Pàgina en construcció

Aqueta pàgina està en contínua renovació.

Si voleu aportar-hi idees Aportar idees


ANGLÉS CATALÀ.

Across the board - Across the board

Moviment de la Borsa que afecta a casi tos els valors en la mateixa direcció.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

Afidavit - Afidavit

Terme anglosaxó d'origen llatí que significa afirmar. Consisteix en una declaració jurada per la que un resident demostra que certs valors mobiliaris han estat ja gravats en el país d'origen, quedant així exonerats del pagament de l'impost corresponent en el país de recepció, evitant d'aquesta manera la doble imposició. Mitjançant aquesta declaració es possibilita el cobrament en moneda pròpia i la excensió fiscal si el gravament que afecta als títols sols es aplicable a tenedors nacionals.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

After date - After date

Aquesta expressió consignada sobre un efecte significa que és pagader un cert número de dies després de la seva data de creació. El venciment així fixat, no depèn de la data d'acceptació.

 

Agio - Agio

Fer especulació utilitzant els canvis i oscil·lacions dels preus. Generalitzat, agio seria quan la diferencia és positiva, es a dir, quan es produeixen guanys i desagio quan és negativa, es a dir, quan es produeixen pèrdues.

 

 

 

All in cost - All in cost

Es el cost total d'una transacció financera incloent interessos, marges, comissions, taxes, etc. Se sol expressar com un percentatge del valor nominal o com un percentatge en taxa anual del valor.

 

Allocation - Allocation

En una oferta pública de venta d'accions la quantitat efectivament colocada a cada inversor. Generalment representa una quantitat significativament més petita que la quantitat demandada.

 

Alpha - Alpha

En els mercats internacionals de valors, indica la prima que obtindria una cartera si la taxa de rendiment de mercat fos igual a d'una cartera sense risc.

 

Arrangement fee - Arrangement fee

Comissió pagada a un broker o un altre intermediari per la seva intervenció en l'inici o durant una transacció.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

 

Asked - Asked

Nivell de preus al qual els venedors ofereixen títols a els compradors.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

 

At risk - At risk

Exposat al risc de pèrdues.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

 

 

At the close - At the close

Ordre de compra o venta d'un títol en els trenta últims minuts de la contractació.

 

At the market - At the market

Orde de compra o de venta de un títol al millor preu possible. La majoria d'ordres que s'executen son d'aquest tipus.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

 

At the money- At the money

En el mercat de les opcions s'utilitza per a assenyalar que el preu de l'exercici de l'opció és igual, o molt aproximat, al del mercat. Si, a l'arribar el venciment, la situació és at the money, significa que dita opció expira sense valor.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

Sintagmació en la qual s'inclou el nom del producte financer del qual volem fer referència i, a més a més, adherint-hi l'adjectiu qualificatiu "nul·la" aconseguim definir aquella situació en l'operativa del mercat, on el preu de l'exercici de l'opció és molt semblant al del mercat, es a dir, l'opció té un efecte nul.

 

At the oppening - At the opoening

Ordre de compra o venta d'un títol a preu d'obertura del mercat. Si no s'executa en el moment de l'obertura es cancel·la d'immediat.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

 

At the money- At the money

En el mercat de les opcions s'utilitza per a assenyalar que el preu de l'exercici de l'opció és igual, o molt aproximat, al del mercat. Si, a l'arribar el venciment, la situació és at the money, significa que dita opció expira sense valor.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

Sintagmació en la qual s'inclou el nom del producte financer del qual volem fer referència i, a més a més, adherint-hi l'adjectiu qualificatiu "nul·la" aconseguim definir aquella situació en l'operativa del mercat, on el preu de l'exercici de l'opció és molt semblant al del mercat, es a dir, l'opció té un efecte nul.

 

Back office - Back office

Departament dels bancs o intermediaris financers i, en general, de les empreses, que no està directament relacionat amb els clients. Està dirigit fonamentalment cap la comptabilitat i la comunicació entre les filials.

 

Cap - Cap

És un contracte que s'utilitza com a instrument de cobertura dels risc de tipus d'interès a mig i llarg plaç, que permet al tresorer protegir-se durant una serie de períodes contra l'alça dels tipus d'interès fluctuants. Al tractar-se d'una opció, el tresorer serà el comprador del cap, lo que garanteix un tipus d'interès màxim en el cas d'un prestem o deute. En l'acord realitzar entre comprador i venedor respecte el valor màxim d'un tipus d'interès fluctuant basat en un índex determinat (Libor, Mibor, Tipus preferencial...).

 

Holding - Holding

Empresa que, tenint el seu actiu format en la seva totalitat o en la major part per accions d'altres societats, realitza activitats financeres de control i gestió del grup d'empreses en el que exerceix el seu domini. Són societats que no exerceixen per si l'indústria ni el comerç, sinó que el seu objectiu és la posició d'accions d'altres empreses, tenint així el control de les mateixes.

 

Hung up - Hung up

Terme utilitzat per descriure la posició d'un inversor que les seves accions o bons han reduït el seu valor per sota del seu preu de compra, lo que implicaria una pèrdua en cas de vendre'ls.

 

Mark down - Mark down

Descens del preu de les accions d'una empresa després de l'anunci d'esdeveniments negatius o de resultats dolents.

 

Placing - Placing

En algunes borses , col·locació prèvia d'un valor entre inversors institucionals de màxima nivell abans d'entrar en la cotització oficial.

 

Put - Put

Opció de venda d'un actiu financer.

 

Stop - Stop

Límit que fixa un inversor quan té una posició oberta en un mercat de futurs per evitar entrar en pèrdues o veure molt minvats els seu guanys si el mercat comença a moures en sentit advers a les seva posició de tal manera que, si el preu de mercat arriba al preu fixat, automàticament es liquida la posició mantinguda.

 

Stop and go - Stop and go

Expressió anglesa que, aplicada a les cotitzacions borsàries, significa acceleració i desacceleració alternatives.

 

Strap - Strap

És una posició en el mercat d'opcions que consisteix en l'adquisició de dos opcions de compra i una sola opció de venda, totes amb el mateix preu d'exercici i la mateixa data de venciment. Es posa en pràctica quan un operador espera un creixement en la volatilitat del mercat i creu més probable una alça del preu de l'instrument subjacent que un descens del mateix. La pèrdua màxima està limitada al cost de les primes de les opcions.

 

Swap - Swap

Operació financera en que les dues parts acorden intercanviar, durant un cert període de temps, els fluxos d'ingressos/pagaments de dos instruments financers, basats en un mateix import nominal. Els swaps s'utilitzen normalment per evitar el risc associat a la concessió d'un crèdit, a la subscripció de títols de renda fixa, sent l'interès fixa o variable, o al canvi de divises. És una operació de bescanvi d'obligacions financeres sense alterar les obligacions contractuals dels actius o instruments que contenen les obligacions que s'intercanvien. Les parts no tenen perquè conèixer-se entre sí. És un instrument utilitzat en el mercat financer internacional, amb l'intervenció usualment de bancs, per multitud d'empreses per reduir els riscos per la volatilitat i la fluctuació dels canvis de divises.

Tick - Tick

Moviment mínim, cap a d'alt o cap a baix, en la negociació d'un títol.

 

Voting trust - Voting trust

Sindicat d'accionistes en el que els drets de vot passen a una única persona, mentre que els drets econòmics queden a favor dels membres dels sindicats.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

Sintagmació en que es transmet l'idea de que l'obligació et dona la possibilitat de conversió en acció.

 

Warrant - Warrant

Certificat d'opcions pel que el subscriptor d'una obligació té la possibilitat d'adquirir un número determinat d'accions a un preu fixat prèviament, fent l'emissió d'obligacions més atractiva pel subscriptor. És tracta d'una opció de compra americana sobre una acció d'una empresa.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

Sintagmació en que es transmet l'idea de que l'obligació et dona la possibilitat de conversió en acció.

 

Yield - Yield

Terme anglès amb el que es designa, en les operacions borsàries internacionals, el benefici o rendibilitat que atorguen els títols.

Traducció literal:

Traducció proposada:

Argumentació:

Traducció literal del terme, encara que habitualment no es fa servir, be per desconeixement o per esnobisme.

Tornar
Amunt