FRASES FETES

 Donat que en aquesta obra es pretén mostrar un ampli ventall d’expressions populars, s’inclou una bona mostra de les frases fetes més utilitzades a les nostres contrades.

Sovint s’associa el concepte de frase feta amb el de refrany, però tal com s’argumenta en la capçalera del capítol anterior, aquí també haurem de concloure que la frase feta no respon a la definició de refrany perquè aquesta és una expressió estereotipada en sentit figurat, d’ús corrent en la llengua que, a diferència del refrany, no conté cap sentència. En conseqüència, se’n fa un capítol apart totalment al marge dels referits pròpiament als refranys.

El contingut d’aquest capítol no pretén ser exhaustiu, car les frases fetes de la nostra llengua són inesgotables i de ben segur que se’n podria fer un extens tractat. Amb tot, s’ha cregut convenient incloure’n una bona mostra per recollir les d’ús més freqüent i, a la vegada, algunes que es diuen en un àmbit més local que difícilment les trobaríem en diccionaris generalistes.


 1. A bodes em convides. Acceptació de bona gana d’una proposta d’altri.

 2. A bona hora surt el sol. No haver estat oportú. (El Matarranya)

 3. A bones hores! Arribar a destemps. Inoportunament.

 4. A cobrar a cal Saia. Hom ho diu humorísticament quan algú ha de percebre uns honoraris. Sembla ser que cal Saia era la casa on s’hostatjava a Torredembarra el pagador de la setmanada als soldats castellans que segles enrere ocupaven el nostre país. (Torredembarra – Tarragonès)

 5. A l’any de la picor que tothom gratava. Que fa molt temps del fet que es comenta.

 6. A rebaixar sempre hi som a temps. En fer un tracte comercial amb demanda de preu alçat.

 7. A tant per barba. Distribució del cost d’una cosa a parts iguals.

 8. A Tots Sants, ora pro novis. D'acord amb tot. (El Matarranya)

 9. Abaixar el cap. Avergonyir-se, resignar-se.

 10. Acabar com el rosari de l’aurora. No arribar a bon terme un afer, fracassar.

 11. Acabar com la comèdia de Falset. Finalitzar una cosa amb resultat negatiu.

 12. Acabar com la fira de Flix: dues caixes i un canyís. Anar a menys una cosa fins quedar reduïda a la mínima expressió.

 13. Acabat de dir, acabat d’oferir. Dit i fet.

 14. Afegir llenya al foc. Enfurismar encara més els que formen part d’una discussió acalorada.

 15. Afluixar la corda. Treure tensió en una discussió.