Alcalins Alcalinoterris Lantànids Actínids Metalls de
transició
Metalls de
post-transició
Metaloides No metalls Gasos Nobles Sintetics
(n)
La-LU
Ac-Lr