COMENTARI LINGÜÍSTIC: 211-325
áufnehmen:
rebre
In die Erd' ist's aufgenommen: La terra ha rebut el fus metall (dins la terra és estat rebut [el fus metall])
recibir
In die Erd' ist's aufgenommen: La tierra ha recibido el fundido metal (lit.: en la tierra se ha recibido [el fundido metal])

 
 
Bande, n.pl:
lligams, vincles
lazos, vínculos
 
 
bang:
inquietant, despertant inquietud, basardós -osa
inquietante; despertando inquietud
 
 
begründen:
die der Städte Bau begründet: que s'estableix (o: s'erigeix) en fonament de les ciutats
die der Städte Bau begründet: que es fundamento de la construcción de las ciudades
 
 
bergen:
colgar; estotjar, guardar, dipositar
depositar, guardar
 
 
Bette, n:
jaç
lecho
 
 
Bewegen, n:
moviment, commoció general
movimiento, conmoción general
 
 
Und in feurigem Bewegen: i en aquest moviment fogós (o: impetuós)
Und in feurigem Bewegen: y en este movimiento fogoso (o: impetuoso)
 
 
binden:
unir, lligar, fermar
unir, atar, ligar
 
 
frei und leicht und freudig bindet: ...que uneix amb joia, lleugeresa i llibertat
frei und leicht und freudig bindet: ...que une con lazos de alegría, ligereza y libertad
 
 
blöken:
belar
balar
 
 
blühend:
(v. 255) a la flor de l'edat (o: de la vida)
(v. 255) en la flor de sus años
 
 
breitgestirnt:
d'ample front
de ancha frente
 
 
brüllen:
(v. 280) bramar, bramular, braolar
(v. 280) mugir
 
 
bunt:
virolat -ada, bigarrat -ada, de colors variades
abigarrado, de colores varios, multicolor
 
 
Bursch, m:
mosso, mosset
mozo
 
 
ehren:
honorar
honrar
 
 
(v. 320) (aquí, condicional): si la [seva] dignitat honora el rei...
(v. 320) (aquí, condicional): si la dignidad honra al rey...
 
 
Eintracht, f:
concòrdia
concordia
 
 
entkeimen:
germinar
germinar
 
 
erblühen:
florir
florecer
 
 
ernst:
(v. 248) greument, solemnement, amb gravetat
(v. 248) gravemente, solemnemente, con gravedad
 
 
Fensterhöhle, f:
buit de la finestra, ull de la finestra
hueco de la ventana
 
 
Fleiß, m:
diligència, zel, laboriositat; dur treball, feixuc treball, fatic[s]
diligencia, celo, laboriosidad; duro trabajo, fatiga
 
 
fleißig:
diligent, actiu -iva, fener -a, atrafegat -ada
diligente, activo -a, laborioso -a, ajetreado -a
 
 
fördern:
(v. 274) apressar, cuitar, accelerar (el pas)
(v. 274) apretar, acelerar (el paso)
 
 
Garbe, f:
garba
haz de espigas
 
 
Gefilde, n:
camps m.pl
campos m.pl
 
 
gesellig:
amistós -osa, que anima a passar la vetllada en comú, que fomenta el tracte de la gent entre si, sociable, social, amigable; acollidor -a, casolà -ana, agradable
um des Lichts gesellge Flamme: al voltant de la flama social del llum
que anima a pasar juntos la velada, que fomenta el trato de la gente entre sí, social, sociable, amigable; acogedor, hogareño, agradable
um des Lichts gesellge Flamme: alrededor de la llama social de la vela

 
 
glatt:
(v. 279) de pèl lluent
(v. 279) de pelo lustroso
 
 
Grabgesang, n:
cant fúnebre
die Glocke tönt Grabgesang: la campana toca un cant fúnebre
canto fúnebre
die Glocke tönt Grabgesang: la campana toca un canto fúnebre

 
 
grässlich:
esfereïdorament, horriblement; atroçment
horriblement, terriblement; atrozmente
 
 
Grauen, n:
esglai
horror
 
 
Guss, m:
(v. 231) procés de la colada, [operació de la] coladura
(v. 231) [operación de la] colada. (Ni que decir tiene que esta operación es la más delicada de todo el proceso, pues puede echar abajo toda la obra realizada hasta ahora. José Luis Cabrelles Martínez).
 
 
gütlich:
sich gütlich tun: regalar-se, donar-se bona vida, divertir-se
sich gütlich tun: regalarse, darse a la buena vida, divertirse
 
 
Habe, f:
pertinences; riqueses, fortuna
pertenencias; riquezas, fortuna
 
 
heilig:
(v. 235) sagrat -ada
(v. 235) sagrado -a
 
 
heréinrufen:
(v. 304-305) cridar-hi (a les ciutats nou fundades)
(v. 304-305) [arrebatar de los campos y] traer a ellas (a las ciudades)
 
 
heréinschwanken:
(v. 282-283) entrar sondrollant, arribar sondrollant
(v. 282-283) llegar balanceándose
 
 
hinéinschauen:
guaitar a dins
mirar adentro
 
 
hold:
dolç -a, suau, amable, gentil, bell -a
dulce, suave, amable, gentil, bello -a
 
 
immerdár:
auf immerdar: per sempre més
auf immerdar: para siempre jamás
 
 
knarrend:
grinyolant, xerricant, giscant
chirriando, con un chirrido, rechinando
 
 
kornbeladen:
carregat -ada de gra, carregat -ada amb el fruit de les messes
cargado -a de grano, cargado -a con el fruto de la mies
 
 
kund werden:
fer-se avinent[s]
darse a conocer, conocerse
 
 
Kunst, f:
art; habilitat, perícia
arte; habilidad, pericia
 
 
léérgebrannt:
buit i cremat (totalment consumit pel foc)
vacío y quemado (totalmente quemado)
 
 
Los, n:
destí, fat
destino
 
 
misslingen:
no reeixir
no salir bien, fracasar
 
 
munter:
falaguer -a
(v. 274 = lebhaft) ligero, vivaz, rápido
(v. 311 = fröhlich) alegre, entusiasta

 
 
Mutterlust, f:
goig matern (per son fill), satisfacció de mare
satisfacción de madre, gozo (o: alegría) de la madre por su hijo
 
 
öde:
buit, desert
vacío, desierto
 
 
plagen, sich:
continuar esdernegant-se, continuar duent el pes de l'escarràs
continuar el duro trabajo, continuar su trabajo sin pausa ni reposo
 
 
Preis, m:
(v. 319) recompensa, guardó
(v. 319) recompensa
 
 
Rat, m:
Ratschluss, Wille, Beschluss
 
 
designi[s], voluntat (de Déu).
nach des Himmels Rat: acomplint la voluntat (o: decisió) del Cel
designio[s], voluntad (de Dios)
nach des Himmels Rat: de acuerdo con (o: acorde con) la voluntad del cielo

 
 
rau:
rude -a, aspre -a, dur -a
rudo, áspero, duro
 
 
schalten:
(v. 264) fer i desfer, manar, governar
(v. 264) hacer y deshacer, gobernar, tomar las riendas
 
 
Schar, f:
(v. 254) boldró, manyoc, aplec
(v. 279) guardes f.pl
(v. 254) tropel, bandada
(v. 279) manadas f.pl, rebaños m.pl

 
 
Schnitter, m:
segador
segador
 
 
Schoß, m:
si <m>
seno
 
 
schwer:
(v. 245) feixuc -uga, amb tocs pausats (o: lents)
(v. 245) con toques pausados (o: lentos, tardos)
 
 
Segen, m:
(v. 319) prosperitat
(v. 319) prosperidad
 
 
segenreich:
(variant arcaica de segensreich "heil, glück, gedeihen spendend, schaffend") benèfic -a
(variante arcaica de segensreich "heil, glück, gedeihen spendend, schaffend") benéfico -a, bienhechor -a, beneficioso -a
 
 
Tat, f:
der Hände Tat: l'obra de les nostres mans
der Hände Tat: la obra de nuestras manos
 
 
trauernd:
ple -ena de dol, contristat -ada, afligit -ida
llorando, apenados, con pesar, con aflicción, con dolor
 
 
Trauerschlag, m:
toc fúnebre, repic fúnebre
tañido fúnebre, tañido de luto
 
 
treffen:
(v. 234) colpir
(v. 234) golpear
 
 
Trieb, m:
1. impuls, desig ardent de tenir una...
1. impulso, deseo ardiente de tener una...
 
 
2. (liebestrieb zum vaterlande, liebe zum vaterlande als individuelle naturveranlagung) empenta de l'amor, força que mou a estimar la pàtria
2. (liebestrieb zum vaterlande, liebe zum vaterlande als individuelle naturveranlagung) impulso del amor, impulso a amar la patria
 
 
Trutz, m:
→ j-m Trutz bieten: resistir-se a, defensar-se de
→ j-m Trutz bieten: resistirse a, defenderse de
 
 
ungesellig:
insociable, esquerp -a, salvatge; indòmit -a, que no viu sotmès a les lleis de la societat, incivil[itzat -ada]
insociable, salvaje; indómito -a, que no vive sometido a las leyes de la sociedad, incivil[izado]
 
 
Unheil, n:
infortuni, desgràcia, mal, dissort
desdicha, mal, infortunio, desgracia
 
 
Verächter, m:
menyspreador, desdenyós
menospreciador, despreciador
 
 
Vesper, f:
(hora canònica) vespres f.pl
(hora canónica) vísperas f.pl
 
 
wachen:
(v. 263) vetllar, vigilar
(v. 263) vigilar
 
 
Wanderer, m:
(v. 249) pelegrí, caminant (home)
(v. 249) peregrino, caminante (hombre)
 
 
was...auch:
(v. 223) sigui el que sigui el que...
(v. 223) sea lo que sea lo que
 
 
wégführen:
emportar-se
llevarse, separar de, arrancar
 
 
weilen:
sojornar
detenerse, quedarse, permanecer (en un sitio)
 
 
winken:
(v. 270) (aquí, temporal:) quan la claror dels estels (o: celístia) centelleja...
(v. 270) (aquí, temporal:) cuando la luz de las estrellas empieza a titilar...
 
 
wob:
weben "teixir"
weben "[entre]tejer"
 
 
Wut, f:
furor, fúria
furor, furia
 
 
zerspringen:
trencar-se, fendre's, esclatar
romperse, rajarse, henderse, estallar, reventar
 
 
Zierde, f:
ornament
adorno, ornamento
 
 
Arbeit ist des Bürgers Zierde: el treball orna el ciutadà, el treball és l'ornament del ciutadà
Arbeit ist des Bürgers Zierde: el trabajo es el adorno del ciudadano
 
 
zurücksenden:
Blick llençar un darrer esguard (enviar un sol esguard cap enrere, abans d'allunyar-se de les ruïnes de sa llar consumida pel foc)
Blick echar una última mirada (antes de alejarse de las ruinas de su hogar, consumido por el fuego)
 
 
zutage kommen:
veure's, sortir a la llum
salir a la luz