PARLAMENT DE CATALUNYA

Una comissió és un grup de diputats, designats proporcionalment pels grups parlamentaris, encarregat de preparar el treball del Ple. En el Parlament de Catalunya hi ha sis classes de comissions; les més rellevants són les comissions permanents legislatives, que preparen el debat dels projectes i les proposicions de llei. La Comisió de Política Social és una comissió permanent legislativa. La Comissió del Síndic de Greuges és una comissió creada per llei.

Dossier informatiu de la compareixença davant de la Comissió de Política Social (*)

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL.

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia 5 d'octubre de 2004, va estudiar el text de la Proposició no de llei sobre els al·lèrgics alimentaris i al làtex (tràmit referència 250-00173/07), presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i ha adoptat per unanimitat de tots els Grups Parlamentaris l'adopció de la Resolució 108/VII per la qual el Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball liderat pel Consell Assessor d'Al·lèrgies del Departament de Salut, per a estudiar la situació de les persones que pateixen al·lèrgies alimentàries i al làtex i plantejar propostes que contribueixin a millorar la qualitat de vida del col.lectiu al.lèrgic. Immunitas Vera tindrà veu en aquest Grup de Treball.

(*)Es necessita tenir instal·lat l'ACROBAT READER. Mireu l'apartat de la revista.