter am Amtsgericht
 
Amtsunterschlagung f <-, -en> (malversació de diners públics) Peculat m Peculado m
Amtsunterschlagung unter Ausnutzung des fremden Irrtums (o: des Irrtums eines anderen) Peculat mitjançant aprofitament de l'error d'altri Peculado mediante aprovechamiento del error ajeno
 
Amtsvormund m <-[e]s, -e o -münder>   Tutor oficial Tutor oficial
 
Amtsvormundin f <-nen>   Tutora oficial Tutora oficial
 
Amtsvormundschaft f <-en>   Tutela [oficial] de l'estat Tutela [oficial] del estado
      Servei de Tuteles i Curadories Servicio de Tutelas y Curatelas
 
Amtszeichen n <-s, sg=pl> (Summton, Freizeichen) To m de marcat (o: marcar) Tono m de marcado
    (Platte, Abzeichen. Xapa, placa etc. que distingeix el seu portador com a detentor d'un càrrec oficial) Distintiu m oficial, placa f oficial, placa-insígnia f Distintivo m oficial, placa f oficial, placa-insignia f
 
Amtszimmer n <-s, ->   Oficina f Oficina f
Ạmtszimmer des Notạrs. In meinem Amtszimmer = in meinen Amtsräumen
Oficina notarial. A la meva oficina notarial
Oficina notarial. En mi oficina notarial
 
 
Anfechtung f <-, -en>   Impugnació f Impugnación f
 
Anfechtungsgesetz n <-es, -e> (fora de la fallida) Llei f d'impugnació Ley f de impugnación
 
Anfechtungsklage f <-, -n>   Acció f d'impugnació Acción f de impugnación
Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt
Acció d'impugnació contra un acte administratiu
Acción de impugnación contra un acto administrativo
 
Anfechtungsverfahren n <-s, sg=pl>   Procediment m d'impugnació Procedimiento m de impugnación
 
Angaben zum Hauptsitz     Informacions sobre la seu principal Datos sobre la sede central
 
Anhang   Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang annex anexo, anejo [a los estados contables]
    Document que reflecteix i/o conté la informació complementària al balanç i al compte de guanys i pèrdues memòria memoria
 
Anhängigkeit f <-, -en>   Pendència f Pendencia f
Die Steuerfestsetzung ist im Hinblick auf die Anhängigkeit von Verfassungsbeschwerden bzw. Revisionen nach § 165 Abs. 1 AO vorläufig hinsichtlich der beschränkten Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 3 EStG).
En esguard del fet que hi ha recursos de constitucionalitat o de cassació pendents de resolució, la determinació de la quota líquida és, segons l'establert a l'§ 165, paràgraf 1 AO, provisional pel que fa a: —la deducibilitat limitada de les quantitats despeses en asseguradores, mutualitats, plans de pensions i anàlegs (§ 10, paràgraf 3 de la LIRPF)
Habida cuenta de la existencia de recursos de constitucionalidad o de casación pendientes de resolución, la determinación de la cuota líquida es, de acuerdo con lo establecido en el § 165, párrafo 1 AO, provisional en lo que se refiere a: —la deducibilidad limitada de las cantidades desembolsadas en aseguradoras, mutualidades, planes de pensiones y análogos (§ 10, párrafo 3 de la LIRPF).
 
Anlageart f <-, -en>   Tipus m d'inversió Tipo m de inversión
 
Anlagekonto n <-s, -konten>   Compte m d'inversió Cuenta f de inversión
 
anmeldefreie Waren (duanes, Alem.) Res a declarar Nada que declarar
  → Nichts zu deklarieren (Àustria)
 
Anmelder m <-s, sg=pl (dret civil) Notificant m Notificante m
 
anonyme Strafanzeige   (Dret processal penal) Denúncia anònima Denuncia anonima
 
anonymes Schreiben   (Dret penal) Escrit anònim Escrito anónimo
 
Anordnung     Ordre Orden
Datum der Anordnung durch das Bezirksgericht
Data de l'ordre dictada pel jutjat de primera instància
Fecha de la orden dictada por el juzgado de primera instancia (para levantar el inventario del caudal hereditario)
wenn keine andere Anordnung getroffen wird
llevat que s'ordeni altrament, llevat que s'ordeni el contrari
a menos que se ordene lo contrario
 
Anschọvis f.pl (peix Engraulis encrasicholus en conserva) Anxoves f.pl Anchoas f.pl
  → Sardẹlle "seitó, aladroc"
 
Ạnsprechpartner m. <-s, ->    interlocutor m interlocutor m
 
Ạnsprechpartnerin interlocutora f interlocutora f
Ihre Ạnsprechpartnerin
Persona de contacte
Persona de contacto
 
Ansuchen n <-s, sg=pl> (administrativa) Instància f Instancia f
auf ihr Ansuchen...
a instància llur...
a instancia suya...
    ( ) Sol·licitud f Solicitud f
    ( ) Petició f,
demanda f
Petición f,
demanda f
 
Anteile     Participació en el capital social Participación en el capital social
 
anteilmäßige (o: anteilsmäßige) Verteilung Prorrateig m Prorrateo m
 
Anteilscheine   (en societat anònima o de responsabilitat limitada) Títol de participació social Título de participación social
ein bei der Ausgabe von Aktien oder Anteilscheinen nach Deckung der Ausgabekosten über den Nennwert hinaus erzielter Mehrerlös
el producte resultant, després de la deducció de les despeses, de l’emissió d'accions o de títols de participació en el capital social ("participacions") per sobre de llur valor nominal
el excedente obtenido en la emisión de acciones o de títulos de participación en el capital social ("participaciones") a un precio superior al nominal, una vez se hayan cubierto los costes de la emisión
    (en borsa) Certificats de participació, certificats nominatius Certificados de participación, certificados nominativos
Anteilscheine haben keinen Nennwert, sondern lauten nur auf einen oder mehrere Anteile
Els certificats de participació són certificats nominatius sense valor nominal, representatius únicament d'una o vàries parts del patrimoni del fons que els sigui atribuït
Los certificados de participación son certificados nominativos sin valor nominal, representativos únicamente de una o varias partes del patrimonio del fondo que les sea atribuido
    (en societat cooperativa) Títol de participació en el capital social de la cooperativa Título de participación en el capital social de la cooperativa
Bestehen bei einer Genossenschaft Anteilscheine, so hat jeder der Genossenschaft Beitretende mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.
Quan el capital social d'una cooperativa estigui repartit en títols de participació, tothom qui entri a la cooperativa n'haurà d'adquirir almenys un
Cuando el capital social de una cooperativa esté constituido por títulos de participación social, cualquiera que entre en la cooperativa debe adquirir al menos un título de participación social.
 
Anteilwirtschaft f   Parceria f Aparcería f, parcería f
 
antiretroviral adj wirksam gegen Retroviren antiretroviral antiretroviral
 
Antiretrovirale n <-n, -n> Medikament, Arznei, Mittel Antiretroviral m Antiretroviral m
El terme és poc emprat en alemany. Normalment hom recorre a combinacions com ara: antiretrovirales Medikament, antiretroviraler Medikamentencocktail
 
Anwesenheit f <-, -en> ( ) Presència f Presencia f
bei gleichzeitiger Anwesenheit
en presència de totes dues parts
en presència de les parts atorgants
en presencia de ambas partes
en presencia de las partes otorgantes
 
in Anwesenheit des Angeklagten
en presència de l'imputat (o: acusat)
en presencia del imputado (o: acusado)
 
Anxiolytikum n <-s, Anxiolytika>   Ansiolític m Ansiolítico m
  → nervöse Unruhe "ansietat"
 
Anzahl     Nombre/quantitat Número/cantidad
 
Anzahlung f <-, -en>   Pagament m a compte Pago m a cuenta
 
Anzeigensteller     Denunciant Denunciante
 
Anzeigenstellerin     Denunciant Denunciante
Die Anzeigenstellerin gibt den Wert der entwendeten Gegenstände mit 100 Euro an.
La denunciant valora els objectes substrets en 100 Euros.
La denunciante valora los objetos substraídos en 100 Euros.
 
AnzV. abr de Anzeigenverordnung (= Verordnung über die Anzeigen und Vorlage von Urkunden nach dem Gesetz über das Kreditwesen vom 29.12.1997) Reglament sobre notificacions i presentació de documentació segons la Llei d'Entitats de Crèdit Reglamento sobre notificaciones y presentación de documentación según la Ley de Entidades de Crédito
 
a.O. abr de am angeführten Ort 1. (loco citato "en el lloc citat = ibidem") loc. cit., ib., ibid. loc. cit., ib., ibid.
    2. (opere citato "en l'obra citada") op. cit. op. cit.
  → a.a.O.
 
Apfelminze f <-, -n> (bot Mentha suaveolens) Menta borda, menta f de bou, madastra f, mendastre m, mentastre m, mentastra f Mentastro m, mastranzo m
 
Arbeitnehmer m <-s, sg=pl>   Treballador assalariat Trabajador asaliarado
 
Arbeitnehmeraktiengesellschaft f <-, -en< (von der Belegschaft übernommene Aktiengesellschaft) Societat anònima laboral Sociedad anónima laboral
 
Arbeitnehmer-Sparzulage f <-, -n< FISC *Prima f d'estalvi, *subsidi m de foment de l'estalvi *Prima f de ahorro, *subsidio m de fomento del ahorro
  → Sparzulage "íd."
Subsidi o bonificació de foment de l'estalvi pagat per l'estat alemany als treballadors que tinguin un compte d'estalvi-habitatge
 
arbeitsfähig   (no invàlid) amb capacitat per a treballar con capacidad para trabajar
 
Arbeitsgericht   L'equivalent funcional espanyol, és, tanmateix el Juzgado de lo Social / Jutjat Social Tribunal laboral Tribunal laboral
 
Art   (für alle Rubriken in Deutsch mit 'Art') Mena/tipus/gènere/mode/espècie Tipo/clase/género/modo/especie
 
Aspisviper f <-, -n> (zoo Vipera aspis) Escurçó pirenenc, escurçó porquí Víbora áspid f
  → Juraviper, → Alpenviper
 
Assel f <-, -n> zoo Panerola f, somereta f (Bal) Cochinilla f
 
AStA m <-s, -s> Abrev de Allgemeiner Studierendenausschuss Òrgan, a nivell d'universitat, que representa els interessos dels estudiants. Els seus membres són elegits per l'StuPa Órgano, a nivel de universidad, que representa los intereses de los estudiantes. Sus miembros son elegidos por el StuPA
 
Aufenthaltsbefugnis f <-, -se> (=per causes humanitàries, amb caràcter especial) permís m de residència extraordinari permiso m de residencia extraordinario
Permís de residència concedit per causes humanitàries. Es dóna, per exemple, a exiliats i llurs familiars, que, altrament, haurien d'abandonar el país. Es concedeix per un màxim de dos anys, prorrogables a dos anys més.
 
Aufenthaltsberechtigung f <-, -en> (=unbefristete Aufenthaltserlaubnis) permís m de residència permanent permiso m de residencia permanente
 
Aufenthaltsbewilligung f <-, -en> (temporal especial) permís m de residència permiso m de residencia
Amb Aufenthaltsbewilligung es designa específicament el permís de residència concedit a estudiants estrangers perquè estudiïn a una universitat alemanya i a obrers/treballadors que van a Alemanya amb un contracte laboral temporal
 
Aufenthaltserlaubnis f <-, -se>   permís m de residència temporal permiso m de residencia temporal
 
Aufenthaltsgenehmigung f <-, -en> terme genèric permís de residència de qualsevol tipus permiso m de residencia de cualquier tipo
Amb Aufenthaltsgenehmigung es designen genèricament els quatre tipus de permisos de residència existents a Alemanya: Aufenthaltsbefugnis, Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltsbewilligung i Aufenthaltserlaubnis
 
Aufenthaltsort m <-(e)s, -e> (vorübergehend) parador m paradero m
Aufenthaltsort unbekannt
mit unbekanntem Aufenthaltsort
an einem unbekannten Aufenthaltsorg
en parador desconegut
en paradero desconocido
    (Wohnort) lloc m de residència lugar m de residencia
 
Aufenthaltsraum m <-(e)s, -räume> a hotels, hostals i semblants saló m social salón m social
 
Aufenthaltstitel m <-s, sg=pl>   títol m d'estada i/o residència, document justificatiu de la condició de resident título m de estancia y/o de residencia, documento justificativo de la condición de residente
Per Aufenthaltstitel s'entén qualsevol document oficial que doni dret a efectuar una estada ja sigui temporal (p.e., el visat) o bé il·limitada (permís de residència, permís d'establiment etc.) en el país.
 
aufheben hebe...auf | hob...auf | aufgehoben (disposició d'última voluntat) Revocar Revocar
 
Aufkauf m <-s, -käufe>   Acaparament m Acaparamiento m
 
Auflistung     Llistat Listado
Auflistung der entwendeten Gegenstände
Relació dels objetes substrets
Relación de los objetos substraídos
 
Auflösung     Dissolució Disolución
 
Aufsichtsbehörde (Abeh)     Autoritat supervisora; autoritat de control Autoridad supervisora; autoridad de control
 
Aufsichtsrat m <-(e)s, -räte> (d'empresa alemanya) *Consell de supervisió *Consejo de supervisión
El Humboldt-Wirtschafts-Lexikon de Digel-Sackmann-Weber (1992), p. 46, defineix així aquest terme:
Kontrollorgan in Unternehmen, zwingend vorgeschrieben für ↑Aktiengesellschaften, ↑Kommanditgesellschaften auf Aktien und ↑Genossenschaften sowie -bei mehr als 500 Beschäftigten- für ↑Gesellschaften mit beschränkter Haftung und ↑bergrechtliche Gewerkschaften.
A la mateixa obra, p. 395, es defineix així el mot Vorstand: leitendes Organ bei der ↑Aktiengesellschaft und anderen ↑juristischen Personen
Recomanem de traduir consell d'administració mitjançant Verwaltungsrat (que n'és la designació suïssa) o per Vorstand
 
Aufsichtsratsmitglied n <-(e)s, -er> (d'empresa alemanya) *membre del consell de supervisió *miembro del consejo de supervisión
Recomanem de traduir membre del consell d'administració o conseller mitjançant Verwaltungsratsmitglied (que n'és la designació suïssa) o per Vorstandsmitglied i president del consell d'administració per Vorstandsvorsitzende(r).
 
Aufsichtsstelle (Ast)     Òrgan de control, comissió de control Órgano de control, comisión de control
 
Aufwendungen f.pl   Despeses f.pl Gastos m.pl
 
Aufwendungen nach § 33 EStG
Despeses en el sentit de § 33 LIRPF
Gastos en el sentido del § 33 LIRPF
 
Ausbesserungsarbeiten fpl   Obres fpl de millora Obras fpl de mejora
 
Ausbeutesatz m <-es, -sätze>   Taxa f de rendiment Tasa f de rendimiento
 
Ạụsbildungsnachweis m.pl <-es, -e>    títol m de formació título m de formación
Da eine Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung der Diplome nicht unbedingt die sachliche Gleichwertigkeit der Ausbildungsgänge, die zu einem solchen Diplom führen, zur Folge hat, darf die dem jeweiligen Ausbildungsnachweis entsprechende Ausbildungsbezeichnung nur in der Sprache des Heimat- oder Herkunftsstaats geführt werden
considerant que, atès que una directiva de reconeixement mutu de diplomes no comporta pas necessàriament una equivalència material de les formacions que condueixen a aquests diplomes, la designació de la formació corresponent a cada títol acadèmic només es podrà usar en la llengua de l'estat membre d'origen o de proveniència
Considerando que, puesto que una Directiva que regule el reconocimiento mutuo de los diplomas no implica necesariamente una equivalencia material de las formaciones a los que atañen esos diplomas, es conveniente autorizar el uso del título académico solamente en la lengua del Estado miembro de origen o de procedencia
 
Ausfertigung     Còpia autoritzada Copia autorizada
  → erste Ausfertigung "primera còpia"
  → zweite Ausfertigung "segona còpia"
    (d'actuacions) Testimoniatge m Testimonio m
 
ausgewiesenes Grundkapital     Capital social registrat Capital social registrado
 
Auslandsverbindlichkeiten fpl   Passiu estranger Pasivo extranjero
 
Auslandsverschuldung f (Auslandsschuld) Endeutament exterior Endeudamiento externo
 
außergewöhnliche Belastung   FISC Càrrega econòmica extraordinària per discapacitat o malaltia Carga económica extraordinaria por discapacidad o enfermedad
El fisc alemany divideix, a efectes fiscals, les despeses que un malalt, un discapacitat etc. ha de fer de la pròpia butxaca per a fer front a la seva malaltia, la seva discapacitat etc. en "zumutbare Belastung" i "außergewöhnliche Belastung". La "zumutbare Belastung" és la quantitat que el fisc alemanya considera que és raonable que l'afectat desemborsi de sa pròpia butxaca i, per tant, no té cap repercussió fiscal favorable per a ell, mentre que l'außergewöhnliche Belastung representa el que el fisc considera una càrrega econòmica extraordinària de l'afectat i sa família i, per tant, és deduïble a la declaració de la renda. El muntant de les "despeses raonables" i el de les "despeses extraordinàries" depèn dels ingressos de l'afectat i del nombre d'infants que tingui i es calcula per mitjà d'uns barems.
 
Außerstreitverfahren n <-s, sg=pl (Àustria) Procediment (o: procés) no contenciós Procedimiento (o: proceso) no contencioso
 
ausstehendes Aktienkapital   = ausstehende Einlagen auf das Grundkapital Capital social pendent Capital social pendiente
 
ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital     Aportacions pendents al capital subscrit Aportaciones pendientes al capital suscrito
 
ausstehende Einlagen auf das Grundkapital     Aportacions pendents al capital social Aportaciones pendientes al capital social
 
auszahlen   (un pagament) fer efectiu -iva, pagar hacer efectivo -a, pagar
 
Auszug aus dem Geburtsregister m <-(e)s, -züge>   Extracte m del registre de naixements Extracto m del registro de nacimientos
 
Auszug aus der Geburtsregistereintragung m <-(e)s, -züge>   Certificació f en extracte de la partida de naixement Certificado m en extracto de la partida de nacimiento
 
Auszug aus der Sterbeurkunde m <-(e)s, -züge> (Alemanya, ocasional. El terme normal hi és Sterbeurkunde) Certificat m en extracte de la partida de defunció Certificado m en extracto de la partida de defunción
 
Auszug aus der Sterbeurkunde m <-(e)s, -züge> (Bèlgica) Certificat m en extracte de la partida de defunció Certificado m en extracto de la partida de defunción
 
Auszug aus dem Todesregister m <-(e)s, -züge> (Suïssa) Certificació f en extracte de la partida de defunció Certificado m en extracto de la partida de defunció