MOLT IMPORTANT

 

NOVA NORMATIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL

 

 

Segons el l’article 7 del Decret 333/2002, de 19 de novembre (que modifica l’apartat 9 de l’article 11 del Decret 70/1994) s’estableix que:

 

Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la persona física o jurídica organitzadora a subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de les seves persones practicants o usuàries no federades, públic assistent i terceres persones amb uns capitals mínims de 600.000 € per sinistre i de 150.000 € per víctima

 

Com podeu veure, una pòlissa que cobreixi aquestes enormes quantitats de diners no pot ser suportada per una entitat petita com la nostra. Els detractors del decret addueixen que s’ha posat al mateix sac entitats com el Barça o el CEC i la nostra, amb una capacitat econòmica molt diferent. A més s’ha igualat una competició d’escalada en gel o una marató amb una passejada per un GR. Tot plegat és injust i discriminatori. 

 

La única resposta de la nostra entitat a aquest obligació legal que no podem obviar, és la següent:

 

El GECT forma part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la FEEC disposa d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per l'organització d'activitats o competicions, que compleix els requisits exigits pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

 

Per tal de facilitar el compliment d’aquesta normativa la FEEC ofereix a les entitats a opció d’acollir-se a un conveni que els permetrà, de forma totalment gratuïta, estar coberts per la pòlissa de Responsabilitat Civil de la Federació.


La única condició és que l’entitat es comprometi a que en totes les activitats que organitzi exigeixi la llicència federativa en curs de la FEEC (en l’especialitat corresponent a l’activitat), ja sigui amb la llicència anual o amb la temporal.

 

A tal efecte, el nostre President ha signat un conveni amb el President de la FEEC que conté les següents

 

CLÀUSULES

 

1.- L’entitat GRUP EXCURSIONISTA DEL CAMP DE TARRAGONA exigirà als participants de totes les activitats que organitzi, la llicència federativa en curs de la FEEC (en l’especialitat corresponent a l’activitat esportiva organitzada), ja sigui amb la llicència anual o amb la temporal.

 

2.- La FEEC considerarà l'activitat com a pròpia i per tant coberta per la pòlissa de Responsabilitat Civil contractada per la FEEC. Per tal de considerar com a pròpia de la FEEC l'activitat, l'Entitat organitzadora haurà d'incloure el logo de la FEEC a la publicitat que editi per aquesta activitat. En cas de que en alguna activitat no es compleixi la clàusula 1 la pòlissa de Responsabilitat Civil de la FEEC no cobrirà dita activitat.

 

3.- En cas de què la entitat no complís els acords anteriors, llavors respondrà enfront de tercers, alliberant a la FEEC de tota responsabilitat.

 

Com a conseqüència de tot plegat, posem en coneixement de tots el socis i sòcies que, a partir d’ara, l’assistència les sortides oficials del grup restarà obligatòriament sotmesa a aquesta normativa.

 

És a dir, tots els assistents han de tenir la llicència federativa anual o la temporal. La majoria dels nostres socis i sòcies ja tenen la llicència anual, només l’any 2003 vam tramitar-ne 46, quan el nombre de socis/es volta sempre els 80.


Pels que no la treuen normalment i vulguin participar en alguna activitat del Grup, com també als invitats, familiars i amics no socis que de vegades ens acompanyen, haurem de tramitar obligatòriament la llicència temporal, modalitat de 1 o més dies que cobreix l’assegurança de l’activitat.

 

El preu de la llicència temporal del 2004 és de 4,50 euros per un dia (5,60 per 2 dies).

 

Si una persona només participa en una activitat a l’any, com per exemple el pessebre, ja li va bé. Però en quant es treu per més d’una sortida, ja surt més a compte treure una llicència anual bàsica de senderisme, que val 17,90 euros/any pels adults i 5,10 euros per als nens. Podeu mirar la taula de preus i cobertures a la nostra web, apartat Llicències. A més la llicència temporal no permet gaudir dels altres avantatges de la llicència anual, com el descompte en refugis, transports i botigues (veure fulletó anual).

 

A més de no reportar cap benefici econòmic, la tramitació de les llicències temporals complicarà la organització de qualsevol sortida oficial del grup, ja que haurem de saber amb antelació suficient quina gent vindrà i si tenen llicència o en necessiten una de temporal, però és una mesura obligatòria que el nostre Grup ha de posar en marxa a partir de la publicació d’aquest butlletí.

 

Podeu consultar qualsevol dubte a Secretaria o per correu electrònic.

 

Lluís Díaz

Secretari 

  


Sumari

 

Butlletins

 

Pàgina principal